Kerkenraad

De PKN kent naast het ambt van predikant het ambt van diaken, ouderling en ouderling- kerkrentmeester. Deze ambtsdragers vormen tesamen de kerkenraad. Zij zijn geheimhouding verplicht t.a.v. alle zaken die hen in de uitoefening van hun ambt ter kennis komen en een vertrouwelijk karakter dragen.

De verkiezing en beroeping van de predikant geschiedt in onze gemeente door de kerkenraad. Kerkenraadsleden worden door en uit de lidmaten van de gemeente gekozen voor een ambtsperiode van vier jaar en zijn tweemaal terstond herkiesbaar.

Leden van de kerkenraad.

Naam Adres E mail adres
Ds. W.H. Hendriks (Voorganger) predikant@hervormdegemeenteteraar.nl
P. Roos (Scriba) Kerkweg 32 p.roos@kpnmail.nl
G. van der Laan Korteraarseweg 44 B gerardlaan@planet.nl
B. Klerkx Dokter A. Quartelstraat 7 bcklerkx@ziggo.nl
J.M. Quakkelaar Vierambachtsstraat 36 jm.quakkelaar@hotmail.com
T.A. Oskam Oostkanaalkade 5 a.oskam@hotmail.com
A. Kempenaar-Voshart Langeraarseweg 264 anjakemp@hotmail.com
Praeses:            M. van Harten

(Jeugdouderling)

Paradijsweg 12 marco_prive@konst-elektrotechniek.nl
G.J. Mulder Oostkanaalweg 8 g.j.mulder@alc.nl
M. Nagel Hoogerheijdestraat 14 magda.nagel61@gmail.com
N. v.d. Bergh Zevenhovenseweg 13 n.v.d.berghh@live.nl
J. Roest Korteraarseweg  29 G gerdaroest-vantol@hetnet,nl
C.P.Walraven

C.A. Knibbe

Aziëlaan 329, Alphen a/d Rijn

Plataan straat 1

gerry_walraven@hotmail.com

gerda62@hotmail.com

 

(Geplaatst 28 maart 2024)

In het eerste kwartaal van 2024 zijn er twee kerkenraadsvergaderingen geweest, op 30 januari en op 4 maart. Vergaderingen in een periode waarin er volop activiteiten zijn in de gemeente. Jeugdclubs, gespreksgroepen, catechese komen dan wekelijks of met regelmaat bijeen. Zo rond deze periode worden deze `winter’ activiteiten afgeschaald of afgesloten en gaan we de `zomer’ pauze tegemoet. Maar naast de wekelijkse  kerkdiensten  blijven er voldoende mogelijkheden over om elkaar te ontmoeten en we vertrouwen dat velen van u daar dan ook gebruik van zullen gaan maken.

In de 2 vergaderingen is er, naast de vast terugkerende punten, met name gesproken over de kerkenraadsvacatures en het Heilig Avondmaal en is er met dankbaarheid teruggekeken naar de mooie Kerstvieringen waarbij altijd wel weer leermomenten naar voren komen. Al met al altijd weer inhoudsvolle en goede vergaderingen.

 

Samenstelling kerkenraad

In de januarivergadering mochten we Anneke Oskam welkom heten als ouderling van de gemeente. Heel fijn en dankbaar zijn wij dat zij deze taak op zich heeft genomen en wensen haar daarbij Gods Zegen toe.  In dezelfde vergadering hebben we afscheid genomen van ouderling Lenneke Verzaal. 4 jaar heeft zij deze taak vervuld. Begonnen als Lenneke van Tol in een best wel roerige periode met een predikantsvacature en de ingrijpende coronatijd. Zij sloot de periode af als Lenneke Verzaal in een mooie ambtsperiode waarin ook het huwelijk met organist Cees Verzaal deel van mocht uitmaken. Onze woorden van dank voor haar inzet hebben we samen laten gaan met een bos bloemen, een cadeaubon en het boekje  `Gods zegen voor jou’ van Daniëlle Heerens. Nu nog de vervulling van de diaken vacature en de kerkenraad is weer voltallig.

 

Heilig Avondmaal/ Gemeenteavond 

In de afgelopen periode hebben we als kerkenraad aan het begin van de vergaderingen uitvoerig  gesproken over het Heilig Avondmaal. Met name de betekenis en de beleving van het Heilig Avondmaal. Twee hoofdstukken uit het boek `Dichter bij God’ van A. Pleisier  met het bovenschrift van `God ontmoeten bij het avondmaal’  stonden daarbij centraal. Aan de orde kwamen begrippen als:

– Christus nodigt en is aanwezig in brood en wijn

– door het eten van het brood (lichaam van Christus) worden ook wij lichaam van Christus

– uitverkoren, of juist niet goed genoeg zijn

– genade en ontmoeting

– Christus geeft zichzelf; wat geven wij?

Maar ook de vormen van viering, het aantal vieringen per jaar en wie heeft toegang tot de viering, komen nog aan de orde.

Binnenkort willen we graag een gemeenteavond houden om ook met u te spreken over de beleving en betekenis van het Heilig Avondmaal om vervolgens na te denken of de gesprekken hierover met elkaar mogelijk moeten leiden tot veranderingen in wijze van vieren, in frequentie en in de toegang tot de maaltijd van de Here.

De datum van de gemeenteavond hoort u binnenkort.

 

Welkom en afkondigingen 

 Een artikel in de nieuwsbrief van de PKN  was voor ons aanleiding om het welkom met de afkondigingen aan het begin van de dienst eens nader te bezien. In het artikel staat centraal: `Kerkdienst is een Godsontmoeting’. Het welkom met diverse afkondigingen met de afsluitende woorden `de kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe’,  aan het begin van de dienst, kan een indruk geven dat de eredienst een door de kerkenraad georganiseerde activiteit is voor de kerkgangers. Maar de eredienst is er om God en elkaar te ontmoeten in woord, gebed en lied. God heeft u uitgenodigd, niet de kerkenraad!

Het welkom heten gebeurt al bij binnenkomst en veel van de afkondigingen staan al op de beamerbeelden en daar zullen we de bloemen bestemming en de volgende dienst met de voorganger aan toevoegen.

Vanaf 1e Paasdag 31 maart zal daarom de ouderling van dienst na een kort aanvangswoord het aanvangslied melden waarna de gemeente wordt gevraagd hierbij te gaan staan.

 

 

 

Volgende kerkenraadsvergadering in 2024

Deze hopen we te gaan houden op 22 april en  3 juni.

 

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

–ooO00–

(Geplaatst 20 januari)

 

In de morgendienst van 28 januari zal de be- en herbevestiging van ambtsdragers plaatsvinden. Anneke Oskam-Hegeman mag tot ouderling worden bevestigd. De diakenen Nita v.d. Bergh-Kempenaar en Magda Nagel; ouderling Marco van Harten en ouderling-kerkrentmeester Sjaak Roest worden herbevestigd.

Ouderling Lenneke Verzaal – v. Tol verlaat de kerkenraad en ook daar zal aandacht voor zijn. Er is nog geen opvolger gevonden voor diaken Kees Walraven. Hij wil en mag zijn taak kerkordelijk nog enkele maanden voortzetten totdat in deze vacature is voorzien.

 

–oo0oo–

(Geplaatst 20 december 2023)

 

Op maandag 9 oktober en 27 november is de kerkenraad bijeen geweest. Het winterwerk is weer actief begonnen met clubs, catechese en gespreksgroepen. Fijn dat naast onze dominee ook altijd weer gemeenteleden zijn die zich willen inzetten om dit alles mogelijk te maken. Daar zijn wij als kerkenraad heel blij mee en dankbaar voor en zorgt er ook voor dat de taak als kerkenraadslid te overzien is en je mag weten dat je er niet alleen voor staat om te zorgen dat wij een levendige en  actieve gemeente van Christus mogen zijn en blijven.

In de afgelopen 2 vergaderingen is er, naast de vast terugkerende punten, gesproken over  het werk dat ds. Hendriks in de Hervormde Gemeente van Aarlanderveen gaat doen, de kerkenraadsvacatures en het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren, waarin het Heilig Avondmaal voor het komende seizoen centraal staat in kerkenraad en gemeente. Al met al altijd weer inhoudsvolle en goede vergaderingen. Meer details vind u elders in deze uitgave van Rondom het Suikerpotje.

 

Vacatures kerkenraad

Bij de 2 jaarlijkse ambtsdragers verkiezing is de helft van de kerkenraad aftredend en al dan niet herkiesbaar. In het kerkblad van 26 oktober bent u hierover uitvoerig geïnformeerd. Per januari 2024 zijn er 2 vacatures. 1 ouderling- en 1 diakenvacature. Voor beide vacatures zijn geen namen ingediend waardoor de kerkenraad nu zelf aan de beurt is om hier in te gaan voorzien.

In de afgelopen periode zijn diverse gemeenteleden hier voor benaderd. Zodra hier meer over  bekend is zullen wij u  middels afkondiging in de kerk of kerkblad daarover informeren.

 

Gemeenteavond

Op maandag 13 november is er een gemeenteavond geweest met een goede opkomst. De avond stond in het teken van het komende beleidsplan. Daaraan voorafgaande zijn er bij gespreksgroepen, catechese, clubs, jeugdraad en andere gemeentegroepen een aantal gesprekken geweest over de zeven kenmerken van een gezonde gemeente. Uit die gesprekken zijn een aantal punten naar voren gekomen waar we in de komende jaren over in gesprek willen. Voor het seizoen 2023-2024 staat het Heilig Avondmaal centraal. Wat betekent het voor je en hoe beleef je het. Hoe ervaar je de wijze van viering en het aantal vieringen in onze gemeente. Op deze gemeenteavond hebben we hier al met elkaar over gesproken.  Het gehele beleidsplan, de thema’s voor de komende jaren en de verdere uitwerking voor het komende seizoen zijn te vinden op de site van de gemeente. www.hervormdegemeenteteraar.nl

 

Samenwerking Hervormde Gemeente Aarlanderveen

Ook hier is op de gemeenteavond over gesproken. Er is in de afgelopen maanden een goed en  waardevol contact ontstaan met de Hervormde Gemeente van Aarlanderveen. In de gesprekken zoeken en ontdekken wij mogelijkheden wat we voor elkaar kunnen betekenen. De gezamenlijke catechese is daaruit ontstaan. Diverse jongeren uit Aarlanderveen komen nu naar de catechisatie in Ter Aar. Zo komen 2 kleinere groepjes samen en vormen zo een groep die voor hen allen aantrekkelijker en aangenamer is. Vervolgens is het gesprek gekomen op de opvolging van de huidige pastoraal medewerker in Aarlanderveen die per 1 februari 2024 de gemeente verlaat.

Gesproken is over de mogelijkheid Ds. Hendriks voor 8 uur in de week te verbinden aan de gemeente Aarlanderveen. Wij als kerkenraad van Ter Aar en ds. Hendriks persoonlijk hebben hier positief op gereageerd. Op de gemeenteavond zijn hierover geen bezwaren gemaakt, al werd wel de zorg uitgesproken dat deze toegevoegde taak wel een extra belasting gaat worden voor ds. Hendriks en wij natuurlijk niet gebaat zijn met een overspannen predikant. Ds. Hendriks stelde hen gerust en er zullen regelmatig tussentijdse evaluaties plaatsvinden om de ervaringen van de beide gemeentes en van de dominee te bespreken. Inmiddels zijn beide kerkenraden overeengekomen dat ds. Hendriks per 1 februari 2024 voor 8 uur per week als predikant verbonden zal worden aan de Hervormde Gemeente van Aarlanderveen.

 

Volgende kerkenraadsvergaderingen

Deze hopen we te houden op 30 januari en  4 maart 2024.

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

*****

(Geplaatst 10 november 2023)

Oproep vacatures ambtsdragers

In het vorige kerkblad is melding gemaakt van de 2 jaarlijkse ambtsdragers verkiezingen. Dan zijn volgens rooster de helft van de kerkenraadsleden aftredend en al dan niet herkiesbaar.

Kort samengevat zijn er per 31 december 2023 4 ambtsdragers die hun ambt willen voortzetten voor een nieuwe periode, is er een diaken vacature en een ouderling vacature.  Wij roepen u dan ook van harte op namen in te dienen van belijdende lidmaten die u geschikt acht voor het  ambt van diaken of ouderling.  Schroom ook niet om uzelf beschikbaar te stellen. Deze namen dienen voor 20 november a.s.  schriftelijk te worden ingediend via de mail scribaat@hervormdegemeenteteraar.nl of brief bij de scriba op Kerkweg 32 2461 GD Ter Aar. Wij willen u van harte oproepen deze ambtsdragers-verkiezingen in uw gebed tot God te noemen en u te bezinnen op en open te staan voor de invulling van de vacatures.    

*****

(Geplaatst 15 september 2023)

Op maandag 3 juli en 28 augustus is de kerkenraad bijeen geweest. Vergaderingen in de rustige zomerperiode maar waarbij zeker ook al weer aandacht was voor het nieuwe winterseizoen  2023/2024 en het beleidsplan 2023/2028. Daarbij zijn er altijd de vaste agendapunten met o.a. het  pastoraat, diaconale en kerkrentmeesterlijke zaken. Ook hebben we met elkaar gesproken over de beleving en de betekenis van het Heilig Avondmaal. Daarbij kwam ook naar voren waarom nu 4x per jaar en geen 6 of 10 keer. We zijn er nog niet over uitgesproken en zullen ook u in het komende seizoen uitnodigen om op een gemeenteavond met elkaar te spreken over de Maaltijd van de Heer. Over de betekenis, beleving, wijze waarop en de frequentie. Een mooie herfstperiode toegewenst.

 

Jaargesprek

Begin juni heeft het jaargesprek plaatsgevonden met ds. Hendriks, zijn vrouw en een afvaardiging van de kerkenraad. Alweer bijna drie jaar is het gezin Hendriks in ons midden. Zij voelen zich thuis in Ter Aar en ervaren geen beperkingen in hun doen en laten als “predikantsgezin”. Het preekrooster van 2023 en van 2024 is nog eens nader bekeken en met name naar de zondagen waarin de dominee in beide diensten voorgaat. Met enkele extra gastbeurten en meer ruilbeurten zijn we tot een goed en verantwoord resultaat gekomen. Het bezoekwerk van ds. Hendriks wil hij graag meer structuur gaan geven. Het maken van afspraken kost best veel tijd en GertJan Mulder gaat hem daarbij, evenals in de beginperiode, weer helpen. De dominee levert hem de mogelijkheden in zijn agenda en de bezoekadressen aan. U mag natuurlijk altijd ook zelf de dominee bellen als u hem iets wilt melden, of  hem graag wilt spreken. Wacht niet tot u gebeld wordt !!.

In het kader van de permanente educatie (voorheen studieverlof) moet iedere predikant per 5 jaar een aantal studiepunten verzamelen. Middels enkele studiecursussen zijn er al punten verzameld. Ds. Hendriks heeft aangegeven om graag in 2024 een maand aaneen zich te willen toeleggen op deze educatie/bijscholing. De kerkenraad is hier mee akkoord gegaan en te zijner tijd hoort u meer over de invulling.

 

Lichtjesavond

Na een goed gewaardeerde Lichtjesavond-editie van 2022 organiseert de werkgroep Lichtjesavond wederom een Lichtjesavond in Ter Aar. De Lichtjesavond van Ter Aar zal plaatsvinden op vrijdag 3 november 19.00-20.30 uur. De Lichtjesavond is een avond om dierbaren te herdenken. De avond is openbaar en toegankelijk voor iedereen. Je hoeft geen lid te zijn van een kerk.

Je kunt een kaarsje aansteken, kinderen kunnen een tekening maken, naar muziek en gedichten luisteren, naar moderne dans kijken buiten, zelf gedichten lezen, foto’s kijken, koffie drinken in de Ark en/of een brief  in de Hemelpostbrievenbus stoppen. De Lichtjesavond vindt, gelijk aan de 2022 editie, plaats op het terrein tussen het gemeentekantoor van Ter Aar en de Hervormde kerk.

Naast de avond van 3 november wordt het programma dit jaar uitgebreid met een lezing op 1 november en een Allerzielen bijeenkomst op 2 november, welke beide in Herinneringshuis De Aar zal plaatsvinden. Meer details hierover volgen later.

Elders in dit nummer leest u enkele oproepen vanuit de werkgroep. Ook zoeken we nog enkele vrijwilligers ( alle leeftijden ) voor assistentie  in de middag en op de avond. Graag aanmelden bij Ds. Hendriks of scriba Piet Roos.

 

Volgende kerkenraadsvergadering in 2023

Deze hopen we te gaan houden op 9 oktober en  27 november.

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

 *****

( Geplaatst 26 juni 2023)

VANUIT DE KERKENRAAD.

( Geplaatst 7 november 2023)

Gemeenteavond

Op maandagavond 13 november willen we na een te lange tijd weer een gemeenteavond houden. Aanvang 19.30 uur in De Ark. Op deze avond willen wij graag het beleidsplan voor de komende jaren presenteren en daarbij in het bijzonder stil staan bij de viering van het Heilig Avondmaal. Met elkaar zoeken naar de betekenis en de beleving van maaltijd van de Heer. Wat ontvangen we hier van God!  Het gesprek kan leiden tot veranderingen in wijze van vieren, in frequentie en in toegang tot de maaltijd, wanneer God ons die weg wijst. Verder willen wij u informeren over ontwikkelingen in de samenwerking met de Hervormde Gemeente van Aarlanderveen en is er natuurlijk zeker gelegenheid vragen te stellen, en uw zorgen en vreugde over de gemeente te delen. We zien uit naar een mooie opkomst!

 

Herhaling oproep vacatures ambtsdragers

In het vorige kerkblad is melding gemaakt van de 2 jaarlijkse ambtsdragers verkiezingen. Dan zijn volgens rooster de helft van de kerkenraadsleden aftredend en al dan niet herkiesbaar.

Kort samengevat zijn er per 31 december 2023 4 ambtsdragers die hun ambt willen voortzetten voor een nieuwe periode, is er een diaken vacature en een ouderling vacature.  Wij roepen u dan ook van harte op namen in te dienen van belijdende lidmaten die u geschikt acht voor het  ambt van diaken of ouderling.  Schroom ook niet om uzelf beschikbaar te stellen. Deze namen dienen voor 20 november a.s.  schriftelijk te worden ingediend via de mail scribaat@hervormdegemeenteteraar.nl of brief bij de scriba op Kerkweg 32 2461 GD Ter Aar. Wij willen u van harte oproepen deze ambtsdragers-verkiezingen in uw gebed tot God te noemen en u te bezinnen op en open te staan voor de invulling van de vacatures.  

  

******

( Geplaatst 26 juni 2023)

Op maandag 3 april en 22 mei  is de kerkenraad bijeen geweest. Twee vergaderingen in de periode dat de winteractiviteiten ten einde lopen. De jeugdclubs en catechese hebben inmiddels afsluitende activiteiten gehad. Ook Samen starten op de maandagavond heeft een zomerstop. De winterperiode ligt achter ons en de zomer is op komst.  Op onze vergaderingen zijn diverse lopende en vaste agendapunten aan de orde geweest en we zullen ons in de aanbrekende periode met het beleidsplan voor de komende jaren gaan bezig houden. Na de zomer zullen we hier verder bij u op terug komen. Hieronder nadere informatie omtrent  een aantal zaken waar we over hebben gesproken.  Namens de kerkenraad een hartelijke groet en een mooie zomer gewenst.

 

Koffie drinken

Het koffie drinken na de dienst wordt heel goed bezocht en zeer gewaardeerd. In de komende periode kan dat ook weer buiten gebeuren als het weer dat toelaat natuurlijk. Iedere zondag na de morgendienst ( behalve na de viering van het heilig avondmaal ) is er de koffieontmoeting. Na alle andere diensten is er geen koffiedrinken na afloop. Uitzondering hierop is na de dienst op 1 januari.

 

Ontmoeting moderamen De Aarkerk

Op 24 april jl. hebben we de gezamenlijke voorjaarsontmoeting gehouden met het moderamen van De Aarkerk. Voor de laatste keer met aanwezigheid van ds. M. v.d. Zwaag die De Aarkerk gaat verlaten om de nieuwe predikant van PG gemeente Halsteren/Nieuw Vossemeer en van de Ger. Kerk te Anna Jacobapolder te gaan worden. Het is altijd weer goed om bij elkaar te zijn en de gezamenlijke activiteiten door te nemen. Speciale aandacht kreeg de lichtjesavond die dit jaar op 3 november zal worden gehouden. Samen met andere gaan we die weer organiseren.  U hoort hier later meer van. De gezamenlijk folder voor nieuw ingekomenen uit PKN gemeentes is weer actueel gemaakt. Tot slot hebben wij aangeboden om daar waar mogelijk en gewenst is De Aarkerk te helpen in de komende vacaturetijd. Dit aanbod werd zeer gewaardeerd.

 

Kerk app

In de vorige uitgave van Rondom het suikerpotje is al heel kort iets gemeld over de Appostel kerkapp voor o.a. digitale collectes en betalingen. De eerste stappen zijn gezet en zowel de jeugdraad als de spulletjesmarkt heeft al een eigen QR-code gekregen waarmee u uw bijdrage en aankopen digitaal kunt betalen.  Meerdere mogelijkheden zullen volgen.

 

Avonddiensten

Het is heel jammer dat er minder gebruik wordt gemaakt van de  avonddiensten. We zijn dankbaar dat we deze avonddiensten hebben in de gemeente en willen dat ook graag zo houden. De verkondiging van het evangelie is een kerntaak van Gods gemeente en  ook een dienst met lage opkomst heeft bestaansrecht, maar wat zou het mooi zijn als we met meer zijn. Ook dragen we naar de trouwe avonddienst bezoekers een verantwoordelijkheid om die diensten aan te bieden. Wij willen u dan ook oproepen om er eens over na te denken om ook eens een avonddienst te bezoeken. U bent van harte welkom.

.

Volgende kerkenraadsvergadering in 2023

Deze hopen we te gaan houden op 3 juli  en 28 augustus.

 

De kerkenraad

*****

( Geplaatst 15 maart 2023)

Op maandag 9 januari  en 20 februari is de kerkenraad bijeen geweest. De vergadering van 9 januari stond in zijn geheel in het teken van het thema “Gezonde Gemeente”. Hoe kunnen we ook in de komende jaren een gezonde gemeente zijn. Gezond in de betekenis van saamhorig en omzien naar elkaar, mooie plannen en activiteiten, waar ruimte is voor iedereen, maar bovenal een gemeente die de Here Jezus liefheeft en hem navolgt in de wijze waarop Hij leefde. Verder zijn naast de vaste agendapunten ook de begrotingen en het collecterooster besproken en allerlei zaken rond pastoraat, bijzondere diensten, jeugd, diaconie en kerkrentmeesters waaronder de opkomst van het digitaal collecteren (Appostel app). Al met al zijn de vergaderingen altijd goed gevuld.

 

Beleidsplan

Ter voorbereiding op het nieuwe beleidsplan 2023-2028 zijn er in de afgelopen periode diverse bijeenkomsten geweest van de “scangroep” die vele groepen in de gemeente hebben bezocht om aan de hand van een aantal vragen te horen wat er leeft in de gemeente en waar in de komende jaren de aandacht naar uit zou moeten gaan. Inmiddels zijn die gesprekken achter de rug en zal de scangroep nog met enkele leden worden uitgebreid om vervolgens de verzamelde informatie om te gaan zetten in een beleidsplan voor de komende jaren. Zij zullen binnenkort zeker van zich laten horen.

 

Diensten rond de Pasen

Vorig jaar hebben we in de stille week enkele korte vesperdiensten gehouden. Ook dit jaar zal ds. Hendriks daar invulling aan geven. Op de Goede Vrijdag hopen we als gebruikelijk zowel in de middag als op de avond het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren. De middagviering zal in zijn geheel aan de avondmaalstafel worden gehouden en is in het bijzonder voor allen voor wie de avondviering  te belastend is. U bent natuurlijk ook welkom als u om een andere reden ’s avonds verhinderd bent. In de morgendienst op de 1e Paasdag zal het paasproject van de KND worden afgesloten. Ook zullen de diakenen zorgen voor een paaslunch na het koffiedrinken. Tweede Paasdag is er een zangdienst.

Verdere bijzonderheden rond deze diensten zijn binnenkort in het kerkblad te lezen.

 

Viering avondmaal

De kerkenraad heeft besloten om in het vervolg de beker bij het avondmaal weer zoals voorheen aan de tafel rond te laten gaan. De kleine bekertjes blijven wel beschikbaar voor hen die (nog) geen gebruik willen maken van de grote avondmaalsbeker.

 

Informatie

Op verschillende wijze wordt u  informatie aangeboden over de activiteiten van onze gemeente, de landelijke PKN, of andere christelijke instellingen. Dat gebeurt via de site van onze gemeente ( https://www.hervormdegemeenteteraar.nl )  of  via facebook ( https://www.facebook.com/hervormdegemeenteteraar ), kerkblad en `Rondom het suikerpotje’.

Ook zijn er folderstandaards te vinden in De Ark en in de kerk. Van deze laatstgenoemde wordt minimaal gebruik gemaakt mede doordat de plaats in de hal van de kerk niet echt handig is. Daarom zal binnenkort aan de achterzijde van één van de achterste kerkbanken een voorziening worden gemaakt waar de informatie folders beter zichtbaar en bereikbaar zijn.

 

Volgende kerkenraadsvergadering in 2023

Deze hopen we te gaan houden op 3 april  en 22 mei.

 

De kerkenraad

*****

(Geplaatst 10 december 2022)

Op maandag 17 oktober en 28 november is de kerkenraad bijeen geweest.  Naast de vaste agendapunten hebben we met elkaar gesproken over de ervaringen van het beamergebruik. Wat we vanuit de gemeente horen en ook de kerkenraad  is een ieder zeer tevreden zoals het nu in gebruik is. Dank aan alle betrokken vrijwilligers. De begroting 2023 van de kerkrentmeesters en collecterooster 2023 zijn beide goedgekeurd. Natuurlijk is er ook veel gesproken over de energie kosten en met name van de verwarming en alle mogelijke bezuinigingen daaromtrent. U leest er verderop meer over. Verder is er beleid gemaakt rond Veilig gemeente zijn. Ook daar leest u hieronder meer over. Al met al waren het volle maar zeker ook goede vergaderingen.

Veilige gemeente zijn.

Als je ergens veilig moet kunnen zijn, dan zou dat in de kerk/eigen gemeente, moeten zijn. De mensen die leidinggeven in de kerk dragen de eerste verantwoordelijkheid voor die veiligheid. Tegelijk is ook ieder lid zelf verantwoordelijk om te zorgen voor veiligheid binnen de gemeente. Zeker als het gaat om kinderen, mensen met een beperking of volwassenen in kwetsbare situaties. Veiligheid in de kerk begint met bewustwording van het feit dat grensoverschrijdend gedrag ook in de kerk voor komt. Reden dus om ook als kerk hier aandacht voor te hebben en maatregelen te nemen om dit zoveel mogelijk te voorkomen.  De kerkenraad heeft daarom besloten  om omgangsregels op te stellen, vertrouwenspersonen aan te stellen, en dit alles op te nemen in het komende beleidsplan.  De omgangsregels staan elders in dit blad. De kerkenraad heeft Geert en Guda Martens, Reigerlaan 16, gevraagd vertrouwenspersonen te worden en zij willen deze taak op zich nemen. Daarvoor zijn wij hen beide zeer dankbaar. Tel. nr. Guda: 06-54 29 35 39   Geert: 06-46 12 86 55

Als kerkenraad hebben we hiermee het initiatief genomen om voor een ieder die gedrag van iemand ervaart die de veiligheid van hem of haar of de gemeente in gevaar brengt, er een aanspreekpunt is om dit te melden.

Avonddiensten in wintertijd

In een eerder bericht heeft u kunnen lezen dat door de enorm gestegen energieprijzen de thermostaat wat lager staat in de kerk. De morgendiensten zullen te allen tijde in de kerk plaatsvinden maar bij extreme koude in combinatie met wind kan het, vanaf 1 januari 2023, bij uitzondering gebeuren dat een avonddienst  in De Ark zal plaatsvinden, zodat de verwarming in de kerk na de morgendienst uit kan. Dit besluit wordt dan in de morgendienst gemeld.     

Zondag 25 december

De kerkenraad heeft besloten om gezien de drukke periode van diensten rondom de kerst geen avonddienst te houden op zondag 25 december. Op tweede Kerstdag is er ’s-ochtends een Kerstzangdienst. 

Overleg met De Aarkerk

Op 23 november jl. is er het halfjaarlijkse moderamen overleg geweest met De Aarkerk. We hebben gesproken over besparende energiemogelijkheden waarbij ook gesproken is over het gebruik van elkaars kerkgebouw en gezamenlijke diensten. We zijn tot de conclusie gekomen dat het aanpassen van de temperatuur en tijden van het aan- en uitzetten van de verwarmingsbronnen voor dit moment de enige energiebesparende mogelijkheden zijn.

Er is een  nieuwe folder in ontwerp met informatie van de beide kerken voor nieuw ingekomen uit PKN/Samen op Weg gemeenten. Dit om een keuze te kunnen maken bij welke gemeente zij ingeschreven willen worden. Voor inbreng vanuit de kerken op basisschool De Vaart is helaas geen ruimte. Wel is het fijn dat informatie vanuit de kerken voor de jeugd als bijlage aan de nieuwsbrief kan worden gevoegd. Ook zijn we blij dat in de herfstvakantie de schoolruimte beschikbaar is voor het VakantieBijbelWerk. Samen gaan we op zoek om een `Dorpsleerhuis’ (bijeenkomsten met interessante en leerzame activiteiten voor dorpsbewoners) in Ter Aar mogelijk te maken. Er is een actieve samen-werking tussen de beide diaconieën. Voor nu is de gezamenlijke levende adventskalender actueel. Ook dit jaar zullen we weer onze kerstgroet middels borden langs de wegen kenbaar maken. In het voorjaar van 2023 hopen we elkaar weer te ontmoeten.

 

Volgende kerkenraadsvergadering in 2023

Deze hopen we te houden op 9 januari en 20 februari

*****

(Geplaatst 30 juni 2022)

In de afgelopen periode is de kerkenraad op 1 april en 23 mei  bijeen geweest. In de vergaderingen  daarvoor hebben we in het bijzonder met elkaar gesproken over wat er is ontsproten uit de punten van aandacht die we in 2018 met elkaar in het beleidsplan 2018 – 2022 hebben afgesproken. Het was mooi te ontdekken dat weliswaar niet alle, maar wel veel aandachtspunten in de afgelopen jaren ook werkelijk aandacht hebben gekregen en tot besluiten hebben geleid. De afgelopen vergaderingen hebben we gesproken over gemeente zijn in de toekomst. Wat betekent de Here God in ons eigen leven en hoe kunnen we daarvan geloofwaardige getuigen zijn in onze directe omgeving en in ons dorp!. Hoe houden we Gods gemeente in stand en hoe bereiken we de nieuwe generaties voor de gemeente in de toekomst. Daar zal ons beleidsplan 2023-2028 een aanzet in moeten zijn. Daarover zullen we  in de komende periode ons verder  mee bezig houden.  Als u mee wilt denken heel erg graag.

 

Gezamenlijk moderamen

Na een (corona)onderbreking van bijna twee jaar is er op 4 april jl. weer een bijeenkomst geweest met het moderamen van De Aarkerk. Het was goed om elkaar weer te ontmoeten en in het bijzonder de ervaringen rond kerk zijn in coronatijd met elkaar te delen. Beide gemeentes zijn natuurlijk blij en dankbaar dat er weer kerkdiensten gehouden kunnen worden. Maar beide hebben ook moeten constateren dat niet alle gemeenteleden de kerkdiensten nu weer fysiek bijwonen. De digitale mogelijkheden zijn in de afgelopen periode enorm ontwikkeld  waardoor ook op die wijze vele met de gemeente verbonden zijn, maar de ontmoeting van elkaar en beleving van de dienst in de kerk geeft wel een extra dimensie.

Verder is gesproken over het gezamenlijke jeugdwerk, het samen optrekken bij  diaconale activiteiten  zoals de koffieochtenden in De Vaart en is er ook gesproken om de levende adventskalender weer te organiseren. Ook hebben beide predikanten  tezamen met de pastoor van de RK parochie contacten met basisschool De Vaart. Het is mooi om zo met elkaar datgene te doen wat we samen kunnen doen als kerken van  Ter Aar.

 

Gesprek jeugdraad

Op de vergadering van 23 mei is de jeugdraad op bezoek geweest. We zijn begonnen om eerst in kleine groepjes en vervolgens met elkaar te spreken over de betekenis van het begrip `heil’. Wat betekent het voor ons, hoe ervaar je heil ( redding, verlossing, welzijn) en hoe brengen wij andere er mee in aanraking.

Vervolgens heeft de voorzitter van de jeugdraad, Cora de Hoogd, ons verteld over de stand van zaken en activiteiten met de jeugd in onze gemeente. Het was goed om te horen dat alle activiteiten zo goed bezocht worden door een mooi aantal kinderen en jongeren. Fijn dat daar leiding voor is maar er is altijd vraag naar meer leiding. Dus schroom niet u daarvoor aan te melden! (zie de contactpersonen in dit blad) Ook heeft de jeugdraad  een aantal speerpunten van  het jeugdbeleidsplan in het afgelopen seizoen besproken. In de komende periode zal de jeugdraad en kerkenraad  in het bijzonder aandacht gaan geven aan de invulling en wijze van viering van diensten voor en door de jongeren. Het was een waardevolle ontmoeting.

 

Kunstweken

De stichting Triggr!  heeft ook dit jaar weer de Ter Aarse kunstweken georganiseerd. Deze zijn inmiddels gestart en zijn nog tot met zaterdag 2 juli.  De kerkenraad heeft besloten om ook dit jaar daar aan deel te nemen en de kerk ter beschikking te stellen voor het exposeren van kunst. Kunstenaar Annemiek Visser heeft een aantal van haar schilderijen  in onze kerk tentoon gesteld. Op zaterdag 25 juni van 10.00–15.00 uur, op woensdag 29 juni van 14.00-16.00 uur en op zaterdag 2 juli van 10.00–15.00 uur is de kerk geopend om de schilderijen te bewonderen. Op zaterdag 2 juli is er ook de spulletjesmarkt met de koffietafels bij De Ark. Wij hebben besloten om aan deze kunstweken mee te doen om zo de kerk ook voor hen die niet gewoon zijn  een kerk te bezoeken toch hiermee  de gelegenheid te geven eens  de kerk binnen te lopen en naast de expositie ook het kerkinterieur eens op zich te laten inwerken.

 

Gemeenteavond

Op woensdag 20 april hebben we sinds lange tijd weer een gemeenteavond kunnen houden.

Op deze avond heeft de kerkenraad verslag gedaan van de door de kerkenraad besproken aandachtspunten die in het beleidsplan 2018 – 2022 staan. Er is gesproken over de ontwikkelingen binnen de erediensten. Denk daarbij aan meer eigentijdse taal van de formulieren rond de sacramenten, beamergebruik, zingen van de geloofsbelijdenis, kinderliederen, bezoek avonddiensten. Verder is er stil gestaan bij de invulling van de ambten.  In de afgelopen jaren is ook de vrouw in het ambt in onze gemeente gekomen. Een nieuwe en gewenste  dimensie in de samenstelling van de kerkenraad. Nu nog een aanvulling vanuit de jongere generaties. Ook het pastoraat in de wijken kwam aan de orde evenals de missionaire en diaconale ontwikkelingen in de gemeente en de contacten  met De Aarkerk die er op gericht zijn om daar waar mogelijkheden zijn samen op te trekken. Tot slot gaf het college van kerkrentmeesters een beeld van de huidige financiële stand van zaken en alle mooie en minder mooie ontwikkelingen daar omheen. In de pauze hebben velen op verzoek van ds. Hendriks hun lievelingslied opgeschreven waarvan we er enkele direct hebben gezongen en de overige zullen zeker een keer in de komende diensten aan de beurt komen. Tot slot was er voor een ieder nog een drankje met wat snacks daarbij.

 

*****

(Geplaatst: 19 maart 2022)

Kerkenraadsvacatures

Het is heel fijn dat de kerkenraad weer compleet is. De diakenvacature van enige maanden is een bewuste keuze geweest om deze bij de 2 jaarlijkse verkiezingen te betrekken. Dankbaar zijn we dat Carol Knibbe deze taak op zich heeft willen nemen. Eveneens dankbaar zijn we dat  Gerard van der Laan het ambt van  ouderling-kerkrentmeester  op zich heeft willen nemen. Hij heeft de plaats ingenomen van Ben van Harten die vele jaren deze taak heeft vervuld.  Beide nieuwe ambtsdragers zijn op zondag 6 februari in het ambt bevestigd tezamen met de herbevestiging van de broeders Mulder, Quakkelaar, Klerkx en Roos.

*****

(Geplaatst: zondag 2 januari 2022)

Kerkenraadsvacatures

Helaas heeft Mevr. Treur ( Annet ) Jhr. K.W.L. de Muraltstraat 15, bedankt voor haar benoeming tot diaken van onze gemeente. De kerkenraad hoopt van harte dat deze vacature spoedig vervuld mag worden en zal zich daar ook voor inzetten.   De bevestiging en herbevestiging van kerkenraadsleden zal op zondagmorgen  6 februari plaats gaan vinden.

*****

(Geplaatst: maandag 20 december 2021)

Kerkenraadsvacatures

Helaas heeft Dhr. M. Waterman, Langeraarseweg 23,  bedankt voor zijn benoeming tot diaken van onze gemeente. De kerkenraad heeft vervolgens besloten om Mevr. Treur ( Annet ) Jhr. K.W.L. de Muraltstraat 15, tot diaken te verkiezen. Zij is  hiervan op de hoogte gebracht en als u dit leest zal haar antwoord daarop bekend zijn en dat zullen wij u dan ook vervolgens via de afkondigingen bekend maken.

*****

(Geplaatst december 2021)

 

In de afgelopen periode is de kerkenraad op 14 oktober en 29 november bijeen geweest.

In deze vergaderingen hebben we de laatste hoofdstukken besproken van de door de PKN uitgebrachte visienota “Van U is de toekomst”. Het thema: “Van U is het Koninkrijk” kwam daarin aan de orde. De regel “…Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde…” uit “het Onze Vader” stond daarin centraal. Deze regel uit het gebed is niet vrijblijvend, het schept verplichtingen. Het bepaalt je houding in deze wereld, maakt je betrokken op deze wereld. Het laatste hoofdstuk ging over de Heilige Geest, De Geest die altijd weer onverwachte wegen vindt voor het evangelie. Niet aan tijd en plaats gebonden. De Geest die de kerk brengt waar mensen zijn, midden in het leven. Ervaren wij, ook buiten de kerkmuren, die aanwezigheid van God? Verder zijn er een aantal aandachts-punten in het beleidsplan aan de orde geweest. In het komende voorjaar willen we op een gemeenteavond hiervan verslag doen en dan ook met u eens van gedachte wisselen over uw kijk op de toekomst van onze gemeente.

 

Kerkenraadsvacatures

In de kerkenraadsvergadering van 29 november heeft de kerkenraad de ouderling-kerkvoogd en de diaken vacature besproken. Daar er geen aanbevelingen binnengekomen zijn die door 10 of meer gemeenteleden zijn voorgedragen heeft de kerkenraad zelf de taak in de vacatures te gaan voorzien. In de vacature ouderling kerkrentmeester heeft de kerkenraad  Dhr. G. v.d. Laan, Korteraarseweg 44b, gekozen en in de vacature diaken heeft de kerkenraad Dhr. M. Waterman, Langeraarseweg 23, gekozen.  Beide zijn hier schriftelijk van op de hoogte gebracht en hebben of zullen binnenkort hun antwoord hierop bekendmaken. Wij hopen van harte dat beide vacatures spoedig vervuld mogen worden.

 

Kerkdiensten en corona

Vanaf 7 november hebben we mede op advies van de PKN, de 1.5 meter onderlinge afstand weer ingevoerd en nemen we weer plaats op de aangegeven plekken en verlaten we de kerk op afstand via het middenpad. Na de persconferentie van vrijdag 26 november heeft het CIO ( Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) de PKN kerken het advies gegeven om voor de avonddiensten een alternatieve mogelijkheid te zoeken. Wij hebben besloten gehoor te geven aan deze oproep en zullen tot nader bericht de avonddiensten  wijzigen in middagdiensten die om 16.00 aanvangen . Verder blijven natuurlijk de  overige basismaat-regelen ook van toepassing. Blijf thuis bij klachten en laat u dan testen, desinfecteer uw handen bij binnenkomst en schud geen handen. Na de volgende persconferentie van 14 december zullen we de situatie en de mogelijk gewijzigde adviezen opnieuw beoordelen en aanpassingen in de maatregelen zo spoedig mogelijk aan u kenbaar maken. Ook zullen we u dan informeren over de mogelijke wijzigingen rond de aankomende kerstdiensten.

 

Volgende kerkenraadsvergadering in 2022

Deze zullen worden gehouden op 17 januari en 17 februari.                                                                                              De kerkenraad

 

*****

Geplaatst 25 oktober 2021.

 

Rond de diensten

Komende zondagen, zoals u kunt begrijpen, naast de geplande nu ook invallende gastvoorgangers. Naast de zondagse diensten mogen we ook weer samen komen in de dankdienst voor gewas en arbeid op de 1e woensdag van november. Zondag 7 november is het de zendingszondag. Een medewerker vanuit de GZB zal kort in de dienst en vervolgens  na de dienst in De Ark onder het genot van de koffie en thee  komt vertellen over het zendingswerk. Hieronder leest u hier meer over. Van harte welkom allemaal. Goede en gezegende dienst toegewenst.

 

Ds. Hendriks met ziekteverlof

De vakantie week van ds. Hendriks en zijn gezin is helaas heel kort geweest. Vorige week zondag is ds. Hendriks dusdanig gevallen dat hij zelfs enige tijd buiten bewustzijn is geweest. Na onderzoek in het Franse ziekenhuis zijn geen ernstige complicaties ontdekt waarin zij besloten hebben de volgende dag naar huis te gaan.

Dinsdagmorgen heeft de huisarts hem, met de diagnose hersenschudding, enige tijd absolute rust voorgeschreven. De lengte van die “enige tijd’ is nog onzeker. Voorlopig  betekent het dat de dominee de komende weken met ziekteverlof is. Via de app, mail en kerkblad zullen de deelnemers van gespreksgroepen en catechese op de hoogte worden gehouden van verdere bijeenkomsten. Graag geen bezoek aan en telefonisch contact met de  pastorie, maar een kaartje is zeker welkom. Wij wensen de dominee een voorspoedig herstel toe en leven ook mee met het hele gezin en in het bijzonder zij die de val en de eerste angstige gevolgen daarna van dichtbij hebben meegemaakt. Sterkte allemaal.

 

Pastoraat

Wij willen u vragen om de komende periode  bij vreugde, ziekte, ziekenhuisopname en andere omstandigheden waar we u in kunnen bijstaan, contact op te nemen met de scriba, P. Roos, tel. 0172-602253, of bij één van uw wijkcontactadressen. (Zie hiervoor de winterbijlage.)

 

Verkiezing ambtsdragers

Iedere 2 jaar zijn er ambtsdragers-verkiezingen. Dan zijn volgens rooster de helft van de kerkenraadsleden aftredend en al dan niet herkiesbaar. Door ambtswisselingen is het rooster ontregeld geraakt maar dat hebben we nu weer gecorrigeerd. Volgens rooster aftredend en herkiesbaar: Diaken G.J. Mulder, de Ouderlingen J.M. Quakkelaar; A. Kempenaar en P. Roos en  Ouderling-Kerkvoogd B.C. Klerkx. Bijzonder dankbaar en blij zijn wij dat zij zich allemaal herkiesbaar hebben gesteld. Door de correctie is ouderling A. Kempenaar in dit rooster gekomen. Daar zij zeer kort geleden in het ambt is bevestigd zal zij nu niet herbevestigd worden.  Mede door het gecorrigeerde rooster is ouderling-kerkrenmeester B. v. Harten in het andere roosterdeel terecht gekomen. Hij heeft helaas te kennen gegeven om toch einde van dit jaar met zijn ambt te willen stoppen. Tot slot is er nog de openstaande vacature  voor diaken.

Kort samengevat zijn er per 31 december 2021 5 ambtsdragers die hun ambt willen voortzetten voor een nieuwe periode, is er een diaken vacature en een ouderling-kerkrentmeester vacature.  Wij roepen u dan ook van harte op namen in te dienen van belijdende lidmaten die u geschikt acht voor het  ambt van diaken of ouderling/kerkrentmeester.  Schroom ook niet om uzelf beschikbaar te stellen. Deze namen dienen voor 12 november a.s.  schriftelijk te worden ingediend via de mail scribaat@hervormdegemeenteteraar.nl of het postadres van de kerkenraad:  Postbus 21 2460 AA Ter Aar of op Kerkweg 32 2461 GD Ter Aar. Wij willen u van harte oproepen deze ambtsdragers-verkiezingen in uw gebed tot God te noemen en u te bezinnen op en open te staan voor de invulling van de vacatures.

 

Online kerkdiensten

Via deze site www.hervormdegemeenteteraar.nl. kunt u buttons aanklikken van Kerkomroep of You Tube.  Via beide verbindingen kunt u live meeluisteren en/of  meekijken. Na de gehouden dienst kunt u de uitzending op De Kerkomroep direct terugluisteren. Bij de  uitgezonden dienst via You Tube  kan dat via de site van de kerk pas de volgende dag.  Voor eerder terugkijken moet u naar de internetsite van  You Tube en dan zoeken op: live stream NH kerk Ter Aar.

 

Wintertijd.

In de nacht van zaterdag 30 oktober 2021 op zondag 31 oktober 2021 gaat de wintertijd weer in. Een lange nacht dus en voor velen begint de dag met meer licht. Wat staat er nog in de weg om naar de kerk te gaan?

 

*****

Juni 2021.

In de afgelopen periode is de kerkenraad op 20 april en 2 juni bijeen geweest. Op 20 april hebben wij afscheid genomen van ouderling Wilco Molenaar. Door zijn verhuizing naar Waddinxveen heeft hij zijn taak als ouderling moeten beëindigen. Wij zijn heel dankbaar voor  het vele werk dat hij voor de gemeente heeft gedaan en speciaal voor het jeugdwerk waarbij zijn vrouw Arinda zich ook geweldig heeft ingezet. Op 2 juni hebben we Anja Kempenaar als nieuwe ouderling mogen verwelkomen. Blij en dankbaar zijn wij dat zij zich geroepen voelt zich in te zetten als ouderling en vertrouwen op een goede samenwerking. Onze preses Marco van Harten is van ambt gewisseld en zal in het bijzonder zijn aandacht gaan richten op het  jeugdwerk. Naast de vaste agendapunten hebben we gelukkig ook weer de eerst stappen gezet op weg naar de vertrouwde wijze van kerkdiensten en ook naar de overige  gemeenteactiviteiten, en daarbij in het  bijzonder, van die in het komende winterseizoen.

 

Kerkdiensten

Geweldig dat we sinds zondag 6 juni weer met meerdere mensen in de diensten  samen mogen komen. Voor onze kerk betekent het  dat er  maximaal 60 mensen (exclusief medewerkers) tijdens een kerkdienst aanwezig kunnen zijn. Het aanmelden vooraf is voorlopig niet meer nodig. Als in de praktijk blijkt dat het aantal kerkgangers het maximale aantal dreigt te gaan naderen komen we hier op terug.

Wel zullen de kerkgangers bij binnenkomst worden geregistreerd. Bij binnenkomst dient u de handen te ontsmetten, de gezondheidsvragen in acht te nemen en de plaatsbepaling door  de koster  op te volgen. Ook is het heel erg fijn dat we weer mogen zingen. Weliswaar beperkt en op ingetogen wijze, maar de samenzang klinkt weer in de kerk.

De kerkenraad heeft besloten om per dienst maximaal 2 momenten met elkaar te zingen. Een zangmoment in de dienst en het slotlied. De liederen worden op de beamer getoond. De normaal aanwezige zangbundels blijven nog even niet beschikbaar.

Wij hopen en vertrouwen er op dat deze verruiming het begin is van de terugkeer naar een tijd waarin ook het samenkomen in de diensten weer als vertrouwd zal mogen worden ervaren.

 

Ontmoeting na de dienst

De ontmoeting na de morgendienst buiten bij De Ark, met koffie, thee en limonade zal voorlopig wekelijks blijven plaatsvinden. Natuurlijk alleen bij droog weer. Met dank aan ons kostersechtpaar die elke week ook hier maar weer voor klaar staan.  Gezien het aantal daarbij aanwezigen is het koffiedrinken in De Ark nog niet toegestaan.

Jeugdwerk

Vanaf heden zal Marco van Harten, als jeugdouderling,  de kerkenraad gaan vertegenwoordigen in de jeugdraad. Daarnaast zal er een wisselende afgevaardigde bij de jeugdraadbijeenkomsten aanwezig zijn. Op woensdag 9 juni jl. is er op initiatief van ds. Hendriks, Marco en de jeugdraad een bijeenkomst geweest waarvoor allen die op enerlei wijze verbonden zijn of affiniteit hebben met het jeugdwerk en de catechese bij elkaar zijn gekomen om met elkaar van gedachten te wisselen over  bestaande en mogelijk nieuwe jeugdactiviteiten. Maar bovenal om elkaar te bemoedigen voor het nieuwe seizoen. Want het was niet makkelijk om in de afgelopen periode met de vele corona beperkingen in contact te blijven met de jeugd en de jongeren van de gemeente.

 

Online kerkdiensten

Er is in de afgelopen periode veel werk verzet om de onlinediensten nog verder te perfectioneren. De uitzendingen via de kerkomroep zijn niet veranderd. Voor de  uitzendingen via You Tube wordt nu gebruik gemaakt van een nieuwe beweegbare camera die de mogelijkheid heeft om meer variatie te geven in de beelden die thuis te zien zijn. Daarnaast worden sinds kort ook de beamerbeelden niet via de cameralens opgenomen en uitgezonden maar krijgt u rechtstreeks vanuit de computer op uw beeldscherm thuis te zien wat een veel scherper beeld geeft thuis.

 

Kunstweken

Al enkele jaren organiseert  Stichting !Triggr de kunstweken in Ter Aar. Dit jaar hebben wij als gemeente ook onze medewerking toegezegd om hieraan deel te nemen en de kerk ter beschikking te stellen voor het exposeren van kunst. Kunstschilder Leo Klink uit Nieuwkoop zal zijn schilderijen in onze kerk ten toonstellen. Zijn werk bestaat met name uit schilderijen van kerken, kerkinterieurs en bloemboeketten. De kunstweek is op zaterdag 19 juni gestart. Komende zaterdag 26 juni van 10.00 – 14.00 uur, woensdag 30 juni van 14.00 – 16.00 uur en op zaterdag 3 juli van 10.00 – 14.00 uur is de kerk open om de schilderijen te bewonderen. Wij hebben besloten om aan deze kunstweek mee te doen om zo de kerk ook voor hen die niet gewoon zijn  een kerk te bezoeken hiermee  de gelegenheid te geven de kerk eens binnen te lopen en naast de expositie ook het kerkinterieur eens op zich te laten inwerken.

 

Volgende kerkenraadsvergadering in 2021

Deze zullen worden gehouden op 12 juli en 6 sept.

 

 

Mei 2021.

 

Bevestiging ouderlingen

Op zondag 30 mei zal in de morgendienst  de bevestiging tot ouderling plaatsvinden van dhr. M. v. Harten ( Marco) Paradijsweg 12, en mevr. A. Kempenaar – Voshart ( Anja) Langeraarseweg  264. We zijn heel blij en dankbaar dat de ouderling vacatures hiermee worden vervuld. Wij zien uit naar een goede dienst en wensen beide Gods zegen op de taak die zij op zich gaan nemen.

 

April 2021.

 

Vacature ouderlingen

Dankbaar en blij zij wij dat naast dhr. M. v. Harten ( Marco) Paradijsweg 12, ook mevr. A. Kempenaar – Voshart ( Anja) Langeraarseweg  264, de verkiezing tot ouderling van de gemeente heeft aangenomen. Hiermee zijn de twee ouderling vacatures vervuld. Marco van Harten zal de taak van jeugdouderling op zich gaan nemen. De datum van de bevestiging zal binnenkort worden besproken en bekend gemaakt.

 

Koffie drinken na de dienst

Omdat velen de ontmoeting van elkaar zeker missen, willen we in de komende periode na de morgendiensten met elkaar koffie drinken buiten bij De Ark. Natuurlijk moeten  de weersomstandigheden dit toelaten en dient een ieder de 1,5 meter maatregel  te respecteren.

 

Kerkdiensten nog beperkt toegankelijk

Er komen steeds meer versoepelingen rond de corona pandemie maar het kerkbezoek kent nog wel beperkingen.  Het is daarbij verplicht je vooraf aan te melden. Daarom aanmelden als u een kerkdienst wilt bezoeken. Zowel voor de morgen- als de avonddiensten. Dit aanmelden kan ( liefst uiterlijk op de vrijdag voor de dienst) door een mail te sturen naar: scribaat@hervormdegemeenteteraar.nl of de scriba te bellen op tel.nr. 0172-602253.  Geef daarbij uw voorkeur aan voor de ochtend- of avonddienst.

Bij meer dan de toegestane aantal aanmeldingen per dienst moeten wij gemeenteleden teleurstellen en zullen zij de daaropvolgende zondag als eersten in aanmerking komen om de dienst te bezoeken. Voorlopig  ontvangt u altijd een bericht of uw  aanmelding wel of niet wordt gehonoreerd voor de ochtend of de avond.

 

Online kerkdiensten

Via deze site www.hervormdegemeenteteraar.nl. kunt u buttons aanklikken van Kerkomroep of You Tube.  Via beide verbindingen kunt u live meeluisteren en/of  meekijken. Na de gehouden dienst kunt u de uitzending op De Kerkomroep direct terugluisteren. Bij de  uitgezonden dienst via You Tube  kan dat via de site van de kerk pas de volgende dag.  Voor eerder terugkijken moet u naar de internetsite van  You Tube en dan zoeken op: live stream NH kerk Ter Aar.

 

*****

Maart 2021.

 

In de afgelopen periode heeft de kerkenraad op 20 januari en op 9 maart vergaderd. .De  vergadering van 20 januari heeft niet fysiek plaatsgevonden maar hebben alle kerkenraadsleden schriftelijk gereageerd op de agendapunten waar een besluit over genomen  moest worden. Een mooi en goed geslaagd alternatief maar het fysiek bijeen komen als kerkenraad is net als het met elkaar zijn in de klas, op het werk, op de verjaardag enz. echt wel veel fijner. Ondanks alle beperkingen hebben we toch geprobeerd om ook in deze corona periode op verschillende wijze met elkaar en met u in contact te blijven.

Het is een bijzondere tijd die we met elkaar door moeten, maar wel met het volste vertrouwen dat deze periode ten einde komt en we elkaar weer kunnen gaan ontmoeten waar en wanneer we dat graag willen.

 

Kerkdeuren weer voorzichtig open

Na een periode van lockdown maatregelen rond het coronavirus zijn we op dit moment terechtgekomen in een tijd waarin heel voorzichtig diverse versoepelingen van deze maatregelen mogelijk zijn. Het moderamen van de generale synode is van mening dat binnen de basisregels van de overheid het verantwoord is hierdoor ook het kerkelijk leven iets meer ruimte te geven. Daarom adviseren zij de kerkenraad deze mogelijkheid  op een  passende wijze vorm te geven. De kerkenraad heeft in de vergadering van 9 maart besloten hieraan graag  gehoor te geven en de kerkdiensten vanaf woensdag 10 maart (bidstond ) weer toegankelijk te maken voor 30 kerkbezoekers (exclusief medewerkende) Het is verplicht je vooraf aan te melden. Daarom aanmelden als u een kerkdienst wilt bezoeken. Dat kan vanaf nu. Zowel voor de  ochtend- als voor de avonddiensten.

Dit aanmelden kan tot en met de vrijdag voor de zondagse diensten,  door een mail te sturen naar: scribaat@hervormdegemeenteteraar.nl of de scriba te bellen op tel.nr. 0172-602253.  Geef daarbij uw voorkeur aan voor de ochtend- of avonddienst.

Bij meer dan 30 aanmeldingen per dienst moeten wij gemeenteleden teleurstellen en zullen zij de daaropvolgende zondag als eersten in aanmerking komen om de dienst te bezoeken. Voorlopig  ontvangt u altijd een bericht of uw  aanmelding wel of niet wordt gehonoreerd voor de ochtend of de avond. Het is echt heel vervelend om op deze manier het kerkbezoek te moeten ‘organiseren’ maar  we zijn heel dankbaar dat we weer bijeen mogen komen en  het kan en mag nu nog niet anders.

De komende weken is er nog geen Kindernevendienst. De kinderen maken het project thuis af. Op de 1e Paasdag zal er in de kerk de afronding van het project zijn met de kinderen erbij. De bedoeling is dat er vanaf 11 april  weer wekelijks kindernevendienst  zal zijn.

 

Ouderling vacature

Helaas zijn er geen namen voorgedragen voor de ouderling vacatures. Door de verhuizing van ouderling Wilco Molenaar en de al wat langer nog niet ingevulde  ouderling vacature heeft de kerkenraad nu de taak om gemeenteleden te vinden voor deze 2 vacatures. Een niet makkelijke opgave omdat vele het idee hebben dat deze taak hun niet past.  Dat is heel jammer en veelal zeker niet terecht. Daarbij zijn er allerlei mogelijkheden om een taakveld te zoeken die past bij het ambt en de persoon. Daarom de oproep om niet direct nee te zeggen als je hiervoor aangesproken wordt, maar het gesprek aan te gaan en samen te kijken naar de mogelijkheden om je in te zetten voor Gods gemeente hier in Ter Aar.

 

Oproep

Naast zijn  taak als ouderling waren Wilco Molenaar en zijn vrouw Arinda,  ook heel actief bezig met de jongeren in de gemeente en met name met de Crosspro club. Ook daar zal na dit winterseizoen een einde aan komen. Als u degene bent die zich wil gaan inzetten om iets van deze taak over te nemen neem dan gerust contact op met Wilco Molenaar voor meer informatie. We kijken naar u uit! 06-26298535.

 

Pastorale brief

In het begin van de lijdenstijd heeft ds. Hendriks een pastorale brief aan u geschreven. Als u daarover vragen heeft of over door wilt spreken neem dan gerust contact met hem op. Tel. nr. 0172-576527. Dit nummer mag natuurlijk zeker ook gebruikt worden als u de dominee iets wil doorgeven, hem wil spreken of een bezoek gewenst is.

 

Online kerkdiensten

Sinds de strenge lockdown maatregelen die op  15 december 2020 zijn ingegaan hebben ook wij het advies van de PKN opgevolgd om  geen kerkgangers meer tijdens de dienst aanwezig te laten zijn, maar alleen online diensten  te houden. Met wat aanloopprobleempjes is dat prima gegaan. U kunt meeluisteren via de kerkomroep en meeluisteren en meekijken via You Tube.  Deze online mogelijkheid zal gehandhaafd blijven ook nu de  kerkdiensten weer daadwerkelijk door u bezocht  kunnen worden. Een werkgroepje is bezig om de kwaliteit van de uitzendingen verder te optimaliseren. Daartoe zal ook een nieuwe camera komen die betere en meerdere beeldmogelijkheden  kan realiseren. Wij houden u hierover op de hoogte.

Openstellen kerk

Nadat de eerste lockdown periode werd verlengd hebben we  op initiatief van ds. Hendriks

de kerkdeuren geopend op de zondagen van 11.00 – 12.00 uur en op de woensdagen van 14.00 – 16.00 uur. Dit om juist in de tijd dat de kerkdiensten niet bezocht kunnen worden de mogelijkheid te geven de kerk gewoon even binnen te lopen om daar even te zijn, even stil te zijn of te bidden, voor een praatje met de dominee of een kerkenraadslid en voor  kopje koffie of thee. Daar is zeker gebruik van gemaakt. Soms  1 persoon, maar veelal meerdere, zijn op de genoemde tijden even binnen gekomen.

Nu de kerkdeuren weer open zijn gegaan is besloten om deze mogelijkheid vanaf nu weer te beëindigen

 

Avondmaal

Helaas hebben we in januari het Heilig Avondmaal niet kunnen vieren. Gelukkig hopen we dit op Goede Vrijdag weer te houden. De viering aan tafel zal vanwege de algemene maatregelen rond de corona niet mogelijk zijn. De wijze van viering zal in het kerkblad worden toegelicht.

 

*****

 

Januari 2021.

 

Vacatures ouderling

Ouderling Wilco Molenaar gaat tezamen met zijn gezin over enige maanden verhuizen naar Waddinxveen. Daardoor komt er per 30 maart een vacature voor het ambt van ouderling. Naast deze nieuwe vacature is er ook nog de openstaande  vacature voor ouderling.  Wij roepen u daarom hierbij van harte op namen in te dienen van gemeenteleden die u geschikt acht voor dit ambt. Schroom ook niet om uzelf beschikbaar te stellen. Deze namen dienen voor 27 februari a.s. schriftelijk en ondertekend te worden ingediend via de mail scribaat@hervormdegemeenteteraar.nl of via het postadres van de kerkenraad:  Postbus 21 2460 AA Ter Aar of op Kerkweg 32 2461 GD Ter Aar. Wij willen u van harte oproepen deze ambtsdragers-verkiezingen in uw gebed tot God te noemen en u te bezinnen op en open te staan voor de toekomstige invulling van deze vacatures.

 

Digitale Kerkdiensten

Bij het inleveren van deze kopij voor dit kerkblad is er nog niets bekend over de coronamaatregelen vanaf 9 februari. Daarom tot nader bericht alleen online diensten op zondagmorgen en zondagavond. Zodra er wijzigingen zijn brengen wij u hiervan op de hoogte via afkondigingen en via de website www.hervormdegemeenteteraar.nl.Via deze site kunt u ook de buttons aanklikken van Kerkomroep of You Tube.  Via beide verbindingen kunt u tijdens dat de dienst wordt gehouden live meeluisteren en/of  meekijken. Na de gehouden dienst kunt u de uitzending op De Kerkomroep direct terugluisteren. Bij de  uitgezonden dienst via You Tube  kan dat via de site van de kerk pas de volgende dag.  Voor eerder terugkijken moet u naar de internetsite van  You Tube en dan zoeken op: live stream NH kerk Ter Aar.

 

*****

3e Kwartaal 2020.

 

In de afgelopen periode heeft de kerkenraad op 13 juli en 7 september vergaderd. Een bijzondere periode. Aan de ene kant alle hectiek rond de coronaregelingen en aan de andere kant een periode zonder activiteiten in de gemeente. Want ja die hebben door de corona of door de vakantie stil gestaan. Ook een periode die in het teken stond en nog staat van de komst van onze nieuwe predikant en zijn gezin. Zondag 4 oktober mag de dag zijn dat hij zijn intrede doet in de gemeente. We kijken uit naar een goede en gezegende tijd met elkaar. De periode van winteractiviteiten breekt aan. Weliswaar niet uitbundig, gezien de coronamaatregelen, maar de momenten en mogelijkheden dat  we elkaar kunnen ontmoeten worden beetgepakt. U leest hier al over in deze editie van ‘Rondom het suikerpotje’ of later in het kerkblad.

Goede winterperiode toegewenst.

 

Aangenomen beroep

Na het uitbrengen van het beroep en een goede en ontspannen kennismakingsavond met ds. Hendriks en zijn vrouw mochten wij het bericht ontvangen dat ds. Hendriks de roep heeft verstaan en door gebed en geloof begrepen heeft hier gehoor aan te mogen geven. Wij zijn daar erg dankbaar voor. Voor ons als gemeente geweldig na een periode van bijna 2 jaar vacant te zijn geweest.  Maar het is ook een ingrijpende verandering in het leven van  ds. Hendriks en zijn vrouw en zeker ook voor de kinderen Anne Thérèse, Brent, Reinier en Christophe. Wij wensen en hopen dat zij zich welkom voelen in Ter Aar en ook hier zich heel snel thuis mogen gaan voelen. Komende week komen zij, na een korte periode van kampeerdagen in de pastorie om  al op de nieuwe scholen te kunnen starten, officieel naar Ter Aar om de pastorie te gaan bewonen.

 

Verbintenisdienst

De verbintenisdienst zal zijn op D.V. zondag 4 oktober. De verbintenis zal plaatsvinden onder leiding van ds. C. Hendriks uit Ede, waarna ds. W.H. Hendriks de dienst zal voortzetten en hiermee zijn intrede zal doen. Nadere bijzonderheden rond deze dienst leest u in het kerkblad.

 

Viering Heilig Avondmaal.

In juni hebben we deze viering in lopende vorm gehouden. Deze andere vorm dan gebruikelijk was noodzakelijk vanwege de coronamaatregelen. Wij hebben daar vele positieve reacties op gehad. We hadden dit graag ook op zondag 27 september in deze vorm willen doen. Maar met het huidige aantal kerkbezoekers is dit helaas niet mogelijk omdat de 1,5 mtr afstand dan in het gedrang komt. Daarom is er gekozen voor een andere oplossing waarbij men niet de zit- plaats verlaat om deel te nemen aan het avondmaal. In het kerkblad leest u hier meer over.

 

Kerst

Het is nog niet zo ver maar de tijd gaat snel. We zullen als kerkenraad in de komende periode gaan nadenken hoe we de diensten van kerstavond en de kerstdagen een goede en verantwoorde invulling kunnen geven. Als u ideeën heeft laat het ons weten.

 

Jeugdraad

Op de julivergadering hebben we zoals gebruikelijk de jaarlijkse ontmoeting gehouden met de jeugdraad. Ook voor de jeugdclubs e.d. is het een vreemd en soms abrupt einde van het seizoen geworden.  De leiding doet haar uiterste best om alles weer te kunnen laten starten na de zomer. De jeugdonderling is minder aan voorwaarden verbonden rond de corona maar de leiding dient zich daar wel aan te houden. De WJJ wordt met ingang van het nieuwe seizoen gehouden in De Ark. Dit omdat er rond De Ark meer mogelijkheden zijn om buitenactiviteiten te houden dan bij De Aarkant.   Bij de Kindernevendienst zijn al en bij de Crosspro groepen worden creatieve oplossingen bedacht om deze te laten plaatsvinden. Ook de dienst voor jong en oud is een keer vervallen maar zal in november weer met een aangepaste (muzikale) invulling gehouden worden.   Al met al zijn allen die zich inzetten voor de jeugd enthousiast bezig  om de  jeugdactiviteiten levendig te houden. Daar zijn wij heel blij mee en zeer dankbaar voor.

 

Volgende kerkenraadsvergaderingen in 2020

Deze zullen worden gehouden op 12 oktober en 23 november

 

De kerkenraad

–oo0oo–

2e kwartaal 2020.

 

VANUIT DE KERKENRAAD

 De kerkenraad heeft in de afgelopen periode vanwege alle corona maatregelen alleen op woensdag 3 juni kunnen vergaderen.  Tussentijds is moderamen wel een paar keer bijeen geweest en is er veel via mailberichten gecommuniceerd. Bijna alle activiteiten hebben stil gestaan of staan nu stil omdat de winteractiviteiten zijn gestopt. Door deze abrupte activiteitenstop zijn afsluitende bijeenkomsten ook niet doorgegaan. Ook de gezamenlijke afsluiting van het winterwerk samen met de Gereformeerde Kerk heeft dit jaar niet plaats kunnen vinden. Heel jammer allemaal. Maar wij hopen en wensen dat in het najaar de activiteiten weer van start kunnen. Over de mogelijkheden rond de bijbehorende opening van het winterwerk wordt door de commissie nagedacht.  Heel dankbaar zijn we dat de kerkdiensten wel weer toegestaan zijn. Weliswaar met beperkingen maar toch fijn om weer samen te kunnen komen in de kerk. Na de bidstonddienst in maart tot en met 7  juni hebben vele zich ingezet om muzikale diensten met meditatie en videodiensten mogelijk te maken. Allen die hier aan hebben meegewerkt en zich er voor in hebben gezet heel veel dank daarvoor. Geweldig dat in korte tijd zoveel is gedaan om deze ‘alternatieve’ kerkdiensten van de grond te krijgen. Nogmaals allen bedankt daarvoor!! Laten we nu met hart en ziel uitzien naar de tijd dat alles weer ‘normaal’ mag zijn en we het virus op welke wijze dan ook kunnen  overwinnen. Goede zomer gewenst allemaal.

 

Herinneringslichtjes

Op vrijdagavond 13 november zal voor de eerste keer in Ter Aar een herdenkingsmoment worden gehouden voor de overleden plaatsgenoten. Dit natuurlijk wel als de coronamaatregel dit toelaat. Trigger en de beide protestantse kerken van Ter Aar willen op die avond een lichtjesavond houden op de parkeerplaats van het gemeentekantoor, rondom  en in onze kerk.

Het met elkaar stilstaan bij dierbaren die we in het afgelopen jaar, maar ook van daarvoor,  hebben verloren geeft verbondenheid. Weten dat een ander ook gemis kent en verdriet heeft geeft steun aan elkaar. Het is geen vervanging van de herdenkingszondag van overleden gemeenteleden in de kerken, die blijft zeker behouden. Deze avond willen we voor en met het hele dorp een moment creëren van herdenking. Over de  tijden en  invulling hoort u later.

 

Volgende kerkenraadsvergadering in 2020

Deze zullen worden gehouden op 13 juli en 7 september 

 

*****

4e Kwartaal 2019.

 

De kerkenraad heeft in de afgelopen periode op 15 oktober en 25 november vergaderd. We zitten midden in het winterwerkseizoen. Vele activiteiten zijn gestart. Het is geweldig om te merken dat iedereen zijn schouders weer onder deze activiteiten heeft gezet. Catechese, HVD, Zending, Jeugdwerk, Bijbelkring, Vrouwenvereniging, GGG-groepen. Daarnaast zijn we dankbaar voor al het werk dat Ds. C. Hendriks en Ds. B. Brunt doen in de gemeente. Het is echt heel fijn om te merken dat er weer nieuwe energie is in de gemeente. Laten we dat met elkaar vasthouden en naar wij hopen spoedig met een nieuwe gemeentepredikant verder mogen gaan vervolgen.

 

Ambtsdragersverkieizing

Zoals al eerder in het kerkblad gemeld hebben we dit jaar de 2 jaarlijke ambtsdragers-verkiezing. Dan zijn volgens rooster de helft van de kerkenraadsleden per 31 december 2019 aftredend en al dan niet herkiesbaar. Dit jaar allemaal herkiesbare ambtsdragers. Volgens rooster aftredend en herkiesbaar: Diakenen N.v.d. Bergh, M. Nagel en C.P Walraven; Ouderling W.C. Molenaar; Ouderling-Kerkvoogd J. Roest. Bijzonder dankbaar en blij zijn wij dat zij zich allemaal herkiesbaar hebben gesteld. Naast deze blijdschap van  ambtsdragers die hun taak willen voortzetten kent ditzelfde rooster ook twee nog te vervullen  ouderling vacatures. Er is een oproep naar u uit gedaan om voor deze vacatures namen in te dienen. Helaas zijn er geen aanbevelingen bij de kerkenraad binnen gekomen. Vanuit de kerkenraad zijn vele mannen maar ook vrouwen benaderd om het ambt van ouderling op zich te willen nemen. Bij het inleveren van deze kopij is nog niet bekend of de gevraagde en verkozen personen het ambt op zich willen nemen. U leest daarover in het kerkblad (Zie hieronder).

 Ouderlingen

Voor de ouderlingvacatures zijn geen aanbevelingen bij de kerkenraad binnen gekomen. Het is nu de taak van de kerkenraad om hierin te gaan voorzien. In de onlangs gehouden  kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad Mevr. H.C.L. ( Lenneke)  van Tol, Albrechtshof 18 en Mevr. A. Roos – de Jong ( Tineke),Hogedijk1a, verkozen tot ouderling. Wij zijn  dankbaar dat Lenneke van Tol  dit ambt op zich wil gaan nemen en vinden het jammer dat Tineke Roos heeft bedankt maar respecteren haar beslissing. Naast de bevestiging van de nieuwe ouderling zullen in de ochtenddienst van 12 januari 2020 ook de herkozen ambtsdragers te weten de diakenen N.v.d. Bergh, M. Nagel en C.P Walraven; Ouderling W.C. Molenaar; Ouderling-Kerkvoogd J. Roest worden herbevestigd. Ds. Cees Hendriks zal in deze dienst voorgaan. Bezwaren tegen de verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging en herbevestiging van bovengenoemde ambtsdragers dienen uiterlijk 28 december schriftelijk bij de kerkenraad ingediend te worden. We kijken uit naar een feestelijke en zegenrijke dienst.

 

Op zondag 12 januari zal in de morgendienst de herbevestiging van reeds zittende en naar wij hopen ook de bevestiging van nieuwe ambtsdragers plaatsvinden. Ds. C. Hendriks zal in deze dienst voorgaan.

 

Beroepingswerk

De beroepingscommissie is actief bezig met het beroepingswerk. De kerkenraad wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Er wordt veel werk verzet met het bespreken van de mogelijke kandidaten, afspraken en overleg  over het  gaan “horen” en het hebben van gesprekken me de kandidaten en het overleg hierover.  Wij  hopen dat zij op korte termijn met een voorstel kunnen komen. Samen met de commissie houden we u op de hoogte.

 

Wijziging moment afkondigingen

De kerkenraad heeft het besluit genomen om de afkondigingen in de diensten niet meer te laten plaatsvinden in de dienst na dankgebed en door de voorganger maar aan het begin van de dienst door een ouderling of diaken. Het zijn tenslotte mededelingen vanuit de kerkenraad en passender en ook steeds meer gebruikelijk dat dit door een lid van de kerkenraad wordt uitgesproken.

Dit alles gaat in op 1 januari 2020. Vanaf die datum zal kerkenraad met de voorganger binnenkomen tijdens orgelspel en in de ambtdragersbanken plaats nemen. Vervolgens zullen de afkondigingen plaatsvinden. Deze worden afgesloten met de aankondiging van het aanvangslied. Het orgel zet in, de gemeente gaat staan en de voorganger wordt naar de kansel gebracht en we zingen staande ons aanvangslied.

Een afkondiging van overlijden zal wel tijdens de dienst, voor het dankgebed,  door de voorganger worden uitgesproken.  Ook zal hij indien van toepassing de namen noemen voor de voorbede.

 

Zangdiensten

Daar de zangdiensten erg worden gewaardeerd heeft de kerkenraad besloten deze uit te breiden naar 4 diensten in het jaar. De eerste zal zijn op zondagavond 26 januari en de tweede op de 2e Paasdag 13 april in de morgendienst.

 

Gezamenlijk moderamina overleg met de Gereformeerde kerk

Het halfjaarlijkse overleg heeft op 5 november jl. plaat gevonden. Vooraf is het jaarlijkse overleg geweest met de directeur van PCBS “De Fontein”, Marijke Kieboom. Alle keren is dat een prettige ontmoeting waarin we bijpraten over de band tussen school en kerk. Deze band is door de tand des tijds wel anders geworden en het doet ons als kerken pijn dat de bestaande christelijke identiteit door de vorming van een IKC zal verdwijnen. Alle betrokkenen zijn bezig om te bespreken om alle dan samenkomende identiteiten een vorm te geven. We hopen van harte dat de scholenzondag ook in de toekomst behouden blijft. Mevr. Kieboom zal dit aanmoedigen.

In het moderamina overleg is gesproken over het gezamenlijke thema kerstavonddienst. Dat is geworden “Geef Licht”. Hiermee sluiten we aan bij het thema vam Kerk in actie. Het gezamenlijke jeugdwerk is besproken met daarbij ook de afgelopen scholenzondag. Deze is door iedereen als waardevol en positief ervaren. Wij zullen ons sterk maken om deze ook in de toekomst jaarlijks te laten plaatsvinden. Onze verdere samenwerking zal zich niet richten op gezamenlijke diensten maar uitsluitend op andere activiteiten. Zo hebben de beide diaconieën zich ingezet voor en deelgenomen aan de cultuurmarkt van Triggr en voor de levende adventskalender. Zo trekken we daar waar mogelijk is samen op.

 

Volgende kerkenraadsvergadering in 2020                    

Deze zullen worden gehouden op 13 januari en 9 maart.

 

De kerkenraad

–oo0oo–

(September 2019)

De kerkenraad heeft in de afgelopen periode op 8 juli en 2 september vergaderd. Het zijn goede en positieve vergaderingen met een ontspannen sfeer en een goede samenwerking met elkaar. Naast de veelal vaste agendapunten zoals de ingekomen stukken, pastoraat, verslagen van o.a. diaconie en kerkrentmeesters, zijn er altijd weer vele zaken en diensten die besproken en besloten dienen te worden. De voorbereiding voor het beroepingswerk heeft zeker centraal gestaan en de beroepingscommissie is gestart met haar taak om een nieuwe gemeentepredikant te vinden. Ook de activiteiten in het nieuwe winterseizoen zijn ter sprake geweest en we zijn dankbaar dat de vele vrijwilligers hier weer actief en enthousiast mee bezig zijn. Wij hopen dan ook van harte dat vele van u actief mee gaan doen aan de activiteiten die in het komende seizoen plaats gaan vinden. Te beginnen met het openingsweekend van 14 en 15 september.

 

Ouderlingen

Met de bevestiging van de broeders J.M. Quakkelaar en P. Roos tot ouderling is de kerkenraad bijna weer op sterkte. Wij hopen dat er gemeenteleden gevonden mogen worden die de 2 nu nog te vervullen ouderling vacatures op zich willen gaan nemen. Oud. P. Roos heeft na een periode als advieslid van de kerkenraad de taak van scriba weer officieel op zich willen nemen, nadat deze taak geruime tijd door diaken C.P. Walraven is waargenomen. Br. Quakkelaar is, na een korte onderbreking, weer toegetreden tot de kerkenraad. Hij is wijkouderling geworden van de wijken 1 ( Langeraar en Korteraar) en 4 (allen buiten Ter Aar wonende gemeenteleden). Oud. Molenaar is wijkouderling van wijk 2 geworden (Aardam West)

 

Beroepingswerk

Na een training vanuit de landelijke PKN kerk is de beroepingscommissie op dinsdag 3 september aan haar taak begonnen. De commissie bestaat uit 8 personen. Dit zijn: Mevr. C. Heijboer – Mevr. C. de Hoogd – Dhr. G. v.d. Laan (voorzitter) – Mevr. A. Molenaar – Diaken M. Nagel – Oud. P. Roos (secretaris) – Oud. kerkr. S. Roest en Dhr. T. Spies.

Vanuit de commissie zal u op de hoogte worden gehouden over de stand van zaken in het beroepingswerk.

 

Volgende kerkenraadsvergadering in 2019

Deze zullen worden gehouden op 14 oktober  en 25 november

(Geplaatst januari 2019)

 

Interimpredikant

Vanaf 1 januari jl. is ds. C. Hendriks, uit Ede, aan onze gemeente verbonden. Vanaf deze plaats willen wij hem wijsheid en Gods zegen toewensen bij al het werk wat hij bij ons en elders mag verrichten. Wij vertrouwen op en zien uit naar een periode dat wij samen met hem mogen arbeiden in  de gemeente Ter Aar en zo tezamen met u mogen bouwen aan de gemeente waar jongeren en ouderen elkaar ontmoeten en aanmoedigen in het geloof. Naast het besturen van de gemeente zal hij ook veel gaan bezoeken om zo te ontdekken wat er in de gemeente leeft.  Hij kan dus contact met u opnemen voor een persoonlijk gesprek over geloof en gemeente. Natuurlijk mag ook u contact met hem opnemen als u hem daar over wilt spreken. Tel 06-55746410  of e-mail  chendriks@freeler.nl.

Ds. Brunt blijft aan onze gemeente verbonden voor pastoraat rond vreugde, ziekte, overlijden

en de verjaardagsbezoeken aan de 80+ gemeenteleden.

 

–oo0oo–

2e kwartaal 2019.

De kerkenraad heeft in de afgelopen periode op 1 april en 20 mei vergaderd. Lange vergaderingen waren het, want er was en is in deze periode veel te bespreken en te besluiten. De zorgen rond de invulling van de ouderlingvacatures, het beroepingswerk, de bezinningspunten vanuit het beleidsplan en de daaruit aangedragen prioriteiten vanuit de gemeente, het jaarlijkse gesprek met de jeugdraad en vele andere vaste agendapunten maken de vergaderingen best wel heel intensief. Maar als je dan merkt dat er wel weer een tijd is aangebroken van opbouw en positieve gevoelens is het dat zeker waard.

 

Jeugdraad

De afgevaardigden Cora de Hoogd en Jeroen van Harten hebben een uitgebreid verslag gegeven van alle jeugdactiviteiten met daarbij blijde maar ook zorgelijke opmerkingen. De kindernevendienst en de WJJ worden beide door een groot aantal kinderen bezocht. Wel zijn er zorgen bij het vinden van leiding bij de WJJ.  Het ledenaantal van de Crosspro club neemt af en de aanwas is op dit moment minimaal. Ook hier wordt gezocht naar leiding. De Crosspro 16+ is een grote hechte groep. Voor de jeugddiensten is minder belangstelling dan voorheen. Er wordt gedacht om de diensten een andere naam te geven omdat de diensten niet alleen voor de jeugd bedoeld is. Ook ouderen zijn van harte welkom om samen met de jongeren deze diensten te beleven. Ook gaan we samen kijken naar de mogelijkheden om aandacht te geven aan Stichting Gezinsfundament en een themadienst met medewerking van Stichting Compassion.

Al met al hebben we uitgebreid gesproken over alles rond het jeugdwerk en daarbij is wel gebleken dat de Jeugdraad zich tezamen met alle leiding met veel energie inzet voor de gemeente en in het bijzonder haar jeugd. Daarvoor hebben wij onze dank uitgesproken.

 

Avondmaal

Er zijn verschillende formulieren in gebruik binnen de protestantse kerk die gebruikt worden in de voorbereidingsdienst van het Heilig Avondmaal. De aandacht hiervoor kwam aan de orde bij de opstelling van het huidige beleidsplan, maar ook op de daaraan verbonden gemeenteavond is opgemerkt om eens te bespreken om het huidige bij ons in gebruik zijnde formulier te wijzigen in een formulier die een eigentijds taalgebruik en een wat meer uitnodigend karakter heeft. In onze vergadering heeft ds. Hendriks een toelichting gegeven over de gebruiken en ontstaan van de formulieren en daarbij hebben we enkele in gebruik zijnde formulieren besproken. De kerkenraad heeft daaruit een keuze gemaakt en dit formulier ter voorbereiding zal vanaf nu worden gebruikt (voor de inhoud van dit formulier, zie hierna op bladz. 5).

 

Beroepingswerk

Op de gemeenteavond heeft ds. Hendriks uitgebreid verteld over de procedure die gevolgd moet worden in het beroepswerk. De eerste stappen hebben we daarin gezet. De solvabiliteitsverklaring (verklaring van financieel capabel te zijn ) is verkregen. De profielschets van de gemeente is opgesteld en deze is op de site van de gemeente te lezen. Op de gemeenteavond hebben we gesproken over het gewenste profiel van de nieuwe gemeentepredikant. Alle wensen en opmerkingen zijn meegenomen en zullen dienen als basis voor dit profiel, welke in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering aan de orde zal komen.

De volgende stappen zijn het vormen van een beroepingscommissie en de samenstelling van een namenlijst voor deze predikantsvacature. Voor beide hebben wij u nodig. U kunt uzelf dan wel andere aanbevelen om zitting te nemen in de beroepingscommissie en u kunt namen voor de keuzelijst van mogelijke kandidaten voor de predikantsvacature indienen bij de kerkenraad. Dit laatste graag met een toelichting op uw voordracht.

 

Contract Ds. C. Hendriks

Het contract met onze interim predikant ds. C. Hendriks uit Ede loopt per 30 juni af. Gezien de zeer goede samenwerking en de wens om ook in de komende beroepingsperiode van zijn ervaring en adviezen gebruik te kunnen maken, is besloten om een nieuw contract met hem aan te gaan. Nu voor 12 uur per week en tot 31 januari 2020, dan wel korter zo er eerder een nieuwe gemeentepredikant in ons midden zal zijn. Hij gaat dan het beroepingswerk begeleiden, de kerkenraad ondersteunen, bezoekwerk doen welke niet onder de pastorale zorg valt van Ds. Brunt, zich actief inzetten om de ouderling vacatures vervuld te krijgen en een aantal keren voorgaan in diensten. Wij kijken uit naar de voortzetting van deze samenwerking. Deze periode gaat in op 1 augustus omdat hij de maand juli niet beschikbaar is vanwege de vakantieperiode.

 

Gezamenlijk moderamen

Op 8 april jl. is het halfjaarlijkse overleg met het moderamen van de gereformeerde kerk geweest. Een goede ontmoeting waarin de activiteiten die we gezamenlijk doen worden doorgenomen en we bespreken welke mogelijkheden er nog meer zijn om met elkaar op te trekken. Voor de gezamenlijke afsluiting is er een commissie samengesteld met vanuit beide gemeentes 2 personen. De SAGE-groep  (samenwerking gemeenten) waarin Ter Aar en diverse andere gemeenten daar omheen samen kwamen is opgeheven. De belangstelling was niet optimaal. Voor deze opheffing hadden een 6-tal gemeenten binnen Kaag en Braassem (die eerst aan de SAGE-groep waren verbonden) elkaar gevonden voor samenwerking. De Gereformeerde kerk van Ter Aar heeft zich daarbij nu ook aangesloten. Deze groep heeft de classis gevraagd een ring te mogen vormen, die dan naast de bestaande ring Alphen a/d Rijn gaat komen. Wij blijven deel uitmaken van de ring Alphen a/d Rijn en zullen dit heroverwegen als deze mogelijk wordt gesplitst. Het moderamen van de gereformeerde Kerk spreekt de wens uit om naast de scholenzondag nog eens een andere gezamenlijke dienst te houden. Wij hebben besloten hier nog niet in mee te gaan. De diaconieën van beide kerken gaan de mogelijkheden bespreken om samen een aantal diaconale projecten te ondersteunen.

Op woensdag 22 mei is er een gemeenteavond geweest waarin het beroepingswerk centraal stond. Na de opening door ds. C. Hendriks heeft oud. kerkrentmeester B. Klerkx namens het college van kerkrentmeesters een korte toelichting gegeven op de rekening 2018. Een rekening met een flink tekort welke mede is ontstaan door de dubbele kosten bij pastoraat en eredienst. Ook de prognose voor de komende jaren laat een tekort zien. Omdat de kosten stijgen en de bijdragen vanuit de gemeente en de verminderde opbrengsten uit andere bronnen de kosten niet dekken, zullen ook in de komende jaren de reserves aangesproken moeten gaan worden, met als gevolg nog minder opbrengsten daarvan. Daarnaast heeft hij de instemming van de aanwezigen gevraagd (en gekregen) om de wens van college en kerkenraad te steunen om in de plaatselijke regeling op te nemen dat er in onze gemeente een `niet-ouderling-zijnde’ kerkrentmeester in het college van kerkrentmeesters zitting kan nemen (meer hierover bij berichten van de kerkrentmeesters)

Hierna geeft ds. Hendriks een toelichting over het nieuw te gebruiken voorbereidings-formulier voor het Heilig Avondmaal (zie hierboven). Na een korte pauze krijgt het beroepingswerk alle aandacht (zie hierboven). Tot slot was er gelegenheid voor algemene vragen waarbij ook een oproep wordt gedaan voor nieuwe hulpkrachten bij en een nieuwe opslag voor de spulletjesmarkt. Na het zingen van een lied sluit ds. Hendriks de avond af met gebed en wenst allen wel thuis.

 

Volgende kerkenraadsvergadering in 2019

Deze zullen worden gehouden op 8 juli en 2 september.

 

De kerkenraad 

                                         `KERK ZIJN´ DOEN

                                           WE MET ELKAAR

 

 *****

1e kwartaal 2019.

 

De kerkenraad heeft in de afgelopen periode op 14 januari en 18 februari vergaderd. In de januari vergadering hebben we afscheid genomen van onze gemeentebegeleider Dhr. Wim Hendriks. Bijna een jaar lang heeft hij de kerkenraad begeleid en meegewerkt om weer structuur en herstel van vertrouwen in de gemeente te brengen. Als kerkenraad hebben wij heel veel steun aan hem gehad bij alles wat in 2018 op onze weg gekomen is. Wij hebben onze waardering daarvoor uitgesproken en dit laten vergezellen met een flinke mand  lekkernijen. In dezelfde vergadering mochten we ds. Cees Hendriks verwelkomen. Hij is het komende halfjaar voor 2 dagen per week als interim predikant vanuit de landelijke mobiliteitsbureau van de PKN aan onze gemeente verbonden.  Hij zal ons in de komende periode bijstaan en zich in het bijzonder inzetten om door gesprekken bij gemeenteleden een beeld te krijgen wat er leeft in de gemeente om dan samen met de kerkenraad een visie voor de toekomst te ontwikkelen en een aanzet geven om daar een nieuwe gemeentepredikant bij te zoeken. De samenwerking met hem ervaren wij als zeer prettig en waardevol. Er is een goede en ontspannen sfeer in de kerkenraad die gelukkig weer bijna compleet is. Wij merken met dankbaarheid dat de ontmoetingen die ds. Hendriks met gemeenteleden heeft, erg worden gewaardeerd. Schroom niet om een afspraak met hem te maken als u hem graag wilt spreken. Tel. 06-55746410  of chendriks@freeler.nl.

 

Daarnaast zijn wij heel erg blij met en dankbaar voor de vele pastorale bezoeken die door ds. B. Brunt worden gedaan. Bezoeken die, zo wij vernemen, zeer op prijs worden gesteld en tot steun zijn. Graag alle meldingen van ziekte, ziekenhuisopname, verdriet, vreugde, blijdschap en andere feestelijkheden, waar een bezoek van ds. Brunt is gewenst graag melden bij uw wijkteam of bij Piet Roos, tel 602253 of scribaat@hervormdegemeenteteraar.nl

 

Moderamen

In de januari vergadering is het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad gekozen. Preses: diaken M. v. Harten; tijdelijk scriba: diaken C. Walraven; overige leden: oud. kerkrentmeester B. v. Harten , ds. C. Hendriks en advieslid P.  Roos.

 

Wijkteams

Door vacatures en wijzigingen binnen de kerkenraad hebben de wijkteams in de afgelopen periode niet goed kunnen functioneren.  Al hoewel er nog niet voor iedere wijk een ouderling beschikbaar is, is er voor iedere wijk een wijkteam vanuit de kerkenraad samengesteld. Deze wijkteams zetten zich in bijzonder in voor gemeenteleden in de aan hun toebedeelde wijk. Vanaf uw kant mag u hen ook altijd aanspreken voor vragen en bezoek. De straten die bij wijken horen zijn te vinden in de winterwerkbijlage of op de site van kerk: www.hervormdegemeenteteraar.nl

 

Wijk 1: oud. W. Molenaar, diakenen M. van Harten en M. Nagel, oud. kerkr. J. Roest

Wijk 2: oud. (vacant), diaken N. v.d Berg en oud. kerkr. B. Klerkx

Wijk 3: oud. (vacant), diaken G.J. Mulder  en oud. kerkr. B.v. Harten

Wijk 4: oud. (vacant), diaken C.P. Walraven en oud. kerkr. B.v. Harten

Ontmoeting in de eigen wijk  Deze avonden zijn in voorbereiding. De start zal zijn in

wijk 1. Dat wil zeggen in Langeraar en Korteraar. Het is de bedoeling dat we de leden van een aantal bij elkaar liggende straten uitnodigen om op een adres uit één van die straten samen te komen.  Ouderling Molenaar zal deze avonden leiden. Zodra programma en datums bekend zijn laten we dit via het kerkblad weten. Daarnaast ontvangen de betreffende leden ook nog een persoonlijke uitnodiging.

 

Verkiezing ambtsdragers Wij hopen dat voor de zomer alle vacatures voor ouderlingen ingevuld mogen zijn. De kerkenraad is hier intens mee bezig. Via het kerkblad houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in deze. Zullen we deze vacatures en zeker ook de stappen die gezet mogen worden op de weg van het beroepingswerk noemen in ons gebed tot onze Here God. Hij wil ons daarin helpen en daar mogen we dan ook om vragen.

 

Gezamenlijke afsluiting Ook dit jaar weer de gezamenlijke afsluiting van de winterwerkactiviteiten met de Gereformeerde Kerk. Bijna zeker op zondag 2 juni na de dienst in De Ark. Zoals afgesproken doen we de even jaren een sportieve activiteit op zaterdagmiddag met een maaltijd en in de oneven jaren ( zo ook dit jaar ) een bijeenkomst na de ochtenddiensten met koffie, thee en limonade en lekkers gevolgd door een quiz of zoiets en afsluitend een broodje +. Schrijf de datum vast met potlood in uw agenda. Zodra de datum definitief is vastgesteld hoort u dat.

 

Zomerdienst aan het meer

Ook in 2019 zal de Zomerdienst aan het Meer (9 juni) weer zorgen voor een missionair evenement met een gevarieerd programma vol muziek, zang en een aansprekende, christelijke boodschap voor iedereen. In 2017 was de Zomerdienst aan het Meer (toen Pinksterfeest genoemd) voor het eerst dé zondagmorgen invulling op het Zomerspektakel. Het bleek een schot in de roos: van ruim 4.500 in 2017 steeg het bezoekersaantal naar meer dan 5.500 in 2018!

De Zomerdienst aan het Meer combineert landelijk bekende artiesten met muziek en zang welke verzorgd wordt door een professionele band met Alphense muzikanten. Lokale voorgangers verzorgen samen met een bekende spreker de presentatie en een inspirerende meditatie. De Zomerdienst aan het Meer wordt mede mogelijk gemaakt door de support van ruim 20 kerken uit Alphen aan den Rijn en omgeving. Ook onze gemeente heeft zich bij deze groep kerken aangesloten, omdat we deze activiteit van harte willen ondersteunen. Het is een evenement waarin vele mensen van de blijdschap en de boodschap van het christelijk geloof mogen ervaren. Voor u die een dergelijke groot evenement op zondagmorgen 9 juni niet of minder aanspreekt staat de kerkdeur open omdat ook voor u de boodschap van het  pinksterfeest daar klinken mag. Binnenkort volgt meer informatie over de artiesten en sprekers die invulling zullen geven aan de Zomerdienst aan het Meer 2019!

https://www.zomerspektakelaanhetmeer.nl/zomerdienstaanhetmeer

 

Volgende kerkenraadsvergadering in 2019

Deze zullen worden gehouden op 1 april en 20 mei.

 

–oo0oo–

4e kwartaal 2018.

De kerkenraad heeft in de afgelopen periode op 2 en 10 oktober en op 5 en 26 november vergaderd. Deze meer dan de gebruikelijke aantal vergaderingen waren nodig om de vacatures van ambtsdragers en het overleg over en met de interim predikant goed met elkaar te bespreken. Zeer dankbaar zijn we dat sinds 14 oktober 3 vacatures in de kerken-raad weer zijn vervuld. 2 diakenen, te weten Magda Nagel en Nita van den Bergh en  1 ouderling-kerkrentmeester, Sjaak Roest,  hebben we mogen verwelkomen in de kerkenraad. We vertrouwen op een goede samenwerking en de eerste vergaderingen met elkaar hebben dat al waar gemaakt. Als we daar de komende vervulling van nog eens 4 vacatures ook bij betrekken zijn weer bijna op sterkte en dat geeft veel vertrouwen en energie voor de toekomst. Wij wensen u allen gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2019 waarin we mogen uitzien dat we tezamen met de interim predikant en zeker met u allen in gesprek zijn en blijven, elkaar aanmoedigen en aanvuren in het geloof en met elkaar mogen bouwen aan Gods gemeente hier in Ter Aar en biddende en werkende mogen uitzien om einde 2019 een warme en trouwe gemeente te zijn en  heel misschien al wel met een eigen herder en leraar in ons midden.

 

Beleidsplan

Het beleidsplan van 2018-2022 is op de gemeenteavond van 22 november behandeld en besproken. Dit beleidsplan is nu vastgesteld en staat in zijn geheel op de site van de kerk. Als deze digitale benadering voor u niet mogelijk is kunt u via scriba een papieren exemplaar ontvangen. De in het beleidsplan beschreven bezinningsonderwerpen zijn op de gemeenteavond (zie het verslag op bladzijde 5) aan de orde geweest en de prioriteiten zijn daarbij kenbaar gemaakt. De  kerkenraad gaat hier mee aan de slag en de daaruit komende voorstellen en/of ideeën zullen met u worden gedeeld.

 

Privacyverklaring

In het kader van de nieuwe AVG wetgeving (Algemene Verordening

Gegevensbescherming) vinden ook wij als kerkenraad dat uw privacy van groot belang is en dat daarmee het gebruik van  persoonsgegevens van u als de leden van de gemeente zorgvuldig en volgens de specifiek kerkelijke regels dienen te worden gebruikt. Daarom hebben wij als kerkenraad van de Hervormde Gemeente Langer- en Korteraar te Ter Aar een privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring staat in zijn geheel op de site.

Ontmoeting in de eigen wijk

Onder deze naam gaan we de komende maanden proberen in alle wijken wijkontmoetingen te organiseren. Op de inventarisatieformulieren van enige tijd geleden werd door een groot aantal gemeenteleden de wens kenbaar gemaakt voor deze wijkontmoetingen, ook wel bekend onder `groot huisbezoek. Het winterwerk zijn we ingegaan met het thema `Een goed gesprek’ en wij zijn van mening dat we met elkaar in gesprek moeten gaan over ons (persoonlijk) geloof, onze hoop en onze toekomst. We zijn bezig om wijkclusters te maken, de uitnodiging op te stellen en de vormgeving van de avond samen te stellen. U hoort er binnenkort meer over.

 

Verkiezing ambtsdragers

Over de vervulling van de vacatures binnen de kerkenraad stond al een uitgebreid info in het vorige kerkblad. Samen met uw aanbevelingen hebben we bijna alle vacatures kunnen vervullen. We zijn nog niet compleet maar hebben het vertrouwen dat we op korte termijn weer voltallig zijn.

 

Volgende kerkenraadsvergaderingen zijn op 14 januari en 18 februari 2019.

Interim predikant

Vanaf 1 januari 2019 zal Drs. C. (Cees) Hendriks parttime als interim predikant in onze gemeente werkzaam zijn. Hij heeft al vele jaren ervaring als adviseur en mediator binnen de kerken en bij publieke en christelijke instellingen. Cees Hendriks is door de landelijke kerk benoemd als predikant in algemene dienst van de Protestantse kerk in Nederland voor werkzaamheden als interim predikant. Hij zal daartoe op zondag 6 januari 2019 in zijn woongemeente Ede worden bevestigd. In de afgelopen twee jaar heeft hij inmiddels zes opdrachten voor de kerk uitgevoerd en mag deze nu vervolgen als interim predikant.

Zijn opdracht bij ons is bovenal om met u en ons als kerkenraad in gesprek te gaan om alle gevoelens die in de achter ons liggende periode binnen de gemeente zijn ontstaan in beeld te krijgen en tot elkaar te brengen en om daarna met elkaar vooruit te gaan kijken en een profiel op te stellen van gemeente en de te gaan beroepen predikant. Voor dit alles zal hij natuurlijk bezoeken gaan afleggen in de gemeente en daarbij in het bijzonder bij hen die op welke wijze dan ook in de achter ons liggende periode hierdoor zo geraakt of in het nauw zijn gekomen. Naast deze bezoeken zal hij de moderamen- en kerkenraadsvergaderingen bijwonen, mogelijke toekomstige ambtsdragers werven, voorbereidende werkzaamheden rond het beroepingswerk starten en voorgaan in enkele diensten. De 1e keer zal zijn op zondag 20 januari 9.30 uur waarin enkele ambtsdragers zullen worden bevestigd. Gemeente, ds. Cees Hendriks zal dus contact met u kunnen gaan opnemen om met u in gesprek te komen over uw persoonlijke gevoelens rond geloof en de gemeente. Maar daarbij mag u natuurlijk altijd zelf contact met hem zoeken als u hierover graag met hem wilt spreken. Zijn contactgegevens zijn in deze uitgave elders te lezen.

Wij hopen, wij vertrouwen en bidden, dat we als gemeenteleden van de Hervormde Gemeente van Ter Aar elkaar vinden, terugvinden, blijven vinden, respecteren  en vasthouden om zo met elkaar een levende en bouwende gemeente van God mogen  zijn voor jongeren en ouderen. Op de volgende bladzijde stelt Ds. Hendriks zich aan u voor.

De kerkenraad.

3e kwartaal 2018.

De kerkenraad heeft in de afgelopen periode op 9 en 24 juli en op 3 september vergaderd. Bijeenkomsten die in deze periode voor alle leden van de kerkenraad intensief en beladen zijn. Op de vergaderingen is veel gesproken over de ambtsdragers vacatures. Een grote zorg binnen de gemeente. Fijn dat er ook door u als gemeente is meegedacht door het indienen van namen. Verderop leest u daar meer over.

Wij hopen op korte termijn in samenwerking met onze gemeentebegeleider en de classis een beeld te gaan vormen voor een stabiele toekomst. Het is heel fijn en dankbaar om te merken en te horen dat vele gemeenteleden weer actief bezig zijn om de activiteiten in de gemeente weer op te starten voor het nieuwe winterseizoen. Het  team opening winterwerk heeft de schouders er weer onder gezet om dit weekend het begin van het seizoen weer actief en smakelijk te starten. Allen een goed, opbouwend en verrijkend seizoen gewenst.

Beleidsplan

Op dit moment is een kleine commissie bestaande uit gemeenteleden en kerkenraadsleden bezig om het ontwerp beleidsplan 2018-2022 af te ronden. In de oktobervergadering zal de kerkenraad het plan bespreken. Vervolgens zal het beleidsplan in een gemeenteavond aan de orde komen waarna het beleidsplan in de komende jaren ten uitvoer kan worden gebracht.

 

Inventarisatie bezoek en kringwerk

Zoals reeds in het vorige infoblad gemeld zijn er heel veel inventarisatieformulieren ingeleverd. Allen heel veel dank voor uw reactie. De resultaten daarvan zijn besproken in een vergadering van bezoekende ambtsdragers en in de kerkenraad. Alle (bezoek)verzoeken en interesses zijn ter sprake geweest en zullen door de wijkbroeders en kringleiders verder worden afgerond.

 

Verkiezing ambtsdragers

Door middel van een uitgebreide bijlage bij het kerkblad van 25 mei en een vervolg informatie in het kerkblad van 3 augustus, heeft u alles kunnen lezen over de verkiezing van ambtsdragers. De datum tot waarop namen konden worden ingeleverd die de vacatures kunnen gaan vervullen ligt inmiddels achter ons. Dankbaar zijn wij voor dat daar ook gehoor aan is gegeven. Alle voorgedragen en gekozen broeders en zusters zijn hier inmiddels schriftelijk van op de hoogte gebracht. Bij het inleveren van deze kopij is nog niet van allen bekend wat hun antwoord is. Wij zullen dat via afkondiging en kerkblad bekend maken.

De kerkenraad is intensief bezig om belijdende lidmaten te benaderen om de nog niet vervulde vacatures te willen gaan vervullen. Voor de nieuw ontstane vacature ouderling, door het vertrek van br. J. Quakkelaar, wordt de daarvoor vastgestelde procedure gevolgd, wat betekent dat u als gemeenteleden als eerste wordt opgeroepen namen in te dienen van belijdende lidmaten die u voor dit ambt geschikt acht. Bij deze roepen wij u hiertoe op.

Uw aanbevelingen dienen schriftelijk en ondertekend bij de scriba te worden ingediend.

Alle lidmaten die 10 of meer keer worden voorgedragen komen op de kieslijst.

Uiteraard kunnen ook aanbevelingslijsten worden ingediend ondertekend door 10 of meer lidmaten van de gemeente.

Alle aanbevelingen  kunnen tot en met 1 oktober schriftelijk worden ingeleverd bij scriba C.P. Walraven, Dr. Alb. Schw. straat 61, 2461 AZ  Ter Aar 06-37611679 

 

Volgende kerkenraadsvergadering in 2018

Deze zullen worden gehouden op 3 oktober en 26 november

Koffiedrinken na de dienst

16 september (na dienst opening winterwerk),  23 september (na jeugddienst),

4 november (na dienst scholenzondag), 18 november (na jeugddienst)

–oo0oo–

De kerkenraad heeft in de afgelopen periode op 10 april en 22 mei vergaderd.

Beleidsplan

Het huidige beleidsplan, dat betrekking had tot en met het jaar 2017, wordt op dit moment herschreven voor de jaren 2018 tot en met 2022. Dit had natuurlijk al begin 2018 in orde moeten zijn maar dat is ons niet gelukt. Op dit moment is een kleine commissie bestaande uit gemeenteleden en kerkenraadsleden bezig om met elkaar na te denken over waar we als gemeente voor staan en hoe we in de komende jaren de gemeente kunnen bouwen en versterken. Zodra daar een goed beeld van is willen we dat graag in een gemeenteavond met uw bespreken waarna de kerkenraad de zienswijze van de commissie en uw reacties daarop zal bespreken en het resultaat daarvan zal gaan vastleggen in een beleidsplan voor de komende jaren.

Inventarisatie bezoek en kringwerk

Net na de meivakantie hebben wij bij alle adressen uit ons gemeentebestand een brief bezorgd over pastoraat en kringwerk. Daarin kon aangegeven worden waar uw belangstelling naar uit gaat m.b.t. bezoek en kringwerk in het komende seizoen. Daarnaast was er ook ruimte om een algemene opmerking of idee te melden. Ruim 70%  heeft hier op gereageerd. Een prachtig en waardevol resultaat. Enkele kerkenraadsleden hebben de reacties geordend en zullen dan ook in de komende vergadering worden besproken. U leest hier zo spoedig als mogelijk is meer van.

Verkiezing ambtsdragers

Door middel van een uitgebreide bijlage bij het kerkblad van 25 mei heeft u alles kunnen lezen over de verkiezing van ambtsdragers. De datum tot waarop namen konden worden ingeleverd die de vacatures kunnen gaan vervullen ligt inmiddels achter ons. Als er meerdere namen zijn ingediend, die door minimaal 10 leden zijn genoemd, dan er vacatures zijn voor één van de ambten, vindt verkiezing plaats door stemgerechtigde leden (dat zijn de belijdende leden) van de gemeente. Indien het aantal kandidaten niet groter is dan het aantal vacatures van het ambt waar zij voor zijn voorgedragen worden de kandidaten verkozen verklaard. Als er niet voldoende kandidaten zijn voorgedragen, is het de taak van de kerkenraad in de vacatures te gaan voorzien. Zodra er meer over te melden is hoort u dat in de zondagse afkondiging en/of leest u dat in het kerkblad.

 

Privacy

U heeft er zeker al veel over gelezen. Ook kerkgenootschappen vallen onder de nieuwe wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Ook wij zijn bezig om hier ons beleid op af te stemmen. Privacy is van belang. Juist ook in de kerk. De AVG laat alle ruimte voor kerken en organisaties om haar taak te vervullen en gebruik te maken van persoonsgegevens, zolang de waarborgen maar op zijn plaats zijn. En die waarborgen zullen we zo concreet en duidelijk mogelijk kenbaar maken. U hoort er nog van.

Overleg gezamenlijk moderamen

Op 16 april is er het halfjaarlijkse overleg met moderamen van de Gereformeerde Kerk geweest. Allereerst hebben we gesproken over elkaars zorgen en gelukkig ook positieve geluiden. Vervolgens kwam aan de orde de stand van zaken van onze gezamenlijke activiteiten. Zoals de afsluiting winterwerk, welke werd vastgesteld op zaterdag 26 mei. Verder zal de gezamenlijke folder worden geactualiseerd. Ook waren de 3 kerken weer present bij de kranslegging op 4 mei. Ook het Vakantie Bijbel Werk komt ter sprake. Helaas is op dit moment geen afvaardiging vanuit de Geref. Kerk bij de voorbereidingen aanwezig, Wel zijn er leden op de dagen zelf om mee te helpen. De scholenzondag is dit jaar in de Herv. Kerk en wel op zondag 4 november. Verder is er gesproken over mogelijke nieuwe gezamenlijke activiteiten. Zoals een gezamenlijke opening winterwerk. De hechte werkgroep van deze activiteit zal dit bespreken. Voor het komende seizoen liggen de plannen al klaar, maar mogelijk vanaf het volgende seizoen. Voorts is vanuit de Geref. Kerk nogmaals de wens geuit voor een gezamenlijke dienst op een bijzondere zon- of feestdag waarop het aantal kerkbezoekers afneemt. Denk aan Hemelvaartsdag of oudjaarsavond. Deze wens zullen we als kerkenraad nog even in beraad houden. Verder is afgesproken dat we elkaar beter en vroeger moeten informeren over activiteiten waar wellicht leden van beide kerken aan kunnen deelnemen. Denk aan workshop liedboek, en musical of cursus. Ook facebook van de jeugdclub kan meer gezamenlijke informatie geven. De Gereformeerde Kerk onderzoekt hoe zij zich meer als een PKN-kerk kan gaan profileren.  Afgesproken wordt om de kerkdienst van de opening winterwerk van elkaar te beluisteren en deze bij de volgende ontmoeting met elkaar te bespreken. Deze zal zijn op 6 november 2018.

 

Ontruimingsplan

Zoals alle gebouwen is er ook voor ons kerkgebouw, op basis van wettelijke eisen, een calamiteitenplan.  Daar is een ontruimingsplan bij waar het onderdeel hulpverlening in voorkomt. Dat zijn Bedrijf Hulp Verleners en EHBO-ers. Onlangs hebben we met deze groep onder leiding van EHBO-instructeur en ambulanceverpleegkundige Kees Turkenburg een geslaagde oefen- opfrisavond gehad. Bij iedere kerkdienst behoren BHV-ers/EHBO-ers  aanwezig te zijn. Dit om bij mogelijke calamiteiten dan wel bij onwel wording te kunnen handelen. Op dit moment zijn er 8 personen bij ons bekend en die hebben ook de oefenavond bijgewoond, maar er zijn wellicht nog andere gemeenteleden die regelmatig de kerkdiensten bijwonen en hierbij betrokken willen worden. U bent van harte welkom! Meldt u aan bij  scriba Piet Roos

 

Lied van de maand

Sinds januari brengt het gelegenheidskoor iedere maand een lied ten gehore uit het liedboek 2013 “ Zingen en bidden in huis en kerk” dat nu nog onbekend is maar hierdoor bekend moet gaan klinken. Het streven is dat dan dit lied een paar weken later weer terugkomt bij de te zingen liederen in de dienst. Zoals afgesproken hebben we deze activiteit na een aantal uitvoeringen geëvalueerd, en allen zijn tot de conclusie gekomen dat we dit voorlopig moeten voortzetten maar met een kleine aanpassing. Het moment in de dienst dat het koor zingt hebben we gewijzigd. Het was voor de collecte en nu is het na de collecte als ook de kinderen weer terug zijn van de Kindernevendienst. Hierdoor zijn ook de kinderen aanwezig bij de koorzang, kan leiding van de KND, zo zij wensen, ook in koor meezingen en kan bij het binnenkomen van de kinderen gelijktijdig het koor zich opstellen. Wij hopen nog vele keren naar het koor te mogen gaan luisteren en om zo steeds meer liederen eigen te maken.

 

Beamers

Zoals vorige keer al gemeld komen er beamers met schermen. Het plaatsen is voor de technische afdeling van De Aaromroep, die het zal gaan uitvoeren en beheren, een uitdaging wat meer denktijd kost dan zij dachten. Maar ze komen eruit en voor het nieuwe winterseizoen zal alles zijn geïnstalleerd.

 

Volgende kerkenraadsvergaderingen

Deze zullen worden gehouden op 9 juli en 3 september.

Koffiedrinken na de dienst

8 juli voor kinderen, ouders en medewerkers KND, 16 september opening winterwerk.

–oo0oo–

Doopdiensten.

Zoals u  al eerder in het jaar heeft kunnen lezen zijn er op voorhand ook mogelijke doopdiensten in het rooster van zondagse diensten gepland. Voor de komende  periode zijn dat de zondagen 18 februari 2018 – 22 april 2018  –  8 juli 2018 – 9 september 2018 – 11 november 2018 – en 16 december 2018. Waarschijnlijk zal niet op alle data de Heilige doop plaatsvinden, maar zo is er wel een duidelijk overzicht voor predikant en doopouders.

Koffiedrinken na de dienst.

Met een zekere regelmaat komen we na de ochtenddienst bij elkaar in De Ark om elkaar te ontmoeten rond koffie en limonade.  In de komende tijd zijn dit zondagen 11 februari ná de de jeugddienst, 18 februari, 2 april (na de gezinsdienst – Tweede Paasdag ). Zondag 8 april (Zendingspresentatie) en 22 april (Ná de Jeugddienst).

Catechisatie.

De vakantie zit er op en terwijl ik voor school/werk bezig ben, denk ik nog vaak met een goed gevoel terug aan de mooie herinneringen van de vakantie. Niet alleen als ik terug kijk heb ik een goed gevoel, maar ook als ik vooruit kijk en bezig ben met de voorbereidingen voor catechisatie. Ik zie uit naar het komende seizoen. We zullen het seizoen beginnen met een actieve middag met o.a. pijl en boog schieten en een gezellige barbecue. Hiervoor zijn alle jongeren tussen de 12 en 25 jaar van harte welkom en hopen we elkaar iets beter te leren kennen. Woensdag 20 september is de eerste avond van totaal 20 avonden waar we samen na gaan denken over God, onszelf en de wereld om ons heen. Voor jongeren van 12 t/m 15 jaar is de avond van 19.30 uur t/m 20.15 uur. Voor jongeren van 16 jaar en ouder zal de avond van 20.15 uur t/m 21.00 uur zijn. De avonden zullen plaatsvinden in De Ark. Tijdens deze avonden zullen we over verschillende thema’s nadenken, zoals de ‘hete hangijzers’ in het christelijke geloof. Hierbij kun je denken aan thema’s waar veel christenen vragen over krijgen, zoals (homo)seksualiteit, vragen over het lijden en moeilijke stukken uit de Bijbel.  Ook dit jaar zie ik uit naar jullie inbreng en hoop ik weer op een fijn, gezellig en leerzaam seizoen. Neem gerust een vriend of vriendin mee! Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan mag je mij altijd een mailtje of een appje sturen. Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad, Gerben Bremmer Email: gerbenbremmer@outlook.com                                                                       Mob: 06-13254838

Vul een zoekwoord in en druk enter