De zendingscommissie vergadert drie maal per jaar.  De vergaderingen worden geopend met gebed, het lezen van een Bijbelgedeelte en een hoofdstuk uit het vakantiebijbelstudieboekje van de GZB, waarna een korte bespreking. Diverse zendingsactiviteiten komen ter sprake.  De notulen van de vorige vergadering worden door ieder commissielid digitaal ontvangen.

 

*****

Adoptieprogramma deelgenoten

Onze gemeente steunt via dit programma Martin en Marleen ’t Hart, zendingswerkers in Rwanda met  € 1500,00 per jaar. Dit bedrag wordt bijeengebracht door de voorjaars-. Pinkster- en zomerzendingscollecte (GZB-gedeelte 70%) en de opbrengst van de zendingsbussen van ongeveer maart tot september.

Door hun nieuwsbrieven, die een aantal keer per jaar in de kerk worden uitgedeeld en hun website (zie hieronder) blijven wij op de hoogte van hun leven en werk in Rwanda. Ze zijn onlangs op verlof geweest in Nederland, na hun terugkeer ontvingen wij van hen het volgende bericht:

 

Beste allen,

Voor een aantal reeds bekend, voor anderen mogelijk nieuw: De GZB gaat een reis naar Rwanda organiseren. Inmiddels is er een flyer gereed, deze kan gebruikt worden om interesse in de gemeente voor deze reis op te wekken. (Redactie: Inschrijven uiterlijk 1 januari a.s. Voor meer details en aanmelding: zie bladz. 30.)

Wij zijn na onze verlofperiode weer in het warme en ook wat natte Rwanda aan de slag gegaan. Het is hier regenseizoen, wat betekent dat er bijna iedere dag wel een bui valt. De ene keer een kleine, de andere keer een forse onweersbui. De rest van de dag is het vaak zonnig en warm (24 à 28 graden). Als het goed is wordt het vanaf de kerst weer droger.

Marleen is druk met een vakantiebijbelprogramma die deze vakantie, die van november tot begin januari duurt, 5 woensdagen gehouden wordt.

Martin heeft het ICT werk weer opgepakt en is met kleine projectjes bezig en ook wat onderhoudswerk. Volgend jaar gaat hopelijk een project voor 4 scholen van start.

 

Een HARTelijke groet uit Rwanda van Marleen en Martin

 

Volg ons op: www.facebook.com/hart4rwanda en www.gzb.nl/hart4rwanda

 

GZB-dagboek `Een handvol koren’ 2019

Zij die dit jaar alsnog willen kennismaken met dit best verkochte dagboek van Nederland kunnen terecht op telefoonnr: 602068. De vaste kopers zijn inmiddels benaderd voor het dagboek.

Het dagboek bevat twee overdenkingen per dag: één voor jongeren of het gezin en één voor persoonlijke bezinning, deze zijn  geschreven door predikanten, jongerenwerkers en zendingswerkers. Tevens zijn er kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt, te vinden in het dagboek.

De prijs is € 10,90. Hiervan is € 7,00 bestemd voor een zendingsproject van de GZB.

Mede door het kopen van het dagboek kunt u mee helpen meer mensen te bereiken met het Evangelie!

 

Najaarszendingsdienst 18 november 2018

We kunnen terugkijken op een goede zendingsdienst met ds. van Dis en een indrukwekkende presentatie van het zendingswerk in Malawi door Hans en Gerrie Kasbergen. We konden horen en zien hoe mensen daar geholpen worden en ook zelf kunnen meewerken om schoon water te krijgen.

Hoe jongvolwassenen geleerd en gestimuleerd worden om de kennis van de Bijbelverhalen en kennis met betrekking tot de ontwikkeling van kleuters over te dragen en zo met beperkte maar zeer creatieve zelfgemaakte materialen bij te dragen aan de ontwikkeling van kleine kinderen.

Het levende water, het Evangelie, is het allerbelangrijkste. Maar zonder schoon water is het leven op aarde onmogelijk.

De collecte (GZB-gedeelte) was bestemd voor dit zendingswerk in Malawi.

 

Voorjaarszendingsdienst 10 maart 2019

In de morgendienst zal ds. J.A. van de Berg uit Amersfoort, algemeen directeur van de IZB, voorgaan. Na de dienst zal hij een presentatie houden over het IZB-project Crux uit Rosmalen (N.B.), het eerste project van de IZB in Brabant. De IZB-collecte op deze zondag is bestemd voor dit IZB-project.

 

Zendingsbussen

Van maart tot ongeveer oktober 2018 was de opbrengst bestemd voor het zendingswerk in Rwanda van Martin en Marleen ’t Hart. Van ongeveer oktober 2018 tot maart 2019 is de opbrengst bestemd voor het IZB-project Crux in Rosmalen (N.B.)

 

Publiciteit

Zendingsberichten worden regelmatig in het kerkblad en in “Rondom het Suikerpotje” geplaatst. Bij de diverse zendingscollecten worden collectebrieven, een week voor de collecte, in de kerk uitgedeeld. Een aantal keren per jaar wordt de nieuwsbrief van Martin en Marleen ’t Hart uit Rwanda uitgedeeld.

Op de website van onze gemeente zijn eveneens zendingsberichten te lezen.

 

Zendingsbetrokken zijn kan op verschillenden manieren:

Bidden en geven voor het zendingswerk, zendingswerkers en zendingsgemeenten in het buitenland, in het bijzonder voor Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda.

Bidden en geven voor het missionaire werk, missionaire werkers en betrokken gemeenten in Nederland.

Lidmaat/donateurschap van de GZB, IZB en Kerkinactie.

Lezen van zendingsbladen: Alle Volken (GZB), Tijding (IZB)

Bezoeken van zendingsbijeenkomsten in onze gemeente en elders in het land.

Aanschaffen van GZB-dagboek `Een handvol koren’.

Sparen van gebruikte postzegels, kaarten en cardridges in de dozen in de Ark.

Bezoeken van zendingswebsites: www.gzb.nl  en  www.izb.nl

 

Zendingscommissie

De zendingscommissie staat open voor vragen en opmerkingen over de zending in binnen- en buitenland. Helaas heeft Henry Esveld, de voorzitter, de zendingscommissie verlaten. Na overleg is door de kerkenraad Ben van Harten benoemd als nieuwe voorzitter van de commissie. De samenstelling is nu als volgt:

 

Ben van Harten, voorzitter

Anja Spelt, penningmeester

Tineke Roos, commissielid

Hennie van Bekkum, commissielid

Corrie Hoek, secretaris

 

*****

 

Info Zendingsdiensten – 2018.

 

Voorjaarszendingsdienst: 10 maart 2019.

Voorganger en presentatie na de dienst: Ds. J.A. van de Berg, Amersfoort, over een IZB-project in Nederland. Deze zondag wordt ook de IZB-collecte gehouden.

 

Adoptieprogramma deelgenoten.

Via dit programma steunen wij het echtpaar Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda. Zij zijn zendingswerkers in de hoofdstad Kigali voor de Anglicaanse Kerk. Martin is bezig met het verbeteren van de ICT-structuur om de vele jongeren online te bereiken met het Evangelie en met hen in contact te blijven. Marleen zet zich in om het onderwijs in hun omgeving te verbeteren.

 

Op www.gzb.nl/hart4rwanda is over hun leven en werk in Rwanda te lezen.

Vanuit onze gemeente steunen wij hen met € 1500,00 per jaar. Dit bedrag wordt bijeengebracht door het GZB-gedeelte van de voorjaars-, pinkster en zomerzendingscollecte en door de zendingsbussen, gedurende ongeveer een half jaar in de periode van maart tot september. Enkele keren per jaar ontvangen wij een nieuwsbrief van de fam. ’t Hart. Deze wordt in de kerk uitgedeeld.

 

Zendingsbussenprojecten.

Van september 2017 tot maart 2018 was de opbrengst bestemd voor het IZB-Focus-project, missionaire projecten in Nederland.

Van maart 2018 tot september 2018  is de opbrengst bestemd voor het zendingswerk in Rwanda, fam. ’t Hart.

Van september 2018 tot maart 2019 is de opbrengst bestemd voor een IZB-project.

 

Zendingscollecten.

De volgende collecten worden gehouden:

De voorjaars-, pinkster-, zomer- en najaarzendingscollecte.

Op de zondag voor de collecte worden in de kerk collectebrieven uitgedeeld met informatie over de bestemming van de collecte  van GZB en Kerkinactie.

De verdeling van de collecte is 70% voor de GZB en 30% voor Kerkinactie.

Gerichte giften kunnen met vermelding van bestemming in een envelop worden gedaan.

Het  GZB-gedeelte van de voorjaars-, pinkster- en zomercollecte is bestemd voor het zendingswerk in Rwanda en van de najaarszendingscollecte voor het GZB-project, waar de presentatie in de najaarszendingsdienst over wordt gehouden.

Het Kerkinactie-gedeelte van genoemde collecten is bestemd voor steeds een ander project uit de projectkrant van Kerkinactie.

 

GZB-dagboek 2019 “Een handvol koren”.

Dit dagboek is in het najaar weer te koop. Vaste kopers worden benaderd, nieuwe kopers hartelijk welkom. Het dagboek bevat voor elke dag twee overdenkingen: één voor volwassenen en één voor jongeren. De prijs is rond € 11,00,  waarvan een gedeelte bestemd is voor en GZB-project. Nader bericht hierover komt nog in het kerkblad.

 

Publiciteit.

Zendingsberichten zijn te lezen in het kerkblad, het infoblad “Rondom het suikerpotje”en op de website van de kerk www.hervormdegemeenteteraar.nl.

 

Betrokkenheid met zending.

Gebed en gaven voor het zendingswerk, zendingswerkers en zendingsgemeenten in het buitenland, in het bijzonders voor Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda.

Gebed en gaven voor het missionaire werk, missionair werkers en de betrokken gemeenten in Nederland.

Lidmaatschap van de GZB, IZB en Kerkinactie.

Het lezen van zendingsverhalen in Alle Volken (GZB) en Tijding (IZB).

Het bezoeken van zendingsbijeenkomsten in onze gemeente en elders in het land.

Het kopen en lezen van het dagboek “Een handvol koren”.

Het sparen van gebruikte postzegels, kaarten en cardridges. Dozen hiervoor staan in De Ark.

Het bezoeken van zendingssites: www.gzb.nl, www.izb.nl en www.gzb.nl/hart4rwanda.

Meeleven met Martin en Marleen ’t Hart via: Facebook.com/hart4rwanda.

Mail: martinthart@gmail.com   en marleenthart@gmail.com.

Post: Anglican Church of Rwanda, Kigali Diocese P.O. 61, Kigali, Rwanda.

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd terecht bij de leden van de zendingscommissie:

Ben van Harten, voorzitter

Anja Spelt, penningmeester

Hennie van Bekkum, commissielid

Tineke Roos, commissielid

Corrie Hoek, secretaris.

 

Voor nadere informatie: Corrie Hoek, tel. 602068.

 

–oo0oo–

 

ZENDINGSCOMMISSIE

 

Adoptieprogramma Deelgenoten

Onze gemeente steunt vanaf 2016 het zendingsechtpaar Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda.

Zij werken in de Anglicaanse Kerk van Rwanda, waar Martin  bezig is met het verbeteren van de ICT-structuur om de vele jongeren online te bereiken met het Evangelie en Marleen zich inzet om het onderwijs in hun omgeving te verbeteren. Zij wonen in Kigali. In de nieuwsbrief van maart die 1 juli zal worden uitgedeeld in de kerk, is weer veel zendingsnieuws van hen in Rwanda te lezen.

 

Zij doen ook regelmatig verslag van hun leven in Kigali op hun website www.gzb.nl/hart4rwanda.

In hun nieuwsbericht van 16 april j.l. lezen we het volgende over de jaarlijkse week van herdenking van de genocide in Rwanda 24 jaar geleden.

 

Dag 1. Met het ontsteken van de vlam van hoop is op 7 april de rouwperiode van 100 dagen begonnen. De eerste week zijn er elke dag bijeenkomsten in onze wijk (ca. 100 huizen). Zo hebben we onze plaats ingenomen in de kring van onze “buur” Rwandezen. De bijeenkomsten zijn buiten op een stukje asfaltweg. We beginnen met een minuut stilte. Aan de hand van Rwanda’s historie legt een oudere man uit hoe het zover kwam dat er duizenden mensen op gruwelijke wijze zijn omgekomen. Vervolgens vertellen verschillende ooggetuigen wat zij hebben meegemaakt in onze wijk in ’94.
De “discussie” wordt onderbroken door de radiotoespraak van de president. Aan het eind van de bijeenkomst stimuleren de leiders van de wijk dat we elke dag allemaal blijven komen en vooral ook de kinderen meenemen. Ook voor hen moet de herinnering levend blijven.

Dag 2, zondag 8 april. Dit jaar valt de Paastijd en de genocide herdenking samen. In de kerk horen we over angstige discipelen, een twijfelende Thomas en moedeloze Emmaüsgangers (Joh.20:19-31, Luk.24:13-35).
Opvallend wat er samenvalt toen en nu:
– Ongelukkig zijn over de ontstane situatie
– Hoe kan zoiets ergs gebeuren als Jezus zoveel volgelingen heeft?
– Wat is de waarheid?
Jezus leeft en dat laat Hij merken. Dwars door gesloten deuren komt Hij en zegt: “Vrede zij met u!” Hij laat zien wie Hij is en deelt de maaltijd. Tenslotte geeft Hij de Heilige Geest om een nieuw mens te worden vol van vrede. Nodigen we Hem uit in ons leven? Vol vreugde vervolgen we onze weg. Sjaloom!
Door de zware regenval kunnen we ’s middags niet naar de bijeenkomst in de wijk. Als het om 5 uur droog is, gaan we naar de kerk. Later horen we, dat er om 5 uur alsnog een bijeenkomst geweest is.
Zie voor de volgende dagen bovengenoemde website.

 

​ In hun nieuwsbericht van 13 mei wordt verslag gedaan van de conferentie Transform Africa Summit 2018

Ieder jaar in mei is er in Kigali een grote ICT-conferentie. Ook dit jaar was ik er bij.
​Naast ministers uit meer dan 10 Afrikaanse landen, zijn er verschillende managers van bedrijven aanwezig. Dit jaar zijn er ook veel studenten die een gratis toegangsbewijs van de overheid kregen.

Meer dan vorig jaar heb ik contact met bedrijven en studenten. Vooral de studenten zoeken contact met me als “umuzungu” (blanke) om advies te krijgen. Ook mijn grijze haren hebben een zekere aantrekkingskracht. De meest uiteenlopende vragen worden gesteld, van: “Kan ik een internship bij je doen?” tot: “Waarom zijn wij zwart en jullie blank?”


Enkele interessante statements (allemaal van Afrikanen):

 • Maak je niet afhankelijk  van donoren, vandaag krijg je geld, morgen stopt het. Ga een samenwerking aan waarbij er geïnvesteerd wordt met terugbetaling en rente.
 • Wees trots op onze eigen producten en koop ze.
 • We zijn niet arm, dat is puur onze manier van denken. Zelfs als we rijk zijn noemen we ons nog arm (H.E. President Paul Kagame).
 • We moeten onze eigen prioriteiten stellen, anders doen anderen dat voor ons.
 • We moeten Afrika kennen voor we Afrika kunnen transformeren.
 • ​Al met al weer een leerzame conferentie, waar ik mijn voordeel mee kan doen bij toekomstige projecten.

In het najaar hoopt de familie ’t Hart met verlof naar Nederland te komen. Het  staat nog niet vast, maar misschien is er dan nog een ontmoeting met onze gemeente op een gemeenteavond. Vanuit de gemeente steunen wij hen financieel met € 1500,00 per jaar door de opbrengst  van het GZB-gedeelte (70%) van de voorjaars-. Pinkster- en zomerzendingscollecte en de opbrengst van de zendingsbussen van ongeveer maart tot september.

Men hen meeleven kan via : Facebook.com/hart4rwanda; mail: martinthrt@gmail.com;

mail: marleenthart@gmail.com; post: Anglican Church of Rwanda, Kigali Diocese P.O. Box 61, Kigali, Rwanda. Het belangrijkste is het gebed voor Martin en Marleen ’t Hart, de Anglicaanse Kerk, de mensen met wie zij werken en de kinderen, jongeren en ouderen die zij hopen te bereiken met het Evangelie in Rwanda.

 

Joram en Daniëlle Oudshoorn worden 1 juli met hun kinderen Miriam, Tirza, Joëlle en Elise van uit de Nieuwe kerk in Utrecht uitgezonden naar Namibië. Enkele mensen uit de gemeente hopen deze uitzenddienst bij te wonen. Laten wij ook als gemeente, met wie zij zes jaar verbonden waren, voor hen bidden.

 

Zending en catechese

Op 28 maart hebben wij met de zendingscommissie een bijzondere catecheseavond bijgewoond over zending. Gerben Bremmer, catecheet, leidde de avond. Hij bevroeg ons over zending. Wij hebben verteld over onze motivatie voor de zendingscommissie,  over de GZB en de IZB. De jongeren werden gestimuleerd ook eens op de website van GZB en IZB te kijken voor informatie over zending.

Gerben liet een filmpje zien over de MAF, een vliegorganisatie in dienst van de zending.

De jongeren kregen na afloop van de avond een tasje mee met folder- en promotiemateriaal van de GZB en de IZB. We kunnen terugzien op een boeiende avond en hopen dat het de betrokkenheid van de jongeren bij de zending zal stimuleren.

GZB-dag 17 maart

Met acht mensen uit de gemeente bezochten wij deze bemoedigende en inspirerende dag in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Het thema van deze dag  was: Laat je zien! “Oog voor mensen om je heen”. Diverse sprekers uit zendingslanden belichtten het thema. Er was veel samenzang, er waren kinder- en tienerprogramma’s, er was kinderopvang, er waren keuzeprogramma’s en er was een verkoopmarkt.

Op www.gzb.nl is het hele programma met veel foto’s van deze dag terug te zien. Al met al de moeite waard om deze dag eens te bezoeken. De  eerstvolgende GZB-dag is DV. op zaterdag 16 maart 2019. Er is ook een apart tienerprogramma.

 

Betrokkenheid bij zending! Door:

 • Gebed en gaven voor het zendingswerk, zendingswerkers en zendingsgemeenten in het buitenland, in het bijzonder voor fam. ’t Hart in Rwanda en de fam. Oudshoorn t.z.t. in Namibië. (bij het zendingsblad Alle Volken is drie-maandelijks een gebedskalender toegevoegd om gericht te bidden voor de zending)
 • Gebed en gaven voor het missionaire werk , missionaire werkers en betrokken gemeenten in Nederland.
 • Lidmaat-/donateurschap van GZB, IZB en Kerk in Actie
 • Het lezen van zendingsbladen: Alle Volken (GZB), Tijding (IZB).
 • Her bezoeken van zendingsbijeenkomsten in onze gemeente en elders in het land.
 • Het lezen/kopen van het dagboekje “Een handvol koren”
 • Het sparen van gebruikte postzegels, kaarten en cardridges
 • Het bezoeken van zendingswebsites: gzb.nl, www.izb.nl.

 

Vragen over zending: De zendingscommissie is altijd bereid deze te beantwoorden.

 

Namens de zendingscommissie: Corrie Hoek-Lankhaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptieprogramma deelgenoten

Onze gemeente steunt vanaf 2016 het echtpaar Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda. Zij werken in de Anglicaanse kerk in Rwanda, waar Martin bezig is met het verbeteren van de ICT-structuur om de vele jongeren online te bereiken met het Evangelie en Marleen zich inzet om het onderwijs in hun omgeving te verbeteren. Zij wonen in Kigali.

 

Volgens het laatste nieuws op hun website is onlangs een grote stap gezet in de digitalisering met de lancering van het project “Use ICT to spread the Gospel”. In het kader van dit project zijn alle predikanten voorzien van een  smartphone en hebben zij training gekregen in de diverse aspecten van het gebruik van de telefoons. Omdat het hoofddoel van dit project de verspreiding van het Evangelie is, werd het eerste deel van de training ingevuld door de afdeling Evangelisatie, Missie en Training met de woorden uit Exodus 4: `Wat heb je daar in je hand?’ Na de training helpen de  mensen elkaar tot zelfs middernacht op weg en is het heel mooi om te zien dat ook WhatsApp-groepen worden gebruikt om elkaar te helpen en om informatie uit te wisselen. Hopelijk gaat dit ook gebruikt worden om naar buiten te communiceren en om zo het Evangelie te verspreiden. De komende maanden zal ik de vergaderingen van de predikanten blijven bezoeken om te kijken hoe het gaat en waar ik ze kan ondersteunen op het digitale pad. Meer informatie hierover op hun website (zie hieronder).

 

Ook ontvingen wij van hen de volgende Paasgroet: Veertigdagentijd: snoeitijd!

Onverwacht veranderde onze Veertigdagentijd van inkeer in een heftige snoeitijd. Zo kregen we een krantenartikel onder ogen met de kop “Meer dan 700 kerken in Kigali gesloten”. Schokkend zoveel kerken dicht, maar gelukkig niet in onze diocese, was onze eerste reactie. Totdat een predikant vertelde dat ook zijn kerk gesloten was. Anderen bevroegen elkaar hoe het met hun kerk gesteld was. Wat is er aan de hand? Plotseling is de overheid begonnen met het controleren van alle kerken in en rond Kigali op veiligheid. Heel veel kerken voldoen niet aan de eisen en zijn per direct gesloten. Om ze weer open te krijgen moet er soms veel gebeuren, zoals het installeren van watertanks, het opknappen van de toiletten, een parkeerterrein aanleggen, enz.

 

Later begrepen we dat er sprake is van wildgroei wat betreft het starten van nieuwe kerken. Predikanten zijn druk in gesprek met overheidsinstanties in de hoop uitstel te krijgen. Soms lukt dat en mag de kerk tijdelijk weer open. Verder zijn ze samen met de gemeenteleden hard aan de slag gegaan om de vereiste verbeteringen door te voeren.

 

Enkele feiten:

In kerkdiensten wordt er niet openlijk voor gebeden.

Kleuterscholen, die in de kerk zitten, mogen gewoon doorgaan. 

Financiële prioriteiten liggen in de kerk nu ineens ergens anders. Wat gaat er gebeuren met Evangelie verspreiding via ICT, scholen, vakantiebijbelwerk, enz. ?

 

Opvallend is dat het onder deze omstandigheden zo rustig is in Rwanda. Het doet denken aan een zwijgende Jezus. In deze tijd van inkeer en zelfreflectie kwam in één van de diensten de gelijkenis van de Ware Wijnstok (Joh.15) aan de orde. Deze Bijbelse boodschap in combinatie met de harde maatregelen van de overheid zette ons tot nadenken. Voor ons, christenen, is het snoeitijd in de kerk èn in ons hart om zo nog meer vrucht van goede kwaliteit te kunnen voortbrengen. Het is pijnlijk, maar nodig. Gelukkig weet onze Vader, de landman, wat Hij doet!

Dank dat er een grote saamhorigheid onderling is ontstaan tussen gemeenteleden. Bid dat de overheid de verzoeken om uitstel accepteert en dat de vereiste verbeteringen doorgevoerd kunnen worden, zodat samenkomsten van de gemeenten, doordeweeks en op zondag doorgang kunnen vinden.

Gezegende Paasdagen!

 

Vanuit de gemeente steunen wij hen financieel met € 1500,00 per jaar door het GZB gedeelte van de voorjaarszendings-, pinksterzendings- en zomerzendingscollecte en de zendingsbussen achterin de kerk van maart tot september. In januari werd hun nieuwsbrief, die een aantal keren per jaar verschijnt, weer uitgedeeld in de kerk. De nieuwsbrief en ander nieuws over de familie ’t Hart in Rwanda is te lezen op de site van de GZB: www.gzb.nl/hart4rwanda.

Met hen meeleven kan via: Facebook.com/hart4rwanda.

Mail: martinthrt@gmail.com en marleenthart@gmail.com

Post: Anglican Church of Rwanda, Kigali Diocese P.O. Box 61, Kigali, Rwanda.

Het belangrijkste is het gebed voor hen, de Anglicaanse Kerk, de mensen met wie zij werken en de kinderen, jongeren en ouderen die zij hopen te bereiken met het Evangelie.

 

  

Familie Oudshoorn

Joram en Daniëlle Oudshoorn worden in het najaar uitgezonden naar Namibië. Joram wordt docent Theologie aan het Namibië Evangelical Theological Seminary in Windhoek, de hoofdstad van Namibië. Deze interkerkelijke predikantenopleiding biedt ook theologische toerustingscursussen door het land heen. Zij zijn inmiddels gestart met een voorbereidingstraject. Wij hebben als gemeente hen 6 jaar lang gesteund, toen zij als zendingswerkers in Mozambique waren en zo een band met hen gekregen. Laten wij hen met hun kinderen in onze gebeden blijven gedenken. Een bemoedigend kaartje sturen kan ook. Hun adres is: Stroeërschoolweg 17-1, 3776 MN Stroe.

 

IZB-dienst

Op zondag 8 april is de IZB-dienst, waarin Ds. J.M. Goedhart hoopt voor te gaan. Na de dienst zal hij een presentatie geven over IZB/Focus (missionaire projecten in gemeenten), waarvan hij teamleider is. De IZB-collecte deze zondag is bestemd voor het IZB-project IZB/Focus. Evenals de zendingsbussen van september 2017 tot maart 2018 ook voor dit project bestemd zijn. Op 1 april zullen er folders worden uitgedeeld, waarin u wordt geïnformeerd over dit IZB-project.

 

Pinksterkranten

Met Pinksteren zullen de Pinksterkranten van de GZB worden uitgedeeld. Het is goed met Pinksteren extra aandacht te vragen voor het zendingswerk. Hierover kunt u lezen in deze Pinksterkrant.

 

Zending en catechese

Op 28 maart gaan wij met de zendingscommissie een catechisatieavond bij wonen. In beide catechesegroepen zal Gerben Bremmer iets vertellen over het werk van de MAF (het doel van het catechisatie/collectebusje).

De zendingscommissie zal vertellen over wat wij zoal doen en onze motivatie.

 

Hoe kunnen wij als christelijke gemeente betrokken blijven bij de zending?

 • Gebed en gaven voor het zendingswerk, zendingswerkers en zendingsgemeenten in het buitenland, in het bijzonder voor Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda.
 • Gebed en gaven voor het missionaire werk, missionaire werkers en betrokken gemeenten in Nederland.
 • Lidmaat/donateurschap van GZB, IZB en Kerkinactie
 • Het lezen van Alle Volken (GZB), Tijding (IZB) en de GZB-Pinksterkrant.
 • Her bezoeken van zendingsbijeenkomsten in onze gemeente en elders in het land.
 • Het lezen/kopen van het dagboekje “Een handvol koren”.
 • Het sparen van gebruikte postzegels, kaarten en cardridges.
 • Het bezoeken van zendingssites: izb.nl, www.gzb.nl.

 

De zendingscommissie is altijd bereid vragen over zending te beantwoorden.

 

Namens de zendingscommissie, Corrie Hoek-Lankhaar.

 

 

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de zendingscommissie: Henry Esveld, voorzitter – Anja Spelt, penningmeester – Ds. W.H. van Boeijen, commissielid – Hennie van Bekkum, commissielid. Tineke Roos, commissielid – Joke Mulder, commissielid. Corrie Hoek, secretaris.

 

Voor informatie: telefoon 602068.

Vul een zoekwoord in en druk enter