De taak van de diakenen:

Is ondermeer hulp bieden aan hen die in materiele of maatschappelijke nood verkeren.

Om dit mogelijk te maken worden onder andere tijdens de Erediensten collecten gehouden.

Deze collecten zou men kunnen verdelen in twee hoofdgroepen, te weten:

  • Collecten die meteen worden afgedragen. Dit zijn o.a. collecten die worden opgegeven door de P.K.N. toegevoegd met een aantal jaarlijks door ons te bepalen doelen. Het rooster hiervan wordt jaarlijks vastgesteld door het college van diakenen.
  • Collecten die vallen onder diaconie-algemeen. Hieruit worden verscheidene hulpaanvragen gehonoreerd.

Organisaties / instellingen die jaarlijks bedacht worden zijn o.m. St. Woord en Daad / St. Open Doors / St. De Ondergrondse Kerk enz.

Het zijn ook vooral die organisaties die zich inzetten voor bijbelverspreiding.

Zo participeert onze diaconie samen met de diaconie van de Gereformeerde Kerk en de Parochiele Coritas Instellingen van Langeraar en Aarlanderveen in het: Interkerkelijk Hulpfonds Ter Aar. Dit fonds biedt de mogelijkheid om plaatsgenoten die in ernstige financiele moeilijkheden zijn geraakt, door middel van een eenmalig bedrag te helpen.

De aangeboden hulp is van incidentele aard.

Bankrekening   NL29RABO0300308914 t.n.v. DIACONIE Her. Gem. Ter Aar.

Uw diaconie


 

De diaconie bestaat uit de volgende personen t.w.:

Naam Adres E – mail adres
G.J. Mulder Oostkanaalweg 8 g.j.mulder@alc.nl
C.A. Knibbe Plataanstraat 1 gerda62@hotmail.com
N. v.d. Bergh Zevenhovenseweg 13 n.v.d.berghh@live.nl
M. Nagel Hoogerheijdestraat 14 magda.nagel61@gmail.com
C.P. Walraven Plataanstraat 3 gerry_walraven@hotmail.com

(Geplaatst 1 april 2024)

 

 

 

WAT DOET DE DIACONIE?

 

Het leek de kerkenraad een goed idee, mede n.a.v. vragen uit de gemeente, eens iets over het werk en de taken van diakenen, ouderlingen en kerkrentmeesters, die samen de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Ter Aar vormen, te vertellen  De diaconie bijt in deze uitgave van het Suikerpotje het spits af.

Over de instelling van het diakenambt kunnen we lezen in Handelingen 6: 1-6 waarin we o.a. de naam van Stefanus tegenkomen. Het woord diaken komt van het Griekse woord diakonos, dat dienaar betekent. Diakenen worden nogal eens `de doeners’ van de kerk genoemd: mensen die de handen uit de mouwen steken en zich inzetten voor mensen die hulp nodig hebben. `Helpen waar geen helper is.’

Dat `doen’ van diakenen is geïnspireerd op het evangelie, gericht op het voorkómen, opheffen en verminderen van lijden en nood van (groepen) mensen, dichtbij en wereldwijd.

Hoe vertalen we dat nu naar onze gemeente? Het College van Diakenen bestaat in onze gemeente uit 5 personen: Gert-Jan Mulder, Magda Nagel, Nita v.d. Bergh, Carol Knibbe en Kees Walraven, waarvan laatstgenoemde nog dienstbaar mag zijn in de extra toegestane tijd na een dienstverband van 12 jaar; dit mag nog t/m juni van dit jaar. Er is dus een vacature! Lees verder en bezie of u, jij, hier een roeping ervaart.

 

Taken en werkzaamheden? Die zijn er velerlei, maar bedenk dat je met 5 mensen heel wat aan kan:

– diaconievergaderingen, waaronder het tellen van de  collectegelden

– kerkenraadsvergaderingen

– ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten (in de bank zitten en collecteren)

– collecterooster samenstellen

– bepalen welke organisaties/verenigingen financieel ondersteund gaan worden

– opzicht bij de viering van het Avondmaal

– ophalen van de collectebusjes bij een aantal aan huis gekluisterde kerktelefoonluisteraars

– vertegenwoordiging namens de diaconie in het moderamen (dagelijks bestuur) van onze kerkenraad

– gezamenlijke activiteiten met de diaconie van de Aarkerk

– regelen van de wekelijkse bloemendienst

– participeren in de organisatie ONE (Omzien Naar Elkaar)

 

Dan zijn er nog de incidentele aanvragen voor hulp (financieel, materieel, hand- en spandiensten). Zo mochten we vorig jaar bij een lid van onze gemeente de tuin eens goed onder handen nemen, bij een ander helpen bij een verhuizing, wat verfwerk verrichten en het bezoeken van de voedselbank. Ook voor kleine autoritjes zijn we beschikbaar, terwijl we ook ervaren dat kleine bezoekjes her en der in de gemeente zeer gewaardeerd worden.

Als je dit zo alles eens beziet, lijkt het of er een enorme aanslag op onze beschikbare tijd gepleegd wordt als diaken. Dat valt alles mee. Nogmaals, we zijn wel  met 5 diakenen. Bovendien: werken in Christus’ gemeente hier in Ter Aar, onderdeel van Zijn wereldwijde gemeente, geeft steeds nieuwe energie. Door dienstbaar te zijn!  Zo kan je de blik naar buiten richten.

 

Ik kan u verzekeren, diaconaal werk geeft enorme bevrediging, helpen waar hulp zo nodig is. Maar ook: als lid van de kerkenraad bepaal je mede de koers die onze gemeente moet gaan, met de Bijbel als richtsnoer; de bewogenheid om onze gemeente bij elkaar te houden en op te bouwen. Denk a.u.b. eens na over de mogelijkheid het ambt van diaken te willen vervullen. Mijn ervaring als diaken is: het versterkt je geloof, het vergroot je betrokkenheid bij onze kerk en je weet dat je geroepen bent om van onze overvloed te delen met diegenen die op welke manier dan ook in nood verkeren.

Werken in Gods wijngaard. Wie wil dat nou niet?

 

Namens de diakenen, Kees Walraven

*****

(Geplaatst 15 maart 2023)

 

Punten sparen voor de voedselbank

Het zal je maar gebeuren, punten knippen en tellen. Wat je zo’n 65 jaar geleden deed als je ziek was, maar dan zegeltjes plakken. Over zegeltjes gesproken, je had toen ook ringzegels en bij ons in Landsmeer had je de L.W.Z. zegels, die goed werden gespaard want meer dan de helft van de Landsmeerse winkeliers deden mee.

Afgelopen najaar hebben we D.E. punten gespaard voor de voedselbank. En met succes. Na veel knippen en tellen kwamen wij uit op 51.160 punten! En er werd ook nog 75 euro aan contant geld geteld. Voor deze opbrengst kunnen ongeveer 85 pakken koffie worden gekocht.

Met het tellen kom je erachter dat er vele soorten thee en koffie zijn, maar dat de thee allemaal zakjes zijn die je even in een kopje heet water hangt. Geef mij maar de oude losse blaadjes getrokken in een pot op het theelichtje. Dan heb je toch meer smaak.

 

Op 16 januari hebben we de opbrengst ingeleverd bij de voedselbank in Roelofarendsveen (waaronder Nieuwkoop valt). Bij het bezoek zagen we wat daar allemaal gebeurd. Vlees, groenten en fruit worden uitgesorteerd en verpakt. En op de donderdagen worden de pakketten uitgegeven.  Er is een vriescel en koelcel en alles is heel schoon en opgeruimd, dat moet ook wel wat ook bij de voedselbank is de controle streng.

Na de rondleiding kwamen we weer bij de uitgang, waar een container staat voor het afgekeurde voedsel. Je zou haast varkens gaan houden (die zouden dan een goed leven hebben), maar helaas moet het allemaal worden vernietigd.

Groot respect voor de mensen die al dit werk verrichten voor de medemens die het nodig heeft.

 

Namens de voedselbank hartelijk dank!

Nita van den Bergh

Gerda en Carol Knibbe 

 

Meer info? Klik op:

VOEDSELBANK KBEN

Kaag + Braassem En Nieuwkoop

 

*****

 

BERICHT DIACONIE OVER 2022

Naast  al onze financieel diaconale verplichtingen en naast alle collecten die meteen worden afgedragen, waarvan u met enige regelmaat in het kerkblad op de hoogte wordt gehouden, hebben wij, als diaconie, gemeend in 2022 de volgende doelen te moeten steunen:

 

Klik hier voor Gesteunde Goede Doelen in 2022′:   http://www.hervormdegemeenteteraar.nl/wp-content/uploads/2022/12/uitgaven-2023-diaconie-12-dec.-2022.pdf

 

Natuurlijk zijn we dankbaar dat dit mogelijk was.

Wij hopen natuurlijk met ons werk door te kunnen gaan, maar zijn geheel afhankelijk van uw en jouw giften. Graag willen we helpen de verspreiding van het Evangelie financieel mogelijk te maken en willen we financieel bijdragen aan organisaties, met een Christelijk oogmerk, die opkomen voor hen die door armoede getroffen zijn. Wij doen dan ook een beroep op u en jou om ons werk financieel mogelijk te maken en willen u vragen of u ook vooral onze diaconale werkzaamheden wilt gedenken in uw en jouw gebed.

 

Hartelijk dank,

Uw Diaconie

 

Voedselbank actie

De weken rond dankstand hebben we gespaard voor de voedselbank. Wat was het mooi om te zien dat de dozen snel gevuld werden. En zo konden we met een Caddy vol levensmiddelen naar het verzamelpunt in Roelofarendsveen, waaronder Nieuwkoop valt.

We waren onder de indruk te zien hoe daar hard gewerkt werd door de vrijwilligers. En zij weer op hun beurt blij waren met elke doos of tas die we inleverden.

Daarom willen wij u hartelijke bedanken voor uw bijdragen aan deze actie.

Uw Diaconie.

 

*****

BERICHT VAN DIACONIE OVER 2020

 

Naast  al onze financieel diaconale verplichtingen en naast alle collecten die meteen worden afgedragen, waarvan u met enige regelmaat in het kerkblad op de hoogte wordt gehouden, hebben wij, als diaconie, gemeend de volgende doelen te moeten steunen:

 

For a Change – Bestrijding armoede in Malawi                                         € 300, –

Friedenstimme, Gods werk op de akker                                                         € 300, –

Jeugd met een opdracht                                                                                        € 300, –

Camps 4 kids – Organiseert kinderkampen                                                 € 300, –

Fonds Hulp Dichtbij                                                                                               € 400, –

St. Woord en Daad – Groepsadoptie                                                                € 576, –

Groot Nieuws Radio                                                                                                € 100,-

Stichting De Schuilplaats                                                                                     € 100,-

Hoop voor Albanië                                                                                                 € 100,-

Bejaarden Soos Aardam                                                                                       € 100,-

Netwerk Dak – Inloophuizen, buurtpastoraat                                            € 100,-

Zoa – Noodhulp voor mensen in crisisgebieden                                         € 100,-

Wycliffe – Bijbelvertalers                                                                                     € 100,-

Trans World Radio                                                                                                   € 100,-

S.D.O.K – Ondersteuning vervolgde christenen                                           € 100,-

World Vision Syrië                                                                                                   € 100,-

Stichting Maarten van de Bergh                                                                         € 350,-

Grace Farm – Bomenactie                                                                                  € 200,-

Regenbooggroep – Aandacht voor mensen in sociale armoede          € 125,-

Mission Possible – Helpt kinderen uit probleemgezinnen                    € 125,-

Meel-actie Albanië                                                                                                    € 225,-

Red een Kind – Bouw scholen in Rwanda                                                        € 200,-

Kerk in actie – Vluchtelingenkinderen in Griekenland                               € 200,-

Gevangenenzorg en de kerk in Nederland                                                        € 175,-

Kerstpakkettenactie ( voorschot )                                                                        € 650,-

 

Natuurlijk zijn we dankbaar dat dit mogelijk was.

Wij hopen natuurlijk met ons werk door te kunnen gaan, maar zijn geheel afhankelijk van u en jouw giften. Graag willen we helpen de verspreiding van het Evangelie financieel mogelijk te maken en willen we financieel bijdragen aan organisaties, met een Christelijk oogmerk, die opkomen voor hen die door armoede getroffen zijn. Wij doen dan ook een beroep op u en jou om ons werk financieel mogelijk te maken en willen u vragen of u ook vooral onze diaconale werkzaamheden wilt gedenken in u en jouw gebed.

 

Hartelijk dank, Uw Diaconie

 

*****

 

BERICHT VAN DIACONIE OVER 2019

Naast  al onze financieel diaconale verplichtingen en naast alle collecten die meteen worden afgedragen, waarvan u met enige regelmaat in het kerkblad op de hoogte wordt gehouden, hebben wij, als diaconie, gemeend de volgende doelen te moeten steunen:

 

Stichting Hart voor kinderen                             € 240, =

Stichting De Ondergrondse Kerk                      € 200, =

Zoa Vluchtelingenzorg                                         € 250, =

Woord en weg                                                           € 150, =

St. Woord en Daad – Groepsadoptie               € 576, =

St Het Passion                                                          € 100,=

Bejaardensoos Aardam                                        € 100,=

Christian Refugee Relief:

Hulp aan vluchtelingen wereldwijd                 € 250,=

Stichting Edukans: project Oeganda               € 250,=

De Sleutelbloem:

Leer en werkcentrum te Noorden                    € 200,=

Leef, schreeuw om leven                                      € 200,=

Diaconaal centrum de Bakkerij te Leiden      € 200,=

Evangelische Hogeschool Amersfoort            € 200,=

Mensenkinderen                                                     € 200,=

Tear Fund:

Hulp voor mensen met beperking in India   € 200,=

Hoop voor Albanië                                                € 200,=

Serve India Nederland                                         € 250,=

One in Him Foundation (Johan Toet)             € 150,=

Kerstpakkettenactie (voorschot)                      € 650,=

 

Natuurlijk zijn we dankbaar dat dit mogelijk was.

Wij hopen met ons werk door te kunnen gaan, maar zijn geheel afhankelijk van u en jouw giften. Graag willen we helpen de verspreiding van het Evangelie financieel mogelijk te maken en willen we financieel bijdragen aan organisaties, met een Christelijk oogmerk, die opkomen voor hen die door armoede getroffen zijn. Wij doen dan ook een beroep op u en jou om ons werk financieel mogelijk te maken en willen u vragen of u ook vooral onze diaconale werkzaamheden wilt gedenken in u en jouw gebed.

 

Hartelijk dank,

Uw Diaconie

–oo0oo–

 

Voedselactie Dorcas

Namens Dorcas willen we ieder danken voor alles wat bijeengebracht is om in totaal 20 (!) dozen met voedsel gevuld te krijgen. We weten dat deze actie zoveel meer betekent dan alleen het voedsel uitdelen. Het is een actie van het delen van hoop en liefde van onze Hemelse Vader aan onze naasten in Oost-Europa. Fijn dat we zo met ons allen hieraan konden bijdragen.

Diaconie 2

Levende adventskalender.

Vorige week, 17 november is bij aanvang van de diensten onderstaande informatie uitgedeeld. Hierbij nog even een herinnering.

Veel mensen kennen het wel: de traditionele adventskalender met deurtjes waarachter een cadeautje zit verstopt. Er zullen ook bij ons in de adventstijd deurtjes open gaan, maar dan de deuren van huizen in Ter Aar en omgeving. Elke dag, gedurende 4 weken een ander adres waar de koffie en thee klaar staan en waar u een praatje kan maken met mensen die misschien wel onbekend voor u zijn of juist wel bekend. Zodat we als kerk als het ware onze deuren openen voor alle mensen in het dorp. De levende adventskalender zorgt voor saamhorigheid en verrassende ontmoetingen en gesprekken.

Inmiddels zijn we begonnen met het plannen en organiseren en we doen bij deze opnieuw een oproep:

Wie wil zijn huiskamer in de adventsperiode ’s morgens van 10 tot 11 uur openstellen voor deze activiteit? U kunt zich nog steeds opgeven bij een van de diakenen.

Dat kan persoonlijk, telefonisch of via de mail: diaconie@hervormdegemeenteteraar.nl

Opgeven als u, jij, bij iemand een kopje koffie of thee gaat drinken, hoeft niet, ieder is altijd welkom op het adres waar die dag een deur open gaat.

Zodra bekend is op welke dag waar een deur of misschien zelfs deuren open gaan, zal dit op verschillende manieren vermeld worden en op posters die op diverse plekken in het dorp hanmgen.

We hopen op vele gezellige ontmoetingen!

Een gezamenlijk initiatief van de diaconieën van onze beide PKN gemeenten in het dorp.

 

–oo0oo–

 

Bericht Diaconie over 2018.

Ook in 2018 is weer voldaan aan al onze financieel diaconale verplichtingen en hebben wij u met enige regelmaat via het kerkblad op de hoogte gehouden van de collecten die meteen worden afgedragen. Daarnaast heeft de diaconie in het afgelopen jaar gemeend de volgende doelen te moeten steunen:

3xm – More Message in the Media                              € 125,00

St. Red een kind                                                                 € 125,00

Dorcas – Hulp & Ontwikkeling                                    € 125,00

Trans World Radio                                                         € 125,00

St. Woord en Daad – Groepsadoptie                            € 576,00

St Het Passion                                                                   € 200,00

Leprastichting                                                                   € 200,00

Hadassahoeve                                                                   € 200,00

Heifer, stop honger, help een boer                               € 200,00

Dorcas – Hulp & Ontwikkeling                                     € 200,00

Hulp aan Lombok, red een kind                                   € 200,00

Noodhulp Sulawesi Indonesië                                       € 500,00

Kerstpakkettenactie ( voorschot )                                € 600,00

We zijn dankbaar dat dit mogelijk was en wij hopen met ons werk door te kunnen gaan, maar zijn geheel afhankelijk van u en jouw giften. Graag willen we helpen de verspreiding van het Evangelie financieel mogelijk te maken en willen we financieel bijdragen aan organisaties, met een Christelijk oogmerk, die opkomen voor hen die door armoede getroffen zijn. Wij doen dan ook een beroep op u en jou om ons werk financieel mogelijk te blijven maken en willen u vragen of u ook vooral onze diaconale werkzaamheden wilt gedenken in u en jouw gebed.

Hartelijk dank, Uw Diaconie

*****

Diaconie.

Bericht Diaconie over 2017.

Naast  al onze financieel diaconale verplichtingen en naast alle collecten die meteen worden afgedragen, waarvan u met enige regelmaat in het kerkblad op de hoogte wordt gehouden, hebben wij, als diaconie gemeend de volgende doelen te moeten steunen:

Stichting Ondergrondse Kerk                                                                              € 350,00

Gevangenen zorg                                                                                                      € 150,00

Friedenstimme                                                                                                               € 150,00

Trans World Radio                                                                                                     € 150,00                                                                                                                                                           Ramadopt – Boeren op Gods akker.                                                                          € 300,00

Project 1027 Nepal                                                                                                         € 320,00

Heifer: Stop hoger, help een boer                                                                                  € 100,00

Kerk in Nood                                                                                                              € 200,00

3xM: Ned. zendingsorganisatie                                                                                      € 200,00

Exodus: Hulp voor terugkeer (ex) gedetineerde in de samenleving.                    € 200,00

St. Woord en Daad: Armoede bestrijding wereldwijd ( groepsadoptie )          € 576,00                                                                                                                                                 Bejaardensoos Aardam                                                                                            € 100,00

Stichting Orhei: Zet zich in voor m,n, kinderen in Moldavië                              € 250,00

Hospice Nieuwkoop                                                                                               € 200,00

Ora: Zending en hulpverlening                                                                                      € 100,00

Stichting Vrienden van Parijs                                                                             € 100,00

Stichting Tamam: Organisatie inzet voor straatkinderen in Kaapstad             € 100,00

E.B.C. zorg: Komt op voor kwetsbare in de samenleving                                       € 100,00

Stichting Vrienden van de Hoop                                                                       € 100,00

Duo-fiets Ipse de Bruggen Nieuwveen                                                            € 250.00

Kerstpakkettenactie  ( = voorschot )                                                                       € 600,00

Natuurlijk zijn we dankbaar dat dit mogelijk was.

Wij hopen met onze diaconale arbeid door te kunnen gaan, maar zijn hierin geheel afhankelijk van uw en jouw giften. Graag willen we een bijdrage leveren om verspreiding van het Evangelie financieel mogelijk te maken en willen we financieel bijdragen aan organisaties met een Christelijk oogmerk, die opkomen voor hen die door armoede of rampen getroffen zijn.

Zeker de laatste tijd komen we in contact met mensen, ook vanuit onze directe omgeving, die financieel aan de grond zitten. Waar mogelijk bieden wij dan een helpende hand.

Wij doen dan ook een beroep op u en jou om ons werk mogelijk te maken en vragen daarom met klem van de diaconale collecten geen sluitpost te maken en bovenal onze diaconale werkzaamheden te gedenken in uw en jouw gebed.

Hartelijk dank,

Uw Diaconie

Avondmaalscollecte.

Voor het nieuwe doel van de avondmaalscollecten heeft de diaconie gekozen voor een project van stichting “Romadopt”. De eerste keer dat u daaraan kunt bijdragen is bij het Heilig Avondmaal van 25 juni aanstaande. Wij bevelen dit project van harte bij u aan!

(Voor meer informative over dit project zie hieronder –  Redactie)   

*****

Het project ‘Boeren op Gods akker’.

De naam ‘Boeren op Gods akker’ verwijst naar ons geloof dat alles onderdeel is van Gods schepping. We hebben die schepping in bruikleen gekregen en dat betekent dat we met respect omgaan met ons land, ons melkvee, maar ook met de mensen die op de boerderij werken. Daarnaast willen we Gods liefde uitstralen naar de mensen in de regio door landbouwvoorlichting te geven en het opzetten van zomerprojecten voor kinderen uit het dorp. Hans en Maaike zijn de Nederlandse boeren die in Roemenië de leiding hebben over het project ‘Boeren op Gods akker’. Samen met hun drie kinderen Mathias,  Judith en Rowan leven ze op de boerderij. Hans en Maaike volgden de opleiding Veehouderij aan de Hoge Agrarische School in Dronten. Direct na Hans’ afstuderen werkte het echtpaar eerst anderhalf jaar in Frankrijk op verschillende boerderijen. Bij terugkomst in Nederland zagen Hans en Maaike in augustus 2007 een advertentie van Stichting Romadopt waarin gevraagd werd naar een diaconale boer. Het idee achter de boerderij sprak hen erg aan en daarom reageerden zij direct op de oproep. Na diverse gesprekken met het bestuur van Romadopt verhuisden Hans en Maaike uiteindelijk in juni 2008 ook daadwerkelijk met hun gezin naar Roemenië. De boerderij in Fintinele is een voormalig communistisch staatsbedrijf dat lange tijd goed management ontbeerde en erg verwaarloosd was. Het bedrijf omvat een erf van 1,5 hectare met veeschuren en dertig hectare land er omheen.  Op dit moment is er een veestapel van 25  melkkoeien en evenzoveel jongvee.  De melk van dat vee gaat vier keer per week naar een melkfabriek. Op de eigen akkers groeit met name gras, luzerne en maïs dat dient als veevoer voor de koeien.  Doel is om in dit deel van Roemenië uiteindelijk een goed lopend en modern melkveebedrijf te ontwikkelen. In de loop der jaren is er al veel verbouwd om dat doel te bereiken. Gheorghe is een lichamelijk gehandicapte Roemeense man die op de boerderij woont. Voorheen werd hij verzorgd in een bejaardenhuis in Illisesti. Aangezien hij daar totaal niet op zijn plek zat, heeft dokter Puscasu – mede-eigenaar van de boerderij in Fintinele – hem een kamer aangeboden in de boerderij. Gheorghe die geboren is in Fintinele, leeft nu tussen mensen die hij kent en heeft een hulp die vertrouwd is.

*****

Over Romadopt.

Stichting Romadopt helpt mee met de ontwikkeling van het platteland en stimuleert de plaatselijke economie in en rond het dorp Fintinele in Roemenië, onder het motto voorleven, opleiden, uitstralen. Dit doen we onder meer door het geven van voorlichting en opleiding.

Voorgeschiedenis.

Fintinele ligt in noordoost Roemenië in het district Suceava.

Aanvankelijk hield de stichting zich vooral bezig met het smokkelen van Bijbels naar Hongarije en Roemenië. Gaandeweg kwam ook meer structurele hulp op gang. Samen met dr. Stefan Puscasu, een chirurg uit Suceava, opende en ondersteunde de stichting jarenlang een plattelandsziekenhuis in Fintinele.

Nadat deze in 2008 wegens geldgebrek en het niet mee willen werken van de plaatselijke overheid noodgedwongen moest sluiten, werd een nieuw project gezocht. Dit resulteerde in de aankoop van een voormalig communistisch staatsbedrijf in Fintinele. Deze boerderij is nu voor tachtig project in eigendom van de stichting en voor twintig procent in eigendom van dr. Puscasu.

Doelstelling.

Stichting Romadopt heeft als doel: de verbetering van de geestelijke, sociale en economische situatie van individuen en groepen in het dorp Fintinele, N.O. Roemenië. Zij wil dit realiseren door het exploiteren van een boerderij om daarmee inkomsten te verwerven die ten dienste van haar doelstellingen kunnen worden ingezet.

De boerderij is op zich al een bron van kennis voor de omgeving, niet alleen agrarisch maar ook een plek waar ethisch handelen wordt beleden en toegepast en aandacht wordt besteed aan zorg voor mens, milieu en dier.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan kinderen (aanvullende opleiding, zomeractiviteiten), zorg voor het dorp (individuele hulpverlening) en de  zorg voor de zwakken (gehandicapte bewoner van de boerderij).

Agrarische activiteiten 2012.

In het  jaar 2012 is een grote stap vooruit gemaakt. Gedurende de afgelopen 3 jaar is veel inspanning geleverd om de oude, bedompte en inefficiënte stalletjes te verlaten en een ruime en efficiënte stal in te richten. In het najaar van 2012 was het zover: alle vee is verhuisd naar de nieuwe grupstal met plaats voor 40 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Het gevolg is dat het voeren en het verzorgen van alle dieren veel efficiënter gaat. Op deze manier blijft er meer tijd beschikbaar om andere klussen op te pakken, zoals het verbouwen van de stal om de natuurlijke groei van de veestapel te kunnen opvangen of om  ondersteunende werkzaamheden voor Fintinele te doen. Doordat al het vee nu verder van de woongedeelten is verwijderd ontstaan er nieuwe mogelijkheden om oude gebouwen van bestemming te wijzigen. Plannen zijn gemaakt om meer woongelegenheid te realiseren voor gezinnen of alleenstaanden uit Roemenië of uit Nederland.

Bouwactiviteiten.

In de loop van 2012 is driemaal een groep vrijwilligers naar Fintinele afgereisd om een veelvoud aan werkzaamheden uit te voeren gericht op het afbouwen van de nieuwe stal, de groeps- en slaapruimten af te bouwen en een voorlopige keuken en eetzaal in te richten.

Sociale activiteiten.

Door het afbouwen van een grote zaal (50 m²), een slaapruimte (28 m²), een badkamer en een extra toilet is de boerderij in Fintinele in staat om groepen mensen (tot ca 30 personen) onderdak te bieden.

Afgelopen jaar is voor het eerst een Diaconale reisgroep uit Houten op bezoek geweest. Gedurende  2 weken bruiste het in Fintinele van vrolijke kinderen die een leuk kinderprogramma aangeboden hebben gekregen. Daarnaast werd er natuurlijk nog wat gebouwd en zijn er projecten gedaan bij hulpbehoevende inwoners van Fintinele.

Vul een zoekwoord in en druk enter