A.  Algemene gegevens

 

Naam ANBI:                              Hervormde Gemeente Ter Aar te Ter Aar

RSIN/Fiscaalnummer:           002583574

Nummer Kamer van

Koophandel:                             76384497

 

Website adres:                        www.hervormdegemeenteteraar.nl

E-mail:                                         scribaat@hervormdegemeenteteraar.nl

Adres:                                         Kerkweg 32

Postcode:                                  2461 GD

Plaats:                                         Ter Aar

Postadres:                                 Postbus 21

Postcode                                    2460 AA

Plaats:                                         Ter Aar

 

De Hervormde gemeente te Ter Aar is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

 

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Ter Aar.

 

B.  Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het College van kerkrentmeesters telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 

C.  Doelstelling/visie.

 

De protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t/m  IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”.

 

D.  Beleidsplan.

 

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/

zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”.

 

E.  Beloningsbeleid.

 

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

 

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Zie https://www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden-kerkelijkmedewerkers/

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F.  Verslag Activiteiten.

 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

  • Er is besloten tot een 100%-bezetting van de predikantsvacature (vervuld in oktober 2020). Dit zal de komende jaren als consequentie hebben dat jaarlijks een beroep op de Algemene reserve wordt gedaan.
  • In december 2019 is de aangeschafte recreatiewoning bij Landal Reeuwijkse Plassen in de verhuur gegaan (belegging vrijkomende spaargelden). In 2022 is een beleggingsstatuut vastsgesteld. In 2023 zal gekeken worden hoe de overige vrije spaargelden rendabel gemaakt kunnen worden.
  • Door vrijwilligers is schilderwerk en ander onderhoud verricht aan pastorie, consistorie en De Ark.

 

G.  Voorgenomen bestedingen.

 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H.  Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijke gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

Nadere toelichting rekening 2022:

‘Opbrengsten onroerende zaken’ : De opbrengst van de recreatiewoning is hierin opgenomen. Over 2022 is hier de bruto huuropbrengst onder baten opgenomen en de kosten bij overige niet kerkelijke gebouwen.

‘Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen’: Lager resultaat door lage rentestand en vrijkomende beleggingen.

‘Bijdragen van leden en anderen’ : De bijdragen aan Kerkbalans en giften en opbrengst spulletjesmarkt waren 9.500 hoger dan in 2021.

‘Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen’ : Hierin zit de eerste termijn van dakrenovatie van de pastorie en herstel/reparatie van dakkapel van de kosterswoning.

‘Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen’ : zie opbrengst onroerende zaken, hierin totale kosten voor de verhuurde recreatiewoning.

‘Pastoraat’: Door komst predikant in 4e kwartaal 2020 kwamen pastoraatskosten toen lager uit.

De meeste bedragen bij ‘incidentele baten’ en ‘mutaties bestemmingsreserves/-fondsen’ hebben te maken met herwaardering onroerend goed gebaseerd op (verhoogde) WOZ-waarde. Daarnaast was bij de niet-kerkelijke onroerende zaken de aankoopwaarde (223.304) van de recreatiewoning niet naar de herwaarderingsreserve geboekt, dit is in 2022 alsnog gedaan (t.l.v. Algemene reserve).

 

Vul een zoekwoord in en druk enter