Nieuws Kerkenraad.

Interimpredikant

Vanaf 1 januari jl. is ds. C. Hendriks aan onze gemeente verbonden. Ook vanaf deze plaats willen wij hem wijsheid en Gods zegen toewensen bij al het werk wat hij bij ons en elders mag verrichten. Wij vertrouwen op en zien uit naar een periode dat wij samen met hem mogen arbeiden in  de gemeente Ter Aar en zo tezamen met u mogen bouwen aan de gemeente waar jongeren en ouderen elkaar ontmoeten en aanmoedigen in het geloof. Naast het besturen van de gemeente zal hij ook veel gaan bezoeken om zo te ontdekken wat er in de gemeente leeft.  Hij kan dus contact met u opnemen voor een persoonlijk gesprek over geloof en gemeente. Natuurlijk mag ook u contact met hem opnemen als u hem daar over wilt spreken. Tel 06-55746410  of e-mail  chendriks@freeler.nl.

Ds. Brunt blijft aan onze gemeente verbonden voor pastoraat rond vreugde, ziekte, overlijden en de verjaardagsbezoeken aan de 80+ gemeenteleden.

–oo0oo–

5 maart 2019.

Ouderling vacatures

In de afgelopen kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad de openstaande ouderlingvacatures besproken. Voor de reeds enige tijd openstaande vacatures voor ouderling is in december één door voldoende stemgerechtigde leden ingediende aanbeveling binnen gekomen te weten broeder J.M. Quakkelaar, Vierambachtsstraat 36. De kerkenraad heeft hem daarmee verkozen tot ouderling. Hij heeft hiervan schriftelijk bericht ontvangen en wij hopen uiterlijk 15 maart zijn antwoord te vernemen op deze verkiezing. Voor de 2e vacature is geen aanbeveling binnengekomen. De kerkenraad heeft nu de taak hier zelf in te gaan voorzien. Wij hopen u hier spoedig over te kunnen informeren. Door het terugtreden van br. Rijnsburger als ouderling is er een nieuwe vacature ontstaan. U allen wordt opgeroepen namen in te dienen van belijdende lidmaten die u geschikt acht voor dit ambt. Deze namen dienen voor 23 maart schriftelijk te worden ingediend via de mail scribaat@hervormdegemeenteteraar.nl of het postadres van de kerkenraad:  Postbus 21 2460 AA Ter Aar of op Kerkweg 32 2461 GD Ter Aar.

–oo0oo–

4e kwartaal 20018.

 

Vacatures ambtsdragers

Voor de vacature van ouderling kerkrentmeester zijn er geen aanbevelingen vanuit de gemeente binnen gekomen. De kerkenraad heeft dan de taak om in deze vacature te gaan voorzien. Zij hebben daartoe Dhr. B.C. Klerkx, (Baan) Berkenpad 11, verkozen en hem dit ook kenbaar gemaakt. Wij kunnen u melden dat hij zijn verkiezing tot ouderling-kerkrentmeester heeft aanvaard. Daar zijn we heel dankbaar voor en blij mee. Met hem zal het college van kerkrentmeesters ook weer compleet zijn. Bezwaar tegen deze verkiezingsprocedure of de bevestiging van de verkozene kunnen tot en met 17 januari  2019 worden ingeleverd.

De zorgen rond de vacatures voor ambtsdragers nemen gelukkig verder af. Na de bevestigingsdienst van 20 januari is ook het college van diakenen weer op volle sterkte. De invulling van de ouderlingvacatures geven nog wel wat zorgen. Het huidige advieslid van de kerkenraad P. Roos ( Piet) is door de kerkenraad verkozen tot ouderling. Tegen zijn bevestiging is echter vanuit de gemeente een bezwaar ingediend. Dit bezwaar is momenteel in behandeling. Hij blijft voor nu voorlopig advieslid van de kerkenraad met de taken als van een ouderling.

Bevestiging ambtsdragers

Op 20 januari zal voor het eerst onze interim predikant ds. C. Hendriks voorgaan. Daarom willen we graag op deze zondag de bevestiging laten plaatsvinden van de gekozen ambtsdragers. De broeders M. van Harten ( Marco) en G.J. Mulder ( GertJan)  worden bevestigd tot diaken en B.C. Klerkx ( Baan ) tot ouderling-kerkrentmeester. Laten we met elkaar uitzien naar en biddend vragen om een gezegende en dankbare dienst.

 

Bedankt

Graag willen wij allen die in de periode voor de kerstdagen intensief bezig zijn geweest om beamer en schermen op te hangen en de zo prachtige en feestelijke kerstversiering aan te brengen heel hartelijk bedanken. Dank ook aan de gebroeders Kroon van Intratuin voor het kerstmateriaal. De kerstversiering is inmiddels weer weg maar het gaf aan alle diensten in de afgelopen periode een extra feestelijk gevoel. De beamers blijven natuurlijk aanwezig en zullen voorlopig alleen bij bijzondere diensten of collectes worden gebruikt. Nogmaals allen die hier zich op welke wijze dan voor in hebben gezet heel veel dank.

 

Kerkbalans 2019

Ook in 2019 kunt u weer bijdragen: wij vragen dan ook uw aandacht voor de actie Kerkbalans 2019. Met uw bijdrage aan Kerkbalans blijft het ook in deze moeilijke tijd voor onze gemeente mogelijk het plaatselijke kerkenwerk voort te zetten. Vanaf maandag 21 januari 2019 brengen vrijwilligers de actie-envelop bij u langs. De volgende week komen zij de antwoordenvelop met het toezeggingsformulier weer ophalen. Helpt u ook weer mee de kerk in balans te houden? Zet uw envelop vast klaar zodat de Kerkbalanslopers weer snel verder kunnen.

Wij danken u vriendelijk voor uw steun in gebed en financieel.

De kerkrentmeesters.

 

Pastoraat

Wij willen u vragen om voor pastorale zaken e.d. contact op te nemen met P. Roos, tel. 0172-602253. Verder mag u natuurlijk ook altijd één van de wijkbroeders benaderen.

 

Agenda

Ma 14 jan.  19.30 uur: Kerkenraadsvergadering in De Ark; Ma 21 jan. 9.00 uur: Kerkelijk bureau in De Ark; Do 24 jan. 20.00 uur: Passage in De Ark ;  Do. 17 + 23 jan. catechese: 19:30 12 t/m 15 jaar en 20:30 16 t/m 22 jaar; Vr. 26 jan. 15.00 uur: 65+ activiteit in het Zwaluwnest door Crosspro.

Vul een zoekwoord in en druk enter