Vanuit de Jeugdraad.

 

Tweede kwartaal 2020.

Tijdens de laatst gehouden vergadering hadden we een overleg gepland voor 9 juni en deze heeft gelukkig gewoon doorgang kunnen vinden, wel met inachtneming van de anderhalve meter regel. Vanwege de coronacrisis heeft het jeugdwerk in de tussenliggende periode wel een beetje stil gelegen, maar wat mooi om te horen dat er creatieve manieren zijn gevonden om af en toe even contact met elkaar te hebben.  De kindernevendienst heeft kinderbijbels bezorgd bij de kinderen, de WJJ heeft de kinderen een brief gestuurd met zelfgemaakt fotolijstje met foto en de Crosspro heeft contact gezocht met de kinderen via videobellen. Verderop kunt u hier uitgebreid over lezen. De tieners van 12-18 jaar hebben een groeibijbel mogen ontvangen, geschreven in de taal van de jongeren en onze eindexamenkandidaten Lieske, Rianne en Pieter zijn alle drie geslaagd!Zij gaan de geschiedenisboeken in als de jongeren die geen landelijk eindexamen hebben hoeven doen en toch geslaagd zijn. Toch hebben ze het zeker niet cadeau gekregen, ze hebben er hard voor gewerkt, waarbij ze een aanmoedigingskaart van ons hebben ontvangen en na het uithangen van de vlag een rode roos met felicitatie hebben gekregen. We wensen hen enorm veel succes bij de vervolgstudie! Helaas is de geplande avond in maart met een spreker van Gezinsfundament niet doorgegaan en ook de dienst met medewerking van Compassion en zangeres Nathalie Booij heeft niet plaats kunnen vinden. Dat was erg jammer, maar beide evenementen houdt u tegoed en we hopen en bidden dat we deze in de nabije toekomst weer kunnen oppakken.  We houden u daarvan op de hoogte. In de maand juli staat er nog een overleg gepland met de kerkenraad om elkaar bij te praten over het jeugdwerk en de volgende keer hopen we u te kunnen vertellen dat het jeugdwerk weer in volle gang is. We wensen u een fijne en vooral gezonde zomer toe.

                                                         

                                                                                                        Alle geslaagden hartelijk gefeliciteerd

Hartelijke groeten van Wilco, Annet, Jeroen, Sylvia, Dirk en Cora

*****

Eerste kwartaal 2020.

Een aantal weken geleden zijn we weer bij elkaar geweest om het reilen en zeilen van de kinderen en jongeren in onze gemeente onder de loep te nemen. Het jeugdwerk is in volle gang. In december zijn er prachtige kerstvieringen geweest, de voorbereidingen voor het Paasfeest zijn alweer gestart en overal vinden mooie activiteiten plaats. De kindernevendienst zit volop in het Paasproject, de WJJ heeft net de jaarlijkse bingo met opa’s en oma’s achter de rug, de Crosspro is nog steeds blij met de kinderen uit groep 8 en de 16+ groep is een enthousiaste groep. Kort geleden hadden we voor het eerst in de morgendienst een dienst voor jong en oud met medewerking van gospelkoor Leef uit Waddinxveen en wat fijn om vele (oudere) gemeenteleden hierbij te ontmoeten. We hebben onze zorgen geuit omtrent de toekomstige identiteit van De Fontein, straks opgenomen in de brede school, en inmiddels zit het catechisatieseizoen er alweer op. Kimberley stopt er mee, maar we hopen dat we het volgend seizoen een nieuwe predikant zullen hebben, die dit zal oppakken. Kimberley heeft trouwens haar taak op een fantastische wijze vervuld en vooral de wekelijkse taart werd zeer gewaardeerd. Verder kwam de aandacht voor de eventuele eindexamenkandidaten aan bod, waarbij we ook uw hulp willen vragen. Als u binnen uw familie of kennissenkring jongeren kent, die binnenkort eindexamen moeten gaan doen voor de middelbare school, wilt u ons dit dan laten weten? Voor Lieske en voor Pieter gaat er een spannende tijd aanbreken, maar misschien zijn er meerderen, voor wie dit geldt. We horen het graag.

 

Hartelijke groeten van Wilco, Annet, Jeroen, Sylvia, Dirk en Cora

–oo0oo–

Vierde kwartaal 2019.

De eerste vergadering van dit seizoen zit er weer op. We zijn altijd weer benieuwd wat er speelt binnen het vele jeugdwerk. Hoe loopt het? Zijn er problemen? Waar kunnen we bijspringen? Het jeugdwerk is in volle gang en het  vraagt veel inspanningen van alle jeugdwerkers. Maar zij mogen  opstaan en schitteren!  We hebben alle speerpunten binnen het jeugdbeleidsplan even nagelopen en gecheckt of alle komende activiteiten voor dit seizoen hierbij aansluiten en/of waar we nog extra aandacht in de toekomst aan moeten geven. Er is ook aandacht voor Stichting Gezinsfundament. Deze stichting heeft tot doel gezinnen waarin kinderen tot bloei komen, te ondersteunen en ouders te laten genieten van het ouderschap. Op dinsdagavond 17 maart 2020 zal een psychologe van deze stichting een avond verzorgen over het thema “liefdevol bijsturen (grenzen stellen)” en “geloofsopvoeding”. Een ieder die hiervoor belangstelling heeft, alvast van harte uitgenodigd hiervoor! En voor alle (jeugd)werkers binnen onze gemeente:

 

Ik mag van Jezus stralen

ik mag anderen laten zien,

dat Jezus is gekomen

en ik Hem heel graag dien.

 

Ik hoop dat anderen merken

door wie ik word verlicht,

opdat zij ook verlangen

naar Hem die liefde is!

 

Hartelijke groeten vanuit de Jeugdraad

–oo0oo–

Derde kwartaal 2019.

 

Na een periode van rust gaan alle jeugdactiviteiten langzamerhand weer van start. De kindernevendienst is weer van start gegaan met een grote groep kinderen.  De WJJ is zich aan het voorbereiden op de uitnodigingsbrieven die verspreid gaan worden onder de kinderen van groep 5, 6 en 7 en wacht met spanning het aantal aanmeldingen af. De Crosspro bereidt zich voor op het jaarlijkse kampweekend. En de eerste jeugddienst van het seizoen zit er alweer aan te komen. Al met al veel activiteiten achter de schermen, maar in het volgende Suikerpotje zult u  ongetwijfeld van alles kunnen lezen over de resultaten daarvan.

De jeugdraad vergadert begin oktober, waarbij we terug zullen blikken op bovenstaande activiteiten. Zo doen we elke vergadering een rondje  jeugdwerk.  Even horen hoe het gaat en hoe het loopt en of er evt. problemen zijn en of we elkaar hierin kunnen bijstaan. Ook in de rest van het seizoen wordt dit vervolgd en pakken we daarnaast elke keer een speerpunt uit het beleidsplan op.

Verdere informatie kunt u ook nog lezen in de winterwerkbijlage 2019-2020.

 

Hartelijke groeten vanuit de Jeugdraad

 

–oo0oo–

 

Tweede kwartaal 2019. 

Begin april heeft de jaarlijkse ontmoeting met de kerkenraad plaatsgevonden, wat zeer de moeite waard was. Tijdens deze ontmoeting hebben we verslag gedaan van alle activiteiten van de jeugdgeledingen en hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over allerlei zaken aangaande de jeugd,  die momenteel spelen. De laatste vergadering van de jeugdraad van dit seizoen heeft inmiddels ook plaatsgevonden. De nadruk lag dit keer op de ontmoeting met enkele jeugdraadleden van de Gereformeerde Kerk. Er is voornamelijk met elkaar gebrainstormd over de WJJ en de Crosspro. Er zijn wat zorgen over de jongste groep van de Crosspro. Deze is slecht bezet en het komende seizoen is er vrijwel geen aanwas van onderaf. Besproken is of het misschien zinvol is om de oudste groep van de WJJ (groep 8) alvast te laten doorstromen naar de Crosspro en de WJJ aan te vullen met kinderen uit groep 4. Is het verplaatsen van de vaste Crosspro-avond misschien een idee? Ook kwamen de jeugddiensten en gezinsdiensten aan de orde. Tijdens deze diensten missen we voornamelijk de betrokkenheid van de vaste gemeenteleden. Moeten we de inhoud aanpassen? Is de benaming misschien de reden dat mensen wegblijven? Moeten we iets doen aan het tijdstip? U begrijpt: de komende tijd genoeg om over na te denken. Het jeugdwerk staat de komende zomerperiode even op een laag pitje en we hopen na de zomer met hernieuwde energie het jeugdwerk weer op te starten. We wensen u allen een hele mooie zonnige zomer toe.

 

Hartelijke groeten van Wilco, Annet, Jeroen, Sylvia, Dirk en Cora

 

*****

 

Eerste kwartaal 2019. 

Kort geleden hebben we met elkaar overleg gehad over al het jeugdwerk binnen onze gemeente. Sinds de vorige vergadering is er veel beweging geweest. Rond de kerstperiode waren er mooie kerstvieringen om op terug te kijken en op oudejaarsdag werden er weer vele oliebollen gebakken. Op 10 februari was er een mooie jeugddienst, waarbij de volgende alweer in voorbereiding is. Ook zijn de voorbereidingen voor de Pasen in volle gang en kunt u elders in het Suikerpotje lezen over nog veel meer jeugdactiviteiten. Er zijn zorgen geuit over het voortbestaan van de jongste Crosspro-groep. Er is weinig aanwas aan de onderkant en er is een dringend tekort aan leiding. Dus nogmaals een oproep: Wie wil de Crosspro-leiding gaan versterken? Binnenkort volgt de jaarlijkse ontmoeting met de kerkenraad en we hebben uitgebreid gediscussieerd over de verschillende speerpunten uit het beleidsplan. Daarbij kwam geregeld de vraag naar boven hoe we de jongeren kunnen betrekken bij de kerkdiensten en hoe we ze op een positieve manier kunnen stimuleren zich in te zetten. Daarbij speelt ook de cohesie tussen jong en oud een rol. Geregeld zijn er activiteiten waarin we de jongeren stimuleren zich in te zetten voor de ouderen, maar tegelijkertijd rijst ook de vraag of we de ouderen kunnen stimuleren zich in te zetten voor de jongeren… Zo zijn er ook zorgen geuit over de betrokkenheid van ouderen/gemeenteleden in de jeugddiensten en gezinsdiensten. De opkomst tijdens deze diensten is zeer matig. Hoe kunnen we hierin verandering brengen? U leest het, we zijn nog lang niet uitgepraat en uitgedacht. Als u dit leest en u heeft hier een idee of een gedachte over, dan horen we dat heel graag van u! We hebben elkaar nodig, jong en oud, om samen verbonden te zijn in Christus en Zijn kerk.

Hartelijke groeten van Wilco, Annet, Jeroen, Sylvia, Dirk en Cora

*****

Vanuit de jeugdraad (extra)

Onderstaand (ingekort) bericht ontvingen we als ingekomen stuk van Stichting Gezinsfundament. Graag willen we dit met u delen. Stichting Gezinsfundament richt zich voornamelijk op ouders met kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar. Als u met vragen zit over (geloofs)opvoeding, grenzen stellen, mediaopvoeding of belangstelling heeft voor een bepaald thema of gewoon eens met andere ouders wilt praten onder leiding van Stichting Gezinsfundament, dan is hier een mogelijkheid. De kerkenraad is bereid om bij voldoende belangstelling hier een avond over te organiseren, misschien meerdere avonden of wellicht een gemeente-avond. Laat het ons weten als u hier belangstelling voor heeft. Wellicht zullen we u hierover binnenkort persoonlijk benaderen of via briefwisseling.

 —–

Geachte heer, mevrouw,

Wist u dat ook binnen kerken veel ouders met vragen zitten over de opvoeding van hun kinderen en schaamte ervaren om hier met iemand over te praten? Ouders kunnen denken:  ‘dit hoor ik te kunnen’. Onze ervaring is, dat wanneer ouders bij elkaar komen, informatie krijgen over opvoeding en daarna gelegenheid krijgen om in groepjes ervaringen uit te wisselen, hun vragen wél naar boven komen. Veel ouders vinden het prettig om dan te horen dat zij niet de enigen zijn die met deze vragen rondlopen of die bepaalde opvoedsituaties lastig vinden. Taboes worden verbroken, er ontstaat openheid en daardoor ruimte om positieve veranderingen te laten plaatsvinden in gezinnen.

Vanuit Stichting Gezinsfundament is het onze missie om te bouwen aan gezonde gezinnen waarin kinderen tot bloei komen en ouders genieten van het ouderschap. Wij hebben al in veel verschillende kerken seminars gegeven. De seminars worden verzorgd door Imke Wijnhorst, MSc. Zij is ontwikkelingspsychologe en heeft veel ervaring in het werken met kinderen. Ze inspireert graag over christelijke opvoeding en verzorgt naast seminars ook webinars en gezinscoaching.

Het is mogelijk dat wij ook in uw gemeente één of meerdere seminars komen verzorgen. Een aantal veelgevraagde thema’s zijn geloofsopvoeding, grenzen stellen en mediaopvoeding. Aan ieder thema wordt invulling gegeven vanuit een combinatie van Bijbelse en wetenschappelijke inzichten. Meer informatie, bijvoorbeeld over de beschikbare thema’s voor de seminars, vindt u op onze website. Graag kijken wij samen met u naar de mogelijkheden voor uw gemeente.

Met vriendelijke groet,

Cindy van Beek

Bestuursvoorzitter Stichting Gezinsfundament

*****

Algemene informatie jeugdraad.

De Jeugdraad is in september 2006 opgericht. De Jeugdraad staat de Kerkenraad bij in zaken die met jeugd en kerk te maken hebben. De Jeugdraad voert in overleg met de Kerkenraad en onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad het jeugdbeleid uit.
De Jeugdraad bestaat uit een voorzitter, een jeugdouderling en afgevaardigden uit de jeugdclubs (WJJ en de Crosspro),  kindernevendienst, jeugddienstcommissie en school.

De Jeugdraad vergadert ongeveer 1 keer per 3 maanden.  In die vergaderingen komen allerlei zaken aan de orde die met onze jeugd te maken hebben, zoals het jeugdbeleidsplan, opleiding en begeleiding voor de leiding van de jeugdclubs, communicatie naar en met de jeugd, signaleren van problemen, samenwerking tussen jong en oud en structurele aangelegenheden.  Iedere vergadering wordt er een speerpunt uit het jeugdbeleidsplan uitgelicht en brainstormen we over concrete invulling hiervan. Als voorbeeld hebben we het afgelopen seizoen gepraat over hoe we jongeren kunnen stimuleren zicht in te zetten voor de gemeente. Hieruit is de oliebollenactie  voortgekomen.

Communicatie vinden wij heel belangrijk. Hoe meer wij van elkaar horen, hoe meer wij elkaar kunnen helpen en hoe meer wij kunnen proberen onze jeugd vast te blijven houden en te blijven betrekken bij de kerk. Het is belangrijk dat er gezocht wordt naar manieren om  een vertrouwensband met de jeugd op te bouwen, zodat deze zich vrij voelt om met vragen en/of problemen  bij de ouderen terecht te kunnen. Daarom is ook samenwerking tussen jong en oud van groot belang, zodat we met elkaar samen verbonden zijn in Christus en Zijn Kerk!

Onze jeugd is de toekomst!

Heeft u vragen:
Voorzitter Jeugdraad: Cora de Hoogd,  tel: 0172-600642
Jeugdouderling: Wilco Molenaar  tel: 0172-577243

–oo0oo–

4e kwartaal 2018.

De eerste vergadering van dit seizoen zit er weer op. We zijn altijd weer benieuwd wat er speelt binnen het vele jeugdwerk. Hoe loopt het? Zijn er problemen? Waar kunnen we bijspringen? Het jeugdwerk is in volle gang en het  vraagt veel inspanningen van alle jeugdwerkers. Maar wat een uitwerking kan dit hebben! Het zaaien van het allerkleinste mosterdzaadje is de basis voor een prachtig koninkrijk, Gods Koninkrijk! Als rode draad door de vergadering liep een speerpunt uit het jeugdbeleidsplan: Aandacht geven en een luisterend oor voor kinderen en jongeren hebben. Een heel belangrijk punt, om steeds voor ogen te houden. Hoe houden we deze groep vast? We pakken dit de volgende keer verder op, met name de stelling dat de jeugd van 12+ tijdens de “gewone” kerkdienst weinig tot geen aandacht krijgt. We sluiten dan ook af met een aangepast lied/gebed: Maak ons tot een stralend licht voor de jongeren, een woord van hoop voor de jongeren, een zegening voor de jongeren, een vrolijk lied voor de jongeren en bouw Uw Koninkrijk in de jongeren, bouw Uw Koninkrijk op aard’!

Hartelijke groeten vanuit de jeugdraad

*****

3e kwartaal 2018.

Vanuit de Jeugdraad

De laatste vergadering is achter de rug, waarin we we hebben teruggeblikt op de jeugdactiviteiten van het afgelopen seizoen en ook alvast een beetje vooruitgeblikt op het komende seizoen. De meeste clubactiviteiten liggen nu even stil en hebben afgesloten met een actieve bezigheid, al dan niet met een heerlijke maaltijd. De kindernevendienst is nog bezig om een slotactiviteit voor te bereiden voor de afsluiting op zondag 8 juli en ook de jeugddienstcommissie is nog in beweging voor de volgende jeugddienst.

Maar we mogen allemaal even een periode wat gas terugnemen en genieten van de rust. Daar hebben we het ook over gehad tijdens de vergadering. Waar vinden we die rust? Uiteindelijk vinden we echte rust bij God! Als we Hem er om vragen en het van Hem alleen verwachten, zullen we echt rust krijgen en een diepe vrede gaan ervaren.

Een rustige periode is nu ook aangebroken voor onze examenkandidaten. Zij hebben vóór hun examen een aanmoedigingskaart ontvangen en we kunnen heel verheugd mededelen dat ze allemaal geslaagd zijn. Bart, Jorien, Lidian, Shannon en Tijje: Van Harte Gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma! Kanjers zijn jullie! We wensen jullie een hele fijne vakantie en heel veel succes straks bij jullie vervolgstudie. Ze hebben allemaal een roos met een felicitatiekaart ontvangen. Tonetta Meijer, die dit elk jaar weer verzorgt, willen we hier heel hartelijk voor bedanken. Eveneens voor het regelen van al die verjaardagskaarten voor onze jeugd!

Maar nu dus even een periode van rust, vrije tijd, vakantie, zomer…

We sluiten dan ook af met het gedicht

“Zomer van verlangen”.

Waar is de zomer van verlangen?
waar is de zomer zonder tijd?
waar is de zomer van bezinning?
de zomer is de stilte kwijt.

Dé grote zomer zal eens komen,
maar zonder tent, zonder gereis
en zonder ijsjes, zonder herrie,
de échte zomer is ’t paradijs.

Als pelgrim wil ik daarheen reizen,
als tenthaak klem ik mijzelf vast,
met heel mijn hart en heel mijn wezen,

zoek ik Zijn zomer op de tast.

Al moet ik door de diepste dalen
en wordt mijn ziel door strijd bekrast.
al zou ik in het bos verdwalen,
ik hou mij aan Gods reisplan vast.

Zal eens die mooie zomer komen?
voor u, voor jou, en ook voor mij?
laat dan de bijbel toch uw Gids zijn,
dan komt de zomer naderbij.

 

 

Hartelijke groeten van Wilco, Annet, Jeroen, Sylvia, Dirk en Cora

 

–oo0oo–

3e kwartaal 2017.

Na een periode van rust gaat de Jeugdraad binnenkort weer van start met de eerste vergadering van dit seizoen. Aan het begin van de zomer, op 27 juni, hadden we onze laatste vergadering, waarbij we hebben teruggeblikt op een aantal onderwerpen die gedurende het seizoen aan de orde zijn geweest. O.a. waren we zeer verheugd over het feit dat de 7 examenkandidaten, die we een aanmoedigingskaart hadden gestuurd vóór hun examen, nu allen geslaagd waren. Zij hebben allemaal een felicitatie met een roos ontvangen en van de Crosspro ontvingen zij nog een kaart met chocolade. Voor hen breekt er nu een hele nieuwe spannende tijd aan in hun leven met vervolgstudie. We wensen dan ook Mariëlle, Mariska, Damian, Celeste, Floyd, Rebekka en Petrouchka enorm veel succes en Gods onmisbare zegen.

Daarnaast hebben we een rondje jeugdwerk gedaan, zoals we elke vergadering gewend zijn. Even horen hoe het gaat en hoe het loopt en of er evt. problemen zijn en of we elkaar hierin kunnen bijstaan. Ook in het komende seizoen wordt dit vervolgd en pakken we daarnaast elke keer een speerpunt uit het beleidsplan op.

Verdere informatie kunt u ook nog lezen in de winterwerkbijlage 2017-2018.

Hartelijke groeten vanuit de Jeugdraad[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Vul een zoekwoord in en druk enter