Kerkenraad

De PKN kent naast het ambt van predikant het ambt van diaken, ouderling en ouderling- kerkrentmeester. Deze ambtsdragers vormen tesamen de kerkenraad. Zij zijn geheimhouding verplicht t.a.v. alle zaken die hen in de uitoefening van hun ambt ter kennis komen en een vertrouwelijk karakter dragen.

De verkiezing en beroeping van de predikant geschiedt in onze gemeente door de kerkenraad. Kerkenraadsleden worden door en uit de lidmaten van de gemeente gekozen voor een ambtsperiode van vier jaar en zijn tweemaal terstond herkiesbaar.

 

Leden van de kerkenraad.

Naam Adres Tel. nummer
Ds. C. Hendriks 06-55746410
P. Roos (Advies lid) Kerkweg 32 602253
B. van Harten Oostkanaalweg 56a 603791
B. Klerkx Berkenpad 11 602023
C.P. Walraven (Scriba) Dr. Alb. Schweitzerstraat 61 0637611679
M. van Harten Paradijsweg 12 607105
G.J. Mulder Oostkanaalweg 8 609660
M. Nagel Hoogerheijdestraat 14 0651772678
N. v.d. Bergh Zevenhovenseweg 13 0657338020
J. Roest Korteraarseweg  29 G 604167
W. Molenaar Oude Nieuwveenseweg 32, Nieuwveen 577243

 

VANUIT DE KERKENRAAD.

 

Interimpredikant

Vanaf 1 januari jl. is ds. C. Hendriks aan onze gemeente verbonden. Afgelopen zondag is hij als predikant bevestigd in zijn woonplaats Ede. Ook vanaf deze plaats willen wij hem wijsheid en Gods zegen toewensen bij al het werk wat hij bij ons en elders mag verrichten. Wij vertrouwen op en zien uit naar een periode dat wij samen met hem mogen arbeiden in  de gemeente Ter Aar en zo tezamen met u mogen bouwen aan de gemeente waar jongeren en ouderen elkaar ontmoeten en aanmoedigen in het geloof. Naast het besturen van de gemeente zal hij ook veel gaan bezoeken om zo te ontdekken wat er in de gemeente leeft.  Hij kan dus contact met u opnemen voor een persoonlijk gesprek over geloof en gemeente. Natuurlijk mag ook u contact met hem opnemen als u hem daar over wilt spreken. Tel 06-55746410  of e-mail  chendriks@freeler.nl.

Ds. Brunt blijft aan onze gemeente verbonden voor pastoraat rond vreugde, ziekte, overlijden

en de verjaardagsbezoeken aan de 80+ gemeenteleden.

 

Vacatures ambtsdragers

Voor de vacature van ouderling kerkrentmeester zijn er geen aanbevelingen vanuit de gemeente binnen gekomen. De kerkenraad heeft dan de taak om in deze vacature te gaan voorzien. Zij hebben daartoe Dhr. B.C. Klerkx, (Baan) Berkenpad 11, verkozen en hem dit ook kenbaar gemaakt. Wij kunnen u melden dat hij zijn verkiezing tot ouderling-kerkrentmeester heeft aanvaard. Daar zijn we heel dankbaar voor en blij mee. Met hem zal het college van kerkrentmeesters ook weer compleet zijn. Bezwaar tegen deze verkiezingsprocedure of de bevestiging van de verkozene kunnen tot en met 17 januari  2019 worden ingeleverd.

De zorgen rond de vacatures voor ambtsdragers nemen gelukkig verder af. Na de bevestigingsdienst van 20 januari is ook het college van diakenen weer op volle sterkte. De invulling van de ouderlingvacatures geven nog wel wat zorgen. Het huidige advieslid van de kerkenraad P. Roos ( Piet) is door de kerkenraad verkozen tot ouderling. Tegen zijn bevestiging is echter vanuit de gemeente een bezwaar ingediend. Dit bezwaar is momenteel in behandeling. Hij blijft voor nu voorlopig advieslid van de kerkenraad met de taken als van een ouderling.

Bevestiging ambtsdragers

Op 20 januari zal voor het eerst onze interim predikant ds. C. Hendriks voorgaan. Daarom willen we graag op deze zondag de bevestiging laten plaatsvinden van de gekozen ambtsdragers. De broeders M. van Harten ( Marco) en G.J. Mulder ( GertJan)  worden bevestigd tot diaken en B.C. Klerkx ( Baan ) tot ouderling-kerkrentmeester. Laten we met elkaar uitzien naar en biddend vragen om een gezegende en dankbare dienst.

 

Bedankt

Graag willen wij allen die in de periode voor de kerstdagen intensief bezig zijn geweest om beamer en schermen op te hangen en de zo prachtige en feestelijke kerstversiering aan te brengen heel hartelijk bedanken. Dank ook aan de gebroeders Kroon van Intratuin voor het kerstmateriaal. De kerstversiering is inmiddels weer weg maar het gaf aan alle diensten in de afgelopen periode een extra feestelijk gevoel. De beamers blijven natuurlijk aanwezig en zullen voorlopig alleen bij bijzondere diensten of collectes worden gebruikt. Nogmaals allen die hier zich op welke wijze dan voor in hebben gezet heel veel dank.

 

Kerkbalans 2019

Ook in 2019 kunt u weer bijdragen: wij vragen dan ook uw aandacht voor de actie Kerkbalans 2019. Met uw bijdrage aan Kerkbalans blijft het ook in deze moeilijke tijd voor onze gemeente mogelijk het plaatselijke kerkenwerk voort te zetten. Vanaf maandag 21 januari 2019 brengen vrijwilligers de actie-envelop bij u langs. De volgende week komen zij de antwoordenvelop met het toezeggingsformulier weer ophalen. Helpt u ook weer mee de kerk in balans te houden? Zet uw envelop vast klaar zodat de Kerkbalanslopers weer snel verder kunnen.

Wij danken u vriendelijk voor uw steun in gebed en financieel.

De kerkrentmeesters.

 

Pastoraat

Wij willen u vragen om voor pastorale zaken e.d. contact op te nemen met P. Roos, tel. 0172-602253. Verder mag u natuurlijk ook altijd één van de wijkbroeders benaderen.

 

Agenda

Ma 14 jan.  19.30 uur: Kerkenraadsvergadering in De Ark; Ma 21 jan. 9.00 uur: Kerkelijk bureau in De Ark; Do 24 jan. 20.00 uur: Passage in De Ark ;  Do. 17 + 23 jan. catechese: 19:30 12 t/m 15 jaar en 20:30 16 t/m 22 jaar; Vr. 26 jan. 15.00 uur: 65+ activiteit in het Zwaluwnest door Crosspro.

–oo0oo–

4e kwartaal 2018.

 

De kerkenraad heeft in de afgelopen periode op 2 en 10 oktober en op 5 en 26 november vergaderd. Deze meer dan de gebruikelijke aantal vergaderingen waren nodig om de vacatures van ambtsdragers en het overleg over en met de interim predikant goed met elkaar te bespreken. Zeer dankbaar zijn we dat sinds 14 oktober 3 vacatures in de kerken-raad weer zijn vervuld. 2 diakenen, te weten Magda Nagel en Nita van den Bergh en  1 ouderling-kerkrentmeester, Sjaak Roest,  hebben we mogen verwelkomen in de kerkenraad. We vertrouwen op een goede samenwerking en de eerste vergaderingen met elkaar hebben dat al waar gemaakt. Als we daar de komende vervulling van nog eens 4 vacatures ook bij betrekken zijn weer bijna op sterkte en dat geeft veel vertrouwen en energie voor de toekomst. Wij wensen u allen gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2019 waarin we mogen uitzien dat we tezamen met de interim predikant en zeker met u allen in gesprek zijn en blijven, elkaar aanmoedigen en aanvuren in het geloof en met elkaar mogen bouwen aan Gods gemeente hier in Ter Aar en biddende en werkende mogen uitzien om einde 2019 een warme en trouwe gemeente te zijn en  heel misschien al wel met een eigen herder en leraar in ons midden.

 

Beleidsplan

Het beleidsplan van 2018-2022 is op de gemeenteavond van 22 november behandeld en besproken. Dit beleidsplan is nu vastgesteld en staat in zijn geheel op de site van de kerk. Als deze digitale benadering voor u niet mogelijk is kunt u via scriba een papieren exemplaar ontvangen. De in het beleidsplan beschreven bezinningsonderwerpen zijn op de gemeenteavond (zie het verslag op bladzijde 5) aan de orde geweest en de prioriteiten zijn daarbij kenbaar gemaakt. De  kerkenraad gaat hier mee aan de slag en de daaruit komende voorstellen en/of ideeën zullen met u worden gedeeld.

 

Privacyverklaring

In het kader van de nieuwe AVG wetgeving (Algemene Verordening

Gegevensbescherming) vinden ook wij als kerkenraad dat uw privacy van groot belang is en dat daarmee het gebruik van  persoonsgegevens van u als de leden van de gemeente zorgvuldig en volgens de specifiek kerkelijke regels dienen te worden gebruikt. Daarom hebben wij als kerkenraad van de Hervormde Gemeente Langer- en Korteraar te Ter Aar een privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring staat in zijn geheel op de site.

Ontmoeting in de eigen wijk

Onder deze naam gaan we de komende maanden proberen in alle wijken wijkontmoetingen te organiseren. Op de inventarisatieformulieren van enige tijd geleden werd door een groot aantal gemeenteleden de wens kenbaar gemaakt voor deze wijkontmoetingen, ook wel bekend onder `groot huisbezoek. Het winterwerk zijn we ingegaan met het thema `Een goed gesprek’ en wij zijn van mening dat we met elkaar in gesprek moeten gaan over ons (persoonlijk) geloof, onze hoop en onze toekomst. We zijn bezig om wijkclusters te maken, de uitnodiging op te stellen en de vormgeving van de avond samen te stellen. U hoort er binnenkort meer over.

 

Verkiezing ambtsdragers

Over de vervulling van de vacatures binnen de kerkenraad stond al een uitgebreid info in het vorige kerkblad. Samen met uw aanbevelingen hebben we bijna alle vacatures kunnen vervullen. We zijn nog niet compleet maar hebben het vertrouwen dat we op korte termijn weer voltallig zijn.

 

Volgende kerkenraadsvergaderingen zijn op 14 januari en 18 februari 2019.

 

Interim predikant

Vanaf 1 januari 2019 zal Drs. C. (Cees) Hendriks parttime als interim predikant in onze gemeente werkzaam zijn. Hij heeft al vele jaren ervaring als adviseur en mediator binnen de kerken en bij publieke en christelijke instellingen. Cees Hendriks is door de landelijke kerk benoemd als predikant in algemene dienst van de Protestantse kerk in Nederland voor werkzaamheden als interim predikant. Hij zal daartoe op zondag 6 januari 2019 in zijn woongemeente Ede worden bevestigd. In de afgelopen twee jaar heeft hij inmiddels zes opdrachten voor de kerk uitgevoerd en mag deze nu vervolgen als interim predikant.

Zijn opdracht bij ons is bovenal om met u en ons als kerkenraad in gesprek te gaan om alle gevoelens die in de achter ons liggende periode binnen de gemeente zijn ontstaan in beeld te krijgen en tot elkaar te brengen en om daarna met elkaar vooruit te gaan kijken en een profiel op te stellen van gemeente en de te gaan beroepen predikant. Voor dit alles zal hij natuurlijk bezoeken gaan afleggen in de gemeente en daarbij in het bijzonder bij hen die op welke wijze dan ook in de achter ons liggende periode hierdoor zo geraakt of in het nauw zijn gekomen. Naast deze bezoeken zal hij de moderamen- en kerkenraadsvergaderingen bijwonen, mogelijke toekomstige ambtsdragers werven, voorbereidende werkzaamheden rond het beroepingswerk starten en voorgaan in enkele diensten. De 1e keer zal zijn op zondag 20 januari 9.30 uur waarin enkele ambtsdragers zullen worden bevestigd. Gemeente, ds. Cees Hendriks zal dus contact met u kunnen gaan opnemen om met u in gesprek te komen over uw persoonlijke gevoelens rond geloof en de gemeente. Maar daarbij mag u natuurlijk altijd zelf contact met hem zoeken als u hierover graag met hem wilt spreken. Zijn contactgegevens zijn in deze uitgave elders te lezen.

Wij hopen, wij vertrouwen en bidden, dat we als gemeenteleden van de Hervormde Gemeente van Ter Aar elkaar vinden, terugvinden, blijven vinden, respecteren  en vasthouden om zo met elkaar een levende en bouwende gemeente van God mogen  zijn voor jongeren en ouderen. Op de volgende bladzijde stelt Ds. Hendriks zich aan u voor.

 

De kerkenraad.

 

 

 

3e kwartaal 2018.

 

De kerkenraad heeft in de afgelopen periode op 9 en 24 juli en op 3 september vergaderd. Bijeenkomsten die in deze periode voor alle leden van de kerkenraad intensief en beladen zijn. Op de vergaderingen is veel gesproken over de ambtsdragers vacatures. Een grote zorg binnen de gemeente. Fijn dat er ook door u als gemeente is meegedacht door het indienen van namen. Verderop leest u daar meer over.

Wij hopen op korte termijn in samenwerking met onze gemeentebegeleider en de classis een beeld te gaan vormen voor een stabiele toekomst. Het is heel fijn en dankbaar om te merken en te horen dat vele gemeenteleden weer actief bezig zijn om de activiteiten in de gemeente weer op te starten voor het nieuwe winterseizoen. Het  team opening winterwerk heeft de schouders er weer onder gezet om dit weekend het begin van het seizoen weer actief en smakelijk te starten. Allen een goed, opbouwend en verrijkend seizoen gewenst.

 

Beleidsplan

Op dit moment is een kleine commissie bestaande uit gemeenteleden en kerkenraadsleden bezig om het ontwerp beleidsplan 2018-2022 af te ronden. In de oktobervergadering zal de kerkenraad het plan bespreken. Vervolgens zal het beleidsplan in een gemeenteavond aan de orde komen waarna het beleidsplan in de komende jaren ten uitvoer kan worden gebracht.

 

Inventarisatie bezoek en kringwerk

Zoals reeds in het vorige infoblad gemeld zijn er heel veel inventarisatieformulieren ingeleverd. Allen heel veel dank voor uw reactie. De resultaten daarvan zijn besproken in een vergadering van bezoekende ambtsdragers en in de kerkenraad. Alle (bezoek)verzoeken en interesses zijn ter sprake geweest en zullen door de wijkbroeders en kringleiders verder worden afgerond.

 

Verkiezing ambtsdragers

Door middel van een uitgebreide bijlage bij het kerkblad van 25 mei en een vervolg informatie in het kerkblad van 3 augustus, heeft u alles kunnen lezen over de verkiezing van ambtsdragers. De datum tot waarop namen konden worden ingeleverd die de vacatures kunnen gaan vervullen ligt inmiddels achter ons. Dankbaar zijn wij voor dat daar ook gehoor aan is gegeven. Alle voorgedragen en gekozen broeders en zusters zijn hier inmiddels schriftelijk van op de hoogte gebracht. Bij het inleveren van deze kopij is nog niet van allen bekend wat hun antwoord is. Wij zullen dat via afkondiging en kerkblad bekend maken.

De kerkenraad is intensief bezig om belijdende lidmaten te benaderen om de nog niet vervulde vacatures te willen gaan vervullen. Voor de nieuw ontstane vacature ouderling, door het vertrek van br. J. Quakkelaar, wordt de daarvoor vastgestelde procedure gevolgd, wat betekent dat u als gemeenteleden als eerste wordt opgeroepen namen in te dienen van belijdende lidmaten die u voor dit ambt geschikt acht. Bij deze roepen wij u hiertoe op.

Uw aanbevelingen dienen schriftelijk en ondertekend bij de scriba te worden ingediend.

Alle lidmaten die 10 of meer keer worden voorgedragen komen op de kieslijst.

Uiteraard kunnen ook aanbevelingslijsten worden ingediend ondertekend door 10 of meer lidmaten van de gemeente.

Alle aanbevelingen  kunnen tot en met 1 oktober schriftelijk worden ingeleverd bij scriba C.P. Walraven, Dr. Alb. Schw. straat 61, 2461 AZ  Ter Aar 06-37611679 

 

 

Volgende kerkenraadsvergadering in 2018

Deze zullen worden gehouden op 3 oktober en 26 november

 

Koffiedrinken na de dienst

16 september (na dienst opening winterwerk),  23 september (na jeugddienst),

4 november (na dienst scholenzondag), 18 november (na jeugddienst)

 

–oo0oo–

 

De kerkenraad heeft in de afgelopen periode op 10 april en 22 mei vergaderd.

 

Beleidsplan

 

Het huidige beleidsplan, dat betrekking had tot en met het jaar 2017, wordt op dit moment herschreven voor de jaren 2018 tot en met 2022. Dit had natuurlijk al begin 2018 in orde moeten zijn maar dat is ons niet gelukt. Op dit moment is een kleine commissie bestaande uit gemeenteleden en kerkenraadsleden bezig om met elkaar na te denken over waar we als gemeente voor staan en hoe we in de komende jaren de gemeente kunnen bouwen en versterken. Zodra daar een goed beeld van is willen we dat graag in een gemeenteavond met uw bespreken waarna de kerkenraad de zienswijze van de commissie en uw reacties daarop zal bespreken en het resultaat daarvan zal gaan vastleggen in een beleidsplan voor de komende jaren.

 

Inventarisatie bezoek en kringwerk

Net na de meivakantie hebben wij bij alle adressen uit ons gemeentebestand een brief bezorgd over pastoraat en kringwerk. Daarin kon aangegeven worden waar uw belangstelling naar uit gaat m.b.t. bezoek en kringwerk in het komende seizoen. Daarnaast was er ook ruimte om een algemene opmerking of idee te melden. Ruim 70%  heeft hier op gereageerd. Een prachtig en waardevol resultaat. Enkele kerkenraadsleden hebben de reacties geordend en zullen dan ook in de komende vergadering worden besproken. U leest hier zo spoedig als mogelijk is meer van.

 

Verkiezing ambtsdragers

Door middel van een uitgebreide bijlage bij het kerkblad van 25 mei heeft u alles kunnen lezen over de verkiezing van ambtsdragers. De datum tot waarop namen konden worden ingeleverd die de vacatures kunnen gaan vervullen ligt inmiddels achter ons. Als er meerdere namen zijn ingediend, die door minimaal 10 leden zijn genoemd, dan er vacatures zijn voor één van de ambten, vindt verkiezing plaats door stemgerechtigde leden (dat zijn de belijdende leden) van de gemeente. Indien het aantal kandidaten niet groter is dan het aantal vacatures van het ambt waar zij voor zijn voorgedragen worden de kandidaten verkozen verklaard. Als er niet voldoende kandidaten zijn voorgedragen, is het de taak van de kerkenraad in de vacatures te gaan voorzien. Zodra er meer over te melden is hoort u dat in de zondagse afkondiging en/of leest u dat in het kerkblad.

 

Privacy

U heeft er zeker al veel over gelezen. Ook kerkgenootschappen vallen onder de nieuwe wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Ook wij zijn bezig om hier ons beleid op af te stemmen. Privacy is van belang. Juist ook in de kerk. De AVG laat alle ruimte voor kerken en organisaties om haar taak te vervullen en gebruik te maken van persoonsgegevens, zolang de waarborgen maar op zijn plaats zijn. En die waarborgen zullen we zo concreet en duidelijk mogelijk kenbaar maken. U hoort er nog van.

 

Overleg gezamenlijk moderamen

Op 16 april is er het halfjaarlijkse overleg met moderamen van de Gereformeerde Kerk geweest. Allereerst hebben we gesproken over elkaars zorgen en gelukkig ook positieve geluiden. Vervolgens kwam aan de orde de stand van zaken van onze gezamenlijke activiteiten. Zoals de afsluiting winterwerk, welke werd vastgesteld op zaterdag 26 mei. Verder zal de gezamenlijke folder worden geactualiseerd. Ook waren de 3 kerken weer present bij de kranslegging op 4 mei. Ook het Vakantie Bijbel Werk komt ter sprake. Helaas is op dit moment geen afvaardiging vanuit de Geref. Kerk bij de voorbereidingen aanwezig, Wel zijn er leden op de dagen zelf om mee te helpen. De scholenzondag is dit jaar in de Herv. Kerk en wel op zondag 4 november. Verder is er gesproken over mogelijke nieuwe gezamenlijke activiteiten. Zoals een gezamenlijke opening winterwerk. De hechte werkgroep van deze activiteit zal dit bespreken. Voor het komende seizoen liggen de plannen al klaar, maar mogelijk vanaf het volgende seizoen. Voorts is vanuit de Geref. Kerk nogmaals de wens geuit voor een gezamenlijke dienst op een bijzondere zon- of feestdag waarop het aantal kerkbezoekers afneemt. Denk aan Hemelvaartsdag of oudjaarsavond. Deze wens zullen we als kerkenraad nog even in beraad houden. Verder is afgesproken dat we elkaar beter en vroeger moeten informeren over activiteiten waar wellicht leden van beide kerken aan kunnen deelnemen. Denk aan workshop liedboek, en musical of cursus. Ook facebook van de jeugdclub kan meer gezamenlijke informatie geven. De Gereformeerde Kerk onderzoekt hoe zij zich meer als een PKN-kerk kan gaan profileren.  Afgesproken wordt om de kerkdienst van de opening winterwerk van elkaar te beluisteren en deze bij de volgende ontmoeting met elkaar te bespreken. Deze zal zijn op 6 november 2018.

 

Ontruimingsplan

Zoals alle gebouwen is er ook voor ons kerkgebouw, op basis van wettelijke eisen, een calamiteitenplan.  Daar is een ontruimingsplan bij waar het onderdeel hulpverlening in voorkomt. Dat zijn Bedrijf Hulp Verleners en EHBO-ers. Onlangs hebben we met deze groep onder leiding van EHBO-instructeur en ambulanceverpleegkundige Kees Turkenburg een geslaagde oefen- opfrisavond gehad. Bij iedere kerkdienst behoren BHV-ers/EHBO-ers  aanwezig te zijn. Dit om bij mogelijke calamiteiten dan wel bij onwel wording te kunnen handelen. Op dit moment zijn er 8 personen bij ons bekend en die hebben ook de oefenavond bijgewoond, maar er zijn wellicht nog andere gemeenteleden die regelmatig de kerkdiensten bijwonen en hierbij betrokken willen worden. U bent van harte welkom! Meldt u aan bij  scriba Piet Roos

 

Lied van de maand

Sinds januari brengt het gelegenheidskoor iedere maand een lied ten gehore uit het liedboek 2013 “ Zingen en bidden in huis en kerk” dat nu nog onbekend is maar hierdoor bekend moet gaan klinken. Het streven is dat dan dit lied een paar weken later weer terugkomt bij de te zingen liederen in de dienst. Zoals afgesproken hebben we deze activiteit na een aantal uitvoeringen geëvalueerd, en allen zijn tot de conclusie gekomen dat we dit voorlopig moeten voortzetten maar met een kleine aanpassing. Het moment in de dienst dat het koor zingt hebben we gewijzigd. Het was voor de collecte en nu is het na de collecte als ook de kinderen weer terug zijn van de Kindernevendienst. Hierdoor zijn ook de kinderen aanwezig bij de koorzang, kan leiding van de KND, zo zij wensen, ook in koor meezingen en kan bij het binnenkomen van de kinderen gelijktijdig het koor zich opstellen. Wij hopen nog vele keren naar het koor te mogen gaan luisteren en om zo steeds meer liederen eigen te maken.

 

Beamers

Zoals vorige keer al gemeld komen er beamers met schermen. Het plaatsen is voor de technische afdeling van De Aaromroep, die het zal gaan uitvoeren en beheren, een uitdaging wat meer denktijd kost dan zij dachten. Maar ze komen eruit en voor het nieuwe winterseizoen zal alles zijn geïnstalleerd.

 

Volgende kerkenraadsvergaderingen

Deze zullen worden gehouden op 9 juli en 3 september.

 

Koffiedrinken na de dienst

8 juli voor kinderen, ouders en medewerkers KND, 16 september opening winterwerk.

 

 

–oo0oo–

 

Doopdiensten.

Zoals u  al eerder in het jaar heeft kunnen lezen zijn er op voorhand ook mogelijke doopdiensten in het rooster van zondagse diensten gepland. Voor de komende  periode zijn dat de zondagen 18 februari 2018 – 22 april 2018  –  8 juli 2018 – 9 september 2018 – 11 november 2018 – en 16 december 2018. Waarschijnlijk zal niet op alle data de Heilige doop plaatsvinden, maar zo is er wel een duidelijk overzicht voor predikant en doopouders.

 

Koffiedrinken na de dienst.

Met een zekere regelmaat komen we na de ochtenddienst bij elkaar in De Ark om elkaar te ontmoeten rond koffie en limonade.  In de komende tijd zijn dit zondagen 11 februari ná de de jeugddienst, 18 februari, 2 april (na de gezinsdienst – Tweede Paasdag ). Zondag 8 april (Zendingspresentatie) en 22 april (Ná de Jeugddienst).

 

Catechisatie.

De vakantie zit er op en terwijl ik voor school/werk bezig ben, denk ik nog vaak met een goed gevoel terug aan de mooie herinneringen van de vakantie. Niet alleen als ik terug kijk heb ik een goed gevoel, maar ook als ik vooruit kijk en bezig ben met de voorbereidingen voor catechisatie. Ik zie uit naar het komende seizoen. We zullen het seizoen beginnen met een actieve middag met o.a. pijl en boog schieten en een gezellige barbecue. Hiervoor zijn alle jongeren tussen de 12 en 25 jaar van harte welkom en hopen we elkaar iets beter te leren kennen. Woensdag 20 september is de eerste avond van totaal 20 avonden waar we samen na gaan denken over God, onszelf en de wereld om ons heen. Voor jongeren van 12 t/m 15 jaar is de avond van 19.30 uur t/m 20.15 uur. Voor jongeren van 16 jaar en ouder zal de avond van 20.15 uur t/m 21.00 uur zijn. De avonden zullen plaatsvinden in De Ark. Tijdens deze avonden zullen we over verschillende thema’s nadenken, zoals de ‘hete hangijzers’ in het christelijke geloof. Hierbij kun je denken aan thema’s waar veel christenen vragen over krijgen, zoals (homo)seksualiteit, vragen over het lijden en moeilijke stukken uit de Bijbel.  Ook dit jaar zie ik uit naar jullie inbreng en hoop ik weer op een fijn, gezellig en leerzaam seizoen. Neem gerust een vriend of vriendin mee! Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan mag je mij altijd een mailtje of een appje sturen. Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad, Gerben Bremmer Email: gerbenbremmer@outlook.com                                                                       Mob: 06-13254838

Vul een zoekwoord in en druk enter