De zendingscommissie vergadert drie maal per jaar.  De vergaderingen worden geopend met gebed, het lezen van een Bijbelgedeelte en een hoofdstuk uit het vakantiebijbelstudieboekje van de GZB, waarna een korte bespreking. Diverse zendingsactiviteiten komen ter sprake.  De notulen van de vorige vergadering worden door ieder commissielid digitaal ontvangen.

 

*****

Adoptieprogramma deelgenoten

Onze gemeente steunt via dit programma Martin en Marleen ’t Hart, zendingswerkers in Rwanda met € 1500,00 per jaar. Dit bedrag wordt bijeengebracht door de opbrengst van de voorjaars-, de Pinkster- en de zomerzendingscollecte (GZB-gedeelte 70%) en de opbrengst van de zendingsbussen van ongeveer maart tot oktober. Door hun  nieuwsbrieven, die enkele malen per jaar verschijnen en in de kerk worden uitgedeeld blijven we op de hoogte van hun leven en werk in Rwanda. In de in april uitgedeelde nieuwsbrief is het meest recente nieuws uit Rwanda te lezen. Voor wie deze brief heeft gemist, hij staat ook op de GZB website www.gzb.nl/hart4rwanda.

 

GZB-dag

Op 16 maart bezochten wij met 8 gemeenteleden de GZB-dag in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Het was een bemoedigende en indrukwekkende dag. Er waren inspirerende sprekers uit Nederland, Bosnië en Malawi met boeiende zendingsverhalen, er was veel samenzang, er waren kinder- en tienerprogramma’s, in de pauze keuzeprogramma’s en gelegenheid de verkoopmarkt te bezoeken, waar veel boeken, kaarten en diverse artikelen te koop waren. De morgencollecte die bestemd was voor Protestantse Kerk in Bosnië bracht € 33250,00 op. De middagcollecte was bestemd voor Evangelieverspreiding aan Moslims in Malawi en bracht bijna € 26400,00 op. Op de GZB website www.gzb.nl/over-gzb/gzb-dag is het hele dagprogramma nog terug te zien. De volgende dag is op zaterdag 14 maart 2020. De moeite waard om een keer mee te maken, ook voor kinderen.

 

Zendingsbussen

De opbrengst, in de periode van maart tot september 2019, is bestemd voor het zendingswerk in Rwanda.

 

Publiciteit

Zendingsberichten worden regelmatig in het kerkblad en in “Rondom het Suikerpotje” geplaatst. Bij de diverse zendingscollecten worden collectebrieven, een week voor de collecte, in de kerk uitgedeeld. Een aantal keren per jaar wordt de nieuwsbrief van Martin en Marleen ’t Hart uit Rwanda uitgedeeld.

Op de website van onze gemeente zijn eveneens zendingsberichten te lezen.

 

 

Zendingsbetrokken zijn kan op verschillende manieren:

– Bidden en geven voor het zendingswerk, zendingswerkers en zendingsgemeenten in het buitenland, in het bijzonder voor Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda.

– Bidden en geven voor het missionaire werk, missionaire werkers en betrokken gemeenten.

– Lidmaat/donateurschap van de GZB, IZB en Kerkinactie.

– Lezen van zendingsbladen: Alle Volken (GZB), Tijding (IZB).

– Bezoeken van zendingsbijeenkomsten in onze gemeente en elders in het land.

– Aanschaffen en lezen van het GZB-dagboek “Een handvol koren”.

– Sparen van gebruikte postzegels, kaarten en cardridges.

– Bezoeken van zendingswebsites: www.gzb.nl en www.izb.nl.

 

 

Zendingscommissie

De zendingscommissie staat open voor vragen en opmerkingen over de zending in binnen- en buitenland.

 

De samenstelling is nu als volgt:

 

Ben van Harten, voorzitter

Anja Spelt, penningmeester

Tineke Roos, commissielid

Hennie van Bekkum, commissielid

Corrie Hoek, secretaris

Vul een zoekwoord in en druk enter