Ter informatie:

Vanaf 1 januari 2019 is ds. C. Hendriks, uit Ede, als interim predikant aan de gemeente verbonden.

Per 1 september 2019 is de beroepingscommissie begonnen met haar taak naar het zoeken van een nieuwe predikant voor de gemeente. In deze rubriek kunt u de benodigde informatie over de Hervormde Gemeente van Ter Aar vinden.

 

Inhoud rubriek:

 1. Vacature.
 2. Profiel Hervormde Gemeente.
 3. Beleidsplan.
 4. Profielschets predikant.
 5. Laatste nieuws.

–oo0oo–

1. Vacature.

U wordt geroepen.

Wij zijn op zoek naar een predikant (1.0 fte) met mogelijkheid voor 0,8 fte.

Wij zoeken een mensenmens, een verbinder die zeker ook de jeugd kan inspireren.

Wij zijn een veelkleurige gemeente, toekomstgericht met een positieve volhoudersmentaliteit.

De complete profielschetsen en het beleidsplan staat hieronder vermeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met scriba Piet Roos, 0172-602253 of scribaat@hervormdegemeenteteraar.nl of met onze interim predikant Ds. Cees Hendriks, 06-55746410

Uw reactie naar de beroepingscommissie graag  naar scribaat@hervormdegemeenteteraar.nl

of Herv. Gemeente Ter Aar,  Postbus 21,  2460 AA,  Ter Aar

 

–oo0oo–

 

2.   Profiel Hervormde gemeente Ter Aar

Inleiding.

De Hervormde Gemeente van Ter Aar wil een nieuwe predikant beroepen.

Daartoe is dit profiel van de gemeente opgesteld om :

 1. predikanten inzicht te geven in de structuren en karakteristieken van de gemeente;
 2. gemeenteleden uit te nodigen om namen op te geven voor de groslijst;
 3. kerkenraadsleden en de in te stellen beroepingscommissie te helpen met het maken van een keuze uit de groslijst.

Vooraf stellen we vast dat het maken van een profiel van de gemeente een menselijke activiteit is. Dat het maken van een dergelijk profiel niet eenvoudig is vanwege de ook in Ter Aar aanwezig pluriformiteit en veelkleurigheid. Al te snel leidt een dergelijk profiel tot een te grote vereenvoudiging van een weerbarstige werkelijkheid. Gelukkig weten wij ons geleid door Christus die in de bijbel de Heer van zijn kerk wordt genoemd. Hij voorziet in alle dingen, ook in een nieuwe predikant voor Ter Aar. Biddend en met vertrouwen mogen we dan ook al onze activiteiten rondom het beroepingswerk verrichten.

De omgeving.

Ter Aar is een dorp midden in het groene hart van de randstad. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zijn met de auto bereikbaar in iets meer dan een half uur. Het dorp bestaat uit vier kernen te weten Langeraar, Korteraar, Aardam en Papenveer. Het is vanouds een veengebied met veel water waardoor er grotendeels sprake is van lintbebouwing bijvoorbeeld langs het Aarkanaal, de Korteraarseweg en de Langeraarseweg. Nieuwbouwwijken na de oorlog zijn voornamelijk gerealiseerd in de kern Ter Aar.

De bevolking is van oorsprong agrarisch met tuinders en kwekers. Ook de transportsector is door de centrale ligging aanwezig. Door de ontwikkelingen in deze sectoren en in de gehele maatschappij verandert dit beeld de laatste jaren wel. Er komen mensen van buiten wonen die in Amsterdam, op Schiphol of elders werken en jongeren die een huis kunnen bemachtigen in Ter Aar werken elders in bijvoorbeeld de dienstensector.

Het totale aantal inwoners bedraagt per 1 januari 2019 9.311 en groeit jaarlijks met ongeveer 3%.
In 2006 is Ter Aar opgegaan in de burgerlijke gemeente Nieuwkoop dat naast Ter Aar bestaat uit de kernen Nieuwkoop, Noorden, Woerdense Verlaat, Nieuwveen, Vrouwenakker en Zevenhoven. Het totale aantal inwoners van de gemeente Nieuwkoop bedraagt per 1 januari 2019 28.613.

Het culturele aanbod in de gemeente Nieuwkoop zelf is beperkt, wat begrijpelijk is vanwege haar omvang en de ligging dichtbij Alphen aan de Rijn en Amsterdam. Door het vele water is de gemeente aantrekkelijk voor de toeristische sector, in het bijzonder de watersport.

In 2017 bedroeg het gemiddelde inkomen in Ter Aar € 27.000,00 tegen een landelijk gemiddelde van € 24.000,00. In de gemeenteraad van Nieuwkoop nemen vandaag twee lokale partijen 10 van de 21 zetels in. Het CDA heeft er 5, de VVD 4 en D66 en SGP bezetten elk 1 zetel. Het college wordt gevormd door de twee lokale partijen en het CDA.

Op dit moment zijn er drie basisscholen in Ter Aar. Een openbare, een katholieke en een protestants christelijke. Er is een fusieproces tussen deze drie scholen in gang gezet waarbij gezamenlijke nieuwbouw wordt gepleegd die naar verwachting in 2021 in gebruik wordt genomen. Wat het voortgezet onderwijs betreft is Ter Aar aangewezen op Nieuwkoop en Alphen aan de Rijn.

Kerkelijk gezien is er naast de hervormde gemeente een gereformeerde kerk die ook tot de Protestantse Kerk in Nederland behoort, er is een katholieke kerk en een hersteld hervormde kerk. Andere kerkgenootschappen zijn in omliggende plaatsen en steden aanwezig en worden ook wel bezocht vanuit Ter Aar.

Het karakter van de Ter Aarse bevolking laat zich omschrijven als open en gastvrij. Men spreekt uit wat men er van vindt. Maar als de gesprekspartner het daar niet mee eens is kan de stemming snel omslaan en een ongemakkelijke sfeer ontstaan.

De Hervormde gemeente Ter Aar.

Waarschijnlijk in 1359 is er voor de eerste keer een kerk gebouwd in Ter Aar, in ieder geval in het gebied waar zich vandaag nog de hervormde kerk bevindt. In 1568 werd op deze plek een nieuwe (katholieke) kerk gebouwd die in 1589 overging naar het protestantisme. De eerste predikant was Henricus Reyneri. In 1843 was de fundering zodanig verzwakt dat nieuwbouw noodzakelijk was. De nieuwbouw werd uitgevoerd door zoveel als mogelijk gebruik te maken van de materialen van de oude kerk. In de loop van de jaren zijn diverse restauraties uitgevoerd, de laatste in 2014.

De pastorie bevindt zich in hetzelfde gebied als de kerk. Naast de pastorie bevindt zich ‘De Ark’ waarin nevenruimten zijn voor kerkelijke doeleinden. Aan dit gebouw is ook een kosterswoning verbonden. Op dit moment zijn alle kerkelijke gebouwen in goede staat maar het is een blijvende zorg dit ook zo te houden. De financiële situatie van de gemeente is op zichzelf gezond maar niet geheel zonder zorgen.

Sinds de reformatie hebben tot vandaag 41 predikanten de gemeente van Ter Aar gediend. De laatste vijf zijn ds. A.M. Lindenburg van 1958 tot 1979, ds. E.S. Klein Kranenburg van 1979 tot 1985, ds. P.J. Stam van 1985 tot 1989, ds. J.K. Vlasblom van 1991 tot 2010 en ds. W.H. van Boeijen van 2011 tot 2018. Ds. Van Boeijen is op 1 november 2018 van de gemeente losgemaakt na een langdurig voortraject. Deze losmaking heeft emotioneel diepe sporen getrokken in het gemeenteleven. Een dergelijke gebeurtenis leidt nooit tot groeiend vertrouwen. Lang niet alle details kunnen en mogen worden gedeeld met iedereen waardoor de communicatie door velen meermalen als ontoereikend is ervaren. Ook hebben verschillende kerkenraadsleden in de periode van losmaking hun ambt neergelegd en bleek het in 2018 niet langer mogelijk de kerkenraad met alleen mannen aan te vullen. In een deel van de gemeente leefde al langer de wens ook vrouwen als ambtsdrager te benoemen. In het najaar van 2018 zijn vervolgens twee vrouwen als diaken aangetreden. Helaas leidde ook dit proces tot het vertrek van een kerkenraadslid waardoor de huidige kerkenraad met thans nog twee vacatures behoorlijk vernieuwd is. Het vinden van nieuwe ambtsdragers is een voortdurend punt van aandacht.

In oktober 2018 is een geactualiseerd beleidsplan opgeleverd. Hierin wordt de hervormde gemeente van Ter Aar getypeerd als ‘een open confessionele gemeente die onderdak biedt aan mensen met verschillende geloofsbeleving, maar waarbij ook steeds meer ruimte wordt gevraagd voor een groeiende evangelisch georiënteerde groep gemeenteleden’. Het streven is een open en gastvrije gemeente te zijn voor jong en oud waarin wordt omgezien naar elkaar en er betrokkenheid is op elkaar tot eer van God en tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Ontmoeting, vieren, leren en gastvrijheid zijn daarbij kernwoorden. In het beleidsplan staan de aandachtspunten voor de komende jaren per beleidsterrein helder verwoord.

De kerkdiensten in Ter Aar kennen een klassieke liturgie. Voor de Bijbellezingen wordt de NBG vertaling gebruikt. In reguliere diensten wordt de gemeentezang begeleid door het historische orgel en wordt er gezongen uit de hervormde bundel 1938 en het liedboek 2013 van de PKN. In bijzondere diensten kan ook uit andere bundels worden gezongen. De recent geplaatste beamers maken dit gemakkelijk. Het gebruik hiervan met beeld en geluid en weergave van de Bijbellezingen wordt verder uitgewerkt. In bijzondere diensten worden regelmatig koren uitgenodigd. Er is een gelegenheidskoor vanuit de gemeente en soms worden muziekinstrumenten gebruikt.
De ochtenddiensten worden door ongeveer 90 mensen bezocht, de avonddiensten door ongeveer 30 mensen. Opvallend is het verhoudingsgewijs grote aantal kinderen in de ochtenddienst wat kan oplopen tot 15. ’s Morgens is er kindernevendienst en oppasdienst. Inhoudelijk zit de gemeente niet te wachten op diepgaande theologische verhandelingen. Een eenvoudige Bijbelse verkondiging die Jezus Christus als verlosser belijdt en zich verbindt met het gewone dagelijkse leven in hedendaags taalgebruik spreekt aan. De kerkdiensten worden uitgezonden via de kerkomroep.

Onderstaand overzicht laat zien dat het aantal leden van de gemeente door de jaren heen daalt.

Aantal leden 2008 2013 2018
Belijdende leden  378  335  293  (121 man, 172 vrouw)
Doopleden  528  456  426  (241 man, 185 vrouw)
Pastorale eenheden  693  563  496

 

Samenstelling naar leeftijd in 2018

  0-19 20-29 30-49 50-64 65-70  80 en ouder
Doopleden 68 57 120 108 62    11
Belijdende leden 0 8 32 85 122    46


De leeftijdsopbouw van de gemeente is min of meer evenwichtig waarbij opvalt dat zowel de jongste als de oudste leeftijdscategorie ondervertegenwoordigd is.

0 – 19 jaar 9 %

20 – 49 jaar 30 %

50 – 64 jaar 27 %

65 – 79 jaar 26 %

80 jaar en ouder 8 %.

Jaarlijks worden ongeveer 2 kinderen gedoopt.

Naast de kerkdiensten kent de hervormde gemeente van Ter Aar een groot aantal activiteiten door de week. Daarbij zijn vele vrijwilligers betrokken. Naast het pastoraat vanuit de kerkenraad is er een actieve hervormde vrouwen dienst (HVD). Er wordt nagedacht over de wenselijkheid en mogelijkheid van groothuisbezoek. Zo mogelijk vindt twee keer per jaar een wijkavond plaats om de gemeente te informeren over actualiteiten. Het jeugd- en jongerenwerk is goed georganiseerd en men is actief voor alle leeftijden ondanks het feit dat het vandaag niet gemakkelijk is jongeren te interesseren voor en te betrekken bij geloof en kerk. Er is een Bijbelkring. Er zijn gemeente groei groepen. Er is regelmatig een ‘spulletjesmarkt’ rondom De Ark die goed bezocht wordt en waar veel mensen bij betrokken zijn.

De hervormde gemeente van Ter Aar wil niet alleen naar binnen kijken maar zeker ook naar buiten. Er is een actieve samenwerking met de gereformeerde kerk van Ter Aar en men staat open voor samenwerking in de regio en met de burgerlijke gemeente.

Samenvattend
De hervormde gemeente van Ter Aar is de laatste jaren door een bijzonder roerige periode gegaan. Daarbij zijn veel mensen ‘gewond’ geraakt. Er zijn mensen vertrokken maar wonderlijk genoeg is dit aantal niet heel groot. Hoewel de kerkenraad nog niet compleet is en de onrust in de gemeente zeker niet volledig voorbij, is er een brede wil bij velen in de gemeente om weer vooruit te kijken en de pijn achter zich te laten. Daarbij staat de gemeente open voor vernieuwing met respect voor alles wat in het verleden is opgebouwd. Maatschappelijke ontwikkelingen als mondiger en meer theoretisch opgeleide mensen en de invloed van moderne communicatiemiddelen gaan de gemeente van Christus niet voorbij. De ontkerkelijking neemt toe en kiezen voor het isolement is niet vruchtbaar. De pluriformiteit van de hervormde gemeente maakt de onderlinge ontmoeting boeiend maar kan ook voor enige spanning zorgen. ‘Zonder wrijving geen glans’.

Daarbij weet de hervormde gemeente van Ter Aar zich onderweg naar Gods toekomst. Het doel is helder, de weg ligt in Gods hand. De vele activiteiten en vernieuwingen zijn bedoeld om samen de weg te gaan en de onderlinge band te bevorderen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar twee categorieën binnen de gemeente: de jeugd en de ouderen. De jeugd omdat die in de toekomst het kerkenwerk zal dragen en de ouderen omdat die meer dan gemiddeld behoefte hebben aan pastorale aandacht.

Zo willen we in de hervormde gemeente van Ter Aar het evangelie doorgeven, op onverkorte wijze, indachtig de woorden van psalm 78: ‘Wij willen het onze kinderen niet onthouden,  wij zullen aan het komend geslacht vertellen  van de roemrijke, krachtige daden van de HEER,  van de wonderen die hij heeft gedaan.’

 

–oo0oo–

3.  Beleidsplan.

 

beleidsplan-2018-2022-definitief-3oktober2018

 

–oo0oo–

 

4.    PROFIELSCHETS PREDIKANT HERVORMDE GEMEENTE TER AAR.

 

De Hervormde Gemeente van Ter Aar zoekt een full time predikant (80% is bespreekbaar) die zich aangesproken voelt door het beeld dat in de profielschets van de gemeente wordt gegeven en die mede uitvoering wil geven aan het eind 2018 opgestelde beleidsplan.

Wat betreft de eredienst zoeken wij een predikant die :

 1. Een Bijbelgetrouwe prediking vertaalt naar het dagelijks leven en aandacht heeft voor de individuele mens.
 2. Denkt en werkt vanuit een persoonlijke relatie met God.
 3. Aandacht heeft voor de verschillende ‘stromingen’ binnen de gemeente.
 4. Aandacht heeft voor liturgische ontwikkelingen.

Wat betreft het pastoraat zoeken wij een predikant die :

 1. Een mensen mens is en weet om te gaan met mensen van allerlei pluimage, ook buiten de kerkelijke gemeente. Die gemakkelijk contacten legt en zich niet eenvoudig ‘weg laat blazen’ in discussies. Die toegankelijk is en echt geïnteresseerd is in wat mensen bezighoudt. Doorontwikkelde contactuele vaardigheden zijn dan ook een eerste vereiste.
 2. Gezien de leeftijdsopbouw van de gemeente naast crisispastoraat veel aandacht besteedt aan pastoraat voor jongeren en jonge gezinnen.
 3. Ook incidenteel pastoraat verleent aan dorpsbewoners in Ter Aar die niet strikt tot de hervormde gemeente behoren.

Wat betreft vorming en toerusting zoeken wij een predikant die :

 1. De bestaande kerkelijke activiteiten voor de jeugd en jonge gezinnen weet uit te bouwen en nieuwe eigentijdse initiatieven ontwikkelt.
 2. De kerkenraad en de vrijwilligers stimuleert, bemoedigt en inhoudelijk verder toerust.
 3. Die kerk en wereld verbindt en een brug weet te slaan tussen diaconale activiteiten en maatschappelijk relevante ontwikkelingen.

Wat betreft organisatie en beleid zoeken wij een predikant die :

 1. Kerkenraad en gemeente meeneemt en enthousiasmeert.
 2. Leiding kan geven aan een team zonder eigen dominantie.
 3. Mensen aan elkaar verbindt, bruggen bouwt en tussen de mensen in staat.
 4. Kan relativeren en reflecteert op zijn eigen functioneren.

Gelet de situatie waar de gemeente de laatste jaren in betrokken is geraakt denken wij aan een predikant met gemeente ervaring of een proponent die op andere wijze voldoende levenservaring heeft opgebouwd. Die vertrouwd is met hedendaagse media en communicatiemiddelen. Die met zijn gezin wil deelnemen aan de dorpssamenleving. Die gaat wonen in de ruime pastorie die naast de kerk en het verenigingsgebouw ‘de Ark’ ligt. Bij deeltijd wordt in overleg afgesproken welke taken op andere wijze kunnen worden ingevuld.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de scriba van de kerkenraad: oud. Piet Roos, scribaat@hervormdegementeteraar.nl of tel.  0172-602253 of met de interim predikant ds. Cees Hendriks, chendriks@freeler.nl of tel. 06-55746410

 

–oo0oo–

 

5.   Laatste nieuws.

Februari 2020.

De vorige maand hebben we u geïnformeerd over het beroep dat uitgebracht gaat worden op ds. Jan Scheele – Goedhart. Inmiddels zijn hier diverse afspraken voor gemaakt. Het beroep zal op vrijdag 14 februari officieel worden aangeboden. Vanaf die datum gaat ook de 3 weken bedenktijd in. Vervolgens zal hij op zondag 16 februari in de morgendienst voorgaan. Na deze dienst zal hij tezamen met zijn vrouw bij de uitgang gaan staan waar u hen de hand kunt geven. Daarna is er nog een informele ontmoeting In De Ark onder het genot van koffie, thee en limonade. Op woensdag 19 februari zal er om 19.30 uur in De Ark een gemeenteavond zijn met een uitgebreide kennismaking met ds. Jan Scheele – Goedhart en zijn vrouw. Beste gemeenteleden laten we op enig dan wel op meerdere momenten onze warme belangstelling uitten aan de beroepen predikant en zijn gezin op de bovenstaande momenten. Maar laten we ook bovenal door gebed onze God vragen om zijn zegen rond dit beroepingswerk en alles zo te leiden dat ieder bij dit alles op de juiste weg terecht komt.

God is het die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt staat er in Efeze 1 vers 11. Laten we daar maar op vertrouwen.

 

–oo0oo–

 

Per 1 september 2019 is de beroepingscommissie begonnen met haar taak naar het zoeken van een nieuwe predikant voor de gemeente.

In deze rubriek kunt u de benodigde informatie over de Hervormde Gemeente van Ter Aar  vinden.

BEROEPINGSWERK

Zoals al onder kerkenraad werd vermeld, is de beroepingscommissie op dinsdag 3 september voor het eerst bijeen geweest, Daaraan voorafgaand was er op zaterdag 31 augustus een trainingsbijeenkomst in de consistorie verzorgd door Lydia Roosendaal  van de landelijke PKN. Dit was een inspirerende en stimulerende bijeenkomst, waarin we enerzijds elkaar beter leerden kennen en anderzijds veel waardevolle handvatten kregen aangereikt voor het beroepingswerk. Onder meer hebben we, mede aan de hand van de profielschets, uitgebreid met elkaar gesproken over wat we van onze nieuwe predikant verwachten en als gevolg daarvan over  welke eigenschappen en vaardigheden deze moet beschikken. Ook werd veel aandacht besteed aan de met een kandidaat te voeren gesprekken, de voorbereiding van deze gesprekken binnen de commissie (wat moet zeker aan de orde komen) en gesprekstechnieken.

In onze eerste vergadering zijn we hier verder mee aan de slag gegaan en is er een eerste bespreking geweest van een eerste lijst van mogelijke kandidaten. Op deze vergadering is ook besloten dat ondergetekende als voorzitter zal optreden en Piet Roos als secretaris en ook als contactpersoon,  mochten er vragen zijn dan kunt u bij hem terecht.

Ook is het nog steeds mogelijk om bij hem namen in te dienen van mogelijke kandidaten.

Gerard van der Laan

Vul een zoekwoord in en druk enter