Taken college van Kerkrentmeesters.

De financiële belangen van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard, worden behandeld door het college van kerkrentmeesters (CvK) voorheen kerkvoogdij genoemd.
Te denken valt daarbij aan o.a. onderhoud van de kerk, het orgel, “de Ark” en de pastorie, de instandhouding van de predikantsplaats, de vergoeding aan de koster – en de organist.

De vele uitgaven moeten voor het grootste deel worden gedekt door bijdragen van gemeenteleden. Naast de collecten tijdens de kerkdiensten wordt elk jaar van alle leden van de gemeente een bijdrage gevraagd (Actie: Kerkbalans).

 

Collectebonnen.

De bijdragen aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar mits men een bewijs van betaling heeft. Om ook gaven voor de collecten aftrekbaar te maken kunnen collectebonnen worden gebruikt.

 

Inlichtingen hierover kunt u krijgen bij de administrateur, t.w. dhr. B.C. Klerkx. (klik hier voor meer info)

 

Het CvK bestaat uit 3 ouderling-kerkrentmeesters, welke bijgestaan kunnen worden door een administrateur. De ouderling-kerkrentmeesters maken deel uit van de kerkenraad.

Net als de diaconie stelt ook de CvK een begroting en jaarrekening op welke door de kerkenraad (na ter-inzage-legging voor gemeenteleden) wordt vastgesteld.

bankrekening:

Per 1 november 2018 zijn bijna alle bankrekeningnummers van onze kerk veranderd. Bij deze de nieuwe nummers van de belangrijkste bankrekeningen van het College van Kerkrentmeesters (CvK). Het algemene rekeningnummer:

CvK Hervormde Gemeente Ter Aar:                                            NL51RABO 0373 7298 55

 

Overige rekeningnummers betreffende onderstaande zaken:

CvK Hervormde Gemeente Ter Aar inz. Vrijwillige Bijdrage:      NL54RABO 0373 7298 98

CvK Hervormde Gemeente Ter Aar inzake Kerkblad:                   NL20RABO 0373 7299 28

CvK Hervormde Gemeente Ter Aar inzake Orgelfonds:               NL07RABO 0373 7298 71

CvK Hervormde Gemeente Ter Aar inzake Solidariteitskas:       NL70RABO 0373 7299 01

CvK Hervormde Gemeente Ter Aar inzake Verjaardagsfonds:   NL29RABO 0373 7298 63

 

KvKnr.: 76384497

 

*****

 

Het college bestaat uit de volgende personen:

 

Ouderlingen-kerkrentmeester (CvK)

 

G. van Harten, Oostkanaalweg 56 a,        benvanharten@zonnet.nl                (Voorzitter)

J. Roest, Korteaarseweg 29 G,                    gerdaroest-vantol@hetnet.nl         (Secretaris)

B. klerkx, Berkenpad 11,                               bcklerkx@ziggo.nl

 

 


 

NIEUWS VAN DE KERKRENTMEESTERS.

 

Juni 2021.

Verantwoording

De huidige stand van toegezegde bedragen voor actie Kerkbalans 2021 is € 50.854,50. Hiervan is tot 1 juni inmiddels bijna 77% binnen, waarvoor onze hartelijke dank.

De betalingen voor het kerkblad en de solidariteitskas beginnen ook binnen te komen.

Wij zijn blij dat de spulletjesmarkt ook weer voorzichtig is gestart dit geeft toch weer extra inkomsten die wij hard nodig hebben. Is bezoek aan de kerk voor u (nog) niet mogelijk dan kunt u via uw ook bijdragen door een bedrag naar de rekening over te maken (NL51RABO 0373 7298 55 t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar). Wij rekenen en vertrouwen erop dat u voor zover mogelijk wil bijdragen aan de gemeente zodat wij aan onze verplichtingen kunnen voldoen.

Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank!!!!

 

Collectebonnen

Het is mogelijk om collectebonnen te gebruiken voor de collectes in de kerk. Als u uw collecte-giften wilt aftrekken bij uw belastingaangifte dient u over een bewijs te beschikken en middels de aankoop van collectebonnen wordt hierin voorzien. Voor alle duidelijkheid hieronder de mogelijkheden:
Een vel collectebonnen bestaat uit 20 bonnen met dezelfde waarde. Er zijn: 

  • (oranje) bonnen van € 0,60;        per vel dus een waarde van € 12,00
  • (gele) bonnen van € 1,25;            per vel dus € 25,00
  • (witte) bonnen van € 2,25;           per vel dus € 45,00.

Om te bestellen kunt u de tegenwaarde van de te bestellen bonnen overmaken op: 

rek.nr. NL51 RABO 0373 7298 55 t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar te Ter Aar o.v.v. uw bestelling (bijv. U wilt 2 vel oranje en 2 vel geel: U maakt € 74,00 over met vermelding 2 oranje/ 2 geel).
De bestelling wordt dan na enige dagen bij u thuis bezorgd.

Bezigheden van de kerkrentmeesters

In dit stukje van de kerkrentmeesters geven we weer wat informatie over waarmee we de laatste tijd bezig zijn.

Op de maandagen wordt er weer aan De Ark geschilderd door Sjaak en Wim, dit is hard nodig met alle slechte plekken die gerepareerd moeten worden. Er zijn ook plannen om een terras te maken tussen de Ark en de pastorie voor het koffie drinken.

Er wordt subsidie aangevraagd voor onderhoud van de kerk de komende 6 jaar. Deze werkzaamheden komen voort uit het laatste rapport van de monumentenwacht. Deze houdt elke twee jaar een inspectie en in het rapport zijn een aantal punten benoemd die vanaf tussen nu binnen zes jaar moeten worden gedaan (advies).

Het beeld en geluid van de uitzendingen wordt steeds beter en we hebben in de voorbije periode waarin we niet mochten zingen veel plezier gehad van de beamers. Gelukkig gaat  dit ook weer de goede kant op, dat vinden velen met mij want door een lied te zingen, kun je geraakt worden en je wordt er blijmoedig van.

De vakantietijd breekt aan en nu er weer meer kan, zullen er toch velen op uit trekken. Ik wens u dan ook een fijne vakantie en een behouden thuiskomst in de hoop dat het nieuwe seizoen in september maar weer als vanouds mag zijn zonder beperkingen en we zo onze gemeente weer mogen bouwen.

De dominee heeft in deze coronatijd geen gemakkelijke start gehad met alle beperkingen, denk aan beperkt aantal kerkgangers, het bezoekwerk, catechisatie, kringwerk e.d. Dus laten we hem en zijn gezin in onze armen sluiten (figuurlijk natuurlijk) zodat ze zich snel thuis mogen voelen.

 

Namens de kerkrentmeesters,

Ben van Harten.

–oo0oo–

maart 2021.

 

Kerkbalans 2020 en 2021

De eerste maanden van het jaar zijn altijd extra druk: het klaarmaken van de enveloppen voor de actie Kerkbalans en verdeling over de vrijwilligers die voor bezorging en ophalen van het antwoord zorgen. En dan gaat er wel eens iets mis: Op het antwoordformulier stond het rekeningnummer niet volledig vermeld, de laatste 2 cijfers ontbraken. Voor alle duidelijkheid het juiste nummer is NL54RABO 0373 7298 98 t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar inz. Vrijw. Bijdrage.

En hoewel nog niet van iedereen de toezegging binnen is staat het totaal voor 2021 al op bijna € 50.500. Allen heel hartelijk dank voor uw steun om ook in 2021 het gemeentewerk voort te kunnen zetten. En in het bijzonder natuurlijk ook de vrijwilligers voor het bezorg- en ophaalwerk en hopelijk mogen we ook volgend jaar weer een beroep op jullie doen. De eindstand met nagekomen bedragen in 2021 voor Kerkbalans 2020 is € 50.628,97.

 

Wij willen hier ook nog eens wijzen op de mogelijkheid om uw bijdrage als ‘periodieke gift’ te geven. U sluit dan een overeenkomst voor minimaal 5 jaar. Dit heeft voor u het voordeel dat het gehele bedrag fiscaal aftrekbaar is en dan geldt niet de 1% mindering van het verzamelinkomen met een minimum van € 60. Na een belletje (602023) geef ik graag meer informatie.

 

Door de beperkte mogelijkheden om de kerk te bezoeken hebben de meeste van u het waarschijnlijk nog niet gezien, maar het predikantenbord rechts boven de diakenbank is bijgewerkt. Bij Ds. W.H. van Boeijen is vermeld ‘emeritus’. Door de PKN is hem op eigen verzoek in 2020 emeritaat verleend. Toegevoegd is: 2020 Ds. W.H. Hendriks – Vogelaar. Meestal hebben we het kortweg over dominee Hendriks, maar de achternaam is voluit: Hendriks – Vogelaar. Wij bedanken schilder A.J. van der Valk die een en ander keurig heeft uitgevoerd.

 

Zolang we niet collecteren in de diensten hopen we dat u uw ‘collectegeld’ wil overmaken naar de rekening. Dit geldt voor diaconie, zending en kerk. De rekeningen zijn:

Diaconie en zending: NL29RABO 0300 3089 14 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. eventueel met vermelding van doel/bestemming,

Kerk: NL51RABO 0373 7298 55 t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar met vermelding ‘collecte’.

Ook wij zien uit naar de tijd dat we elkaar weer in de diensten mogen ontmoeten. Houdt moed!

Een hartelijke groet, namens de kerkrentmeesters, Baan Klerkx.

 

*****

4e kwartaal 2020.

 

Het is alweer enige tijd geleden dat ik iets in het suikerpotje heb geschreven.

Allereerst wil ik zeggen dat we blij zijn met onze nieuwe predikant. Ik hoor onderweg ook veel positieve berichten en dat doet mij goed.

 

Verder zijn we erg blij met onze huisklussers de gebroeders Roest. Zij zijn elke week een dag aan het werk en dit houden ze al een jaar vol, petje af. Zo zijn ze de afgelopen tijd bezig geweest met het schilderen van de buitenkant van De Ark  en is er ook een nieuw plafond in de hal en in het kleine kamertje gemaakt. Het schilderwerk buiten ligt nu even stil tot het voorjaar, het is nu te nat en te koud.

Het is ook fijn dat Cor Pieterse ons team is komen versterken. Hij kan ons ondersteunen met de financiën en ook zijn inzicht in bepaalde zaken is zeer welkom.

 

De afgelopen tijd zijn we druk geweest met de begroting voor volgend jaar en zoals het er nu uitziet ontstaat er een flink tekort op de begroting. Omdat vanwege de corona het kerkbezoek nog steeds beperkt is, blijven de collecten vanzelf achter. Daarom wil ik de thuisblijvers vragen om toch ook via de bank een (collecte-)bijdrage over te maken. Het bankrekening nummer staat elke keer in het kerkblad en verderop in dit nummer.

Kijkt u komend jaar ook eens kritisch naar uw vrijwillige bijdrage, wellicht kan het wat hoger om het tekort weg te werken. De vele vrijwilligers komen in januari weer bij u langs voor de actie kerkbalans. Bij voorbaat hartelijk bedankt namens de kerkrentmeesters.

 

Ik wens u een fijne kerst, die anders zal zijn dit jaar nu slechts een klein aantal mensen bij elkaar mag zijn, en een gezegend nieuwjaar.

 

Vriendelijke groet, Ben van Harten

Abonnement Kerkblad.

De  opbrengst van de abonnementsgelden is niet toereikend om de kosten van het kerkblad te dekken. In 2020 betaalden wij aan de drukker € 18,81 en brachten we € 17,50 in rekening. In 2021 zal het abonnementsgeld verhoogd worden naar € 18,50 per jaar. In de eerste helft van 2021 zullen wij u hiervoor een rekening sturen. We hopen dan vanaf 2022 gewoon de kostprijs in rekening te kunnen brengen.

 

Actie Kerkbalans 2021

Volgende maand gaat de actie Kerkbalans weer van start op zaterdag 16 januari en loopt tot 30 januari 2021.

Het thema  is: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”

In de week van 18 januari worden de enveloppen bezorgd en de week daarna worden de antwoordenveloppen opgehaald.

Legt u de envelop met de ingevulde antwoordstrook vast klaar zodat de kerkbalansloper snel weer verder kan. U kunt deze ook zelf bij een van de inleveradressen bezorgen.

Wij rekenen op u voor de kerk van morgen!

 

Stand van zaken Kerkbalans 2020

Met de toezeggingen van december nog te gaan was eind november ruim 93% van het voor 2020 toegezegde bedrag binnen. Bent u nog niet toegekomen aan het overmaken van uw toezegging over 2020 of wilt u door een meevaller iets extra’s delen voor de kerk?

Wij ontvangen het graag op rekening

NL54RABO 0373 7298 98 t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar inzake Vr. Bijdrage te Ter Aar.

 

Collecten

In deze tijd is het thuis beluisteren of kijken van de diensten steeds ‘gewoner’.

U loopt dan wel de collectezak mis. Gelukkig is het mogelijk giraal een bedrag over te maken:

Diaconie: NL29RABO 0300 3089 14 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Ter Aar,

Kerk:        NL51RABO 0373 7298 55 t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter  Aar.

Hartelijk dank!

De kerkrentmeesters

*****

 

Actie Kerkbalans 2020.

Verantwoording

De huidige stand van toegezegde bedragen voor actie Kerkbalans 2020 is € 48.544,00. Hiervan is inmiddels 75% binnen, waarvoor onze hartelijke dank.

De collecten tot 1 juni zijn 10% minder dan vorig jaar. Dit heeft duidelijk te maken met het niet kunnen houden van kerkdiensten. De laatste weken zijn gelukkig via de bankrekening door diverse gemeenteleden bedragen voor de collecten overgemaakt. Fijn dat we zo toch in staat blijven om de doorgaande vaste kosten te betalen. Doordat ook allerlei extra inkomsten door het vervallen van activiteiten wegvallen zal 2020 in financieel opzicht voor onze gemeente ook een zeer bijzonder jaar worden.

Wij rekenen en vertrouwen erop dat u voor zover mogelijk wil bijdragen aan de gemeente zodat wij aan onze verplichtingen kunnen voldoen.

 

Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank!!!!

 

*****

September 2020.

 

Verjaardagsfonds

Al zolang als wij ons kunnen herinneren wordt in onze gemeente bij een jarig gemeentelid door een vrijwilliger van het Verjaardagsfonds een felicitatiekaart bezorgd met het verzoek of de dankbaarheid voor weer een ontvangen levensjaar vergezeld mag gaan van een gift aan het fonds. Uit dit fonds worden in overleg met de kerkrentmeesters bijzondere uitgaven bekostigd, zoals bijvoorbeeld aanschaf nieuwe liedboeken voor de kerk en de Ark, bijdrage aan restauratie e.d.

Mevrouw Jannie Kempenaar is al die tijd al de coördinator van het geheel. Dit jaar hebben enkele vrijwilligers besloten na vele jaren inzet er mee te stoppen. Het zijn de dames Annie van den Bergh, Tonetta Meijer, Marijke Vreeken en Ria Vijlbrief. Wij willen hen hier van harte bedanken voor al dat werk. Gelukkig blijven Jannie Kempenaar en Hennie Pieterse doorgaan en zij krijgen versterking van Hennie van Bekkum, Margreet van Woudenberg, Adrie Roest en Ben van Harten. Wij zijn blij en dankbaar dat ook voor dit werk weer vrijwilligers gevonden zijn en wensen hen allen een goede ontvangst bij het brengen van de felicitaties en hopen dat mede door hun inspanning het werk in de gemeente door mag gaan.

Namens de kerkrentmeesters, Baan Klerkx

N.B. Maakt u liever een bedrag over i.p.v. een contante gift?

Het rek.nr. is NL29 RABO 0373 7298 63 t.n.v. CvK Herv.Gem. Ter Aar.

 

Kerkbalans en Solidariteitskas.

Wilt u nu de vakanties weer achter de rug zijn nog even nakijken of uw bijdrage aan Kerkbalans 2020 (86% al binnen) en Solidariteitskas 2020 al is overgemaakt.

Wij rekenen op u.

De kerkrentmeesters

 

*****

Maart 2020.

Kerkbalans 2019 en 2020

Het totaal ontvangen bedrag voor de actie Kerkbalans 2019 is uitgekomen op € 47.851,45, dat is vrijwel het toegezegde bedrag voor dat jaar ( €48.032,95).

Eind januari is in onze gemeente de actie Kerkbalans voor 2020 gehouden.

Allereerst onze dank aan de vrijwilligers die de enveloppen hebben gebracht en opgehaald. Fijn dat we ook dit jaar weer genoeg vrijwilligers hiervoor konden vinden.

Het resultaat: De meeste gemeenteleden hebben aangegeven hetzelfde bedrag als vorig jaar te willen geven, maar ook een aanzienlijk deel kon de bijdrage verhogen en een klein deel zal dit jaar iets minder bijdragen. Het aantal bijdragers is licht gedaald: bijvoorbeeld door vertrek of overlijden.

Met vrijwel alle reacties binnen staat de teller van de toegezegde bijdragen voor 2020 per 1 maart op € 47.954,00. Een prachtig bedrag en mogelijk loopt het nog iets op want er zijn ook gemeenteleden die nog geen toezegging hebben gedaan maar in de loop van het jaar bepalen wat zij bij gaan dragen.

Wij danken allen die door hun bijdragen in 2020 het ons weer mogelijk maken aan onze verplichtingen te voldoen, zoals onderhoud gebouwen, pastoraat, erediensten e.d.

We hopen zo ook in 2020 door te kunnen gaan met de verkondiging van het Woord, jeugdwerk, pastoraat en al het andere werk in de gemeente, niet voor onszelf maar tot meerdere glorie van God.

Namens de kerkrentmeesters nogmaals hartelijk dank!!!

Bezigheden van de kerkrentmeesters

Hier weer een verslag van onze werkzaamheden. De pastorie is binnen klaar, jammer dat de predikant het niet heeft aangenomen, want  dan konden we verder met de inrichting, kleur of behang,  maar het is niet anders.

De ramen en overstekken buiten moeten deels nog gedaan worden, maar het is wachten op beter weer. De tuin is wat mij betreft iets te voortvarend aangepakt, maar ik heb het niet alleen voor het zeggen. Deze moet nu opnieuw worden ingericht. Er komt ook een nieuwe schutting vanaf `De Ark’ naar achteren, tot voorbij de groentestal waar Paul van Vliet zijn groente verkoopt op de spulletjesmarkt.

 

We hebben inspectie gehad voor de brandveiligheid van de kerk en de ark. De kerk is goedgekeurd en in de ark moesten enkele aanpassingen  worden gedaan, wat inmiddels is gebeurd. De verwarmingsketel in de ark is ook aan vervanging toe, deze is van 1987 en heeft het dus lang uitgehouden. De monumentenwacht heeft ook weer een inspectie van de kerk uitgevoerd. Dit heeft wel 10 punten opgeleverd waar binnen een jaar wat aan gedaan  moet worden; het meeste gaan we zelf doen.

 

Zo ziet u dat er veel gebeurt door ons en met enkele vrijwilligers; we proberen de kosten in de hand te houden. Ik vind dat er nog steeds veel op mij afkomt waar we met elkaar uit moeten komen en proberen goede beslissingen te nemen, waarbij we allemaal onze eigen kijk hebben op de zaken die aan de orde komen.

Hartelijke groet namens de kerkrentmeesters,  Ben van Harten

–oo0oo–

december 2019.

Abonnement kerkblad

De opbrengst van de abonnementsgelden is niet toereikend om de kosten van het kerkblad te dekken. Daarom is besloten het abonnementsgeld de komende jaren geleidelijk te verhogen. Met ingang van 2020 zal het abonnementsgeld verhoogd worden naar
€ 17,50 per jaar. In de eerste helft van 2020 zullen wij u hiervoor een rekening sturen.

 

Orgelfonds

Jaarlijks komt een vrijwilliger bij u aan de deur voor een bijdrage aan het orgelfonds. Uit dit fonds worden de jaarlijkse stemming van ons kerkorgel en kleine reparaties betaald. Daarnaast kunnen we meestal nog een bedrag reserveren voor noodzakelijk groter onderhoud of reparaties. Op 29 november is het orgel in onze kerk weer geheel nagezien en gestemd. Dus we hopen ook de komende Kerstdiensten weer volop van de orgelklanken te kunnen genieten. Gebleken is wel dat de toetsen (als leek zeg maar het toetsenbord) na vele jaren intensief gebruik hun langste tijd hebben gehad. Uw bijdrage is dus nog steeds zeer welkom. En onze bijzondere dank ook voor de vrijwilligers van het orgelfonds!!! 

 

Kerkbalans 2020

Volgende maand gaat de actie Kerkbalans 2020 weer van start en wel van: zaterdag 18 januari tot zaterdag 2 februari 2020. In de week van 19 januari komen de Kerkbalanslopers weer bij u langs om de envelop af te geven en de week daarna komen zij opnieuw: nu om uw antwoord, uw toezegging, op te halen. Legt u de envelop met de ingevulde antwoordstrook alvast klaar, zodat de kerkbalansloper als  hij/zij aanbelt, snel weer verder kan. Daarmee helpt u deze vrijwilligers bij het werk dat zij belangeloos voor onze gemeente doen, vaak in winterse omstandigheden.

 

Stand van zaken Kerkbalans 2019

Met de toezeggingen van december nog te gaan was eind november ruim 91% van het voor Kerkbalans 2019 toegezegde bedrag binnen. Bent u nog vergeten uw toezegging over 2019 over te maken of wilt u door een meevaller iets extra’s delen met de kerk?

Wij ontvangen het graag op rekening: NL54RABO 0373 7298 98 t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar inz. Vr. Bijdrage te Ter Aar.

 

–oo0oo–

 

september 2019.

Een woordje van de kerkrentmeesters

Het nieuwe winterseizoen breekt aan, al zou je het nog niet zeggen. Terwijl ik dit schrijf, is het buiten 30 graden dus nog volop zomers.

Zoals u al hebt kunnen zien, zijn we in de tuin van de pastorie begonnen met snoeien. We hadden wel pech met het weer, maar ja de verhakselaar was besteld, dus we zijn toch maar de regen aan de gang gegaan. De pastorie is nu weer vanaf de weg te zien. Binnen is er ook een begin gemaakt met de schoonmaak en het repareren en verven. Aan de buitenkant heb ik de ramen schoongemaakt om te zien wat er geverfd moet worden.

Er is best nog veel te doen en in het kerkblad is al een verzoek gedaan om je op te geven voor schuren en verven e.d., maar de animo was weinig. Het kan zijn dat u op vakantie was of het niet hebt gelezen, dus nogmaals geef u op bij mij (tel. 06 20118250), dan kunnen we iets plannen.

Ook hebben we op een zaterdagmorgen een container helemaal vol gelopen met spullen van de rommelmarkt die staan opgeslagen bij de boerderij van Cats. De stallen moeten zo snel mogelijk leeg, omdat het in de verkoop gaat. We hebben daarna ook in een andere schuur en op zolder gekeken en zagen nog erg veel werk. Ik schat dat er nog wel voor twee  containers aan spullen staat en daar zie ik wel een beetje tegenop. Het moet allemaal van een steile trap af komen en het zal nog een hele klus worden om het op tijd leeg te krijgen.

Verder hopen we dat er deze winter zicht komt op een nieuwe predikant, zodat hij zijn wensen voor de pastorie kenbaar kan maken voor wat betreft stoffering van vloeren en ramen e.d. Want ook dat moet dit keer nieuw aangebracht worden.

Dit was het wel wat ik deze keer met u wilde delen. Heeft u nog tips of zijn er vragen, u kunt altijd bij mij terecht en waar mogelijk ook antwoord krijgen, want we zijn toch met elkaar gemeente en moge de Geest van God om ons heen zijn en ons wijsheid en kracht schenken.

Vriendelijke groet,

Ben van Harten

 

–oo0oo–

 

In de plaatselijke regeling van onze gemeente staat dat het College van Kerkrentmeesters (CvK) bestaat uit 3 ouderlingen-kerkrentmeester. De kerkorde van de PKN geeft echter ook de mogelijkheid om als kerkrentmeester-niet-ouderling deel uit te maken van het college.

Als een gemeentelid niet het ambt van ouderling wil vervullen, maar wel de taken van een kerkrentmeester kan en wil verrichten zou deze momenteel geen deel uit kunnen maken van het college. Om bij toekomstige verkiezingen ook zo’n gemeentelid in het college te kunnen kiezen, heeft de kerkenraad besloten de gemeente te vragen om in te stemmen met een aanpassing van onze plaatselijke regeling. Op de gemeenteavond woensdag 22 mei 2019 heeft de gemeente hiermee ingestemd. Het CvK zal voortaan uit 3 leden bestaan waarvan tenminste 2 ouderlingen-kerkrentmeester.

 

Bericht van de voorzitter

Ik wil beginnen met te zeggen dat tijdens de vergaderingen de sfeer erg ontspannen is, ook in de kerkenraad wordt er gelachen en een ieder heeft zijn inbreng. Ik vind dit erg positief, na een moeilijke tijd is dit een verademing.

Begin juni zijn er zonnepanelen op de ark geplaatst en ik ben zelf met Arie de nieuwe keuken aan het plaatsen. Dit is meer werk dan ik gedacht had.  Terwijl ik dit schrijf is het nog niet af, maar hij kan al wel gebruikt worden.

Verder zijn we volop bezig om meer geld te generen, want dat is hard nodig  om de begroting rond te krijgen. De pastorie komt half juli leeg en dan willen we daar ook aan het werk met schilderen en in de tuin. We willen veel zelf doen en vele handen maken licht werk, dus als u tijd hebt meld u bij mij aan.

Zelf heb ik een nek hernia, ik heb daarvoor nieuwe pillen gehad en die werken prima, maar er zijn nogal wat bijwerkingen en dus is het even afwachten. Zaterdag 15 juni hebben we na 5 jaar weer een uitje met de kerkenraad, wat ik erg leuk vind en het is goed voor de team building.

Verder spreek ik de hoop uit dat we er nog 2 ouderlingen bijkomen. Dat scheelt mij ook weer werk, want ik kan u vertellen dat het allemaal bij elkaar erg druk is. Ik wens u allen een goede zomer en een fijne vakantie toe.

Vriendelijke groeten,

Ben van Harten

 

*****

 

EERSTE KWARTAAL 2019.

 

We zijn weer enkele maanden verder en er is weer veel gedaan. Allereerst zijn we best trots op de beamers. Als we ze niet gebruiken vallen ze niet op. Een erg mooi resultaat, nogmaals hartelijk bedankt Wouter.

We zijn als kerkrentmeesters weer op volle sterkte, met Baan erbij kunnen we toch beter en gemakkelijker de diensten invullen en beslissingen nemen.

De keuken in de kosterswoning is na 40 jaar echt aan vervanging toe. Begin maart hebben we een nieuwe gekocht en we gaan die zelf plaatsen (dat scheelt weer in de kosten); de kamer krijgt een nieuwe vloer en wordt geverfd.

Veder zijn we bezig om zonnepanelen op de Ark te laten plaatsen, zodat we in de toekomst in onze eigen stroom kunnen voorzien. In het volgende suikerpotje misschien meer informatie over de pastorie.

Ik ben dit jaar veel ouderling van dienst geweest. Daar was ook een doopdienst bij, omdat ik mee geweest was op doopbezoek. Een bijbel overhandigen aan de doopouders had ik nog nooit gedaan, dat was best moeilijk. Ik ben al vele keren op huisbezoek geweest en wil jullie bedanken voor de fijne gesprekken, heb het zelf als zeer positief en opbouwend ervaren.

Dit was het voor nu. Hebt u iets te vragen of wilt u iets melden wij staan altijd voor u klaar.

Namens de kerkrentmeesters,

Ben van Harten

 

*****

 

Kerkbalans 2019

Van 19 januari t/m 2 februari 2019 is in onze gemeente weer de actie Kerkbalans gehouden. Bijna alle reacties hebben we nu wel binnen. Een groot deel van de gemeenteleden heeft aangegeven hetzelfde bedrag als vorig jaar te willen geven, een deel kon de bijdrage verhogen en een klein deel zal iets minder bijdragen. Het aantal bijdragers is wat gedaald: door vertrek, overlijden of om andere reden. Er zijn ook gemeenteleden die pas in de loop van het jaar bepalen wat hun bijdrage zal zijn.

Tot nu toe staat de teller van de toezeggingen op € 46.887,95.

Een mooi bedrag maar we hopen dat het nog wat oploopt omdat we anders voor de begrote uitgaven in 2019 aan pastoraat, erediensten, onderhoud gebouwen e.d. op een andere manier aan beschikbare gelden moeten zien te komen.

Alle toezeggers/bijdragers hartelijk bedankt en in het bijzonder ook de vrijwilligers die de enveloppen hebben weggebracht en weer opgehaald. Fijn dat het ook dit jaar weer gelukt is. We hopen zo ook in 2019 door te kunnen gaan met de verkondiging van het Woord en de lofzang, het pastoraat, jeugdwerk en al het ander werk in de gemeente.

Dat het mag zijn tot meerdere eer en glorie van God.

 

–oo0oo–

Inzage Begroting 2019.

 

De door de kerkenraad vastgestelde begroting 2019 ligt tot 31 december 2018 ter inzage bij Baan  Klerkx, Berkenpad 11. Wilt u hiervan gebruikmaken, maak dan eerst een telefonische afspraak 0172-602023.

 

Kerkbalans 2019

Volgende maand gaat de actie Kerkbalans 2019 weer van start en wel van: 19 januari t/m 2 februari 2019. Het thema is dit jaar: “Kerk zijn we samen”.

 

In de week van 20 januari komen de Kerkbalanslopers weer bij u langs om de envelop bij u af te geven en de week daarna komen zij opnieuw langs om uw antwoord, uw toezegging, op te halen. Legt u de envelop met de ingevulde antwoordstrook alvast klaar, zodat als de kerkbalansloper bij u aanbelt, hij/zij weer snel verder kan. Daarmee helpt u deze vrijwilligers bij het werk dat zij belangeloos voor onze gemeente doen, vaak in winterse omstandigheden.

 

Stand van zaken Kerkbalans 2018

Met de toezeggingen van december nog te gaan was eind november 81% van het voor Kerkbalans 2018 toegezegde bedrag binnen. Nog vergeten uw toezegging over 2018 over te maken of iets extra’s door een meevaller te delen met de kerk?

Wij ontvangen hem graag op rekeningnr. NL54RABO 0373 7298 98

t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar inz. Vr. Bijdrage te Ter Aar.

 

Extra collecte Vanaf heden zal er géén maandelijkse 3e collecte meer zijn. In de praktijk denkt men niet altijd aan deze extra deurcollecte. U mag natuurlijk altijd maandelijks een extra gift doen in de rondgang voor de kerkvoogdij.

Wijziging rekeningnummers van de Hervormde Kerk

Per 1 november 2018 zijn bijna alle bankrekeningnummers van onze kerk veranderd. Bij deze de nieuwe nummers van de belangrijkste bankrekeningen van het College van Kerkrentmeesters (CvK). Het algemene rekeningnummer:

CvK Hervormde Gemeente Ter Aar:                                            NL51RABO 0373 7298 55

Overige rekeningnummers betreffende onderstaande zaken:

CvK Hervormde Gemeente Ter Aar inz. Vrijwillige Bijdrage:  NL54RABO 0373 7298 98

CvK Hervormde Gemeente Ter Aar inzake Kerkblad:              NL20RABO 0373 7299 28

CvK Hervormde Gemeente Ter Aar inzake Orgelfonds:           NL07RABO 0373 7298 71

CvK Hervormde Gemeente Ter Aar inzake Solidariteitskas:   NL70RABO 0373 7299 01

CvK Hervormde Gemeente Ter Aar inzake renovatie:             NL29RABO 0373 7298 63

Graag voortaan deze rekeningnummers gebruiken.

Maakt u gebruik van internetbankieren en heeft u een of meer oude nummers in het bestand dan deze graag verwijderen en de nieuwe inbrengen.

 

Abonnement kerkblad

Door de kostenverhogingen van de laatste jaren en het verhogen van de BTW in 2019 van 6 naar 9 % zijn wij genoodzaakt het abonnementsgeld voor het kerkblad te verhogen naar € 16,00 per jaar. In het eerste kwartaal 2019 zullen wij u hiervoor een rekening sturen.

                                                          

Een persoonlijk bericht van één van de kerkrentmeesters.

Ik zit nu enkele jaren in het college van kerkrentmeesters en begon in een college met twee ervaren krachten met veel dienstjaren. Het afgelopen jaar is er veel veranderd.

Ten eerste betekende dit voor mij dat er veel kerkdiensten waren om in te vullen, zeker de laatste drie maanden voor de bevestiging van de nieuwe kerkenraadsleden. Daarom ben ik ook erg blij met de komst van Sjaak Roest, die erg enthousiast is begonnen. Vervolgens komt de praktische kant om de hoek kijken. Ik ben voorzitter geworden van het college van kerkrentmeesters, daarnaast heb ik zitting in het moderamen en ben ik ook voorzitter van de zendingscommissie geworden. Verder draai ik ook tijdelijk mee met de ouderlingen om hun werk iets te verlichten, dit vervalt als er weer meer ouderlingen zijn.

Er komt bijna elke week wel een vraag  waar je iets mee moet en wat helemaal nieuw voor mij is, bijvoorbeeld een advies over nieuwe inbraakbeveiliging of van monumentenzorg, verhuur van de pastorie, onderhoud gebouwen,  het aansturen van vrijwilligers of het opstellen van een ontruimingsplan voor de kerk. En dat plan moet ook een keer geoefend worden, we denken aan de  kerkdienst met bidstond. Ook heb ik een cursus gevolgd voor kerkrentmeesters en ga ik nog een cursus volgen voor bedrijfshulp verlener.

Naast zijn werkzaamheden als kerkrentmeester had Henry ook nogal wat huisbezoekadressen. Deze adressen hebben we onderling verdeeld.  Dus u kunt mij nu ook op huisbezoek verwachten, dit doe ik overigens graag.

 

Dit alles vraagt van mij veel inzet en ik hoop dat God mij de kracht en bovenal de wijsheid zal geven om dit alles te kunnen doen. Ik vraag u om voor mij te bidden dat ik mijn werk naar oprechtheid mag doen en dat we met elkaar onze gemeente mogen bouwen door elkaar te respecteren en vooruit te kijken naar de toekomst.

 

Met vriendelijke groet, Ben van Harten.

 

******

 

Voorlopig resultaat Kerkbalans 2018

 

Eind januari – begin februari 2018 is in onze gemeente weer de actie Kerkbalans gehouden.

Het totale toegezegde bedrag voor 2018 tot nu toe is: € 49.237,00. Dit is inclusief de bijdragen van de gemeenteleden die aan het begin van het jaar aangaven nog niet te kunnen toezeggen maar inmiddels hun bijdrage hebben gedaan. Momenteel is 68% van de toegezegde bijdragen ontvangen.

 

Mocht u in de gelegenheid zijn nog iets extra’s te geven dan is dit natuurlijk van harte welkom. Wellicht kunnen we proberen toch in de buurt van het uiteindelijke bedrag van 2017 te komen: dat was € 53.190,47.  Alle bijdragers hartelijk bedankt.

 

Solidariteitskas en abonnement Kerkblad.

Na het versturen van de verzoeken om betaling van de bijdrage voor de Solidariteitskas en het abonnementsgeld voor het kerkblad is door velen het bedrag overgemaakt.

Is het er bij u nog even niet van gekomen dan zien wij graag de bijdragen zo spoedig mogelijk tegemoet, zodat ook wij weer aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

 

Dank voor uw medewerking. De kerkrentmeesters.

 

 –oo0oo–

 

 

Extra collecte

De kerkrentmeesters hebben het afgelopen jaar 6 maanden proef gedraaid met een 3e collecte, 1 x per maand, aan de deur. Dit is positief verlopen.

De kosten zijn toegenomen o.a. door de vergoeding aan gastpredikanten, pastoraat en catechese en de inkomsten staan onder druk omdat deze, o.a. door overlijden, door steeds minder gemeenteleden worden opgebracht.

Daarom zal met ingang van 2018, tijdens elke dienst 1 collecte gehouden worden voor de diaconie en 1 collecte voor kerk en eredienst én 1 x per maand een extra 3e collecte bij de uitgang voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen.

Hopelijk zullen hierdoor de inkomsten stijgen om zo de gemeente financieel gezond te houden. Zodat, mede daardoor, de verkondiging van het Evangelie ook aan deze plaats voortgang mag vinden.

Wij bevelen deze collecten hartelijk bij u aan.

 

Namens de kerkrentmeesters, Henry Esveld.

                                                                        *****

Inzage Begroting 2018.

De door de kerkenraad vastgestelde begroting 2018 ligt tot 31 december 2017 ter inzage bij Baan  Klerkx, Berkenpad 11.

Wilt   u hiervan gebruikmaken, maak dan eerst een telefonische afspraak: 0172-602023.

  

 Kerkbalans 2018

Volgende maand gaat de actie Kerkbalans 2018 weer van start en wel van:

20 januari t/m 3 februari 2018.     

Het thema is dit jaar: “Geef voor je kerk”.

In de week van 21 januari komen de Kerkbalanslopers weer bij u langs om de envelop bij u af te geven en de week daarna komen zij opnieuw langs om uw antwoord, uw toezegging, op te halen. Legt u de envelop met de ingevulde antwoordstrook alvast klaar, zodat als de kerkbalansloper bij u aanbelt, hij/zij weer snel verder kan.

Daarmee helpt u deze vrijwilligers bij het werk dat zij belangeloos voor onze gemeente doen, vaak in winterse omstandigheden.

 

Stand van zaken 2017

Met de toezeggingen van december nog te gaan was eind november al 92% van het voor

Kerkbalans 2017 toegezegde bedrag binnen.

Nog vergeten uw toezegging over 2017 over te maken of iets extra’s, door een meevaller te delen met de kerk?

Wij ontvangen het graag op rekeningnr. NL97FVLB 0635 8103 79

t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar inz. Vr. Bijdrage te Ter Aar.

 

Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank!!!!                                      Baan Klerkx, adm.                           

 

 

 

 

Voorlopig resultaat Kerkbalans 2017.

Eind januari-begin februari is in onze gemeente weer de actie Kerkbalans gehouden.

Op dit moment denken we bijna alle reacties binnen te hebben.

Blijkbaar voelen velen zich in onze gemeente geïnspireerd en verbonden want het totale toegezegde bedrag is tot nu toe: € 51.900,00.

Over 2016 is uiteindelijk € 52.844,00 voor actie Kerkbalans ontvangen.

Er zijn ook dit jaar leden die hebben aangegeven nu nog niet te kunnen toezeggen maar later in het jaar zelf te bepalen hoeveel ze kunnen bijdragen. Dus we hopen ook in 2017 aan het eind met een mooi bedrag te kunnen eindigen.

Wij willen allen danken voor hun bijdrage zodat het mogelijk blijft het kerkenwerk in de gemeente voort te zetten. En in het bijzonder willen we de vrijwilligers bedanken voor het rondbrengen en weer ophalen van de enveloppen.

Namens de kerkrentmeesters, hartelijk dank!!!!!

Baan Klerkx, adm.

 

Vul een zoekwoord in en druk enter