Beleidsplan 2023-2028

INLEIDING

Als kerkenraad en gemeente hebben we het afgelopen jaar een aantal gesprekken gevoerd over de sterke en minder sterke kanten van de gemeente. Dit deden we aan de hand van het Handboek Gezonde Gemeente. Zeven kenmerken van een gezonde gemeente zijn genoemd.

 

Kenmerk 1: bezield zijn door geloof

en niet alleen maar alles draaiende willen houden of proberen te overleven:

erediensten en leven met de sacramenten: mensen helpen om de liefde van God te ervaren

Kenmerk 2: een naar buiten gerichte blik

meer bezig met het ‘geheel(d) dagelijks leven’ dan met het ‘kerkelijk leven’

Kenmerk 3: Op zoek naar wat God wil

Een gezonde gemeente vraagt zich af: wat wil God hier en nu van ons? Ze ontwaart de leiding van de Geest en wil het niet iedereen naar de zin maken

Kenmerk 4: de kosten van verandering en groei onder ogen zien en durven opbrengen

in plaats van verandering tegenhouden en bang zijn voor mislukking

Kenmerk 5: leven als een echte gemeenschap

en niet zozeer als een vereniging of een religieuze organisatie

Kenmerk 6: ruimte (scheppen) voor iedereen

inclusief in plaats van exclusief

Kenmerk 7: Zich beperken tot een paar taken en die goed doen

eerder doelgericht dan verwoed met van alles en nog wat bezig zijn

 

Deze kenmerken gaan over de relatie tot God, tot de naaste en tot de eigen gemeenschap. Daarnaast vragen kenmerk 3 en 4 aandacht voor de mogelijkheid tot verandering.  Uit deze gesprekken zijn een aantal punten gedestilleerd waar we de komende jaren over in gesprek willen.

In de plaatselijke regeling vinden we wat we voor nu hebben afgesproken. Het kan zijn dat ze aangepast moet worden als uitkomst van de gesprekken die we als gemeente en kerkenraad voeren.

 

THEMA’S

De komende jaren willen we in de volgorde die u hier onder vindt met elkaar in gesprek over de volgende onderwerpen;

  1. Het Avondmaal; Zowel in de kerkenraad als in de gemeente zoeken we naar de betekenis en de beleving van de maaltijd van de Heer. Wat ontvangen we hier van God. (kenmerk 1) Het gesprek kan leiden tot veranderingen in wijze van vieren, in frequentie en in toegang tot de maaltijd, wanneer God ons die weg wijst.
  2. Samenwerken; Kijken we naar de toekomst, dan is het goed om vanuit de gezonde positie die we nu hebben, qua mensen en financieel, op zoek te gaan naar broeders en zusters met wie we kunnen samenwerken in de tijd die komt. Zeker met het oog op de volgende generatie is het goed met andere gemeente(n) samen te werken. Daarbij moeten we waken voor de valkuil alles formeel te willen doen en eerder insteken op ontmoeting/ gemeenschap (kenmerk 5)
  3. Kerk voor het dorp (kenmerk 2); Als kerk zijn we geroepen om ook voor de gemeenschap kerk te zijn. Hoe geven we dit vorm? Kunnen we meer van onze terp afkomen en van betekenis zijn vanuit het geloof dat God de hele wereld op het oog heeft waarbij we waken we de juiste mix tussen getuigen via diaconale betrokkenheid en meer evangeliserende activiteiten voor ogen houden.
  4. Preek en Liturgie; In de kerkenraad en in de gemeente gaan we met elkaar het gesprek aan over het verstaan van de verkondiging en de beleving van de liturgie (kenmerk 1). Het gesprek heeft tot doel om tot verdieping van de beleving eredienst te komen en kan tot ( kleine ) aanpassingen leiden. Denk hierbij aan het gebruik van de NBV of HSV en de liederen die we zingen.
  5. Inclusivieteit (kenmerk 6); Wanneer we uitspreken dat we een thuis willen zijn voor iedereen (visie beleidsplan 2018-2022) is het dan ook niet nodig daar over te spreken? Is het verstandig om het gesprek te openen over het zegenen van andere verbintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw? Hoe willen we als kerk omgaan met onze homoseksuele broeders en zusters en in hoeverre moeten we ons daar over uitspreken? En hoe gaan we dan om met de mensen die anders denken dan het meerderheidsstandpunt dat zich in de gesprekken kan uitkristalliseren?
  6. Op grond van kenmerk zeven willen we steeds kijken of we ons niet teveel werk op de hals halen, en duidelijk kiezen voor enkele taken die de gemeente kan dragen en die goed doen. Dit punt loopt alle jaren mee, maar zal zeker in het laatste jaar van het beleidsplan extra aandacht krijgen.

 

Al deze gesprekken willen we op een biddende manier voeren, opdat we eigen ervaringen en wensen overstijgen en op zoek zijn naar welke weg God ons wijst (kenmerk 3) en de moed vinden om eventuele wijzigingen door te voeren (kenmerk 4). We denken dat het goed is om daarbij juist ook de generatie van na 1975 goed aan het woord te laten. Het is deze groep mensen die binnen afzienbare tijd de verantwoordelijkheid op zich mag nemen om het evangelie en de kerk Gods toekomst in te dragen. Ook de jeugd en de jongeren zullen zeker o.a. via de clubs en de catechese bij de jaarthema’s betrokken worden. Ook hun gedachten zijn waardevol om een vitale en aantrekkelijke gemeente van Christus te blijven.

Deze thema’s willen ons helpen bezig te zijn met waar we in geloven en ons niet mee te laten slepen door de waan van de dag.

Aan het begin van een seizoen maakt het moderamen een voorstel hoe we het gespreksonderwerp van dat seizoen uitwerken en bespreken in de gemeente .

De kerkenraad

—————————————————————————————————————

UITWERKING 2023-2024

In dit kerkelijk seizoen willen we met elkaar het gesprek aangaan over het Heilig Avondmaal. Wat is de betekenis van de Maaltijd van de Heer? Wat beleven we bij deze Maaltijd van dankbaarheid? Welke functies heeft de Maaltijd?  Dit gesprek voeren we in de kerkenraad middels de bezinningsonderwerpen aan het begin van een vergadering en in de gemeente middels verschillende gespreksavonden in de week voorafgaand aan de viering van het avondmaal en op de gemeenteavond in het najaar van 2023 en het voorjaar van 2024.

In deze gesprekken is ook ruimte voor de praktische consequenties van de gesprekken die we voeren. Waarom vieren we vier keer per jaar het Avondmaal en verlangen we wellicht naar een groter frequente? Waarom laten we alleen belijdende leden toe aan de tafel? Willen we dat zo houden of zouden we misschien ook anderen willen nodigen tot deze Maaltijd, of is er nog een tussenweg mogelijk? Betekenen keuzes op deze vlakken ook iets voor de wijze van vieren; aan de tafel, in een kring, lopend of nog wel een andere vorm?

Deze meer praktische uitwerkingen volgen op het inhoudelijk gesprek. Voorstellen tot continuering dan wel verandering van onze huidige gebruiken inzake de viering van het Heilig Avondmaal  zullen op de gemeenteavond van dit voorjaar worden voorgelegd.

 

De Kerkenraad.

Vul een zoekwoord in en druk enter