Nieuws Kerkenraad.

Nieuwsbrief over de samenkomsten in de Hervormde Kerk van Ter Aar.

 

 

Beste gemeenteleden,

 

We beginnen deze brief graag met woorden van PKN preses ds. M. Batenburg.

 

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters,

 

De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn. Het is om moe en verdrietig van te worden – ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is.

Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aankomt. In de eerste plaats is dat de levende God zelf. We zijn niet aan onszelf overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen.

Daarom luisteren we volhardend naar het Evangelie en leven we Christus tegemoet. De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. We blijven volhardend in geloof vieren door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs allerlei wegen houden we contact.

Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties.

In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij.

Kom, Schepper Geest,  ontsteek in ons het vuur van uw liefde.

Houd ons vast, in Jezus’ Naam.

*****

                                                                                                                                

Zoals u in de afgelopen dagen heeft vernomen heeft de overheid sterk geadviseerd om bij kerkelijke bijeenkomsten  vanaf heden maximaal 30 personen toe te laten. ( Dit is exclusief medewerkenden en de kinderen van de kindernevendienst). Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland aan de gemeenten deze richtlijnen van de overheid ter harte te nemen.

Ook wij hebben besloten deze nieuwe richtlijnen op te volgen.

 

 

Daarom zullen vanaf heden  naast de bekende RIVM maatregelen de volgende maatregelen van toepassing zijn:

 

1) Gedurende de maand oktober komen wij in de diensten met maximaal 30 personen bijeen

( dit is exclusief medewerkenden en de kinderen van de kindernevendienst)

2)  Gemeentezang zal niet plaatsvinden.

3)  U bent vrij in het dragen van een mondkapje tijdens binnenkomen en verlaten van de dienst.

4) U dient zich vooraf aan te melden om de dienst bij te kunnen wonen.

 

 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: scribaat@hervormdegemeenteteraar.nl of de scriba te bellen op tel.nr. 0172-602253.

Geef daarbij uw voorkeur aan voor de ochtend- of avonddienst.

Bij meer aanmeldingen dan toegestaan kan de kerkenraad bij de indeling afwijken van uw voorkeur. Bij meer dan 60 aanmeldingen per zondag in oktober moeten wij gemeenteleden teleurstellen en zullen zij de daaropvolgende zondag als eersten in aanmerking komen om de dienst te bezoeken. Voorlopig  ontvangt u altijd een bericht of uw  aanmelding wel of niet wordt gehonoreerd voor de ochtend of de avond.

Het is echt heel vervelend om op deze manier het kerkbezoek te moeten ‘organiseren’ maar  het kan en mag nu even weer niet anders.

 

Iedere zondagochtend is er oppas en kindernevendienst

 

Nog even alles kort op een rijtje:

 

1. Voorlopig maximaal 30 personen per dienst met genoemde uitzonderingen

2. U bent vrij in het dragen van een mondkapje tijdens binnenkomen en verlaten van diensten

 1. Meld u aan voor de diensten volgens de bovenstaande mogelijkheden.
 2. Neem zelf de beslissing of het verantwoord is om naar de kerk te gaan.
 3. Zeg tijdig uw aanmelding af bij verhindering
 4. Bij binnenkomst kerk wordt er gevraagd of u corona gerelateerde klachten heeft, dient u uw handen te ontsmetten met de aanwezige gel en volgt u de aanwijzingen van de coördinator.
 5. Neem uw jas mee naar binnen en hang die niet aan de kapstok.
 6. Volg de aanwijzingen van de coördinator in de kerk omtrent de zitplaatsen
 7. Liedboeken zijn niet beschikbaar. Neem uw eigen liedboek mee om de liederen mee te kunnen lezen. Er wordt niet gezongen.
 8. In de dienst wordt niet gecollecteerd, alleen bij de uitgang.
 9. Na afloop van de dienst verlaten we de kerk met onderlinge afstand van 1,5 mtr. Te beginnen met de achterste bank en met aanwijzingen van de koster. We blijven dan niet bij de ingang staan maar lopen direct door om zo gewenst elders een praatje met elkaar te maken.

 

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

 

 

N.B. Vanaf aanstaande zondag zijn de ochtenddiensten mee te kijken via

www.hervormdegemeenteteraar.nl  en het aanklikken van ‘You Tube’.

 

–oo0oo–

 

Verbintenis – intrededienst

Op zondag 4 oktober was er de Bevestiging – en Intrede dienst en werd ds. W.H. Hendriks aan de gemeente verbonden. Onze interim predikant Ds. C. Hendriks heeft de dienst van verbintenis geleid waarna ds. W.H. Hendriks de dienst heeft vervolgt om daarmee zijn intrede in de hervormde Gemeente van Ter Aar te doen. Zoals gebruikelijk zijn er vele kaarten verzonden over deze dienst. Ds. Hendriks had aangegeven dat hij het grootse deel  van de beschikbare plaatsen in de kerk graag ingevuld ziet door de eigen gemeenteleden en een zeer beperkt deel door genodigden. Daarom bevatte het grootste deel van verzonden kaarten  een kennisgeving met wat er te gebeuren stond met de mededeling dat de dienst via kerkomroep of ‘You Tube’ mee te luisteren en/of te kijken is en een zeer klein deel kreeg daarbij een uitnodiging voor deze dienst. Voor de gemeenteleden waren, na aanmelding i.v.m. de corona perikelen, de overige plaatsen beschikbaar.

Vanwege de coronamaatregelen was er na de dienst helaas alleen  een informele ontmoeting in De Ark voor hen die daarvoor uitgenodigd zijn.

 

–oo0oo–

GESCHIEDENIS:

 

Beroepingswerk.

De voorbereidingen zijn achter de rug en alle toestemmingen zijn gegeven om het beroepingswerk te mogen starten.

De commissie bestaat uit: Cora de Hoogd (Jeugdraad) – Arinda Molenaar (gemeentelid) – Magda Nagel (Kerkenraad) – Christien Heijboer ( HVD) – Teun Spies (gemeentelid)- Gerard v.d. Laan (gemeentelid) Sjaak Roest (Kerkenraad) – Piet Roos (Kerkenraad). Zodra er ontwikkelingen zijn te melden zal de commissie van zich laten horen.

–oo0oo–

Voortgang ‘Beroepingswerk’.

 

Beroep ds. W.H. Hendriks te Mijnsheerenland

Beroep

De beroepingscommissie heeft na een bijzondere periode van horen en overleg de kerkenraad een unanieme aanbeveling gedaan voor de vacature van predikant in onze gemeente. De kerkenraad heeft in de vergadering van vrijdag 3 juli jl. deze aanbeveling met grote dank aangenomen en besloten een beroep uit te brengen op  Ds. W.H. (Wim) Hendriks uit Mijnsheerenland. Daar er geen bezwaren tegen de gevolgde procedure rond dit beroep zijn ingebracht is dit beroep ook daadwerkelijk aan hem uitgebracht. Op donderdag 16 juli jl.is er een gemeenteavond gehouden waarin de gemeente en de beroepen predikant en zijn vrouw kennis met elkaar hebben gemaakt. Dat was een hele fijne ontmoeting met een grote opkomst in de kerk. Voor het einde van deze maand hopen wij een antwoord op het uitgebrachte beroep te ontvangen van hem.  Laten wij hopen en bidden dat er een positief bericht ontvangen mag worden en wij als gemeente binnen niet al te lange tijd weer een predikant in ons midden mogen hebben.

Zo luidde bovenstaande tekst tot maandag 20 juli.

Het hopen en bidden mocht verhoord worden!

Zeer verheugd en dankbaar mogen we u melden dat maandagmorgen ds. W.H. Hendriks ons heeft laten weten het beroep naar onze gemeente aan te nemen.

 

Duizend- duizendmaal o Heer,

Zij U daarvoor dank en eer!

 

Bevestiging en intrede diensten zijn D.V. 4 oktober 2020.

Aanvang van deze diensten zijn om 15.00 uur.

De kerkenraad

*****

Situatie per 5 juni 2020.

De beroepingscommissie is vorige week weer bijeengekomen om hun taak weer op te pakken.

De afgelopen periode is het horen in kerkdiensten niet mogelijk geweest, maar via  internet is de commissie toch in de gelegenheid geweest om mogelijke kandidaten te beluisteren. Wij hopen dat zij ondanks de lastige omstandigheden de kerkenraad binnenkort een advies kunnen aanreiken.

Wij wensen hen wijsheid en zegen bij hun taak toe.

*****

Situatie per 3 april 2020.

De bijeenkomst van de beroepingscommissie op woensdag 18 maart, zoals gemeld in het vorige kerkblad, is evenals vele andere activiteiten, gezien de Corona-maatregelen niet doorgegaan. De commissieleden zijn bezig om via de internet diverse mogelijke kandidaten te beluisteren. Zodra we onze taak weer mogen aanvangen kunnen we  dit “voorwerk” bespreken en contacten gaan leggen. Naar wij hopen en wensen zal daar vervolgens voor de zomer nog een advies uit voortkomen naar de kerkenraad. Laten we ook het beroepingswerk in ons gebed niet vergeten.

*****

Situatie per 15 maart 2020.

Zoals we ook al hebben afgekondigd is het uitgebrachte beroep op ds. Jan Scheele – Goedhart uit Amsterdam door hem niet aangenomen.  Hij en zijn vrouw zijn  intensief met dit beroep bezig geweest maar toch tot de conclusie gekomen hier geen gehoor aan te kunnen geven. De kerkenraad heeft in de afgelopen vergadering besloten om de beroepingscommissie te verzoeken het zoekproces naar een nieuwe voorganger voort te zetten. De commissie is afgelopen woensdag bijeen geweest en heeft de eerste vervolgstappen al weer genomen om te gaan horen en nieuwe contacten te leggen. Zodra er ontwikkelingen zijn wordt u daarover geïnformeerd.

*****

Situatie per 1 februari 2020.

In het vorige kerkblad hebben we u geïnformeerd over het beroep dat uitgebracht gaat worden op ds. Jan Scheele – Goedhart. Inmiddels zijn hier diverse afspraken voor gemaakt. Het beroep zal op vrijdag 14 februari officieel worden aangeboden. Vanaf die datum gaat ook de 3 weken bedenktijd in. Vervolgens zal hij op zondag 16 februari in de morgendienst voorgaan. Na deze dienst zal hij tezamen met zijn vrouw bij de uitgang gaan staan waar u hen de hand kunt geven. Daarna is er nog een informele ontmoeting In De Ark onder het genot van koffie, thee en limonade. Op woensdag 19 februari zal er om 19.30 uur in De Ark een gemeenteavond zijn met een uitgebreide kennismaking met ds. Jan Scheele – Goedhart en zijn vrouw. Beste gemeenteleden laten we op enig dan wel op meerdere momenten onze warme belangstelling uitten aan de beroepen predikant en zijn gezin op de bovenstaande momenten. Maar laten we ook bovenal door gebed onze God vragen om zijn zegen rond dit beroepingswerk en alles zo te leiden dat ieder bij dit alles op de juiste weg terecht komt.

God is het die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt staat er in Efeze 1 vers 11. Laten we daar maar op vertrouwen.

*****

Situatie per 20 januari 2020.

De beroepingscommissie heeft na een intensieve periode van horen en overleg de kerkenraad een unanieme aanbeveling gedaan voor de vacature van predikant in onze gemeente. De kerkenraad heeft in de vergadering van 13 januari jl. deze aanbeveling unaniem overgenomen en zijn voornemens om Ds. Jan Scheele – Goedhart, wonende in Amsterdam, begin februari te beroepen in de predikantsvacature. Op zondag 16 februari zal ds. Jan Scheele – Goedhart in de morgendienst bij ons voorgaan. Rondom die periode zal er ook een kennismakingsavond worden gehouden. Zodra de datum vaststaat hoort u ervan. Bezwaren tegen de gevolgde procedure van het aanstaande beroep dienen binnen 1 week na de afkondiging in de dienst, dus in dit geval voor 27 januari, te worden ingediend. Nadat het beroep officieel is uitgebracht  gaat de bedenktijd in van 3 weken. Laten we dit beroep omringen met gebed voor wijsheid voor de te beroepen predikant en zijn gezin en dat nu, dan wel later de vacature vervuld mag worden.

“Het komt immers niet aan op wat de mens ziet,
 de mens toch ziet aan wat voor ogen is,
 maar de HEER ziet het hart aan.” (1 Sam. 16:7)

 

*****

Situatie per november 2019.

In een aantal bijeenkomsten heeft de commissie de aangereikte namen met kandidaten die geschikt worden geacht voor de nieuwe predikant voor onze gemeente besproken. Namen die  door gemeenteleden, door de commissie zelf, door ds. Hendriks en ds. Brunt en de via een advieslijst vanuit de landelijke kerk zijn aangedragen. De commissie richt zich op dit moment op de jongere generatie voorgangers. De commissie is inmiddels al een aantal keren op pad geweest om deze mogelijke kandidaten te beluisteren. De ervaringen zijn met elkaar besproken en vervolgens zijn er nu afspraken gemaakt om met enkele kandidaten in gesprek te gaan.

 

*****

 

Profielschets predikant Hervormde Gemeente Ter Aar.

 

 

De Hervormde Gemeente van Ter Aar zoekt een full time predikant (80% is bespreekbaar) die zich aangesproken voelt door het beeld dat in de profielschets van de gemeente wordt gegeven en die mede uitvoering wil geven aan het eind 2018 opgestelde beleidsplan.

Wat betreft de eredienst zoeken wij een predikant die :

 1. Een Bijbelgetrouwe prediking vertaalt naar het dagelijks leven en aandacht heeft voor de individuele mens.
 2. Denkt en werkt vanuit een persoonlijke relatie met God.
 3. Aandacht heeft voor de verschillende ‘stromingen’ binnen de gemeente.
 4. Aandacht heeft voor liturgische ontwikkelingen.

Wat betreft het pastoraat zoeken wij een predikant die :

 1. Een mensen mens is en weet om te gaan met mensen van allerlei pluimage, ook buiten de kerkelijke gemeente. Die gemakkelijk contacten legt en zich niet eenvoudig ‘weg laat blazen’ in discussies. Die toegankelijk is en echt geïnteresseerd is in wat mensen bezighoudt. Doorontwikkelde contactuele vaardigheden zijn dan ook een eerste vereiste.
 2. Gezien de leeftijdsopbouw van de gemeente naast crisispastoraat veel aandacht besteedt aan pastoraat voor jongeren en jonge gezinnen.
 3. Ook incidenteel pastoraat verleent aan dorpsbewoners in Ter Aar die niet strikt tot de hervormde gemeente behoren.

Wat betreft vorming en toerusting zoeken wij een predikant die :

 1. De bestaande kerkelijke activiteiten voor de jeugd en jonge gezinnen weet uit te bouwen en nieuwe eigentijdse initiatieven ontwikkelt.
 2. De kerkenraad en de vrijwilligers stimuleert, bemoedigt en inhoudelijk verder toerust.
 3. Die kerk en wereld verbindt en een brug weet te slaan tussen diaconale activiteiten en maatschappelijk relevante ontwikkelingen.

Wat betreft organisatie en beleid zoeken wij een predikant die :

 1. Kerkenraad en gemeente meeneemt en enthousiasmeert.
 2. Leiding kan geven aan een team zonder eigen dominantie.
 3. Mensen aan elkaar verbindt, bruggen bouwt en tussen de mensen in staat.
 4. Kan relativeren en reflecteert op zijn eigen functioneren.

Gelet de situatie waar de gemeente de laatste jaren in betrokken is geraakt denken wij aan een predikant met gemeente ervaring of een proponent die op andere wijze voldoende levenservaring heeft opgebouwd. Die vertrouwd is met hedendaagse media en communicatiemiddelen. Die met zijn gezin wil deelnemen aan de dorpssamenleving. Die gaat wonen in de ruime pastorie die naast de kerk en het verenigingsgebouw ‘de Ark’ ligt. Bij deeltijd wordt in overleg afgesproken welke taken op andere wijze kunnen worden ingevuld.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de scriba van de kerkenraad: oud. Piet Roos, scribaat@hervormdegementeteraar.nl of tel.  0172-602253 of met de interim predikant ds. Cees Hendriks, chendriks@freeler.nl of tel. 06-55746410

 

–oo0oo–

 

Interimpredikant.

Vanaf 1 januari jl. is ds. C. Hendriks aan onze gemeente verbonden. Ook vanaf deze plaats willen wij hem wijsheid en Gods zegen toewensen bij al het werk wat hij bij ons en elders mag verrichten. Wij vertrouwen op en zien uit naar een periode dat wij samen met hem mogen arbeiden in  de gemeente Ter Aar en zo tezamen met u mogen bouwen aan de gemeente waar jongeren en ouderen elkaar ontmoeten en aanmoedigen in het geloof. Naast het besturen van de gemeente zal hij ook veel gaan bezoeken om zo te ontdekken wat er in de gemeente leeft.  Hij kan dus contact met u opnemen voor een persoonlijk gesprek over geloof en gemeente. Natuurlijk mag ook u contact met hem opnemen als u hem daar over wilt spreken. Tel 06-55746410  of e-mail  chendriks@freeler.nl.

Ds. Brunt blijft aan onze gemeente verbonden voor pastoraat rond vreugde, ziekte, overlijden en de verjaardagsbezoeken aan de 80+ gemeenteleden.

 

–oo0oo–

5 maart 2019.

Ouderling vacatures

In de afgelopen kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad de openstaande ouderlingvacatures besproken. Voor de reeds enige tijd openstaande vacatures voor ouderling is in december één door voldoende stemgerechtigde leden ingediende aanbeveling binnen gekomen te weten broeder J.M. Quakkelaar, Vierambachtsstraat 36. De kerkenraad heeft hem daarmee verkozen tot ouderling. Hij heeft hiervan schriftelijk bericht ontvangen en wij hopen uiterlijk 15 maart zijn antwoord te vernemen op deze verkiezing. Voor de 2e vacature is geen aanbeveling binnengekomen. De kerkenraad heeft nu de taak hier zelf in te gaan voorzien. Wij hopen u hier spoedig over te kunnen informeren. Door het terugtreden van br. Rijnsburger als ouderling is er een nieuwe vacature ontstaan. U allen wordt opgeroepen namen in te dienen van belijdende lidmaten die u geschikt acht voor dit ambt. Deze namen dienen voor 23 maart schriftelijk te worden ingediend via de mail scribaat@hervormdegemeenteteraar.nl of het postadres van de kerkenraad:  Postbus 21 2460 AA Ter Aar of op Kerkweg 32 2461 GD Ter Aar.

–oo0oo–

 

Vul een zoekwoord in en druk enter