Nieuwsbrief over het weer samenkomen in de kerk

 

Beste gemeenteleden,

 

Diensten mogen weer.

De ervaring van de afgelopen weken heeft geleerd dat het aantal kerkgangers die per keer de kerkdienst kunnen en mogen  bijwonen niet wordt overschreden. Daarom vanaf heden geen verplichte aanmelding meer voor de kerkdiensten. De huidige richtlijnen laten dit ook toe. Zodra mocht blijken dat het bezoekersaantal van het voor onze kerk maximale toelaatbare aantal personen toch in zicht komt zal aanmelding weer verplicht worden. Voor de  avonddiensten is altijd ruim plaats. Dus als u het prettiger vindt om met een kleiner aantal in de kerkdienst te zijn is de avonddienst zeker  aan te bevelen.

De kerkenraad heeft ook besloten het zingen in de kerk nog niet verantwoord te vinden. De mogelijkheid is er om via een rekenmodule te bepalen wat zou kunnen. Als we deze toepassen op ons kerkgebouw is er een mogelijkheid om een beperkt aantal minuten te zingen in een dienst. Echter vinden wij het nog niet het moment om dit dan ook maar weer direct op te pakken. Ook de leden van de kerkenraad willen dolgraag weer zingen maar het kan juist ook voor leden een belemmering zijn om de kerkdiensten te gaan bezoeken. Daarbij is er dan ook weer de verplichting om aanmelding en registratie van kerkbezoek in te stellen. Al met al wachten wij de verdere ontwikkelingen hieromtrent nog even af.

De standaard corona maatregelen blijven natuurlijk gehandhaafd

1: Bezoek de kerkdiensten niet bij verkoudheid en koorts

2: Desinfecteer uw handen bij binnenkomst

3: Volg de instructies van de coördinatoren.

4: Houdt 1,5 mtr afstand van elkaar. Uitgezonderd personen uit 1 huishouden en kinderen.

Velen hebben de weg naar de kerkdiensten weer gevonden en wij hopen dat u daar bij hoort of binnenkort weer bij gaat horen. Ondanks alle beperkingen en regels:

Welkom in het huis van God,
waar onze Koning troont,
welkom in het huis van God,
waar levend water stroomt.
Welkom in het huis van God,
waar Hij de waarheid toont,
ontvouwt zich Zijn genade,
in dit huis… waar liefde woont.

 

*****

Historie:

 

Zoals u weet mogen er vanaf 1 juni 2020 weer kerkdiensten gehouden worden met maximaal 30 personen en vanaf 1 juli 2020 met maximaal 100 personen.

Op woensdag 3 juni heeft de kerkenraadsvergadering plaatsgevonden waarin we de mogelijkheden in onze gemeente besproken hebben.

Vanuit de landelijke PKN kerk is er een protocol aangeleverd waarin de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn aangegeven. Vanuit dit protocol dient iedere gemeente een gebruiksplan op te stellen met de op de plaatselijke gemeente toegespitste invulling.

Dit gebruikersplan is door de kerkenraad opgesteld (zie hieronder – ná de ‘Nieuwsbrief‘).

 

De diensten starten op zondag 14 juni 2020.

In de beide diensten viering van het Heilig Avondmaal met onze gemeentepredikant ds. C. Hendriks.

De diensten in juni mogen door maximaal 30 personen worden bijgewoond. De diensten in juli mogen met maximaal  48  personen worden bijgewoond en dat kan oplopen tot maximaal 75.

Dit is flexibel omdat tussen personen uit hetzelfde huis geen 1,5 mtr. afstand nodig is.

Medewerkenden  in een dienst tellen niet mee in deze aantallen.

 

Voor alle diensten zullen we het verplichte aanmeld-systeem moeten hanteren.

Daarom roepen wij allen op die zondag 14 juni naar één van de 2 diensten willen komen en willen deelnemen aan het Heilig Avondmaal, zich aan te melden door een mail te sturen naar: scribaat@hervormdegemeenteteraar.nl of de scriba te bellen op tel.nr. 0172-602253.  Geef daarbij uw voorkeur aan voor de ochtend- of avonddienst.

Aanmeldingen voor de andere diensten in juni is ook al mogelijk via de hierboven genoemde mogelijkheden

Bij meer aanmeldingen dan toegelaten kan worden kan de kerkenraad bij de indeling afwijken van uw keuze. Bij meer dan 60 aanmeldingen per zondag in juni moeten wij gemeenteleden teleurstellen.

Aanmelden voor de diensten van juli kan pas vanaf 29 juni.

Het is echt heel vervelend op deze manier het kerkbezoek te moeten ‘organiseren’ maar  het

kan en mag niet  anders.

 

De avondmaalsviering op 14 juni zal in lopende vorm worden gehouden omdat een tafelviering nu niet is toegestaan.

 

Vanaf 14 juni gaat ook de kindernevendienst weer van start. In juni worden de kinderen vòòr de dienst al in De Ark verwacht. Er is gedurende de gehele dienst  kindernevendienst. Vanaf juli gaan zij zoals gebruikelijk tijdens de dienst naar de Kindernevendienst.

 

Beste gemeenteleden we gaan een periode van versoepeling tegemoet. Dat is goed nieuws, het mag ons hoopvol stemmen, maar blijft van ons ook discipline vragen, vertrouwen en medewerking. Vanaf 1 juni kunnen we weer samenkomen en vooral ook om samen gemeente te zijn. Dat is fijn, daar kijken we naar uit, al moeten we het gezamenlijk koffie drinken na de dienst nog even missen.

Ook zullen dingen tijdelijk anders zijn. Avondmaal is op een wijze die we niet gewend zijn en we zullen voorlopig God niet zingend kunnen loven met de gemeentezang. Dat zal door velen als een groot gemis worden ervaren.

Laten we met ons allen hopen en bidden dat er voor deze verwarrende en ingrijpende tijd in ons leven spoedig een oplossing komt en we het aan onze herinneringen kunnen toevoegen.

 

Nog even alles kort op een rijtje:

 

  1. Meldt u aan voor de diensten volgens de bovenstaande mogelijkheden.
  2. Neem zelf de beslissing of het verantwoord is om naar de kerk te gaan.
  3. Zeg tijdig uw aanmelding af bij verhindering
  4. Bij binnenkomst kerk wordt er gevraagd of u corona gerelateerde klachten heeft, dient u handen te ontsmetten met de aanwezige gel en volgt u de aanwijzingen van de coördinator.
  5. Neem uw jas mee naar binnen en hang die niet aan de kapstok.
  6. Volg de aanwijzingen van de coördinator in de kerk omtrent de zitplaatsen
  7. Liedboeken zijn niet beschikbaar. Neem uw eigen liedboek mee om de liederen mee te kunnen lezen. Er wordt niet gezongen.
  8. In de dienst wordt niet gecollecteerd, alleen bij de uitgang.
  9. Na afloop van de dienst verlaten we de kerk met onderlinge afstand van 1,5 mtr. Te beginnen met de achterste bank. We blijven dan niet bij de ingang staan maar lopen direct door om zo gewenst elders een praatje met elkaar te maken.

 

*****

 

GEBRUIKSPLAN KERKGEBOUW EREDIENSTEN

 

Inleiding

Het gebruiksplan is opgesteld met de richtlijnen uit het door Protestantse Kerk in Nederland. beschikbaar gestelde protocol met een voor ons  kerkgebouw toegespitste invulling.

 

Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de actuele voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.

 

Het gebruiksplan van de gemeente geldt voor alle activiteiten in het kerkgebouw en zal  in geprinte versie aanwezig zijn in het betreffende kerkgebouw.

 

Maximale bezettingsgraad kerkzaal tot en met 30 juni is 30 personen.

 

Maximale bezettingsgraad kerkzaal vanaf  1 juli is 48.  Deze bezettingsgraad mag worden overschreden indien bezoekers vanuit één huishouden bij elkaar zitten tot een  maximum wat zal liggen tussen 64 tot 75. Dit is afhankelijk van het aantal huishoudens.

 

Het betreft in beide gevallen  het totaal aantal bezoekers exclusief de medewerkers zoals voorganger, koster, organist e.d..

 

Eredienst

 

Bij binnenkomst,  zowel via de achter- als de hoofdingang, dient gebruik gemaakt te worden van de aanwezige desinfecterende handgel.

Alle betrokkenen in de eredienst (voorgangers, kerkenraadsleden, muzikanten, kosters, enz.) dienen voor en ook tijdens de dienst de anderhalve meter afstand te bewaren.

Het ambt van predikant beschouwen wij als een contactberoep waardoor deze bij  voorkomende kerkelijke gebruiken  niet gehouden is aan de 1.5 mtr. afstand. 

 

Bij de ingang van de kerk staat één coördinator die mensen begroet en vraagt naar de gezondheid en/of verwijst naar overzicht corona- gerelateerde klachten.*) Mensen met  corona- gerelateerde klachten  mogen de kerk niet bezoeken. Daarnaast dient de coördinator ook de 1,5 meter afstand in de hal te handhaven, aan te geven hoe een en ander werkt en door te verwijzen  naar de in de kerkzaal aanwezige coördinator, die toezicht houdt dat de juiste zitplaatsregels worden gehandhaafd.

 

Alle beschikbare plaatsen dienen vanuit het middenpad in gebruik te worden genomen. Bij het betreden van een gekozen bank dient plaats genomen te worden op de beschikbare plaats die zo het verst vanaf het middenpad beschikbaar is. De beschikbare plaatsen worden duidelijk aangegeven.

De beschikbare plaatsen dienen minimaal 0.75 mtr. vanaf het middenpad  te zijn. De plaatsen die het dichtst  bij het middenpad liggen zijn op de eerste plaats voor gezinnen waarvan de kinderen naar de kindernevendienst gaan.

De zijpaden mogen  alleen in noodgevallen  worden gebruikt. Iedere bezoeker dient de aanwijzingen van de in de kerkzaal aanwezige coördinator op te volgen.

De kinderen die naar de Kindernevendienst gaan verlaten, zoals gebruikelijk, de kerk via de deur naast de preekstoel en komen door dezelfde deur weer terug.

Kinderen tot en met 18 jaar behoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

De leiding van de Kindernevendienst neemt voor in de kerk plaats. Zij dienen de 1,5 afstand wel te respecteren.

 

Na de dienst verlaten de bezoekers het kerkgebouw eveneens via het middelste kerkpad. Te beginnen bij de bezoekers op de achterste bankenrij. Daarbij dient men de 1,5 meter afstand van elkaar te handhaven.

 

Zingen tijdens vieringen: gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn. Het ministerie van VWS doet daar onderzoek naar. Zolang de uitslag daarvan niet bekend is zullen liederen op verschillende wijze tot uiting komen.

De aanwezige liederenboeken zijn tot nader bericht niet beschikbaar.

 

De kwetsbare groep mensen van 70 jaar en ouder zal met aandacht worden omringd. Zij zelf dienen ook de voorschriften van het RIVM na te leven.

 

Ter voorkoming van overschrijding van het  maximaal aanwezige aantal kerkgangers is een verplicht “reserverings” systeem van toepassing.

Tot 1 juli 2020: Welke 30 mensen mogen er naar de kerkdienst komen?

Allen die zich voor vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de dienst hebben aangemeld via email (scribaat@hervormdegemeenteteraar.nl) of telefonisch 0172-602253

Indien meer dan het toegestane aantal  personen zich aanmelden voor een dienst zal toewijzing plaatsvinden waardoor niet alle aangemelde kunnen worden toegelaten. Zij worden hierover geïnformeerd en zullen bij de volgende dienst voorkeur hebben.

 

Vanaf 1 juli 2020: Welke 48 tot 75 personen mogen er naar de kerkdienst komen?

Allen die zich voor vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de dienst hebben aangemeld via email (scribaat@hervormdegemeenteteraar.nl) of telefonisch 0172-602253

Indien meer dan het toegestane aantal  personen zich aanmelden voor een dienst zal toewijzing plaatsvinden waardoor niet alle aangemelde kunnen worden toegelaten. Zij worden hierover geïnformeerd en zullen bij de volgende dienst voorkeur hebben.

 

Collecten

Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk. De collecte zal plaatsvinden bij het verlaten van de kerkzaal. Hiertoe zullen 2 collectanten dusdanig bij de uitgang gaan staan  waarbij de 1.5 mtr afstand kan worden gewaarborgd. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de collectezakken met een lange steel. Tevens zijn daar ook de zendingsbussen op de vertrouwde plaats.

 

Koffiedrinken en ontmoeting na afloop zal tot nader bericht niet plaatsvinden. Zodra dit weer mogelijk is zal dit bekend worden gemaakt.

 

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

 

Vul een zoekwoord in en druk enter