Nieuws Kerkenraad.

VANUIT DE KERKENRAAD.

(Geplaatst: maandag 25 oktober 2021)

 

HERVORMDE GEMEENTE

TER AAR

Bezoek kerkdiensten

Sinds afgelopen zondag zijn de versoepelingen van de coronamaatregelen ingegaan. Dat betekend dat alle plaatsen weer beschikbaar zijn. Omdat bij kerken geen coronacheck bij binnenkomst plaats zal vinden is er wel het advies elkaar de ruimte te geven en gepaste afstand te houden met de andere kerkgangers. Ter herinnering hieraan blijven de groene smileys nog even hangen. Ook hopen wij dat de voorste banken gebruikt blijven worden. Bezoekers worden niet meer geregistreerd en er is geen begeleiding meer van de koster bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk. Alle paden mogen weer gebruikt worden. Ook hier wel met de regel:  geef elkaar de ruimte!

De collectes blijven tot nader bericht alleen bij de uitgang. Ook wachten we nog even om elkaar de hand te schudden. Een uitzondering hierop is de handdruk van de ouderling van dienst onder de kansel aan de voorganger. Zo komen we stap voor stap steeds dichterbij, zoals we noemen, het “oude normaal”.  Laten we daar met zijn allen naar uitzien en ons voor inzetten. Goede diensten gewenst.

 

*****

Rond de diensten

Komende zondagen, zoals u kunt begrijpen, naast de geplande nu ook invallende gastvoorgangers. Naast de zondagse diensten mogen we ook weer samen komen in de dankdienst voor gewas en arbeid op de 1e woensdag van november. Zondag 7 november is het de zendingszondag. Een medewerker vanuit de GZB zal kort in de dienst en vervolgens  na de dienst in De Ark onder het genot van de koffie en thee  komt vertellen over het zendingswerk. Hieronder leest u hier meer over. Van harte welkom allemaal. Goede en gezegende dienst toegewenst.

 

 Ds. Hendriks met ziekteverlof

De vakantie week van ds. Hendriks en zijn gezin is helaas heel kort geweest. Vorige week zondag is ds. Hendriks dusdanig gevallen dat hij zelfs enige tijd buiten bewustzijn is geweest. Na onderzoek in het Franse ziekenhuis zijn geen ernstige complicaties ontdekt waarin zij besloten hebben de volgende dag naar huis te gaan.

Dinsdagmorgen heeft de huisarts hem, met de diagnose hersenschudding, enige tijd absolute rust voorgeschreven. De lengte van die “enige tijd’ is nog onzeker. Voorlopig  betekent het dat de dominee de komende weken met ziekteverlof is. Via de app, mail en kerkblad zullen de deelnemers van gespreksgroepen en catechese op de hoogte worden gehouden van verdere bijeenkomsten. Graag geen bezoek aan en telefonisch contact met de  pastorie, maar een kaartje is zeker welkom. Wij wensen de dominee een voorspoedig herstel toe en leven ook mee met het hele gezin en in het bijzonder zij die de val en de eerste angstige gevolgen daarna van dichtbij hebben meegemaakt. Sterkte allemaal.

 

Pastoraat

Wij willen u vragen om de komende periode  bij vreugde, ziekte, ziekenhuisopname en andere omstandigheden waar we u in kunnen bijstaan, contact op te nemen met de scriba, P. Roos, tel. 0172-602253, of bij één van uw wijkcontactadressen. (Zie hiervoor de winterbijlage.) 

 

Verkiezing ambtsdragers

Iedere 2 jaar zijn er ambtsdragers-verkiezingen. Dan zijn volgens rooster de helft van de kerkenraadsleden aftredend en al dan niet herkiesbaar. Door ambtswisselingen is het rooster ontregeld geraakt maar dat hebben we nu weer gecorrigeerd. Volgens rooster aftredend en herkiesbaar: Diaken G.J. Mulder, de Ouderlingen J.M. Quakkelaar; A. Kempenaar en P. Roos en  Ouderling-Kerkvoogd B.C. Klerkx. Bijzonder dankbaar en blij zijn wij dat zij zich allemaal herkiesbaar hebben gesteld. Door de correctie is ouderling A. Kempenaar in dit rooster gekomen. Daar zij zeer kort geleden in het ambt is bevestigd zal zij nu niet herbevestigd worden.  Mede door het gecorrigeerde rooster is ouderling-kerkrenmeester B. v. Harten in het andere roosterdeel terecht gekomen. Hij heeft helaas te kennen gegeven om toch einde van dit jaar met zijn ambt te willen stoppen. Tot slot is er nog de openstaande vacature  voor diaken.

Kort samengevat zijn er per 31 december 2021 5 ambtsdragers die hun ambt willen voortzetten voor een nieuwe periode, is er een diaken vacature en een ouderling-kerkrentmeester vacature.  Wij roepen u dan ook van harte op namen in te dienen van belijdende lidmaten die u geschikt acht voor het  ambt van diaken of ouderling/kerkrentmeester.  Schroom ook niet om uzelf beschikbaar te stellen. Deze namen dienen voor 12 november a.s.  schriftelijk te worden ingediend via de mail scribaat@hervormdegemeenteteraar.nl of het postadres van de kerkenraad:  Postbus 21 2460 AA Ter Aar of op Kerkweg 32 2461 GD Ter Aar. Wij willen u van harte oproepen deze ambtsdragers-verkiezingen in uw gebed tot God te noemen en u te bezinnen op en open te staan voor de invulling van de vacatures.

 

Online kerkdiensten

Via deze site www.hervormdegemeenteteraar.nl. kunt u buttons aanklikken van Kerkomroep of You Tube.  Via beide verbindingen kunt u live meeluisteren en/of  meekijken. Na de gehouden dienst kunt u de uitzending op De Kerkomroep direct terugluisteren. Bij de  uitgezonden dienst via You Tube  kan dat via de site van de kerk pas de volgende dag.  Voor eerder terugkijken moet u naar de internetsite van  You Tube en dan zoeken op: live stream NH kerk Ter Aar.

 

Wintertijd.

In de nacht van zaterdag 30 oktober 2021 op zondag 31 oktober 2021 gaat de wintertijd weer in. Een lange nacht dus en voor velen begint de dag met meer licht. Wat staat er nog in de weg om naar de kerk te gaan?

 

*****

Historie:       

 

(Geplaatst: maandag 27 september 2021)

In de afgelopen periode is de kerkenraad op 20 april en 2 juni bijeen geweest. Op 20 april hebben wij afscheid genomen van ouderling Wilco Molenaar. Door zijn verhuizing naar Waddinxveen heeft hij zijn taak als ouderling moeten beëindigen. Wij zijn heel dankbaar voor  het vele werk dat hij voor de gemeente heeft gedaan en speciaal voor het jeugdwerk waarbij zijn vrouw Arinda zich ook geweldig heeft ingezet. Op 2 juni hebben we Anja Kempenaar als nieuwe ouderling mogen verwelkomen. Blij en dankbaar zijn wij dat zij zich geroepen voelt zich in te zetten als ouderling en vertrouwen op een goede samenwerking. Onze preses Marco van Harten is van ambt gewisseld en zal in het bijzonder zijn aandacht gaan richten op het  jeugdwerk. Naast de vaste agendapunten hebben we gelukkig ook weer de eerst stappen gezet op weg naar de vertrouwde wijze van kerkdiensten en ook naar de overige  gemeenteactiviteiten, en daarbij in het  bijzonder, van die in het komende winterseizoen.

 

Kerkdiensten

Geweldig dat we sinds zondag 6 juni weer met meerdere mensen in de diensten  samen mogen komen. Voor onze kerk betekent het  dat er  maximaal 60 mensen (exclusief medewerkers) tijdens een kerkdienst aanwezig kunnen zijn. Het aanmelden vooraf is voorlopig niet meer nodig. Als in de praktijk blijkt dat het aantal kerkgangers het maximale aantal dreigt te gaan naderen komen we hier op terug.

Wel zullen de kerkgangers bij binnenkomst worden geregistreerd. Bij binnenkomst dient u de handen te ontsmetten, de gezondheidsvragen in acht te nemen en de plaatsbepaling door  de koster  op te volgen. Ook is het heel erg fijn dat we weer mogen zingen. Weliswaar beperkt en op ingetogen wijze, maar de samenzang klinkt weer in de kerk.

De kerkenraad heeft besloten om per dienst maximaal 2 momenten met elkaar te zingen. Een zangmoment in de dienst en het slotlied. De liederen worden op de beamer getoond. De normaal aanwezige zangbundels blijven nog even niet beschikbaar.

Wij hopen en vertrouwen er op dat deze verruiming het begin is van de terugkeer naar een tijd waarin ook het samenkomen in de diensten weer als vertrouwd zal mogen worden ervaren.

 

Ontmoeting na de dienst

De ontmoeting na de morgendienst buiten bij De Ark, met koffie, thee en limonade zal voorlopig wekelijks blijven plaatsvinden. Natuurlijk alleen bij droog weer. Met dank aan ons kostersechtpaar die elke week ook hier maar weer voor klaar staan.  Gezien het aantal daarbij aanwezigen is het koffiedrinken in De Ark nog niet toegestaan.

Jeugdwerk

Vanaf heden zal Marco van Harten, als jeugdouderling,  de kerkenraad gaan vertegenwoordigen in de jeugdraad. Daarnaast zal er een wisselende afgevaardigde bij de jeugdraadbijeenkomsten aanwezig zijn. Op woensdag 9 juni jl. is er op initiatief van ds. Hendriks, Marco en de jeugdraad een bijeenkomst geweest waarvoor allen die op enerlei wijze verbonden zijn of affiniteit hebben met het jeugdwerk en de catechese bij elkaar zijn gekomen om met elkaar van gedachten te wisselen over  bestaande en mogelijk nieuwe jeugdactiviteiten. Maar bovenal om elkaar te bemoedigen voor het nieuwe seizoen. Want het was niet makkelijk om in de afgelopen periode met de vele corona beperkingen in contact te blijven met de jeugd en de jongeren van de gemeente.

 

Online kerkdiensten

Er is in de afgelopen periode veel werk verzet om de onlinediensten nog verder te perfectioneren. De uitzendingen via de kerkomroep zijn niet veranderd. Voor de  uitzendingen via You Tube wordt nu gebruik gemaakt van een nieuwe beweegbare camera die de mogelijkheid heeft om meer variatie te geven in de beelden die thuis te zien zijn. Daarnaast worden sinds kort ook de beamerbeelden niet via de cameralens opgenomen en uitgezonden maar krijgt u rechtstreeks vanuit de computer op uw beeldscherm thuis te zien wat een veel scherper beeld geeft thuis.

 

Kunstweken

Al enkele jaren organiseert  Stichting !Triggr de kunstweken in Ter Aar. Dit jaar hebben wij als gemeente ook onze medewerking toegezegd om hieraan deel te nemen en de kerk ter beschikking te stellen voor het exposeren van kunst. Kunstschilder Leo Klink uit Nieuwkoop zal zijn schilderijen in onze kerk ten toonstellen. Zijn werk bestaat met name uit schilderijen van kerken, kerkinterieurs en bloemboeketten. De kunstweek is op zaterdag 19 juni gestart. Komende zaterdag 26 juni van 10.00 – 14.00 uur, woensdag 30 juni van 14.00 – 16.00 uur en op zaterdag 3 juli van 10.00 – 14.00 uur is de kerk open om de schilderijen te bewonderen. Wij hebben besloten om aan deze kunstweek mee te doen om zo de kerk ook voor hen die niet gewoon zijn  een kerk te bezoeken hiermee  de gelegenheid te geven de kerk eens binnen te lopen en naast de expositie ook het kerkinterieur eens op zich te laten inwerken.

 

Volgende kerkenraadsvergadering in 2021

Deze zullen worden gehouden op 12 juli en 6 sept.

 

 

–oo0oo–

Mei 2021.

 

Bevestiging ouderlingen

Op zondag 30 mei zal in de morgendienst  de bevestiging tot ouderling plaatsvinden van dhr. M. v. Harten ( Marco) Paradijsweg 12, en mevr. A. Kempenaar – Voshart ( Anja) Langeraarseweg  264. We zijn heel blij en dankbaar dat de ouderling vacatures hiermee worden vervuld. Wij zien uit naar een goede dienst en wensen beide Gods zegen op de taak die zij op zich gaan nemen.

 

April – mei 2021.

 

Vacature ouderlingen

Dankbaar en blij zij wij dat naast dhr. M. v. Harten ( Marco) Paradijsweg 12, ook mevr. A. Kempenaar – Voshart ( Anja) Langeraarseweg  264, de verkiezing tot ouderling van de gemeente heeft aangenomen. Hiermee zijn de twee ouderling vacatures vervuld. Marco van Harten zal de taak van jeugdouderling op zich gaan nemen. De datum van de bevestiging zal binnenkort worden besproken en bekend gemaakt.

 

Koffie drinken na de dienst

Omdat velen de ontmoeting van elkaar zeker missen, willen we in de komende periode na de morgendiensten met elkaar koffie drinken buiten bij De Ark. Natuurlijk moeten  de weersomstandigheden dit toelaten en dient een ieder de 1,5 meter maatregel  te respecteren.

 

Kerkdiensten nog beperkt toegankelijk

Er komen steeds meer versoepelingen rond de corona pandemie maar het kerkbezoek kent nog wel beperkingen.  Het is daarbij verplicht je vooraf aan te melden. Daarom aanmelden als u een kerkdienst wilt bezoeken. Zowel voor de morgen- als de avonddiensten. Dit aanmelden kan ( liefst uiterlijk op de vrijdag voor de dienst) door een mail te sturen naar: scribaat@hervormdegemeenteteraar.nl of de scriba te bellen op tel.nr. 0172-602253.  Geef daarbij uw voorkeur aan voor de ochtend- of avonddienst.

Bij meer dan de toegestane aantal aanmeldingen per dienst moeten wij gemeenteleden teleurstellen en zullen zij de daaropvolgende zondag als eersten in aanmerking komen om de dienst te bezoeken. Voorlopig  ontvangt u altijd een bericht of uw  aanmelding wel of niet wordt gehonoreerd voor de ochtend of de avond.

 

Online kerkdiensten

Via deze site www.hervormdegemeenteteraar.nl. kunt u buttons aanklikken van Kerkomroep of You Tube.  Via beide verbindingen kunt u live meeluisteren en/of  meekijken. Na de gehouden dienst kunt u de uitzending op De Kerkomroep direct terugluisteren. Bij de  uitgezonden dienst via You Tube  kan dat via de site van de kerk pas de volgende dag.  Voor eerder terugkijken moet u naar de internetsite van  You Tube en dan zoeken op: live stream NH kerk Ter Aar.

 

*****

 

1e Kwartaal  2021.

 

In de afgelopen periode heeft de kerkenraad op 20 januari en op 9 maart vergaderd. .De  vergadering van 20 januari heeft niet fysiek plaatsgevonden maar hebben alle kerkenraadsleden schriftelijk gereageerd op de agendapunten waar een besluit over genomen  moest worden. Een mooi en goed geslaagd alternatief maar het fysiek bijeen komen als kerkenraad is net als het met elkaar zijn in de klas, op het werk, op de verjaardag enz. echt wel veel fijner. Ondanks alle beperkingen hebben we toch geprobeerd om ook in deze corona periode op verschillende wijze met elkaar en met u in contact te blijven.

Het is een bijzondere tijd die we met elkaar door moeten, maar wel met het volste vertrouwen dat deze periode ten einde komt en we elkaar weer kunnen gaan ontmoeten waar en wanneer we dat graag willen.

 

Kerkdeuren weer voorzichtig open

Na een periode van lockdown maatregelen rond het coronavirus zijn we op dit moment terechtgekomen in een tijd waarin heel voorzichtig diverse versoepelingen van deze maatregelen mogelijk zijn. Het moderamen van de generale synode is van mening dat binnen de basisregels van de overheid het verantwoord is hierdoor ook het kerkelijk leven iets meer ruimte te geven. Daarom adviseren zij de kerkenraad deze mogelijkheid  op een  passende wijze vorm te geven. De kerkenraad heeft in de vergadering van 9 maart besloten hieraan graag  gehoor te geven en de kerkdiensten vanaf woensdag 10 maart (bidstond ) weer toegankelijk te maken voor 30 kerkbezoekers (exclusief medewerkende) Het is verplicht je vooraf aan te melden. Daarom aanmelden als u een kerkdienst wilt bezoeken. Dat kan vanaf nu. Zowel voor de  ochtend- als voor de avonddiensten.

Dit aanmelden kan tot en met de vrijdag voor de zondagse diensten,  door een mail te sturen naar: scribaat@hervormdegemeenteteraar.nl of de scriba te bellen op tel.nr. 0172-602253.  Geef daarbij uw voorkeur aan voor de ochtend- of avonddienst.

Bij meer dan 30 aanmeldingen per dienst moeten wij gemeenteleden teleurstellen en zullen zij de daaropvolgende zondag als eersten in aanmerking komen om de dienst te bezoeken. Voorlopig  ontvangt u altijd een bericht of uw  aanmelding wel of niet wordt gehonoreerd voor de ochtend of de avond. Het is echt heel vervelend om op deze manier het kerkbezoek te moeten ‘organiseren’ maar  we zijn heel dankbaar dat we weer bijeen mogen komen en  het kan en mag nu nog niet anders.

De komende weken is er nog geen Kindernevendienst. De kinderen maken het project thuis af. Op de 1e Paasdag zal er in de kerk de afronding van het project zijn met de kinderen erbij. De bedoeling is dat er vanaf 11 april  weer wekelijks kindernevendienst  zal zijn.

 

Ouderling vacature

Helaas zijn er geen namen voorgedragen voor de ouderling vacatures. Door de verhuizing van ouderling Wilco Molenaar en de al wat langer nog niet ingevulde  ouderling vacature heeft de kerkenraad nu de taak om gemeenteleden te vinden voor deze 2 vacatures. Een niet makkelijke opgave omdat vele het idee hebben dat deze taak hun niet past.  Dat is heel jammer en veelal zeker niet terecht. Daarbij zijn er allerlei mogelijkheden om een taakveld te zoeken die past bij het ambt en de persoon. Daarom de oproep om niet direct nee te zeggen als je hiervoor aangesproken wordt, maar het gesprek aan te gaan en samen te kijken naar de mogelijkheden om je in te zetten voor Gods gemeente hier in Ter Aar.

 

Oproep

Naast zijn  taak als ouderling waren Wilco Molenaar en zijn vrouw Arinda,  ook heel actief bezig met de jongeren in de gemeente en met name met de Crosspro club. Ook daar zal na dit winterseizoen een einde aan komen. Als u degene bent die zich wil gaan inzetten om iets van deze taak over te nemen neem dan gerust contact op met Wilco Molenaar voor meer informatie. We kijken naar u uit! 06-26298535.

 

Pastorale brief

In het begin van de lijdenstijd heeft ds. Hendriks een pastorale brief aan u geschreven. Als u daarover vragen heeft of over door wilt spreken neem dan gerust contact met hem op. Tel. nr. 0172-576527. Dit nummer mag natuurlijk zeker ook gebruikt worden als u de dominee iets wil doorgeven, hem wil spreken of een bezoek gewenst is.

 

Online kerkdiensten

Sinds de strenge lockdown maatregelen die op  15 december 2020 zijn ingegaan hebben ook wij het advies van de PKN opgevolgd om  geen kerkgangers meer tijdens de dienst aanwezig te laten zijn, maar alleen online diensten  te houden. Met wat aanloopprobleempjes is dat prima gegaan. U kunt meeluisteren via de kerkomroep en meeluisteren en meekijken via You Tube.  Deze online mogelijkheid zal gehandhaafd blijven ook nu de  kerkdiensten weer daadwerkelijk door u bezocht  kunnen worden. Een werkgroepje is bezig om de kwaliteit van de uitzendingen verder te optimaliseren. Daartoe zal ook een nieuwe camera komen die betere en meerdere beeldmogelijkheden  kan realiseren. Wij houden u hierover op de hoogte.

Openstellen kerk

Nadat de eerste lockdown periode werd verlengd hebben we  op initiatief van ds. Hendriks

de kerkdeuren geopend op de zondagen van 11.00 – 12.00 uur en op de woensdagen van 14.00 – 16.00 uur. Dit om juist in de tijd dat de kerkdiensten niet bezocht kunnen worden de mogelijkheid te geven de kerk gewoon even binnen te lopen om daar even te zijn, even stil te zijn of te bidden, voor een praatje met de dominee of een kerkenraadslid en voor  kopje koffie of thee. Daar is zeker gebruik van gemaakt. Soms  1 persoon, maar veelal meerdere, zijn op de genoemde tijden even binnen gekomen.

Nu de kerkdeuren weer open zijn gegaan is besloten om deze mogelijkheid vanaf nu weer te beëindigen

 

Avondmaal

Helaas hebben we in januari het Heilig Avondmaal niet kunnen vieren. Gelukkig hopen we dit op Goede Vrijdag weer te houden. De viering aan tafel zal vanwege de algemene maatregelen rond de corona niet mogelijk zijn. De wijze van viering zal in het kerkblad worden toegelicht.

 

*****

4e Kwartaal 2020.

 

VANUIT DE KERKENRAAD

In de afgelopen periode heeft de kerkenraad op 12 oktober  en 23 november vergaderd. We zitten nog midden in een tijd waarin we door de coronamaatregelen  beperkt worden in de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Te beginnen natuurlijk bij het niet optimaal bijeenkomen in de kerkdiensten. Het is zeker fijn en dankbaar dat we bij elkaar mogen komen in de kerk maar het doet heel veel pijn om u te vragen een keer thuis te blijven en daar mee te luisteren en/of te kijken. Gelukkig is er daarbij volop medewerking en is nog nimmer een wanklank gehoord bij de contacten hierover. Daarvoor heel veel dank! Ook de andere activiteiten moeten allemaal onder het vergrootglas om te bepalen wat de mogelijkheden zijn.

Ondanks de zeer goede zorgen van de ‘inval’ predikanten is het geweldig fijn om nu weer samen te werken met een ‘eigen’ predikant. Ideeën, organisatie, uitvoering, het gaat allemaal soepeler als de predikant de hele week onder ons is. Ds. Hendriks bruist van energie en ziet allerlei mogelijkheden, dus als de corona periode is overwonnen dan ….

Zover is het nu nog niet en dus staan in deze periode de kennismakingsbezoeken aan de gemeenteleden centraal. Naast de vaste aandachtspunten in de kerkenraadsvergaderingen  hieronder nog een aantal andere onderwerpen die aan de orde zijn geweest.

 

Winteractiviteiten

Begin van 2021 gaat ds. Hendriks beginnen met de catechese. De uitnodigingen, met name naar de jongeren, zullen t.z.t. daarvoor uitgaan. Neemt niet weg dat er natuurlijk ook mogelijkheden zijn voor ouderen die meer kennis willen vergaren van het evangelie.

Ds. Hendriks hoort graag van u. Vanaf januari 2021 zal ds. Hendriks ook  de 80-plussers gaan bezoeken rond hun verjaardag.

Voor andere activiteiten wordt gekeken naar de mogelijkheden die nu kunnen, dan wel in de toekomst weer mogelijk zijn. Denk aan gespreksgroepen, koffiedrinken, gemeente-avonden e.d.

 

Kerstvieringen

Dit jaar willen we graag én op de kerstavond 24 december, én op de 1e kerstdag 25 december twee vieringen houden.                                                                                                                                       (Laatste bericht: door de corona maatregelen komt op 25 december de tweede dienst te vervallen)

 

Kerstavond 24 december:

Eerste viering om 19.00 uur. Deze kerstviering is uitsluitend voor de kinderen van de kindernevendienst, waarbij er helaas slechts ruimte is voor één van de ouders. In deze dienst is ook de afsluiting van het Kerstproject.

Tweede viering om 21.00 uur. Dit is de gebruikelijke viering, maar dit jaar natuurlijk zonder gastkoor en gemeentezang.

Eerste kerstdag 25 december:

Eerste viering om 9.30 uur.  Tijdens deze dienst is er ook kindernevendienst.

Tweede viering om 11.00 uur.      (Laatste bericht: door de corona maatregelen komt deze dienst te vervallen)

 

 

Wij hopen dat met deze vier diensten toch iedereen minimaal één keer een kerstviering kan bijwonen. De inmiddels zeer geliefde zangdienst op tweede kerstdag kunnen we jammer genoeg dit jaar  niet houden.

Vergeet u niet aan te melden voor de diensten! Uiterlijk 22 december.                                                                                                                                           (Laatste bericht: door de corona maatregelen komt dit te vervallen. De diensten zijn alleen digitaal te bekijken/ beluisteren – zie www.hervormdegemeenteraar.nl)

 

Alle diensten zijn natuurlijk ook via kerkomroep te bekijken en te beluisteren. Direct of op een later moment.

 

Gezamenlijk moderamen

Er is met elkaar gesproken over de gebruikelijke gezamenlijke aankondiging in het dorp van de kerstdiensten. Dit jaar gaat de nadruk helaas niet liggen op de uitnodiging om te komen maar meer op een kerstgroet en de digitale meekijk- en luister mogelijkheden. Daarnaast zullen beide gemeentes het blad Petrus onder haar leden verspreiden met een flyer over de diensten en de digitale mogelijkheden. Helaas is dit jaar geen scholenzondag tot stand gekomen. Het samen gaan van het Ter Aarse basisonderwijs vroeg en vraagt alle aandacht van de scholen. Ook de nieuwe open en brede identiteit van de nieuwe basisschool De Vaart doet de kerken erg pijn. We zullen samen met de Rooms katholieke parochie graag met de directie van de basisschool in gesprek gaan om te kijken waar mogelijkheden zijn om iets voor elkaar te kunnen betekenen. De Gereformeerde kerk heeft de naam gewijzigd  in “Protestantse gemeente De Aarkerk”. Zij heeft daartoe van de classis Zuid-Holland Noord toestemming gekregen. Wij zijn hier door de classis vooraf over gehoord. Wij hebben de classis meegegeven de naamsverandering op zich wel begrijpelijk te vinden om daarmee minder gestempeld kerk in het dorp te kunnen zijn, maar er is nog een protestantse gemeente in Ter Aar en wel de Hervormde gemeente en dat kan tot verwarring leiden en mogelijk consequenties hebben in de toekomst. We zullen elkaar zeker blijven informeren en  ontmoeten en daar waar mogelijk samenwerken. In samenwerking met de KND wordt gewerkt aan de rugtasjesactie vanuit de kerken ten behoeve van kinderen wiens ouders afhankelijk zijn van de voedselbank.  Dit jaar geen levende adventskalender met bezoeken bij elkaar aan huis. In het voorjaar hopen we weer de gezamenlijke afsluiting winterseizoen te mogen houden.

 

Ouderling vacature

Gedurende al wat langere tijd is er in onze gemeente nog steeds een ouderlingvacature. Nu lukt het de huidige 4 ouderlingen goed om dat met elkaar op te lossen maar helaas moeten we afscheid gaan nemen van ouderling Molenaar die de gemeente gaat verlaten door zijn verhuizing naar Waddinxveen. Hij beëindigt zijn taak officieel op 31 maart 2021.  Ergens in de maanden daarna zal de verhuizing een feit worden. Naast zijn  taak als jeugdouderling is hij ook heel actief bezig met jongeren in de gemeente en met name met de Crosspro club.

Als u degene bent die zich wil gaan inzetten om iets van zijn taak over te nemen neem dan gerust contact op met Wilco Molenaar. We kijken naar u uit! 06-26298535

 

Kerkdienstuitzendingen

De beelduitzending via de kerkomroep heeft helaas in de afgelopen periode regelmatig landelijke storing gekend. De kerkomroeporganisatie is samen met de internet provider intensief bezig om onderzoek te doen en verbeteringen aan te brengen om de steeds verder uitbreidende groep kijkers en luisteraars ongestoord de kerkdiensten thuis te kunnen laten meemaken. Wij vertrouwen er op dat dit ook zeker in de komende kerstperiode waargemaakt zal worden.

 

*****

 

Nieuwsbrief over de samenkomsten in de Hervormde Kerk van Ter Aar.

 

Beste gemeenteleden,

 

We beginnen deze brief graag met woorden van PKN preses ds. M. Batenburg.

 

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters,

 

De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn. Het is om moe en verdrietig van te worden – ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is.

Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aankomt. In de eerste plaats is dat de levende God zelf. We zijn niet aan onszelf overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen.

Daarom luisteren we volhardend naar het Evangelie en leven we Christus tegemoet. De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. We blijven volhardend in geloof vieren door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs allerlei wegen houden we contact.

Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties.

In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij.

Kom, Schepper Geest,  ontsteek in ons het vuur van uw liefde.

Houd ons vast, in Jezus’ Naam.

*****

                                                                                                                                

Zoals u in de afgelopen dagen heeft vernomen heeft de overheid sterk geadviseerd om bij kerkelijke bijeenkomsten  vanaf heden maximaal 30 personen toe te laten. ( Dit is exclusief medewerkenden en de kinderen van de kindernevendienst). Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland aan de gemeenten deze richtlijnen van de overheid ter harte te nemen.

Ook wij hebben besloten deze nieuwe richtlijnen op te volgen.

 

 

Daarom zullen vanaf heden  naast de bekende RIVM maatregelen de volgende maatregelen van toepassing zijn:

 

1) Gedurende de maand oktober komen wij in de diensten met maximaal 30 personen bijeen

( dit is exclusief medewerkenden en de kinderen van de kindernevendienst)

2)  Gemeentezang zal niet plaatsvinden.

3)  U bent vrij in het dragen van een mondkapje tijdens binnenkomen en verlaten van de dienst.

4) U dient zich vooraf aan te melden om de dienst bij te kunnen wonen.

 

 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: scribaat@hervormdegemeenteteraar.nl of de scriba te bellen op tel.nr. 0172-602253.

Geef daarbij uw voorkeur aan voor de ochtend- of avonddienst.

Bij meer aanmeldingen dan toegestaan kan de kerkenraad bij de indeling afwijken van uw voorkeur. Bij meer dan 60 aanmeldingen per zondag in oktober moeten wij gemeenteleden teleurstellen en zullen zij de daaropvolgende zondag als eersten in aanmerking komen om de dienst te bezoeken. Voorlopig  ontvangt u altijd een bericht of uw  aanmelding wel of niet wordt gehonoreerd voor de ochtend of de avond.

Het is echt heel vervelend om op deze manier het kerkbezoek te moeten ‘organiseren’ maar  het kan en mag nu even weer niet anders.

 

Iedere zondagochtend is er oppas en kindernevendienst

 

Nog even alles kort op een rijtje:

 

1. Voorlopig maximaal 30 personen per dienst met genoemde uitzonderingen

2. U bent vrij in het dragen van een mondkapje tijdens binnenkomen en verlaten van diensten

 1. Meld u aan voor de diensten volgens de bovenstaande mogelijkheden.
 2. Neem zelf de beslissing of het verantwoord is om naar de kerk te gaan.
 3. Zeg tijdig uw aanmelding af bij verhindering
 4. Bij binnenkomst kerk wordt er gevraagd of u corona gerelateerde klachten heeft, dient u uw handen te ontsmetten met de aanwezige gel en volgt u de aanwijzingen van de coördinator.
 5. Neem uw jas mee naar binnen en hang die niet aan de kapstok.
 6. Volg de aanwijzingen van de coördinator in de kerk omtrent de zitplaatsen
 7. Liedboeken zijn niet beschikbaar. Neem uw eigen liedboek mee om de liederen mee te kunnen lezen. Er wordt niet gezongen.
 8. In de dienst wordt niet gecollecteerd, alleen bij de uitgang.
 9. Na afloop van de dienst verlaten we de kerk met onderlinge afstand van 1,5 mtr. Te beginnen met de achterste bank en met aanwijzingen van de koster. We blijven dan niet bij de ingang staan maar lopen direct door om zo gewenst elders een praatje met elkaar te maken.

 

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

 

 

N.B. Vanaf aanstaande zondag zijn de ochtenddiensten mee te kijken via

www.hervormdegemeenteteraar.nl  en het aanklikken van ‘You Tube’.

 

–oo0oo–

 

Verbintenis – intrededienst

Op zondag 4 oktober was er de Bevestiging – en Intrede dienst en werd ds. W.H. Hendriks aan de gemeente verbonden. Onze interim predikant Ds. C. Hendriks heeft de dienst van verbintenis geleid waarna ds. W.H. Hendriks de dienst heeft vervolgt om daarmee zijn intrede in de hervormde Gemeente van Ter Aar te doen. Zoals gebruikelijk zijn er vele kaarten verzonden over deze dienst. Ds. Hendriks had aangegeven dat hij het grootse deel  van de beschikbare plaatsen in de kerk graag ingevuld ziet door de eigen gemeenteleden en een zeer beperkt deel door genodigden. Daarom bevatte het grootste deel van verzonden kaarten  een kennisgeving met wat er te gebeuren stond met de mededeling dat de dienst via kerkomroep of ‘You Tube’ mee te luisteren en/of te kijken is en een zeer klein deel kreeg daarbij een uitnodiging voor deze dienst. Voor de gemeenteleden waren, na aanmelding i.v.m. de corona perikelen, de overige plaatsen beschikbaar.

Vanwege de coronamaatregelen was er na de dienst helaas alleen  een informele ontmoeting in De Ark voor hen die daarvoor uitgenodigd zijn.

 

–oo0oo–

GESCHIEDENIS:

 

Beroepingswerk.

De voorbereidingen zijn achter de rug en alle toestemmingen zijn gegeven om het beroepingswerk te mogen starten.

De commissie bestaat uit: Cora de Hoogd (Jeugdraad) – Arinda Molenaar (gemeentelid) – Magda Nagel (Kerkenraad) – Christien Heijboer ( HVD) – Teun Spies (gemeentelid)- Gerard v.d. Laan (gemeentelid) Sjaak Roest (Kerkenraad) – Piet Roos (Kerkenraad). Zodra er ontwikkelingen zijn te melden zal de commissie van zich laten horen.

–oo0oo–

Voortgang ‘Beroepingswerk’.

 

Beroep ds. W.H. Hendriks te Mijnsheerenland

Beroep

De beroepingscommissie heeft na een bijzondere periode van horen en overleg de kerkenraad een unanieme aanbeveling gedaan voor de vacature van predikant in onze gemeente. De kerkenraad heeft in de vergadering van vrijdag 3 juli jl. deze aanbeveling met grote dank aangenomen en besloten een beroep uit te brengen op  Ds. W.H. (Wim) Hendriks uit Mijnsheerenland. Daar er geen bezwaren tegen de gevolgde procedure rond dit beroep zijn ingebracht is dit beroep ook daadwerkelijk aan hem uitgebracht. Op donderdag 16 juli jl.is er een gemeenteavond gehouden waarin de gemeente en de beroepen predikant en zijn vrouw kennis met elkaar hebben gemaakt. Dat was een hele fijne ontmoeting met een grote opkomst in de kerk. Voor het einde van deze maand hopen wij een antwoord op het uitgebrachte beroep te ontvangen van hem.  Laten wij hopen en bidden dat er een positief bericht ontvangen mag worden en wij als gemeente binnen niet al te lange tijd weer een predikant in ons midden mogen hebben.

Zo luidde bovenstaande tekst tot maandag 20 juli.

Het hopen en bidden mocht verhoord worden!

Zeer verheugd en dankbaar mogen we u melden dat maandagmorgen ds. W.H. Hendriks ons heeft laten weten het beroep naar onze gemeente aan te nemen.

 

Duizend- duizendmaal o Heer,

Zij U daarvoor dank en eer!

 

Bevestiging en intrede diensten zijn D.V. 4 oktober 2020.

Aanvang van deze diensten zijn om 15.00 uur.

De kerkenraad

*****

Situatie per 5 juni 2020.

De beroepingscommissie is vorige week weer bijeengekomen om hun taak weer op te pakken.

De afgelopen periode is het horen in kerkdiensten niet mogelijk geweest, maar via  internet is de commissie toch in de gelegenheid geweest om mogelijke kandidaten te beluisteren. Wij hopen dat zij ondanks de lastige omstandigheden de kerkenraad binnenkort een advies kunnen aanreiken.

Wij wensen hen wijsheid en zegen bij hun taak toe.

*****

Situatie per 3 april 2020.

De bijeenkomst van de beroepingscommissie op woensdag 18 maart, zoals gemeld in het vorige kerkblad, is evenals vele andere activiteiten, gezien de Corona-maatregelen niet doorgegaan. De commissieleden zijn bezig om via de internet diverse mogelijke kandidaten te beluisteren. Zodra we onze taak weer mogen aanvangen kunnen we  dit “voorwerk” bespreken en contacten gaan leggen. Naar wij hopen en wensen zal daar vervolgens voor de zomer nog een advies uit voortkomen naar de kerkenraad. Laten we ook het beroepingswerk in ons gebed niet vergeten.

*****

Situatie per 15 maart 2020.

Zoals we ook al hebben afgekondigd is het uitgebrachte beroep op ds. Jan Scheele – Goedhart uit Amsterdam door hem niet aangenomen.  Hij en zijn vrouw zijn  intensief met dit beroep bezig geweest maar toch tot de conclusie gekomen hier geen gehoor aan te kunnen geven. De kerkenraad heeft in de afgelopen vergadering besloten om de beroepingscommissie te verzoeken het zoekproces naar een nieuwe voorganger voort te zetten. De commissie is afgelopen woensdag bijeen geweest en heeft de eerste vervolgstappen al weer genomen om te gaan horen en nieuwe contacten te leggen. Zodra er ontwikkelingen zijn wordt u daarover geïnformeerd.

*****

Situatie per 1 februari 2020.

In het vorige kerkblad hebben we u geïnformeerd over het beroep dat uitgebracht gaat worden op ds. Jan Scheele – Goedhart. Inmiddels zijn hier diverse afspraken voor gemaakt. Het beroep zal op vrijdag 14 februari officieel worden aangeboden. Vanaf die datum gaat ook de 3 weken bedenktijd in. Vervolgens zal hij op zondag 16 februari in de morgendienst voorgaan. Na deze dienst zal hij tezamen met zijn vrouw bij de uitgang gaan staan waar u hen de hand kunt geven. Daarna is er nog een informele ontmoeting In De Ark onder het genot van koffie, thee en limonade. Op woensdag 19 februari zal er om 19.30 uur in De Ark een gemeenteavond zijn met een uitgebreide kennismaking met ds. Jan Scheele – Goedhart en zijn vrouw. Beste gemeenteleden laten we op enig dan wel op meerdere momenten onze warme belangstelling uitten aan de beroepen predikant en zijn gezin op de bovenstaande momenten. Maar laten we ook bovenal door gebed onze God vragen om zijn zegen rond dit beroepingswerk en alles zo te leiden dat ieder bij dit alles op de juiste weg terecht komt.

God is het die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt staat er in Efeze 1 vers 11. Laten we daar maar op vertrouwen.

*****

Situatie per 20 januari 2020.

De beroepingscommissie heeft na een intensieve periode van horen en overleg de kerkenraad een unanieme aanbeveling gedaan voor de vacature van predikant in onze gemeente. De kerkenraad heeft in de vergadering van 13 januari jl. deze aanbeveling unaniem overgenomen en zijn voornemens om Ds. Jan Scheele – Goedhart, wonende in Amsterdam, begin februari te beroepen in de predikantsvacature. Op zondag 16 februari zal ds. Jan Scheele – Goedhart in de morgendienst bij ons voorgaan. Rondom die periode zal er ook een kennismakingsavond worden gehouden. Zodra de datum vaststaat hoort u ervan. Bezwaren tegen de gevolgde procedure van het aanstaande beroep dienen binnen 1 week na de afkondiging in de dienst, dus in dit geval voor 27 januari, te worden ingediend. Nadat het beroep officieel is uitgebracht  gaat de bedenktijd in van 3 weken. Laten we dit beroep omringen met gebed voor wijsheid voor de te beroepen predikant en zijn gezin en dat nu, dan wel later de vacature vervuld mag worden.

“Het komt immers niet aan op wat de mens ziet,
 de mens toch ziet aan wat voor ogen is,
 maar de HEER ziet het hart aan.” (1 Sam. 16:7)

 

*****

Situatie per november 2019.

In een aantal bijeenkomsten heeft de commissie de aangereikte namen met kandidaten die geschikt worden geacht voor de nieuwe predikant voor onze gemeente besproken. Namen die  door gemeenteleden, door de commissie zelf, door ds. Hendriks en ds. Brunt en de via een advieslijst vanuit de landelijke kerk zijn aangedragen. De commissie richt zich op dit moment op de jongere generatie voorgangers. De commissie is inmiddels al een aantal keren op pad geweest om deze mogelijke kandidaten te beluisteren. De ervaringen zijn met elkaar besproken en vervolgens zijn er nu afspraken gemaakt om met enkele kandidaten in gesprek te gaan.

 

*****

 

Profielschets predikant Hervormde Gemeente Ter Aar.

 

 

De Hervormde Gemeente van Ter Aar zoekt een full time predikant (80% is bespreekbaar) die zich aangesproken voelt door het beeld dat in de profielschets van de gemeente wordt gegeven en die mede uitvoering wil geven aan het eind 2018 opgestelde beleidsplan.

Wat betreft de eredienst zoeken wij een predikant die :

 1. Een Bijbelgetrouwe prediking vertaalt naar het dagelijks leven en aandacht heeft voor de individuele mens.
 2. Denkt en werkt vanuit een persoonlijke relatie met God.
 3. Aandacht heeft voor de verschillende ‘stromingen’ binnen de gemeente.
 4. Aandacht heeft voor liturgische ontwikkelingen.

Wat betreft het pastoraat zoeken wij een predikant die :

 1. Een mensen mens is en weet om te gaan met mensen van allerlei pluimage, ook buiten de kerkelijke gemeente. Die gemakkelijk contacten legt en zich niet eenvoudig ‘weg laat blazen’ in discussies. Die toegankelijk is en echt geïnteresseerd is in wat mensen bezighoudt. Doorontwikkelde contactuele vaardigheden zijn dan ook een eerste vereiste.
 2. Gezien de leeftijdsopbouw van de gemeente naast crisispastoraat veel aandacht besteedt aan pastoraat voor jongeren en jonge gezinnen.
 3. Ook incidenteel pastoraat verleent aan dorpsbewoners in Ter Aar die niet strikt tot de hervormde gemeente behoren.

Wat betreft vorming en toerusting zoeken wij een predikant die :

 1. De bestaande kerkelijke activiteiten voor de jeugd en jonge gezinnen weet uit te bouwen en nieuwe eigentijdse initiatieven ontwikkelt.
 2. De kerkenraad en de vrijwilligers stimuleert, bemoedigt en inhoudelijk verder toerust.
 3. Die kerk en wereld verbindt en een brug weet te slaan tussen diaconale activiteiten en maatschappelijk relevante ontwikkelingen.

Wat betreft organisatie en beleid zoeken wij een predikant die :

 1. Kerkenraad en gemeente meeneemt en enthousiasmeert.
 2. Leiding kan geven aan een team zonder eigen dominantie.
 3. Mensen aan elkaar verbindt, bruggen bouwt en tussen de mensen in staat.
 4. Kan relativeren en reflecteert op zijn eigen functioneren.

Gelet de situatie waar de gemeente de laatste jaren in betrokken is geraakt denken wij aan een predikant met gemeente ervaring of een proponent die op andere wijze voldoende levenservaring heeft opgebouwd. Die vertrouwd is met hedendaagse media en communicatiemiddelen. Die met zijn gezin wil deelnemen aan de dorpssamenleving. Die gaat wonen in de ruime pastorie die naast de kerk en het verenigingsgebouw ‘de Ark’ ligt. Bij deeltijd wordt in overleg afgesproken welke taken op andere wijze kunnen worden ingevuld.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de scriba van de kerkenraad: oud. Piet Roos, scribaat@hervormdegementeteraar.nl of tel.  0172-602253 of met de interim predikant ds. Cees Hendriks, chendriks@freeler.nl of tel. 06-55746410

 

–oo0oo–

 

Interimpredikant.

Vanaf 1 januari jl. is ds. C. Hendriks aan onze gemeente verbonden. Ook vanaf deze plaats willen wij hem wijsheid en Gods zegen toewensen bij al het werk wat hij bij ons en elders mag verrichten. Wij vertrouwen op en zien uit naar een periode dat wij samen met hem mogen arbeiden in  de gemeente Ter Aar en zo tezamen met u mogen bouwen aan de gemeente waar jongeren en ouderen elkaar ontmoeten en aanmoedigen in het geloof. Naast het besturen van de gemeente zal hij ook veel gaan bezoeken om zo te ontdekken wat er in de gemeente leeft.  Hij kan dus contact met u opnemen voor een persoonlijk gesprek over geloof en gemeente. Natuurlijk mag ook u contact met hem opnemen als u hem daar over wilt spreken. Tel 06-55746410  of e-mail  chendriks@freeler.nl.

Ds. Brunt blijft aan onze gemeente verbonden voor pastoraat rond vreugde, ziekte, overlijden en de verjaardagsbezoeken aan de 80+ gemeenteleden.

 

–oo0oo–

5 maart 2019.

Ouderling vacatures

In de afgelopen kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad de openstaande ouderlingvacatures besproken. Voor de reeds enige tijd openstaande vacatures voor ouderling is in december één door voldoende stemgerechtigde leden ingediende aanbeveling binnen gekomen te weten broeder J.M. Quakkelaar, Vierambachtsstraat 36. De kerkenraad heeft hem daarmee verkozen tot ouderling. Hij heeft hiervan schriftelijk bericht ontvangen en wij hopen uiterlijk 15 maart zijn antwoord te vernemen op deze verkiezing. Voor de 2e vacature is geen aanbeveling binnengekomen. De kerkenraad heeft nu de taak hier zelf in te gaan voorzien. Wij hopen u hier spoedig over te kunnen informeren. Door het terugtreden van br. Rijnsburger als ouderling is er een nieuwe vacature ontstaan. U allen wordt opgeroepen namen in te dienen van belijdende lidmaten die u geschikt acht voor dit ambt. Deze namen dienen voor 23 maart schriftelijk te worden ingediend via de mail scribaat@hervormdegemeenteteraar.nl of het postadres van de kerkenraad:  Postbus 21 2460 AA Ter Aar of op Kerkweg 32 2461 GD Ter Aar.

–oo0oo–

 

Vul een zoekwoord in en druk enter