Elke zondag is er KinderNevenDienst in ‘de Ark’.   (Behalve tijdens de zomervakantie en kerstvakantie).

Meer informatie? U kunt bellen:

Anneke Roos      tel. 602253

Mirjam Wildenburg        (Voorzitter) tel. 06-53941922

*****

Kindernevendienst.

Wat is het spannend als je vier jaar bent en je mag voor het eerst naar school. Welke juffrouw of meester heb je en welke kinderen zitten er allemaal in de klas? Ook voor de pappa`s en mamma`s erg spannend. Je kleine kindje naar school zien gaan en beseffen dat je het een beetje los moet laten. Ook in de kerk breekt er dan een nieuwe fase aan. Je bent vier jaar dus mag je mee naar de kerk en mag je ook naar de kindernevendienst. Maar wat is nu de kindernevendienst? De kindernevendienst is voor alle kinderen op de basisschool van 4 t/m 12 jaar. Voordat de preek in de kerk begint gaan de kinderen uit de kerk samen met de leiding naar De Ark toe. Hier verdelen we ons in twee groepen. Elke groep zit in een aparte ruimte. We bidden met elkaar en zingen liedjes, misschien ook wel liedjes die je al kent van thuis of school. Na het bijbel verhaal maken we vaak een knutsel, puzzel of doen we een spel. Elke week staat er een ander verhaal uit de bijbel centraal.

Met Kerst en Pasen hebben we vaak een project waar we dan een aantal weken aan werken. Voor in de kerk staat dan vaak een mooi knutselwerk zodat de mensen in de kerk ook kunnen zien waar wij mee bezig zijn.

Als je zin hebt of benieuwd bent, dan ben je van harte uitgenodigd. Kom jij ook een keertje kijken? 

Vriendelijke groeten van de leiding van de kindernevendienst.

*****

(Geplaatst 28 maart 2024)

Met de kerst voor ons gevoel pas net voorbij stond daar alweer een prachtig paasproject voor in de kerk. Met een prachtig, kleurrijk project werd het pad van Jezus verteld met zijn ups en downs. Tijdens de nevendienst werden de verhalen van Marcus verteld, het projectlied “stel mijn vertrouwen” gezongen en aan hun eigen, kleine projecten gewerkt. Eenmaal terug in de kerk mochten de kinderen de poppetjes weer verplaatsen om zo mee te wandelen in de verhalen….

Erg fijn om op deze manier de aanloop naar het paasfeest met elkaar mee te maken.

 

KIEZEN VOOR VERTROUWEN,  het Paasproject van de Kindernevendienst.

   We lezen dit jaar in de Lijdenstijd uit het Bijbelboek Marcus. Het Koninkrijk van God komt dichtbij door wie Jezus is, door wat Hij zegt en doet. Het Koninkrijk waarin het leven weer goed wordt. Mensen kregen dat zelf niet voor elkaar. Daarom stuurde God zijn Zoon naar de aarde: Jezus heeft oneindige liefde voor ons en de macht en kracht van God.

We lezen tot Pasen over allerlei gebeurtenissen uit zijn leven. Het is de bedoeling dat wij goed kijken en luisteren. We kunnen voor ons geloof veel van Gods Zoon leren, net als zijn discipelen die drie jaar lang met Hem meegaan. Ze waren zo enthousiast toen ze Hem ontmoetten, dat ze zomaar hun werk en hun thuis achter zich lieten. Op weg naar de heerlijke toekomst die Jezus hun belooft.

 

Een juiste keuze?

Sommige dagen met Jezus zijn prachtig. Ze zien dat hun Heer wonderen doet om te onderstrepen dat Gods woorden waar zijn. Hij houdt van mensen en wil niets liever dan hen gelukkig maken. Maar Hij eist wel dat ze hun leven aan God wijden en gehoorzaam doen wat Hij zegt. Langzamerhand beginnen ze te geloven dat hun Meester de Messias is, de Redder die door God is beloofd. Jezus is succesvol en heeft veel bewonderaars.

Tegelijk waardeert niet iedereen Jezus, omdat Hij in alles luistert naar zijn hemelse Vader. Vooral de Farizeeën en Schriftgeleerden hebben grote moeite met Jezus. Als Jezus zegt dat zij Hem zullen bedreigen en doden, zie je de twijfel toeslaan bij de leerlingen? Is Jezus wel wie Hij zegt te zijn? Kunnen ze Hem wel vertrouwen? Kun je Redder zijn als je tegenstanders sterker lijken? Gods Verlosser moet toch een winnaar zijn? Die twijfel blijft en groeit totdat het Pasen wordt.

 

Wat kiezen wij?

Door de Bijbel worden ook wij leerlingen van Jezus. Hij vraagt ons Hem te volgen, te leven zoals Hij. Niet onszelf centraal zetten, maar vertrouwen op God. Ook wij moeten een antwoord geven of we in Gods Zoon willen geloven. We bewonderen Jezus, die trouw en gehoorzaam blijft, maar begrijpen de twijfelende discipelen zo goed. Jezus vertrouwen, geloven in de komst van Gods Koninkrijk is niet zo makkelijk.

Zo gaan we op weg naar Pasen, biddend of God ons daarbij wil helpen:

Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind

dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend

hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,

toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

(Hemelhoog 420: 1 en 4)

 

Met elkaar toeleven naar Pasen met behulp van de projectverbeelding:

Kinderen en gemeenteleden worden hierbij betrokken. Samen volgen ze de weg die Jezus gaat. De projectverbeelding is gemaakt van gekleurde stroken karton die elkaar overlappen. Alles is bevestigd op een houten plaat. Elke week komt er een voorstelling bij waarbij de onderdelen met tape op de ondergrond geplakt worden. Voor elk kind is er een mensfiguurtje. Deze figuurtjes kunnen telkens rondom de voorstelling geschikt worden tussen de stroken en verplaatsen zich elke week naar een nieuwe gebeurtenis.

 

Het paasproject loopt van zondag 11 februari tot en met 31 maart 2024

 

11 februari:   Wie is Jezus? Marcus 8:27-9:1                                 

We zien de letters ‘Wie is Jezus’ met een groot vraagteken. De kinderen ontdekken wie Jezus voor hen wil zijn.

18 februari:  Even rusten in Gods licht    Marcus 9:2-13

We zien de berg waar Jezus een ontmoeting heeft en bemoediging van God ontvangt.

25 februari:  De beste leerling van Jezus   Marcus 10:35-43

Een troon met aan beide kanten een stoel, wie mag er later als Jezus Koning is naast Hem zitten? Gaat het om de belangrijkste willen zijn of Jezus volgen?

 Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind

dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.

3 maart:  Koning in Jeruzalem  Marcus 11:1-10

Een ezel en palmtakken laten zien hoe de ontvangst van Jezus in Jeruzalem is. De mensen verwachten veel van Hem.

10 maart:  Bidden helpt!  Marcus 14:32-43

Jezus bid in de hof van Getsemane om kracht en moed. Een knielende figuur en een boom verbeelden dat.

Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

17 maart:  Toch nog vrij?   Marcus 15:6-15

Wie komt er vrij? Barabbas of Jezus? Pilatus durft niet te kiezen, hij laat de mensen kiezen… Twee figuren verbeelden de gevangenen, de figuren eromheen maken hun keuze…

24 maart:  Het moment van de waarheid   Marcus 15:22-41

Drie kruizen verbeelden de veroordeelden die moeten sterven. Een doornenkroon als klok geeft weer dat de tijd stilstaat en Jezus volhoudt.

Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,

toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

31 maart, 1e Paasdag:   Jezus leeft. Wij leven dankzij Hem   Marcus 16:1-8

De zon gaat weer op, het leven heeft het laatste woord. We zien een open graf. Binnen vertelt een engel dat Jezus leeft!

Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend

hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.

 

*****

(Geplaatst 21 december 2023)

Kerstproject Kindernevendienst 2023.

Het Kerstproject van 2023 gaat over Jesaja. Jesaja is een bijzonder Bijbelboek, waarin de profeet een waarschuwende en hoopvolle boodschap van God aan het volk Israël laat horen. Er is bijna geen ander Bijbelboek in het Oude Testament dat in het Nieuwe Testament zo vaak wordt aangehaald als Jesaja. Dit is een boek vol goed nieuws, Evangelie. Vanwege alle verwijzingen naar de Messias wordt Jesaja ook wel het vijfde Evangelie genoemd.

We lezen verhalen van Jesaja. Jesaja woont in Juda, een land wat door de vijand Assyrië. wordt bezet. Het volk is geen eigen baas meer, het is bang en er is veel verdriet. Maar Jesaja mag van God een hoopvolle boodschap laten horen aan de mensen. God laat Jesaja als het ware door een verrekijker naar de toekomst kijken. Alleen geen verrekijker die dingen die ver weg zijn dichterbij haalt; nee, we gaan met deze speciale verrekijker de toekomst in kijken!

Wat Jesaja door de verrekijker allemaal ziet, mag hij doorvertellen, zodat het volk de moed niet opgeeft maar hoopvol doorgaat. God heeft beloofd dat de Messias, de Redder, zal komen en Jesaja verteld hoe het zal zijn als de Messias er is.

De projectverbeelding ziet eruit als het rondje dat je ziet als je door een verrekijker kijkt. Nu is het nog dicht maar door de verhalen van Jesaja gaat het venster, het diafragma, open en worden de vergezichten, die Jesaja heeft opgeschreven scherp en kunnen we zien waar hij over verteld. Zo mogen wij met Jesaja en het volk mee kijken naar de toekomst.

Als de verrekijker is scherp gesteld, gaat het venster langzaam open en zien we een plaatje van de toekomst die Jesaja beschrijft.

 

Weekindeling:

Inleiding

De hoop van Israël is de Messias. In het paradijs heeft de HEER aan Adam en Eva beloofd dat Hij een zoon zal geven die de satan zal verslaan. De Messias zal geboren worden uit het nageslacht van Abraham en koning zijn als David. Hij zal meer dan wie ooit dicht bij God leven, een mens naar zijn hart, de ware Israëliet. De profeten stellen de ontrouw van Israël steeds weer aan de kaak: ze waarschuwen, ze roepen op tot bekering en kondigen Gods straf aan. Tegelijk verwoorden ze Gods genade: Hij zal trouw blijven en de redding brengen, hoe onvoorstelbaar dat ook lijkt. Met de komst van Gods Zoon op aarde, met Kerst, wordt deze belofte vervuld. Gods woorden worden zichtbaar in Jezus, een mens die tegelijk God zelf is.

Daarom lezen we in de adventstijd de woorden van een van Gods profeten: Jesaja. Hij spreekt tot Israël en geeft het hoop in de ballingschap. Wij leren in Jesaja’s  woorden wie de Messias ook voor ons wil zijn. Wij zich voor Hem wil buigen, ontvangt vrede, wordt getroost en ziet uit naar een nieuwe wereld. Net als Israël ontvangen wij Gods profetieën in een onvolmaakte wereld. Het werk van Christus op aarde is wel voltooid; het leven heeft de dood overwonnen. Maar op de volledige doorwerking daarvan, op de nieuwe hemel en aarde waar vrede en recht regeert, kunnen we alleen gelovig hopen. We kijken terug tot voor Christus om ons op zijn grote toekomst te blijven richten.

 

Zondag 3 december: Jesaja 8:23-9:6

Thema: De Messias opnieuw beloofd

Jesaja waarschuwt de Judeeërs om niet langer de afgoden te dienen. Alleen vertrouwen op de HEER en naar zijn geboden leven. Ze zijn volk van het verbond, als ze de volken om hen heen laten zien dat de HEER heel de wereld in zijn hand heeft en liefheeft. Jesaja kondigt het volk ook Gods straf aan, wanneer ze volharden in hun ongeloof.  En toch… Jesaja mag ook beloven dat er redding komt. Er wordt een zoon geboren, een nieuwe koning. Hij zal licht brengen in hun duisternis. Wat God hier belooft, kan alleen God zelf. Jesaja kondigt hier geen aardse koning aan die leeft naar Gods wil, maar de langverwachte Messias, die God al aankondigde aan Adam en Eva. Gods Zoon, de grote Zoon van David, zal komen. Alleen door Gods liefde en trouw.

 

 

 

Zondag 10 december: Jesaja 11:1-10

Thema: De Messias brengt vrede

De situatie waarin Israël verkeert kun je omschrijven met ongeloof en dreiging. De Messias gaat daar verandering in brengen. In Hem zal het Licht de duisternis overwinnen. Jesaja omschrijft die grote verandering voor Israël. Van de stam Isaï, het roemrijke koningshuis van David, lijkt niets meer over, maar schijn bedriegt. Een volmaakte opvolger is in aantocht. Deze Koning uit Davids huis die vol zal zijn van Gods Geest. Hij leeft zoals God de mens eens heeft geschapen en bedoeld. Hij biedt recht en gerechtigheid aan iedereen.

Dat de Messias gekomen is, weten we door het geloof in Jezus zeker. God heeft de vrede gebracht. Toch klinkt de omschrijving van een vredige wereld als een droom, iets dat oneindig mooier is dan onze wereld. Het is ook een oproep aan ons. Kennis van de HEER, leven dicht bij Hem, is ons levensdoel. In Christus’ naam zijn we geroepen om voor God te leven. We erkennen Jezus als onze Heer en Heiland. Hij garandeert een heerlijke toekomst, Jesaja 11 wordt werkelijkheid. Hij geeft ons kracht en draagt ons iedere dag.

Zondag 17 december: Jesaja 40:1-11

Thema: De Messias troost zijn volk

Jesaja is zich er diep van bewust, dat hij niet uit zichzelf spreekt. Zijn mond moet de troostvolle stem van God laten klinken (vs, 1). De HEER zelf belooft dat Hij klaar staat om Israël te redden. In de wildernis kunnen de herauten een weg gaan banen. De Messias komt, God de HEER zelf neemt het koningschap op zich.

In de ballingschap is troost bijna ondenkbaar. De HEER lijkt slechts te straffen, maar Hij huilt mee met zijn volk. Zijn hart gaat vol liefde voor hen open.

Wat nu nog groots lijkt door macht en geweld, zal verdwijnen. En wat kwetsbaar en nietig lijkt, wordt door God beschermd en bewaard.

Troosten is ook wat Jezus in zijn leven deed. Zorgen voor zijn kudde als Goede Herder. In Hem zal Gods grootheid zichtbaar worden. Met die hoop troost God ook ons vandaag op weg naar Kerst en de Wederkomst van Christus om de volle vrede te brengen.

 

Zondag 24 december: Jesaja 61

Thema: De Messias verandert alles

Deze woorden klinken dus in de Babylonische ballingschap. Juda is weggevoerd en alles dat ooit was, lijkt voorgoed voorbij. Het koningshuis van David, de stad Jeruzalem en de tempel zijn weg. Juist dan herhaalt Jesaja de blijde beloften die we in de afgelopen weken ook hoorden: een vredekoning die in Israël en over de hele aarde verlossing brengt.

Jezus neemt deze woorden in de mond. Hij zegt in de synagoge in Nazaret niet alleen dat Hij met Gods redding de gelovigen moed inspreekt, maar dat Hijzelf die redding is. De profetie van Jesaja wordt in Jezus vervuld.

Met deze profetie willen we de kinderen aansporen om het Kerstfeest te vieren. In de kerk horen we over Jezus die als Kind in de kribbe geboren wordt, maar we houden dit evangelie (=goede nieuws) niet voor onszelf. We nodigen iedereen uit om over Jezus te horen en veranderd te worden in een kind van God.

 

Maandag 25 december Kerst: Johannes 1:1-14

Thema: Gods Woord wordt mens

De nadruk bij het vieren van het Kerstfeest ligt op God die op aarde komt wonen. De Vader geeft ons zijn Zoon Jezus als licht in de duisternis. Jezus is het beloofde kind van Eva, de knecht van de HEER, de Zoon van David. Hij roept mensen terug naar God, zodat ze echt zullen leven zoals God bedoeld heeft.

Zoals Hij eens de wereld goed heeft geschapen, zo maakt Hij nu de wereld nieuw door mens te worden. Het is het grote bewijs van Gods liefde, dat Hij bij ons wil zijn, in ons midden. Zo is de cirkel van het leven rond. Hij laat ons nooit meer alleen, voor eeuwig. De reden om eerbiedig Hem te loven en samen Kerstfeest te vieren.

***** 

(Geplaatst 15 september 2023)

Kindernevendienst

 Inmiddels is de zomervakantie weer voorbij en is alles weer begonnen, maar we kijken nog even terug naar de afsluiting. Het was weer een erg gezellige ochtend waarbij jong en oud met elkaar samen moesten werken. Onder het genot van koffie, thee, limonade en wat lekkers werden er met elkaar spellen gespeeld en bijbelse puzzels opgelost. Mooi om te zien hoe goed dat met elkaar gaat.

En toen was er na de vakantie de overstap van Matthias en Cees van de kindernevendienst naar de kerk. Een nieuwe stap, waarbij wij ze veel geluk wensen. En dan nu de start van een nieuw seizoen waar we met elkaar weer erg leuk en leerzaam jaar van gaan maken, vol verhalen en liederen.

Hartelijke groeten van de leiding van de kindernevendienst, Mirjam Wildenburg                                                                                                                                            

*****

(Geplaatst 26 juni 2023)

Zo aan het begin van de zomer blikken we terug op de afgelopen maanden en moeten we tot de conclusie komen, dat we een prachtige, muzikale en creatieve tijd met de kinderen achter de rug hebben. Wat hebben we toch een leuke groep kinderen, die allemaal leuk mee doen! We hebben de afgelopen tijd veel nieuwe liedjes geleerd en gezongen in de kerk. Zelfs liedjes met gebaren die dan weer aan de grote mensen geleerd worden. In de paasgezinsdienst is het prachtige paasproject afgesloten met als thema “God opent voorgoed de toekomst”. En wat is het fijn dat de kinderen zo trouw een bijdrage leveren aan het collectepotje. Regelmatig kunnen we geld overmaken naar de Stichting Mensenkinderen, die er rugtasjes voor kopen met schoolspullen voor de kinderen in Moldavië.

 

Op 11 juni was er een gezinsdienst met als thema “Jezus volgen” en op 2 juli is er een speciale dienst (zie ook de informatie hierover elders in dit nummer) met daarna de seizoensafsluiting. Bij het koffie drinken na afloop van de dienst wordt er dan een activiteit georganiseerd voor de kinderen en de grote mensen samen. Dus kom na de dienst allemaal naar de Ark, zodat we daar met z’n allen een gezellige afsluiting voor de kinderen van kunnen maken!

Op 9 juli is de laatste kindernevendienst voor de grote vakantie en op 20 augustus starten we dan weer. In de tussentijd zijn de kinderen natuurlijk van harte welkom tijdens de gehele dienst! Matthias en Cees zullen dit seizoen afscheid nemen en in de dienst van 27 augustus overstappen.

 

We wensen iedereen en met name alle kinderen een hele fijne zomervakantie!

Hartelijke groeten van de leiding van de kindernevendienst.

*****

(Geplaatst 15 maart 2023)

Wat waren het gezellige maanden waarin er aan het kerstproject gewerkt werd. Voorin de kerk stond weer een prachtig kunstwerk wat door de kinderen in het klein werd nagemaakt. Het project was zelfs zo mooi, dat het inmiddels een plekje in de Ark gekregen heeft. Als afsluiting hadden we met elkaar een mooie dienst op kerstavond. Er werd gezongen, muziek gemaakt, naar verhalen geluisterd. Echt een fijn samenzijn.

Ook waren de kinderen betrokken bij de Eeuwigheidszondag. Het is een traditie geworden dat de kinderen een roos meenemen en dit willen we zeker blijven doen. Helaas is dit ook wat bij het leven hoort.

En toen waren we alweer in 2023 en mogen we een nieuw lid aan onze gezellige groep toevoegen. Joke Mulder komt ons versterken en daar hebben zowel wij als zij heel veel zin in. Laten we er met elkaar weer een gezellig en creatief jaar van maken.

Hartelijke groet van de KND,

Mirjam Wildenburg-Cats.

 

*****          

PAASPROJECT Kindernevendienst 2023.

 

GOD OPENT VOORGOED DE TOEKOMST.

Lijdenstijd, Goede vrijdag en Pasen: tijd van lijden, beproeving, verlossing en bevrijding. De geschiedenis van het volk Israël ten tijde     van Mozes zoals beschreven in het boek Exodus.

In 7 zondagen kijken we, als voorbereiding op het Paasfeest, naar het leven van Mozes.

De    8e zondag, Paaszondag, vieren we dat God Zijn volk bevrijdt.

 

    Inleiding:

In de komende Lijdenstijd  lezen we de geschiedenis van de bevrijding uit Egypte. We gaan horen over de slavernij onder de wrede Farao, over het kindje Mozes en over alle plagen totdat Farao het Israëlische volk wil laten gaan.

Voor het volk Israël is de bevrijding uit Egypte een groot moment in de geschiedenis.

Daar heeft de HEER zich bekendgemaakt. Hij liet zien wie Hij is, hoe Hij voor zijn volk wil zijn. In het geloof van Israël wordt steeds weer teruggegrepen op dat moment. Zoals bijvoorbeeld de Tien Geboden.

Vraag: Waarom zou je de HEER dienen? Gods antwoord: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heb bevrijd. (Ex. 20:1)’.

Wanneer wij Exodus lezen beseffen we dat God steeds naar mensen heeft omgezien in hun nood en onmacht. Hij laat zien dat Hij sterker is dan alle tegenkrachten.

De redding van Mozes, zijn roeping en zijn optreden bij farao wijzen vooruit naar Gods Zoon Jezus en naar Zijn grote daden.

Uit de Schelfzee (Rietzee) ontsnapt een volk aan de dood, op Pasen wordt de dood voor heel de schepping voorgoed machteloos gemaakt.

Projectverbeelding:

Dit project heeft als basis een piramide van 8 treden, gemaakt van piepschuim. Week 1 is de bovenste trede, week 8 de onderste trede. Per week wordt er een tekststrook op een trede gezet. Deze wordt de week erna weer verwijderd. Ook wordt er iedere week een afbeelding toegevoegd. Deze afbeeldingen blijven alle weken staan.

Thema’s:

Zondag 19 februari:  ‘Slaaf zijn’ (Exodus 1)

Exodus begint met een troosteloze situatie. De nakomelingen van Jakob worden overheerst en bedreigd, zodat ze hun vrijheid verliezen en moeten doen wat de farao zegt. Dat kan nooit Gods bedoeling zijn. Slaaf-zijn van een ander hoort niet thuis in de schepping. Als de Israëlieten lijden onder het slavenwerk en de moord op hun pasgeboren jongens, kiest God hun kant. Het geeft hoop, dat de HEER de vroedvrouwen zegent als ze weigeren mee te werken aan wat de wrede farao bedenkt.

 

Zondag 26 februari:Een slaaf wordt prins’. (Exodus 2:1-10)

De slavernij in Egypte legt over alles een schaduw, zelfs over de mooiste momenten. Amram en Jochebed krijgen een zoon. de HEER kiest hun kant en heeft zelfs een bijzonder doel met het leven van Mozes. Hij moet de leider worden van zijn volk. Zonder het te beseffen en te willen werkt de farao daar zelf aan mee. Doordat Mozes in het paleis van farao wordt opgevoed krijgt hij de juiste opleiding. Op dat moment doorziet niemand dat. Mozes’ ouders zijn alleen blij dat hij mag leven.

 

Zondag 5 maart: ‘Gods weg volgen’ (Exodus 2:11-25)

De Egyptische prins Mozes blijft in zijn hart verbonden met zijn volk Israël. Hij wil zijn volk in slavernij helpen. Maar geweld is niet de oplossing. Mozes moet vluchten naar Midjan. Hij wordt herder en krijgt een vrouw en kinderen. Jaren gaan voorbij zonder dat er iets bijzonders lijkt te gebeuren. In Mozes herkennen we iets van Jezus. Ook Hij kwam midden in het lijden van de schepping. Vanuit de hemel als vreemdeling. Zonde, verdriet, ziekte en pijn gingen hem aan het hart. Hij wil iets doen aan wat Hij ziet! Jezus kiest niet voor geweld, maar voor woorden en daden waarin Gods liefde zichtbaar wordt. Hij gaat gehoorzaam de weg van zijn Vader.

 

Zondag 12 maart: ‘ Aangewezen door God’ (Exodus 3:1 – 4:17)

De Israëlieten klagen nog steeds hun nood bij de HEER. Al die jaren dat Mozes in Midjan verblijft. Het lijden gaat maar door. Ze zijn er ellendig aan toe. Dan is het Gods tijd. Hij heeft alles gezien en gehoord. Dan roept hij Mozes. Van de Horeb, waar God zich aan hem openbaart, moet hij naar Egypte gaan. Terug naar zijn volk en terug naar de farao. Geen gemakkelijke taak, maar Mozes gaat in opdracht van God, gewapend met Gods woorden en ondersteund door Gods machtige daden. Ook hierin is Mozes een voorloper van Jezus. Hij komt in deze wereld en gaat aan het werk. God wijst Hem aan en zegt: Jij, mijn Zoon, bent de Verlosser. Jij zult de satan verslaan.

 

Zondag 19 maart: ‘Farao buigt niet voor God’. (Exodus 7-10)

Met woorden en daarna ook met wondertekenen probeert Mozes in naam van de HEER de farao ervan te overtuigen, dat die Israël in vrijheid moet laten gaan. Steeds zwaarder worden de plagen. Eerst zijn ze lastig en pijnlijk, maar later rampzalig voor mens en dier. Farao blijft ondanks negen plagen hardnekkig weigeren op te geven; hij is een geduchte tegenstander in de strijd tegen God. God is de sterkste; dat geloven wij. We verwachten dan ook, dat Jezus de satan op de knieën krijgt met wat Hij zegt en doet. Maar het verzet is sterk. Satan is een geduchte tegenstander, die er alles aan doet om Gods Zoon te stoppen en ten val te brengen. Jezus wordt verleid, verdrukt en moet lijden. Hij voert die strijd vasthoudend in Gods kracht.

 

Zondag 26 maart:Zonder God is er geen leven’ (Exodus 11)

De tiende plaag is de ultieme: de dood van de eerstgeborene, de erfgenaam. De HEER snijdt de toekomst van Egypte af. Dan moet de farao wel erkennen dat hij heeft verloren van de God van Israël. Hij wil nu van dit gevaarlijke volk af en jaagt het zijn land uit. De tiende plaag zorgt dat de toekomst van Egypte letterlijk doodloopt. We lezen deze geschiedenis twee weken voor Pasen. We denken aan Hem die ons de verlossing gaat brengen door het lijden en de dood heen. We vestigen onze hoop op de Eerstgeborene van de HEER. Tegelijkertijd laat Jezus’ lijden en sterven ons beseffen, dat we afhankelijk zijn van Gods goedheid en genade. Alleen Gods liefde brengt ons de toekomst.

 

Zondag 2 april : ‘Gehoorzaam op weg naar de vrijheid’ (Exodus 12)

Terwijl Gods engel Egypte gaat straffen met de tiende plaag, wordt er van de Israëlieten ook iets verwacht. Ze moeten samen van het Lam en ongedesemd brood eten. Veilig achter de deurposten die zij met bloed bestreken hebben. De tiende plaag leert de Israëlieten: hun verlossing komt alleen als zij de HEER gehoorzamen. Als het bloed van het Paaslam niet aan de deurposten is gestreken komt ook hun oudste zoon om. Ze moeten het oude achter zich laten en God volgen naar het nieuwe. Op Goede Vrijdag wordt ons Paaslam geslacht: de Here Jezus sterft aan het kruis. Wij gedenken dan dat Jezus ons leven voorgoed anders maakt. We volgen Hem gehoorzaam naar de grote toekomst, vrij van schuld.

 

Zondag 9 april :God opent voorgoed de toekomst’ (Exodus 14)

Zolang de farao nog leeft, bestaat de kans dat hij Israël weer in zijn greep krijgt. Het gevecht is gewonnen, maar de oorlog nog niet. De vrijheid is kwetsbaar. Dat blijkt bij de Schelfzee. Het lijkt alsnog mis te gaan. Maar dankzij de weg die de HEER zelf baant, is de toekomst zeker gesteld en de farao definitief uitgeschakeld. Op weg naar vrede en rust. Wij vieren Pasen. We geloven dat aan het kruis de satan is verslagen: Jezus is tot het einde gehoorzaam geweest. Maar de definitieve klap volgt, als Jezus opstaat uit het graf. Een ongedachte weg: door de dood naar het nieuwe leven. Gods Koninkrijk zal komen.

 

*****

Hoe was het ook al weer?

 

INLEIDING KERSTPROJECT Kindernevendienst 2022.

HET GAAT GOED KOMEN

In de thema’s bij de lezingen uit Lucas 1 en 2 wordt steeds Gods liefde genoemd. Dit is direct de kern van het Kerstevangelie. De reden waarom God zijn Zoon naar de aarde stuurde is liefde. Liefde voor zijn schepping, liefde dus voor ons, mensen. Gods liefde is niet vanzelfsprekend, maar is en blijft een wonder. Het is onbegrijpelijk dat God ons ondanks onze zonde trouw blijft. Wij keerden en keren Hem de rug toe en toch… ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Joh. 3:14).

We zien hier Gods vasthoudendheid. Zijn schepping moet zijn waarvoor Hij die heeft bedoeld, een eerbewijs aan Hem. God schrijft ons niet af en begint iets nieuws met anderen. Nee, God brengt verlossing en herstel aan zijn schepping. Hij komt in beweging om dat te realiseren. Een plan van eeuwen, zodat uiteindelijk in Israël een kind geboren wordt: een mens, zoon van Abraham, zoon van David. En tegelijk Gods Zoon, God zelf.

Met advent lezen we het laatste stukje van Gods plan, voordat alles anders en nieuw wordt. Mensen worden bekendgemaakt met Gods plan, die een totaal andere wending aan hun leven geeft. Ze horen het en reageren daarop, ze denken er samen over na. Dan komt stukje bij beetje Gods belofte uit. Eerst wordt Johannes geboren, daarna Jezus. met Kerst kunnen de omstanders zeggen: er is vrede, het is goed en wordt goed. Gods liefde is zichtbaar en zal overwinnen. Door Lucas 1 en 2 te lezen in de Adventstijd worden wij bemoedigd door wat de hoofdrolspelers lang geleden hebben meegemaakt. Hun reactie van twijfel en geloof helpt ons in ons leven Gods liefde te zien. Ook vandaag is Gods liefde niet vanzelfsprekend, maar door Christus kennen we God zoals Hij is. Hij verlaat ons niet, maar houdt ons dwars door alles heen vast in de hoop dat wij Hem onze liefde zullen bewijzen.

Zondag 27 november: Lucas 1:5-25 Thema:   ‘Schrikken van Gods liefde’.

Zacharias werkt als priester, krijg daarbij zelfs de eervolle opdracht het reukoffer te brengen. Dat Elisabeth en hij geen kinderen hebben ontvangen is verdrietig, maar tegelijk geldt: het is niet anders. Tot op een dag hun gebed wordt verhoord. Ze zullen een zoon krijgen die aan Israël zal verkondigen dat de Messias komt. Zacharias schrikt en twijfelt: dit is onmogelijk.  God zegt het door de profeten en zegt het hem door zijn engel. Toch kan Zacharias het niet geloven; Gods liefde is te groot. Dat hij moet zwijgen tot de geboorte van Johannes is een straf van God, maar meer nog: een belangrijke les.

Zondag 4 december: Lucas 1:26-38. Thema:  ‘ Verrast door Gods liefde’.

In het Oude Testament wordt voortdurend de komst van de Messias aangekondigd. Hij zal zijn volk redden en verlossen. Ze vormen voor Israëlieten de reden om in die God te geloven. Zoals Hij zijn volk eens uit het slavenhuis Egypte bevrijdde, zo zal Hij de zonde van de wereld wegvagen. Maria krijgt nu van Gabriël te horen dat God in haar leven laat gebeuren wat Hij heeft beloofd. Zij als eenvoudig, ongetrouwd meisje speelt de hoofdrol. Zij mag moeder worden van Jezus, Gods Zoon. haar leven zal heel anders gaan worden. Bij haar zien we de verrassing: het is onmogelijk, maar heerlijk. Maria gelooft dat God vol liefde is, ook voor haar, en stelt zich beschikbaar aan haar Heer. 

Zondag 11 december: Lucas 1:39-56. Thema:  ‘Samen Gods liefde leren begrijpen’.

Maria en Elisabeth zijn beiden zwanger, wonderlijk en door Gods genade. De totale verandering van hun leven kunnen ze nauwelijks met hun omgeving delen. Waarom zwijgt Zacharias en is Elisabeth na vele jaren zwanger? Over Maria, die ongetrouwd zwanger is, zou schande worden gesproken. Ze is het onderwerp van roddel. Daarom laat God hen elkaar ontmoeten. Ze kunnen met elkaar spreken over de komst van de Messias en de rol die zij beiden daarin mogen spelen. Ze kunnen hun vreugde en hun vragen delen. De schrik en verrassing worden samen verwerkt. Zo bemoedigen ze elkaar om gelovig de weg te gaan die God hen wijst.

Zondag 18 december: Lucas 1:57-80.  Thema:  ‘Johannes is een teken van Gods liefde’.

De door God beloofde zoon van Zacharias en Elisabeth wordt geboren. Wat Zacharias niet kon geloven, gebeurt. Johannes is het bewijs van Gods liefde voor hem, voor zijn gezin. Tegelijk mag Zacharias in Johannes Gods teken zien dat de beloofde Verlosser ook zal komen. De Messias is er nog niet, maar diens voorloper wel. Zacharias reageert ook nu. Hij erkent Johannes’ betekenis voor Gods werk. ‘Johannes zal hij heten’, dat betekent: God is genadig. God doet wat Hij belooft.

Zondag 25 december.  Thema: ‘ Jezus maakt alles goed’.

God toont zijn liefde dagelijks aan mensen, elke dag weer. Ook geeft de HEER zijn woord vol troost en aansporing. De geboorte van Jezus is de manier waarop God definitief zijn liefde voor mensen laat zien. God zelf herstelt zijn goede schepping. Hij komt in Jezus Christus in ons midden. Hij wordt mens, kwetsbaar kind in Bethlehem, schijnbaar kansloos slachtoffer van de machtsgrillen van een romeins keizer. Maar … het gaat goed komen. Op het Kerstfeest is de Messias geboren. Nu gaat ons leven en de wereldgeschiedenis veranderen, voor ieder die in Christus wil geloven. Jammer genoeg is nog niet alles goed. Zonde en verdriet trekken een spoor van vernieling en machteloosheid, maar Gods liefde regeert. Door Jezus zegt de Vader: Ik hou van jullie. Als je naar het Kind in de kribbe kijkt, mag je dat zeker weten.

 

Projectverbeelding:

De verbeelding is dit jaar een ster met stukken die los kunnen, God komt in beweging om zijn plan te realiseren. Het geheel is een houten plaat  waarop met klittenband de losse delen van de stervorm komen. God trekt mensen aan met zijn liefde. Onder elk deel bevindt zich een symbool met het kernwoord:  Schrikken, verrassen, begrijpen, ontdekken en vervullen. De figuren laten de gebeurtenis zien van de kernwoorden.

Klik hier:  2022-kerstproj.-plaatjes-voor-suikerpotje-en-site_000126

God trekt ons aan en betrekt ons in zijn plan voor de wereld ‘.

*****

Jubileum KinderNevenDienst.

 

Op zondag 3 juli mochten wij het 40 jarig bestaan van de KND vieren. In de morgendienst was er naast het afscheid van de oudste kinderen ook hier aandacht voor. Ds. Hendriks sprak zijn dank uit naar alle mensen die zich al zoveel jaren vrijwillig inzetten om de kinderen op hun niveau de Bijbel uit te leggen. Na de dienst was er koffie, thee en limonade met door de leiding gebakken lekkers voor de ‘oud’ en huidige teamleden en alle gemeenleden groot en klein. In een daarna uitgesproken terugblik kwamen de oprichting van de KND, de huisvesting, de collectedoelen en nog andere wetenswaardigheden weer even in beeld.  Hierna bleven velen nog met een frisje en een zoutje  gezellig napraten. Alle oud- en huidige teamleden kregen na afloop nog een thee- of longdrinkglas met daarin gegraveerd “40 jaar KND Ter Aar’ mee  als aandenken.

Het vaste team heeft nu vakantie maar een aantal gemeenteleden zorgen er voor dat er de gehele zomer toch kindernevendienst kan worden gehouden. Heel veel dank daarvoor!

Leiding Kindernevendienst.

 

*****

(Geplaatst 1 juli 2022)

Afsluiting Paasproject

In de dienst op Paasochtend werd het Paasproject `Jezus maakt het verschil’ van de KND afgesloten. De preek deze ochtend was uit Johannes 20, de ontmoeting van Jezus met Maria van Magdala. Jezus komt Maria tegemoet en zegt haar naam: Maria. Dan weet ze het: Jezus leeft en zij met Hem. Zo krijgt Maria haar leven terug en mag zij ook de leerlingen gaan vertellen dat Jezus leeft. Zo noemt Jezus ook onze naam en zo komt Jezus ook terug om in het midden van ons leven te zijn. Om te genieten van het goede dat God ons geeft. Wij mogen feest vieren.

   Ook de amandelboom die centraal stond in het Paasproject komt weer tot leven en staat vol met bloesem, zoveel dat de kinderen hiervan kan uitdelen aan alle mensen.  Aan de dienst werd meegewerkt door het gemeentekoor en verschillende musici. Ook in de liederen kwam naar voren dat wij vrolijk mogen zijn, zoals met de woorden van Lied 628:

Nu moet gij allen vrolijk zijn. De bomen zingen in de tuin,

het lege graf verzwijgt het niet, de mond geopend voor het lied, halleluja.

 

Na de dienst en de koffie hebben velen gebruik gemaakt van de goed verzorgde Paasbrunch met heerlijke broodjes en verschillende soorten soep.

De bijgeplaatste foto’s en andere foto’s van de dienst (en ook van de brunch en de zangdienst op tweede Paasdag) zijn in kleur te bekijken op de website.

 

*****

 

 

 Kindernevendienst.

Het is al weer bijna zomer. De dagen worden langer want het is vroeg licht en s`avonds duurt het even voordat het echt donker is. De periode van afsluiten is bijna aangebroken. Bijvoorbeeld: Het afsluiten van een schooljaar en het afsluiten van de kindernevendienst periode. Er nemen dit jaar drie kinderen afscheid van de kindernevendienst. Na de zomervakantie gaan zij naar het voortgezet onderwijs. In de dienst van 3 juli willen wij hier bij stil staan tijdens de dienst.

Maar laten we ook even terugkijken. We hebben een prachtig paasproject voor in de kerk gehad. Weten jullie/u het nog? Het grote kruis wat voor in de kerk stond en waar elke zondag een luikje werd open gemaakt. Het thema was: Jezus maakt het verschil. De verhalen kwamen uit het evangelie van Johannes. We mochten luisteren en leren dat Jezus veel keuzes heeft gemaakt in zijn leven en dat die grote gevolgen hadden voor de wereld en de mensen om hem heen. Wij maken ook vele keuzes in ons leven. Soms denk je er niet bijna als je een keuze maakt en soms moet je een wel overwogen keuze maken waar je wat langer over moet nadenken. Jezus wil ons hierbij helpen.

 

Na het project zijn we verder gegaan met onder andere verhalen over Simson, Hemelvaart en Pinksteren. De ene keer werd het verhaal voorgelezen en een andere keer werd er een filmpje via de beamer afgespeeld. De afgelopen weken is er dus weer volop geluisterd, geknutseld, gepuzzeld en zijn er spelletjes gedaan.

Zondag 12 juni was er een gezinsdienst in de kerk. De voorganger was dhr. van Laar uit Nieuw-Vennep. Het thema voor deze dienst was: Vlinders van God. De dienst is nog terug te kijken via You tube of de website. Zeker de moeite waard. Het was een fijne dienst met elkaar.

Op 25 juni staat het slotuitje van de kindernevendienst gepland. We willen rond 10:30uur vertrekken en hopen rond 15:30uur weer thuis te zijn. Wat we gaan doen blijft natuurlijk nog een verrassing maar het wordt wel heel erg leuk!!

 

In de zomervakantie hoopt de kindernevendienst gewoon door te draaien met enkele gast leidingen. Enkele gemeenteleden zijn gevraagd of zij het zien zitten om een keertje kindernevendienst te draaien. Vorig jaar was dit een groot succes vandaar dat we het dit jaar weer doen. Zo kan de kindernevendienst leiding even tot rust komen in de vakantie maar de kinderen kunnen toch fijn naar de kindernevendienst toe.

Dat waren voor nu wel weer even alle nieuwtjes. Rest ons niet anders dan iedereen alvast een hele fijne en goede zomervakantie toe te wensen. Of dit nu thuis is, in Nederland of elders. Wij hopen dat u en jullie genieten en even heerlijk tot rusten kunnen komen.

 

Groeten van de leiding kindernevendienst.

*****

Tweede kwartaal 2022.

In dit stukje verderop kunt u alles lezen over het Paasproject waar de kindernevendienst afgelopen 27 februari mee begonnen is. Maar eerst willen wij u wat anders vertellen en wel ‘ Stichting Mensenkinderen’ zij gaan in April naar Moldavië en Armenië om daar rugzakjes uit te delen aan kinderen zodat zij naar school toe kunnen gaan. De kinderen hebben een kleurplaat mee naar huis gekregen zodat zij deze thuis kunnen kleuren. Deze tekeningen zullen worden ingeleverd bij de organisatie van Mensenkinderen en zij gaan er dan zorg voor dragen dat de tekeningen in de rugzakjes komen.

Verder kunnen wij u vertellen dat op iedere derde zondag van de maand de oudste kinderen van de kindernevendienst in de kerk gaan blijven. Zo willen wij hen alvast kennis laten maken met de kerk zodat de stap van kindernevendienst naar kerk kleiner wordt. Wij hopen natuurlijk dat u hen welkom heet in de kerk zodat zij zich op hun gemak zullen voelen tijdens de dienst.

Tot slot nog iets over de Paasdienst op eerste Paasdag. In deze dienst zullen wij het project afsluiten. We hopen op een feestelijke dienst met medewerking van enkele kinderen en het gelegenheidskoor. Maar natuurlijk hopen wij ook op uw en jullie komst want hoe meer mensen hoe meer vreugde. In het kerkblad wat tegen die tijd uitkomt kunt u hier meer over lezen.

Leiding van de kindernevendienst.

 

Kindernevendienst PAASPROJECT: 

 

‘Jezus maakt het verschil’

 

Zondag 27 februari zijn we begonnen met het paasproject.

Iedere week horen over de keuzes die Jezus maakt in zijn leven; blijft Hij zijn vader trouw

of gaat Hij zijn eigen weg, die hem zo op het oog veel gelukkiger gaat maken?

Ook zien we welke keuzes de mensen om hem heen maken; hoe reageren zij op wat Jezus zegt en doet en op wat Hem overkomt?  Zijn zij geïrriteerd of boos, wachten ze af, vragen ze wat de ander bedoelt of dwarszit, zien ze de ander als vriend of vijand?

Wat kunnen wij van hen leren?  Zal de dood worden overwonnen en

zal er nieuw leven zijn voor ons allemaal? Zal met Pasen de bloesem gaan bloeien?

 

De bijbel verhalen die we horen willen ons laten kiezen. Wat zouden wij gedaan hebben?

Gods bedoeling met de Bijbel is dat wij kiezen hoe wij vandaag willen leven. Dat wij de juiste keuzes maken waarmee God blij is en geëerd wordt. Met als zekerheid dat God ons helpt om het goede te kiezen en dat Hij ons vasthoudt, zelfs als wij tekortschieten en de mist in gaan.

Jezus maakt het verschil. Na zijn lijden en sterven is alles anders voor wie in Hem gelooft. Je zonden zijn vergeven en je krijgt een heerlijke toekomt die vandaag al begint.

 

Voor in de kerk staat, in de vorm van een kruis, een oude amandelboom;  het lijkt alsof de takken van deze boom dood zijn, maar in de verhalen die we al hebben gehoord en nog gaan horen lijkt het als  of er toch nog wat leven inzit. Die takken houden een belofte in zich!

Daar gaan we op Pasen alles van zien. We openen elke week een deksel, een stukje van de projectverbeelding, en zien wat er met Jezus gebeurt. Waar hij voor kiest. Jezus gaat het verschil maken. Dat is zeker!

 

27 februari – Gevaar of Liefde ,  6 maart  – Dienen of gediend worden , 13 maart  – Weglopen of naar voren stappen

20 maart – Vasthouden of verlaten,  27 maart  – Verdedigen of laten stikken ,  3 april  – Verloren of gewonnen

10 april  –   Afsluiting of nieuw begin ,  17 april  –  Pasen  Hopeloos of hoopvol.

 

De toekomst is hoopvol want Jezus maakt het verschil. Het leven wint het van de dood, de

bloesem bloeit! Wat een overwinning!

 

 

*****

Historie.

 

KERSTPROJECT 2021.

 

‘ EEN THUIS IN BETLEHEM ‘.

Eigenlijk zou Ruth niet de plaats in de geschiedenis van Israël kunnen hebben die ze heeft. Ze komt uit Moab en met dat volk mogen Israëlieten niet omgaan. Moabieten zouden een gevaar kunnen vormen voor het geloof in de HEER.

In dit kerstproject zien we dat God in zijn liefde deze grens overschrijdt. Ruth kiest voor een leven in Betlehem, wordt opgemerkt en is welkom. En tenslotte vindt ze daar een thuis, haar levensbestemming. Via haar zoon Obed ontstaat de familie van Isaï en David, waarin God zijn Zoon Jezus wil geven voor heel de wereld.           

Gods liefde wordt vaak zichtbaar in liefde van mensen voor elkaar, mensen die het beste voor de ander zoeken. Ruth kiest voor Noömi en haar God; Boaz ontfermt zich over Ruth en Noömi.

 

In de Adventstijd staat het zien van Gods ongekende liefde centraal. Hij wil zijn Zoon geven aan een wereld in grote problemen. Problemen, veroorzaakt door het gedrag van mensen en de (vaak ongewilde en onbedoelde) gevolgen daarvan. Jezus wil zijn Vader dienen in deze wereld. Hij verlaat de hemel en wordt dienaar van mensen op aarde, om hen te verlossen.

Als je op zoek bent naar Gods liefde moet je bij Jezus zijn. Bij Hem en door Hem gebeuren er ongedachte dingen in het leven van mensen. Een vluchtelinge wordt met liefde ontvangen, een kansloze vrouw vindt een thuis, een eenvoudige vrouw wordt door haar belangeloze inzet een steunpilaar voor Gods goedheid voor de wereld.

 

Op het Kerstfeest mogen ook wij blij zeggen: thuiskomen doe je in Betlehem, bij de God van Boaz, Noömi, Ruth en Obed. Bij Hem, in Jezus, vind je alles dat het leven de moeite waard maakt.

Thuis in Betlehem ontstaat hoop voor de toekomst.

 

De verhalen over het leven van Ruth staan centraal in het kerstproject. De verhalen staan in het teken van hoop voor een  nieuwe toekomst vanuit het perspectief van een vluchteling. Advent is de tijd van vooruit kijken, uitzien naar de komst van  de Redder die hoop voor de toekomst brengt voor alle volken.

Laten we in deze adventsperiode samen met andere ervaren hoe het is om afhankelijk te willen zijn van Gods zegen en als zegen voor anderen te zijn. Ruth is gevlucht, wordt gezien door Boaz en mag ervaren dat ze door God geliefd is. Net zoals Boaz mogen wij ook in onze tijd een instrument zijn door onze hand uit te steken naar de vreemdeling in ons land.

Het kerstproject is samenwerking met Stichting Gave. Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor de vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Ze ondersteunen waardevolle contacten tussen christenen en vluchtelingen met praktische hulp, kennis, materialen en gezamenlijke activiteiten. Samen met kerken en vrijwilligers deelt Gave zo Gods liefde uit aan vluchtelingen.

Met het ingezamelde bedrag kan Stichting Gave ondersteund worden in hun werk. Wat doen zij voor de vluchtelingenkinderen? Denk aan: kinderclub bij het asielzoekerscentrum: hier vertellen zij de kinderen een Bijbelverhaal en zingen en knutselen ze met elkaar. Ook kunnen kinderen een week mee met een christelijk kinderkamp of naar plekken  buiten het AZC waar zij fijn kunnen spelen.

Tijdens de Kindernevendienst wordt hier aandacht aan besteed door te sparen voor dit doel en te luisteren naar verhalen van vluchtelingen kinderen in een AZC. Doet u/doen jullie ook mee?

 

*****

 

 

 

 

Historie:

 

Juli 2021.

Zaterdag 10 juli is er een zeer geslaagd afsluitingsfeestje gehouden, gevolgd door een hele fijne gezinsdienst op 11 juli.

Op de site van de kerk zijn daar foto’s van te zien. Het bekijken waard.

De Kindernevendienst gaat de hele zomer gewoon door mede met hulp van diverse gemeenteleden die zich daar eenmalig voor inzetten.

Dank daarvoor! Geweldig.

–oo0oo–

Juni 2021.

En dan zitten we al weer in juni. Wat gaat de tijd toch snel. Alles bloeit in geuren en kleuren. Pasen ligt al weer achter ons. Het Paasproject hebben de kinderen thuis kunnen maken en tijdens de diensten in de kerk werd er aandacht besteed aan het project door de dominee. Met Pasen konden we met alle gezinnen van de kindernevendienst naar de kerk en konden we met elkaar het project af maken. Wat was het een feestje om alle kinderen en hun ouders weer te zien. De kerk was mooi versierd met alle project knutsels en de kinderen hadden allemaal een grote zon geknutseld.

Na Pasen zijn we weer begonnen met de kindernevendienst tijdens de dienst. De kinderen en de leiding waren enthousiast om weer te beginnen. De kindernevendienst draait niet zoals we gewend zijn. We waren gewend om 2 groepen kinderen te hebben. 1 Groep voor de onderbouw en 1 groep voor de bovenbouw. Nu hebben we 1 groep en dat is soms best een drukte maar wel een gezellige drukte. Een aantal verhalen die de kinderen de afgelopen weken hebben gehoord zijn: Thomas ontmoet de levende Jezus, Petrus mag apostel zijn van Jezus, Jezus gaat naar de hemel maar keert eens terug en de Geest vervult de gelovigen. Tijdens de dienst werd er naar de verhalen geluisterd en werd er druk geknutseld, een puzzel gemaakt of een spel gedaan.

En nu gaan we al weer uitkijken naar de zomervakantie. Gaan we op vakantie of blijven we thuis? Een moment vrij van school en werk is in deze rare tijd toch wel erg lekker. Even het hoofd leegmaken en niks moeten, maar genieten van de vrije tijd en het gezin. Voordat de vakantie begint willen we met de kinderen nog een afsluiting van de kindernevendienst houden. Dit feestje willen we houden op zaterdag 10 juli, we starten om 16:00 uur en eindigen 19:00 uur. Wat we gaan doen blijft natuurlijk een verrassing maar noteer de datum vast in je agenda of in de agenda van je ouders. De volgende dag, op zondag 11 juli is er een gezinsdienst in de kerk. Deze dienst is voor de kinderen van de kindernevendienst en hun ouders maar natuurlijk ook voor alle andere gemeenteleden en begint op de normale tijd van 9:30 uur. Tijdens de dienst nemen we afscheid van een aantal kinderen omdat ze gaan verhuizen of omdat ze naar de middelbare school gaan. De middelbare school is weer een nieuwe periode tijdens het opgroeien en afscheid nemen van de kindernevendienst hoort daar ook bij.

Tot zo ver weer even het laatste nieuws van de kindernevendienst. Wij willen u en jullie alvast een hele fijne vakantie wensen of dat nu thuis of elders is.  

Groeten van de leiding kindernevendienst.

–oo0oo–

Januari 2021.

Ter informatie:

vanaf 14 februari a.s. gaat de ‘Lijdenstijd’ in. Dat zijn de weken vóór dat het Pasen is. Ook deze keer is het project weer zichtbaar vóór in de kerk. Het is een mooi  en fleurig project en vorig jaar maar voor 3 weken gebruikt, daarom zetten we het ook dit jaar neer. 

De kinderen krijgen het project weer thuis zodat ze daar, nog steeds op afstand helaas, kunnen luisteren en knutselen. In de kerk wordt het symbool opgehangen en een bijbehorend stukje tekst voorgelezen.

Zo gaan we weer met elkaar ons voorbereiden op Pasen.

 

Ken je Mij?

KINDERNEVENDIENST PAASPROJECT 2021.    ( Vanaf zondag 14 februari )

We volgen Jezus op weg naar Jeruzalem. Daar ging Hij, naar eigen zeggen, heen om te lijden en te sterven. Hij zal in handen komen van zijn vijanden en door hen ter dood gebracht worden. Maar ook: Jezus zal het lijden volbrengen dat moet gebeuren. Achter heel de lijdensgeschiedenis zit een goddelijk plan. God de Vader wil in Christus de wereld met zichzelf verzoenen (2 Korintiërs 5:19) om die een nieuwe schepping te laten zijn. Het geloven in Gods plan bij wat je ziet gebeuren met Jezus is belangrijk. Je moet Christus steeds beter leren kennen vanuit de Schriften en zijn eigen woorden. Zo kun je ook met Hem leven. Als je een diepe band heb met elkaar zul je elkaars goede en slechte kanten ontdekken. Zo begrijp je elkaar beter en kun je elkaar tot vreugde en steun zijn.
We lezen in Gods Woord dat mensen Jezus verkeerd beoordelen en Hem daardoor veel pijn doen. Zijn vijanden zien in Hem een gevaar voor het goede. Anderen die in Hem willen geloven als Verlosser (met vallen en opstaan) bewijzen Hem eer en geven Hem moed. Door wat we lezen, leren ook wij Christus kennen en wordt aan ons de vraag gesteld: Ken je Mij?
Om vandaag met Christus te leven is het nodig dat we weten wie Hij werkelijk is. We vertrouwen immers als christenen ons leven aan Hem toe. Wij leven niet meer voor onszelf, maar Christus leeft in ons. Ons  verlangen is dat wij dienaren zullen zijn van het Koninkrijk van God, dat Gods liefde ook door ons hoorbaar, zichtbaar en tastbaar zal worden. Dat we met dat doel iedere dag zullen leren en werken, met elkaar samen zullen leven en mens te zijn zoals onze Verlosser het wil.

 

Projectverbeelding

De projectverbeelding bestaat uit een houten paneel (in de vorm van een huis), met in het midden een uitsparing in de vorm van een kruis. Op het paneel komen aan weerszijden van het kruis acht symbolen. De symbolen worden gemaakt met ‘String-Art’; waarbij de omtrek van een symbool met spijkertjes is uitgezet en de vorm met draad langs de spijkertjes is gemaakt.  De gekozen materialen: hout, spijkers en draad verwijzen allemaal naar de geschiedenis van het verlossingswerk van Christus. De draden zijn als de ‘rode draad’ van het plan van God dat door de geschiedenis heen gaat. Dat plan is ook voor ons de rode draad om kinderen de verhalen te vertellen en te laten zien. De vele spijkertjes staan verder symbool voor de mensen met wie Jezus verbonden wil zijn.

 

Weekthema’s

  14 februari. Waarom juich je voor Mij?

Matteüs 21:1-11

Vandaag horen we over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Heel veel mensen juichen Hem toe, ze staan langs de kant van de weg en zwaaien met takken. Net zo’n soort tak als we hier op de projectverbeelding zien, gemaakt van spijkertjes en draad.
  21 februari. Hoe kom je naar Mij?

Matteüs 21: 12-17

De afbeelding van vandaag laat er iets van zien; in Gods huis ben je op Hem gericht. Dat zie je aan de gevouwen handen. Je doet je handen samen als je gaat bidden. Je laat zien dat je niets anders wilt doen dan je op God te richten. Je zet je handen, alles wat je aan het doen bent, letterlijk stil. En dat helpt je ook om van binnen stil te worden voor God, om eerbied te hebben voor Hem.

 28 februari. Wat geef je Mij?

Matteüs 26: 1-16

Het hart van vandaag is een teken van onvoorwaardelijke liefde. Het mooiste dat God aan ons heeft gegeven: verlossing in Christus. Zijn liefde overwint het kwaad. Als je dat weet, wat geef je Hem dan? Dan kun je toch niet anders dan jouw hart geven aan Hem met alle liefde die in je is!

 

  7 maart. Wat zeg je over Mij?

Matteüs 26: 57-68

We zien vandaag een open Bijbel als teken bij deze gebeurtenis; Wat doen wij met Gods woord? Geloven we wat de Bijbel zegt over Jezus? Wat zeggen we zelf over Hem? Wat doen wij om met eerbied te leven naar zijn Woord? Daar passen geen leugens bij! Daar hoort bij: leven met Gods woorden, doen waar Hij over spreekt. Omdat je weet dat de waarheid de leugen altijd overwint.

 

  14 maart. Kies je voor Mij?

Matteüs 27: 11-14 en 19-26

Dat beeld gebruiken we ook wel eens als we moeten kiezen, als we ‘afwegen’ wat we moeten doen. Je legt de voordelen in het ene schaaltje en de nadelen aan de andere kant en je kijkt wat meer weegt, zwaarder is. Zo beslis je wat het beste is.

 

  21 maart. Hoe kijk je naar Mij?

Matteüs 27: 33-44

Het symbool van deze week is een doornenkroon. Geen prachtige kroon van goud versierd met edelstenen, maar verschrikkelijk stekelige takken in elkaar gevlochten tot een krans. Niet eervol voor een koning en zeker niet verdiend. Toch draagt Jezus die. Vandaag kijken we naar Hem als onze Koning, die alles voor ons overheeft.

 28 maart. Hoe kijk je naar Mij?

Matteüs 27: 33-44

Jezus dood lijkt zijn einde, net als voor ieder ander mens. En toch… in het sterven en begraven maakt God alles heel! Jezus’ woorden over zijn opstanding bieden zijn leerlingen geen hoop in deze dagen. De Farizeeën willen ze niet geloven. Komt er een vervolg? Durven wij geloven dat de dood niet sterker is dan God? Hebben wij nog hoop voor Jezus?

 

Paasdienst 4 april met kinderen KND. Leef je mee met Mij?

  Matteüs 28: 1-10

Zie je dat, een opkomende zon, teken van een nieuwe dag! Het licht heeft het duister overwonnen. Het is Pasen! God roept zijn Zoon tot leven.

 

–oo0oo–

 

December 2020.

 

     

Kerst project Kinder Neven Dienst 2020

                                             ‘Ik zie toekomst in jou’

 

Een project over spiegelen, kijken, geloven en zien…..

 

In dit project laat God, op weg naar Kerst, zien welke toekomst Hij voor ogen

heeft voor de wereld en hoe Hij die gaat realiseren.

Hij doet dat door zijn engelen naar de wereld te sturen met zijn boodschap.

Engelen zijn Gods dienaren en zijn zo ook als een spiegel voor de mensen. Als wij

luisteren naar hun boodschap merken we dat die niet alleen voor Zacharias, Maria, Jozef en de herders bedoeld is. God helpt ons om vanuit verschillende perspectieven zijn liefde in Christus te zien, beter te begrijpen en erin te geloven.

We zien hoe God toekomst ziet in de mensen die Hij betrekt bij zijn plan voor de wereld. Hij zegt als het ware tegen de mensen in de geschiedenissen ‘ik zie toekomst in jou’. Hij wil hen laten meewerken aan de toekomst. Hij stuurt engelen naar hen toe die laten zien wie God voor hen wil zijn. Door zijn engel houdt hij hen als het ware een spiegel voor.

Want hoe zien wij Gods toekomst voor  onszelf? God wil door zijn woorden een spiegel voor ons zijn. Hij wil Zijn licht en liefde weerspiegelen naar jou. Zo krijg je inzicht, mag je deelhebben aan Zijn redding en groei je in geloof.

We vieren met Kerst dat God zijn Zoon stuurt om ons te redden. Hij is Gods Licht voor de, soms donkere wereld. Jezus is Gods spiegelbeeld, die als geen ander Gods Licht weerkaatst.

Als we God voor de komst van Jezus danken en prijzen en leven zoals Hij ons leert, weerspiegelt ook in ons Gods Licht voor de wereld.

 

1e Advent: 29 nov.  De Engel verschijnt aan Zacharias. De spiegel van Belofte.

2e Advent:  6 dec.    De Engel verschijnt aan Maria (de spiegel van Liefde)

3e advent: 13 dec.   De Engel verschijnt aan  Jozef ( de spiegel van Anders Zien)

4e Advent: 20 dec.  De Engel verschijnt aan Het Kind van NU. De spiegel van Geloof.

Kerstavonddienst: 24 dec.  19.00 uur. 

De Engel verschijnt aan de Herder ‘De spiegel van Vreugde’.

      (Deze dienst is uitsluitend bedoeld voor de kinderen van de KND met slechts 1 van de ouders!!) 

 

Als de kinderen terug komen in de kerk zult u daar méér over horen!

 

Project over spiegelen, kijken, geloven en zien…

De projectverbeelding bestaat uit een spiegelende achterwand gevormd met stukjes cd’s die het spiegelen, kijken, geloven en zien verbeelden. Voor de spiegelwand zien we telkens twee figuren die met het verhaal te maken hebben. Een engel heeft hierin een terugkerende rol. De projecttitel ‘Ik zie toekomst in jou’ geldt niet alleen de Bijbelse figuren die we gaan ontmoeten maar ook ons vandaag de dag. Daarom is er ook een hedendaags kind van Nu, te zien.

  

Klik op de deze link voor het projectlied:              2020-kerst-projectlied-2

 

*****

 

September 2020.

               Het is alweer september en we kunnen nog even nagenieten van het mooie weer. Af en toe wel een bui regen maar dat is weer goed voor de natuur. De zomervakantie ligt ook al weer achter ons en de kinderen gaan weer naar school toe.

 

Normaal zouden we voor de vakantie een afsluiting van het seizoen hebben, maar door de gekke tijden hebben we besloten om de kindernevendienst tijdens de schoolvakantie door te laten draaien, dus hadden we dit jaar geen afsluiting. Tijdens de schoolvakantie mochten de kinderen dus gewoon naar de kindernevendienst. Nou dat hoef je geen twee keer te zeggen, want elke zondag in de vakantie waren er wel kinderen aanwezig. Ook de leiding was bereid om in de vakantie kindernevendienst te blijven geven. Super dat het zo geregeld kon worden.

 

Elke week was er ook een “papa” of andere hulp die mee wou helpen en ik kan u vertellen dat vonden en vinden de kinderen erg leuk. Ook de komende tijd staan er vaders op het rooster die mee helpen. Lijkt het u ook een keer leuk om te helpen neem dan gerust contact op met Anneke Roos. Telefoonnummer: 0172-602253.

 

De verhalen die de afgelopen tijd zijn gelezen tijdens de kindernevendienst zijn onder meer:

Israël maakt een gouden kalf,

de gelijkenis van de ingezaaide akker,

Jezus voedt vijfduizend man,

David verslaat Goliath,

Saul wordt bang voor David.

 

Er werd ook druk geknutseld. Zo kwamen de kinderen een keer met een schild in de kerk en speelden ze op een zelfgemaakte harp. Tijdens de weken dat de kindernevendienst de gehele kerkdienst duurde, werd er ook ruimte gemaakt voor een spel. Dit werd binnen gedaan maar ook een paar keer buiten. Fijn om even lekker te rennen en te spelen zodat de kinderen daarna weer aan het werk konden met hun knutsel of puzzel. Fijn om in deze vreemde tijd toch naar de kerk te kunnen en de kinderen naar de kindernevendienst kunnen. Laten we hopen dat we steeds meer terug kunnen naar het “normaal”.

 

Groeten van de kindernevendienst leiding. 

–oo0oo–

Juni 2020.

 

          Als eerste wil ik jullie en u vragen hoe het met jullie gaat in deze rare tijden. Corona is ons land binnengekomen en de kranten staan er vol van. Op tv komt er regelmatig een persconferentie voorbij of wordt er in een programma extra aandacht aan besteed. Ook in de kerk merken we het. We waren net begonnen met het Paasproject en we mochten niet meer naar de kerk toe. Wat is dat vreemd zeg. Niet naar de kerk toe kunnen gaan. Wat we normaal elke zondag doen, mag ineens niet meer. Het Paasproject is uit de kerk weggehaald en we hopen er volgend jaar een nieuwe start mee te maken.

Met Pasen hebben alle kinderen een grote envelop gekregen. Hierin zat een brief voor de kinderen met een knutsel en wat lekkers. De kinderen konden een mooie vlaggenlijn knutselen over het Paas evangelie. We hebben hier mooie foto’s van gekregen die te zien waren in de Paasdienst die via youtube werd uitgezonden.

Ook kregen de kinderen van de kindernevendienst een bijbel thuisbezorgd. Het is fijn om te horen dat ouders er uit lezen en dat de kinderen het leuk vonden om het te krijgen.

 

Afgelopen 14 juni was er voor het eerst weer kindernevendienst. Veertien kinderen stonden te springen om weer te komen. Ze mochten meteen naar de ark toe en de ouders gingen naar de kerk. Het was een hele klus om alle kinderen bezig te houden. Er werd een bijbel verhaal verteld via de laptop met behulp van de “Henkie-show”.   

Daarna mochten de kinderen kiezen uit twee knutselwerkjes. Als afsluiter mochten de kinderen in de pastorie tuin spelen. Er was een buitenspel wat door Shannon was geregeld en daarna werden de kinderen opgehaald omdat de kerk uit was. Al met al een drukke kindernevendienst deze eerste keer.

 

Wij hopen een beroep te kunnen doen op ouders van de kindernevendienst kinderen, om een keertje mee te helpen. Natuurlijk mag u ook komen helpen als u geen kinderen op de kindernevendienst heeft. Mocht u dit zien zitten, dan kunt u zich opgeven bij Anneke Roos. Haar telefoonnummer is: 0172-602253.

Laten we er zo met elkaar voor zorgen dat de kinderen naar de kindernevendienst kunnen gaan!

 

Groeten van de kindernevendienst leiding

 

–oo0oo–

Kindernevendienst.

Wat is het spannend als je vier jaar bent en je mag voor het eerst naar school. Welke juffrouw of meester heb je en welke kinderen zitten er allemaal in de klas? Ook voor de pappa`s en mamma`s erg spannend. Je kleine kindje naar school zien gaan en beseffen dat je het een beetje los moet laten. Ook in de kerk breekt er dan een nieuwe fase aan. Je bent vier jaar dus mag je mee naar de kerk en mag je ook naar de kindernevendienst. Maar wat is nu de kindernevendienst? De kindernevendienst is voor alle kinderen op de basisschool van 4 t/m 12 jaar. Voordat de preek in de kerk begint gaan de kinderen uit de kerk samen met de leiding naar de Ark toe. Hier verdelen we ons in twee groepen. Elke groep zit in een aparte ruimte. We bidden met elkaar en zingen liedjes, misschien ook wel liedjes die je al kent van thuis of school. Na het bijbel verhaal maken we vaak een knutsel, puzzel of doen we een spel. Elke week staat er een ander verhaal uit de bijbel centraal. Met Kerst en Pasen hebben we vaak een project waar we dan een aantal weken aan werken. Voor in de kerk staat dan vaak een mooi knutselwerk zodat de mensen in de kerk ook kunnen zien waar wij mee bezig zijn. In de zomervakantie en kerstvakantie is er geen kindernevendienst maar ligt er achter in de kerk een werkboekje, puzzel of kleurplaat die je kunt maken tijdens de dienst. Na de vakantie zijn we alweer begonnen met de kindernevendienst en zien we veel enthousiaste kinderen naar de kindernevendienst toe gaan. Als je zin hebt of benieuwd bent, dan ben je van harte uitgenodigd. Kom jij ook een keertje kijken?

Vriendelijke groeten van de leiding van de kindernevendienst.

 

–oo0oo–

We waren net het Paasproject begonnen. Het grote huis met het kruis in het midden stond voor in de kerk. Op de kindernevendienst zouden we met de kinderen de lijdenstijd van Jezus volgen. Helaas kregen we te horen dat de kerkdiensten voorlopig niet doorgaan.  Na met de leiding en de kerkenraad overlegd te hebben, hebben we besloten om het project stop te zetten. Dit vinden wij uiteraard erg jammer maar helaas is het niet anders. Hopelijk kunnen we volgend jaar hetzelfde project gebruiken en kunnen we het dan wel elke week volgen. Voor nu wensen wij u en jullie veel gezondheid toe en kracht in deze tijden.

 

Namens de kindernevendienst

 

 –oo0oo–

Paasproject 2020 Kindernevendienst.

 

 

 

http://www.hervormdegemeenteteraar.nl/wp-content/uploads/2020/02/2020-pasen-tekst-suikerpotje-en-leiding.pdf

 

KEN JE MIJ?

Kindernevendienst Paasproject 2020

 

We volgen Jezus op weg naar Jeruzalem. Daar ging Hij, naar eigen zeggen, heen om te lijden en te sterven. Hij zal in handen komen van zijn vijanden en door hen ter dood gebracht worden. Maar ook: Jezus zal het lijden volbrengen dat moet gebeuren. Achter heel de lijdensgeschiedenis zit een goddelijk plan. God de Vader wil in Christus de wereld met zichzelf verzoenen (2 Korintiërs 5:19) om die een nieuwe schepping te laten zijn. Het geloven in Gods plan bij wat je ziet gebeuren met Jezus is belangrijk. Je moet Christus steeds beter leren kennen vanuit de Schriften en zijn eigen woorden. Zo kun je ook met Hem leven. Als je een diepe band heb met elkaar zul je elkaars goede en slechte kanten ontdekken. Zo begrijp je elkaar beter en kun je elkaar tot vreugde en steun zijn.
We lezen in Gods Woord dat mensen Jezus verkeerd beoordelen en Hem daardoor veel pijn doen. Zijn vijanden zien in Hem een gevaar voor het goede. Anderen die in Hem willen geloven als Verlosser (met vallen en opstaan) bewijzen Hem eer en geven Hem moed. Door wat we lezen, leren ook wij Christus kennen en wordt aan ons de vraag gesteld: Ken je Mij?
Om vandaag met Christus te leven is het nodig dat we weten wie Hij werkelijk is. We vertrouwen immers als christenen ons leven aan Hem toe. Wij leven niet meer voor onszelf, maar Christus leeft in ons. Ons  verlangen is dat wij dienaren zullen zijn van het Koninkrijk van God, dat Gods liefde ook door ons hoorbaar, zichtbaar en tastbaar zal worden. Dat we met dat doel iedere dag zullen leren en werken, met elkaar samen zullen leven en mens te zijn zoals onze Verlosser het wil.

 

23 februari. Waarom juich je voor Mij?

Matteüs 21:1-11

Vandaag horen we over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Heel veel mensen juichen Hem toe, ze staan langs de kant van de weg en zwaaien met takken. Net zo’n soort tak als we hier op de projectverbeelding zien, gemaakt van spijkertjes en draad.


1 maart. Hoe kom je naar Mij?

Matteüs 21: 12-17

De afbeelding van vandaag laat er iets van zien; in Gods huis ben je op Hem gericht. Dat zie je aan de gevouwen handen. Je doet je handen samen als je gaat bidden. Je laat zien dat je niets anders wilt doen dan je op God te richten. Je zet je handen, alles wat je aan het doen bent, letterlijk stil. En dat helpt je ook om van binnen stil te worden voor God, om eerbied te hebben voor Hem.

8 maart. Wat geef je Mij?

Matteüs 26: 1-16

Het hart van vandaag is een teken van onvoorwaardelijke liefde. Het mooiste dat God aan ons heeft gegeven: verlossing in Christus. Zijn liefde overwint het kwaad. Als je dat weet, wat geef je Hem dan? Dan kun je toch niet anders dan jouw hart geven aan Hem met alle liefde die in je is!

15 maart. Wat zeg je over Mij?

Matteüs 26: 57-68

We zien vandaag een open Bijbel als teken bij deze gebeurtenis; Wat doen wij met Gods woord? Geloven we wat de Bijbel zegt over Jezus? Wat zeggen we zelf over Hem? Wat doen wij om met eerbied te leven naar zijn Woord? Daar passen geen leugens bij! Daar hoort bij: leven met Gods woorden, doen waar Hij over spreekt. Omdat je weet dat de waarheid de leugen altijd overwint.

 

 

22 maart. Kies je voor Mij?

Matteüs 27: 11-14 en 19-26

Dat beeld gebruiken we ook wel eens als we moeten kiezen, als we ‘afwegen’ wat we moeten doen. Je legt de voordelen in het ene schaaltje en de nadelen aan de andere kant en je kijkt wat meer weegt, zwaarder is. Zo beslis je wat het beste is.

 

29 maart. Hoe kijk je naar Mij?

Matteüs 27: 33-44

Het symbool van deze week is een doornenkroon. Geen prachtige kroon van goud versierd met edelstenen, maar verschrikkelijk stekelige takken in elkaar gevlochten tot een krans. Niet eervol voor een koning en zeker niet verdiend. Toch draagt Jezus die. Vandaag kijken we naar Hem als onze Koning, die alles voor ons overheeft.

5 april. Hoe kijk je naar Mij?

Matteüs 27: 33-44

Jezus dood lijkt zijn einde, net als voor ieder ander mens. En toch… in het sterven en begraven maakt God alles heel! Jezus’ woorden over zijn opstanding bieden zijn leerlingen geen hoop in deze dagen. De Farizeeën willen ze niet geloven. Komt er een vervolg? Durven wij geloven dat de dood niet sterker is dan God? Hebben wij nog hoop voor Jezus?

12 april. Leef je mee met Mij?

Matteüs 28: 1-10

Zie je dat, een opkomende zon, teken van een nieuwe dag! Het licht heeft het duister overwonnen. Het is Pasen! God roept zijn Zoon tot leven.

 

Projectverbeelding

De projectverbeelding bestaat uit een houten paneel (in de vorm van een huis), met in het midden een uitsparing in de vorm van een kruis. Op het paneel komen aan weerszijden van het kruis acht symbolen. De symbolen worden gemaakt met ‘String-Art’; waarbij de omtrek van een symbool met spijkertjes is uitgezet en de vorm met draad langs de spijkertjes is gemaakt.  De gekozen materialen: hout, spijkers en draad verwijzen allemaal naar de geschiedenis van het verlossingswerk van Christus. De draden zijn als de ‘rode draad’ van het plan van God dat door de geschiedenis heen gaat. Dat plan is ook voor ons de rode draad om kinderen de verhalen te vertellen en te laten zien. De vele spijkertjes staan verder symbool voor de mensen met wie Jezus verbonden wil zijn.

 

–oo0oo–

 

 

Kerstproject 2019 Kindernevendienst.

 

God belooft de Vredekoning.

 

Het kerstproject staat in het teken van vrede. De hemelse vrede die God geeft. In het

Bijbelboek Micha lezen we hoe de profeet Micha werkt in Juda. Hij mag in een tijd van bedreigingen aan het volk vertellen over wat er komen gaat, vanuit Gods perspectief. Micha belooft dat God zal ingrijpen en vrede zal brengen. Micha geeft het volk Israël en ons een bijzonder vergezicht. God heeft een plan: de Koning die in vrede zal regeren, komt.

Het kerstproject herinnert ons niet alleen aan Jezus’ komst op aarde,  maar laat ons ook vooruitkijken naar de tijd dat Hij als Koning zal terugkomen en zal regeren over heel de aarde. Wij mogen in het project Gods beloften zien en ervaren hoe het zou kunnen zijn. Leven met het oog gericht op de toekomst, trouw aan Gods geboden en leven vanuit echte liefde voor de Heer.

Vormgeving:

Het project verbeeldt een langwerpig venster, zoals die in veel kerken te zien is. Het venster geeft een vergezicht: de mogelijkheid om verder te kijken. Zoals Micha het volk Israël en ons door zijn verhalen een vergezicht geeft. Het kozijn verdeelt het venster in een aantal raampartijen. Deze zullen steeds verder gevuld worden met symbolen. Het symbool is gelinkt aan de thema’s van de week.

Zondag 1 december:  Micha 4:1-8  God belooft Vrede (duif)

Zondag 8 december:  Micha 2:6-13 God belooft rechtvaardigheid (weegschaal)

Zondag 15 december: Micha 6:1-8  God vraagt gehoorzaamheid (handspiegel)

Zondag 22 december – Kerstgezinsdienst:   Micha 7:1-7 en 18-20 God belooft vergeving (open geknipte schakelketting) en Micha 5:1-4 en Lucas 2:1-7 God belooft de Verlosser (kroon)

 

In de Adventstijd bereiden we ons voor op het Kerstfeest. We zijn dankbaar voor de komst van Jezus op aarde. Door Hem worden we gered en krijgen we een heerlijke toekomst. Daarom is Kerstfeest een feest!

 

–oo0oo–

 

DERDE KWARTAAL 2019.

De zomervakantie is weer voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Wij hopen dat u en jullie genoten hebben van het mooie weer en misschien wel van een vakantie in het buitenland, in eigen land of lekker thuis. Het was een tijd om even tot rust te komen van school of werk en even lekker niks te doen of dingen te doen waar je zin in had zoals zwemmen, fietsen, logeren, lekker naar het strand gaan en ga zo maar door.

Als we terugblikken was er op 14 juli de afsluiting van de kindernevendienst. Nadat de kerk was afgelopen hebben we lekker koffie, thee en limonade gedronken met een koekje of snoepje in de ark. Daarna hadden Mirjam en Coriena puzzels en een rebus klaar liggen die de gemeente samen met de kinderen van de kindernevendienst konden maken. Het was fijn om te zien hoe jong en oud samen werkte om de puzzels en rebus op te lossen. Het was een gezellige afsluiting met elkaar.

Op zondag 21 juli was de laatste keer kindernevendienst. De kinderen hebben toen het verhaal van Jezus gehoord die bij Marta en Maria op bezoek is: Lucas 10 vers 38-42. Toen was het even een moment van rust voor de leiding en de kinderen want de zomervakantie begon.

Op zondag 1 september zijn we de kindernevendienst weer gestart. De leiding was uitgerust en de kinderen waren er ook weer klaar voor. We hopen er met elkaar weer een fijn en leerzaam seizoen van te maken.

Leuk nieuws om te vertellen is dat we er een nieuwe leiding bij hebben. Els Blom komt ons team versterken. Zij is de moeder van Maurits en woont sinds vorig jaar zomer in Ter Aar. Els welkom in ons team en we hopen dat je het naar je zin gaat hebben als leiding.

Tot zover even het nieuws van de kindernevendienst.

 

Groetjes van de leiding

 

–oo0oo–

 

TWEEDE KWARTAAL 2019.

 

Kijken jullie, kijkt u ook uit naar de zomervakantie? Uitkijken naar vakantie in eigen land,  in het buitenland of gewoon lekker thuis. Het mooie weer wat steeds meer van zich laat zien. Genieten van het zonnetje en de natuur die steeds meer uitloopt en groeit. Met het naderen van de zomervakantie nadert ook de afsluiting van de kindernevendienst. Op 14 Juli willen we het seizoen afsluiten samen met de kinderen en de gemeenteleden die komen koffiedrinken na de kerkdienst in de ochtend. Het programma blijft natuurlijk nog even geheim maar we hopen jullie en u natuurlijk te zien.

We mogen terugkijken op een gezellig en mooi seizoen. We hebben natuurlijk het Paasproject afgesloten met als thema: God kiest, God redt….. kies jij ook? De mooie rugzak, voor in de kerk, stond symbool voor de reis die we door het leven mogen maken. Alle zorgen en problemen mogen we in de rugzak stoppen omdat Jezus ons wilt helpen en onze moeilijkheden wilt dragen. Het Paasproject werd afgesloten op tweede Paasdag met een gezinsdienst. Onze dank gaat uit naar Jaap en Annemarie Kempenaar die altijd een hoop werk hebben aan het Paasproject.

 

De weken erna hebben we verhalen gehoord uit het Bijbelboek Genesis. Over Abram die door God wordt geroepen, Abram en Lot die uit elkaar gaan, Abram die Lot red en God die een verbond sluit met Abram. De kinderen hoorde deze en andere verhalen tijdens de kindernevendienst. Na het verhaal kregen de kinderen een bijpassende knutsel of puzzel om te maken. Er werd met elkaar gezongen en gebeden. Het is mooi om te zien hoe elk kind zijn eigen draai geeft aan zijn eigen knutsel. We hebben gelukkig nog een paar weken te gaan tot de laatste kindernevendienst van dit seizoen op 21 juli. Het verhaal voor deze zondag is: Jezus bij Marta en Maria. Lucas 10: vers 38-42. Vraagt U gerust eens aan het einde van de dienst wat de kinderen hebben gedaan of waar het verhaal over ging!

 

Na 21 Juli heeft de leiding even een paar weken rust. Ze kunnen dan weer vol energie aan het nieuwe seizoen beginnen dat begint op 1 September. Wij wensen jullie en u alvast een fijne en rustgevende zomervakantie toe.

Groeten van de kindernevendienstleiding

 

*****

 

EERSTE KWARTAAL 2019.

 

Paasproject 2019: God kiest, God redt… kies jij ook? 

Het Paasproject neemt ons mee op de weg van de discipelen, die Jezus volgen naar Jeruzalem. Jezus vertelt de mensen over de weg die Hij wil en moet gaan. Over wat er gaat komen, maar de discipelen lijken Jezus keuzes niet te begrijpen. Jezus is in zijn keuzes een voorbeeld voor zijn discipelen en voor ons.

God kiest ervoor de schepping niet op te geven en ten onder te laten gaan. God kiest ervoor redding te brengen. Daarin is zijn eigen Zoon, Jezus Christus, de centrale persoon, want Jezus kiest de weg te gaan die God Hem wijst. Jezus heeft de opdracht gekregen om als mens op aarde de juiste keuze te maken. Alleen Jezus kan dat, omdat Hij meer is dan een mens. Hij heeft de liefde en kracht van God zelf.

De discipelen staan dichtbij Jezus en willen de weg naar Jeruzalem met Hem gaan. De discipelen zien in Jezus de aardse koning, op wie ze hopen. Ze kijken naar de korte termijn, naar eigen eer en glorie. Maar Jezus maakt keuzes vanuit Gods perspectief, keuzes voor altijd. Een keuze niet voor zichzelf maar voor alle mensen, voor de hele schepping. Jezus kiest ervoor om in onze plaats te staan, Hij brengt ons redding en nieuw leven.

Ook in ons dagelijks leven moeten we veel keuzes maken. Wat is nu goed om te doen? Sommige keuzes maken we zonder er bij na te denken en andere worden voor ons gemaakt. In het paasproject staan we als eerste stil bij de belofte van een eerlijke toekomst met God die Jezus ons geeft als we met Hem op reis gaan. Als onze reis gestart is mogen we zien hoe Jezus handelt. We mogen ervaren welke keuze Jezus maakt vanuit het hemels perspectief. Om hiervan te leren voor ons dagelijks leven. God kiest, God redt… welke keuze maak jij?

 

Projectverbeelding

Centraal in de verbeelding staat de rugzak als symbool voor de reis over de weg van het leven. Jezus kwam naar de aarde om mens te zijn en in alle keuzes gehoorzaam de stem van zijn Vader te volgen. Jezus heeft een grote last tijdens een moeilijke tocht te dragen, wat verbeeldt wordt in een grote trekkersrugzak. 

Ook krijgen alle kinderen een kleine rugzak als symbool dat we in het paasproject de weg van zijn discipelen achter Jezus aan volgen. Als we op reis gaan, pakken we al onze spullen bij elkaar, stoppen die in een rugzak en gaan op pad. Wat moeten we meenemen op onze reis? Hebben we genoeg bij ons? Welke weg moeten we inslaan? Elke reis is vol keuzes. Zo ook deze reis.

 

Stappen projectverbeelding

De eerst twee weken horen we hoe Jezus de mensen vertelt over te toekomst. De symbolen van deze weken worden aan de rugzak bevestigd als teken van hoop voor de toekomst tijdens de reis. 

De middelste vier weken staan in het teken van een keuze van Jezus en zijn discipelen en ervaren we welke moeilijkheden er onderweg zijn. Ze worden gesymboliseerd door stenen die bij de grote rugzak worden geplaatst. De moeilijkheden stappelen zich op en versperren zo de weg naar Jezus toe. Elke keuze maakt het moeilijker Jezus te bereiken. Hij lijkt verder weg dan ooit. Niet alleen versperren de verkeerde keuzes de weg, ook wordt de last van verkeerde keuzes zwaarder in onze levensrugzak. Als teken hiervan komt er ook in de rugzak van de kinderen elke week een steen bij.

Ondanks alles reikt Jezus ons de hand, om ons op onze weg te ondersteunen, door moeilijkheden heen. Zoals een vader zijn kind helpt, zo helpt Jezus zijn discipelen en ons. Maar Jezus gaat nog verder. Hij wil zelfs al onze moeilijkheden dragen, Hij neemt onze last van ons over. Wij mogen allemaal dicht bij God leven. Zijn liefde overwint.

Symboliek projectverbeelding per week

 

3 maart: God wacht met open armen. Lucas 15:11-32.

Symbool als hoop voor de toekomst: Een sleutel met twee sleutelhangers. Eén met een uitgestrekte hand, ons welkom hetend en één met de naam van het kind erop. De sleutel verwijst naar het Vaderhuis, waar we uiteindelijk bij God welkom zijn.

 

10 maart: Wil je Jezus volgen? Lucas 18:18-24.

Symbool als hoop voor de toekomst: een ring voor aan de sleutelhanger met een kompas en een hartje eraan. Het kompas wijst ons de weg, achter Jezus aan. Met de sleutel als waardevol bezit in onze zak hebben we alleen dit kompas nodig om Jezus te volgen. Dat is het mooie wat Jezus ons verteld. God kiest voor ons. Jezus kiest de weg die God hem wijst te volgen. Wij hoeven niks mee te brengen. We hebben alleen de opdracht Hem lief te hebben boven alles. Maar moeilijk is dat wel. Jezus deelt Gods liefde uit aan ons en zegt: dat is het kostbaarste dat je kunt bezitten.

 

17 maart: Jezus kiest voor Gods plan. Lucas 22:39-53

Symbool keuze: Gesloten ogen als teken van het wegkijken en God vergeten, open ogen als ooggetuige zijn van Gods reddingsplan. Welke kant kies jij?

Wij lezen in de Bijbel hoe Jezus kiest. God de Vader is alles voor Hem, Hem heeft Hij lief. Een beter voorbeeld van geloven kunnen wij niet krijgen. Je ogen sluiten is als een obstakel op de weg. Jezus kiest ervoor om zijn ogen open te houden, op God gericht.

 

24 maart: Petrus durft niet te kiezen.  Lucas 22:54-62

Symbool keuze: Gekruiste vingers achter de rug als teken van een bewuste leugen en twee vingers van 1 hand in de lucht als teken van het afleggen van de gelofte.

Welke kant kies jij? Petrus keert God de rug toe, drie keer. Over deze zonde slaat de haan alarm!

 

31 maart: Niet kiezen is ook kiezen. Lucas 23:1-25

Symbool keuze: twee open vragende handen als teken van geen idee hebben, geen keuze denken te maken en afwijzende hand, als teken van bewust kiezen.

Kiezen vraagt lef en is moeilijk. Soms lijkt het zo veel gemakkelijker om gewoon geen keuze te maken. Maar maak je ook dan geen keuze?  God vraagt ons Jezus te volgen, voor Hem te kiezen. Doen we dat niet, dan komen we niet dichter bij God. Als je even niet kiest, kies je onbewust voor het niet volgen. Het gevolg is dat we zonder er bij na te denken tegen Hem kiezen en doen wat onszelf het beste uitkomt. Gelukkig is Jezus anders. Hij kiest voor ons, ook al geeft Hem dat op korte termijn veel ellende. Want Hij blijft trouw aan het doel: Gods plan om ons te redden, moet hoe dan ook doorgaan.

 

7 april: Gedwongen om te kiezen. Lucas 23:26-32

Symbool keuze: uitgestrekte hand als teken van Gods uitnodiging naar ons dat Hij ons wil ondersteunen en twee handen die elkaar vastpakken bij de pols als teken van samen op reis gaan ook al is dat soms onder dwang. Welke kant kies jij? God vraagt ons dingen te doen, die we liever niet willen. Waar we helemaal geen zin hebben. Toch zet God ons stil. Sommige mensen zien geen nut in het volgen van Jezus; doen dat zelfs met tegenzin. Maar God kan juist daardoor laten zien hoe groot Jezus is en hoeveel jij aan Gods liefde te danken hebt.

 

14 april: Alleen Jezus kiest totaal. Lucas 23:33-53

Symbool van hoop: Alle kleine rugzakjes en stenen worden in de grote rugzak geplaatst als teken dat Jezus onze lasten wil dragen door de dood heen.

Jezus heeft ervoor gekozen om zijn Vader in de hemel te gehoorzamen. Hij is op aarde met het doel de mensen te redden. God wacht op hen met veel liefde en trouw. Alleen Jezus kiest totaal, zonder voorwaarden. En zo verandert Hij de wereld, ook voor ons. Dat lijkt niet zo, als Jezus sterft en begraven wordt. Maar wacht nog drie dagen, dan zal het grote wonder geschieden. Want op Pasen kan iedereen Hem weer zien en in Hem geloven. Hij heeft ons gered en nam al onze zonden over.

 

21 april: Pasen: een nieuwe start. Lucas 24:1-10

 

Het is groot feest vandaag, Jezus heeft de dood overwonnen en geeft ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven. God kiest, God redt… Kies jij ook? Jezus laat zijn aardse leven achter zich en laat zijn Hemelse leven aan ons zien. Jezus heeft gekozen, gehoorzaam tot de dood. Nu beloont zijn hemelse Vader Hem. Hij mag leven, en niet alleen Hij maar ook door hem mogen wij eeuwig leven. Het is niet afgelopen, het begint pas. Jezus mag regeren over hemel en aarde namens God. Pasen is voor Jezus een nieuwe start. En niet alleen voor Jezus maar voor ieder die in Hem gelooft en hem wil volgen tijdens zijn levensreis.

 

Het project wordt met en door de kinderen van de Kindernevendienst afgesloten in de  Paasgezinsdienst op Tweede Paasdag 22 april. Aanvang 9.30 uur.

 

Op 2de Paasdag komen de kinderen van kinderkoor Emmanuel uit Linschoten zingen in de PaasGezinsdienst.

Naast het zingen van veel bekende liederen zal de rugzak van het Paasproject een belangrijke plaats krijgen. Want die wordt in de weken van de Lijdenstijd steeds voller en zwaarder, op 2de Paasdag verandert dat………

We hopen dat er veel kinderen met hun ouders en familie om 9.30 uur in de kerk zitten en we allemaal naar Joost de Bruijn gaan luisteren in deze PaasGezinsdienst.

Na afloop is er koffie, thee en limonade in de Ark.

 

–oo0oo–

4e kwartaal 2018.

KND Kerstproject 2018:  Lichtdagers van God.

Dit jaar  lezen we de bijbelgedeelten uit het Lucas-evangelie die voorafgaan aan de geboorte van Gods Zoon. We concentreren ons op 5 personen die ieder op hun manier reageren op de boodschap van God die verlossend in hun leven en in de wereld komt.

God geeft Jezus vanuit zijn wonderlijke liefde en genade aan de mensen en vraagt om een antwoord. Door die antwoorden (in nood, vanuit kleingeloof, vol vertrouwen, geholpen door medegelovigen) zien we dat Gods licht steeds meer gaat stralen en dat zijn verlossing in Christus wordt geopenbaard. En dankzij Gods Geest zien wij in de adventstijd Gods liefde ook voor ons allen verschijnen. We zien de lichtdragers en worden zelf lichtdragers achter de Lichtdrager die in Bethlehem geboren werd. De volgende bijbelgedeelten worden gelezen:

 

2 december: Lucas 1:5-25. God wijst de weg.

Projectthema: Zacharias wordt stil gemaakt.

 

9 december: Lucas 1:26-38. Wat U doet is goed.

Projectthema: Maria draagt in vertrouwen.

 

16 december: Lucas 1:39-56. Praten over het wonder.

Projectthema: Elisabeth deelt in geloof.

23 december (9.30u): Lucas 1:57-80. Het wonder wordt langzaam zichtbaar. Projectthema: Johannes, een levend teken23 DECEMBER, 16.00 uur: KERSTGEZINSDIENST

Lucas 2: 1-20.  Kerstfeest: geef Gods wonder door!

Projectthema: Jezus, het wonder komt!

 

 

Projectverbeelding:

In het project staan Zacharias, Maria, Elisabeth, Johannes en Jezus centraal. Deze 5 personen verbeelden de betrokkenheid bij de gebeurtenissen rondom het hoopvol uitzien naar de geboorte van de Messias. Ze dragen allemaal op hun eigen manier Gods boodschap uit. Ze mogen dat ondanks hun gebrokenheid door Gods tussenkomst en met zijn hulp doen: daarmee zijn zij Lichtdragers van God geworden.

Vijf panelen: elk paneel laat in de loop van het project een gekleurde kaars met vlam zien met steeds 1 persoon in de hoofdrol. 4 kaarsen zijn in ‘glas in lood’ stijl als symbool van de gebrokenheid van deze wereld. Toch kan Gods licht er door heen schijnen. De 5e kaars in het midden is helemaal heel en staat symbool voor de volmaaktheid van Jezus. Een stralend middelpunt!

Met het project laten we zien hoe Gods Licht van bevrijding zichtbaar wordt. We mogen ervaren hoe het is om met zijn hulp het Licht uit te dragen in de wereld om ons heen, ook al is er gebrokenheid in ons. God verbindt al die stukjes door zijn Zoon Jezus Christus en maakt ons heel.

*****

3e kwartaal 2018.

Kindernevendienst

 

De tijd vliegt voorbij en het vooruitzicht dat de zomervakantie voor de deur staat is toch wel een lekker gevoel. Een tijd om even te onthaasten en rustig aan te doen. Even geen school, geen werken en genieten van het samen zijn met het gezin en of partner. Misschien wel lekker op vakantie naar het buitenland, in ons eigen kikkerlandje of gewoon lekker thuis en dan dagjes uitgaan. Hoe we de vakantie ook vieren laat het een tijd zijn van ontspanning en bezinning. Even stil staan na alle drukte en tot ons zelf komen. Dat geldt ook voor de kindernevendienst. Het einde van het seizoen is in zicht. Met Pasen hadden we een prachtig project voor in de kerk staan. Het project met de titel “ De nieuwe schepping”. Het project werd afgesloten tijdens een gezinsdienst waar de Lenteklokjes uit Kamerik kwamen zingen. Verder mochten we verhalen horen uit de bijbel bijvoorbeeld over Kain en Abel, over Noach die in opdracht van God een ark moest bouwen, over de spraakverwarring bij de toren van Babel maar ook het verhaal over Job. Hoe Job op de proef wordt gesteld maar uiteindelijk ook door God wordt gezegend. Het is mooi om de verhalen uit de bijbel met de kinderen te delen. Erover te zingen, na te praten en er een mooie knutsel of puzzel bij te maken.

Op 8 juli willen we na de kerkdienst met de kinderen van de kindernevendienst, de ouders en de leiding het seizoen afsluiten. Het was weer een fijn seizoen met elkaar maar nu gaan we allemaal even genieten en tot rust komen in de zomervakantie. Wij wensen u en jouw allemaal een hele fijne vakantie toe en hopen elkaar na de zomervakantie weer te zien op de kindernevendienst en tijdens de vakantie zien we elkaar misschien in de kerk. Tot dan!!

Groetjes van de kindernevendienst.

–oo0oo–

Paasproject KinderNevenDienst 2018:

De Nieuwe Schepping

Zondag 11 februari starten we met ons Paasproject. In dit project leggen we de verbinding tussen de schepping zoals die was en is geworden aan de ene kant, en de vernieuwing van de schepping die door het verlossend werk van Jezus Christus heeft plaatsgevonden en zal plaatsvinden aan de andere kant. Op de projectplaat zien we en deel van de wereld verbeeld. Daar gebeurt van alles dat te maken heeft met het leven en sterven van Jezus. We trekken parallellen met dingen die we inde schepping (de wereld) zien en de dingen die tot stand komen door wat Jezus zegt en doet.

Projectverbeelding “de nieuwe schepping”

Deze bestaat uit een grote kleurrijke projectplaat met een beeld van de vernieuwing van de schepping. Elke projectzondag ‘zoomen’ we in op een deel van de plaat. Bij elke zondag komen labels te hangen passend bij het thema.

zondag 11 februari  Jezus brengt goedheid en waarheid. Thema: Begin van Vernieuwing

-door Gods Zoon) Inzoomen op de regenboog.

18 februari De dood van Johannes de Doper Thema: Hoopvol door de Pijn (de nieuwe schepping-door het lijden heen). Inzoomen op de slak.

25 februari Jezus wordt verheerlijkt op de berg  Thema: Houvast voor onderweg(de nieuwe schepping-een bemoediging onderweg) . Inzoomen op de weg en de aarde

4 maart  De betekenis van de tempel  Thema: speciaal voor hem (de nieuwe schepping-heilig leven) inzoomen op de bloemen en straatstenen

11 maart Jezus geeft duizenden mensen te eten Thema: Meer dan genoeg (de nieuwe schepping-leven in overvloed)  inzoomen op de mand met groenten en fruit

18 maart Jezus legt uit waarom Hij gaat sterven Thema: Geven brengt Leven

(de nieuwe schepping-sterven en nieuw leven) inzoomen op de zonnebloem en de mensfiguren

25 maart Jezus trekt als Koning Jeruzalem binnen Thema: Geen gewone Koning (de nieuwe schepping-Jezus is Koning)  inzoomen op het graan en de palmtakken

1 april  Jezus leeft: het wordt licht  Thema: leven in Gods Licht (de nieuwe schepping-Jezus leeft in Gods Licht)   inzoomen op de huizen en de lucht

–oo0oo–

Kerstproject van de KinderNevenDienst 2017.

Gegrepen door Gods Liefde

In het bijbelboek Jona lezen we over het leven van Jona; hoe God hem uit liefde stuurt naar de stad Nineve, hoe Jona denkt weg te vluchten voor God en vervolgens dat hij moet leren om zijn hoop op God te vestigen.

Jona mag in Nineve getuigen van zijn geloof in God, waarna de mensen berouw tonen. In tegenstelling tot Jona geloven zij Gods woord direct. Uit liefde voor de mensen spaart God de stad Nineve. Uit liefde voor alle mensen stuurt God zijn Zoon naar de aarde om ons allen, net als de mensen van Nineve, te verlossen van de zonde. De geboorte van Gods Zoon, de Redder van de wereld, is het teken van hoop voor de toekomst. Toch heeft die geboorte weinig waarde als we niet vooruit kijken naar het moment dat Hij voor onze zonden zal sterven aan het kruis en na drie dagen weer zal opstaan op de Paasmorgen.

Namens de kinderen van de kindernevendienst en de leiding willen wij u en jouw hele gezegende kerstdagen en een gezond en liefdevol nieuwjaar toe wensen.

                                                                       *****

Projectverbeelding:

Omdat de periode van advent naar kerstavond slechts drie weken is behandelen we steeds twee bijbelverhalen en zullen er dan ook steeds twee symbolen worden opgehangen. Bij terugkomst in de kerk vertellen we daar iets over en zingen we weer

het projectlied. Bij de KerstGezinsDienst viering op 24 december om 9.30 uur is het project dus helemaal af.

Het materiaal van de symbolen, touw, schelpen en stukjes hout verwijzen naar de zee en het leven om en rond de zee. Dit omdat de zee in de verhalen van Jona zo’n belangrijke rol speelt.

Begrijp je Gods Liefde?

Jona vlucht weg voor God maar hij vergeet dat zijn touw en het touw van Gods Liefde met elkaar verweven zijn omdat hij die liefde moet overbrengen. Symbool: Een knoop als teken van Gods verbinding en geduld, waarop wij mogen vertrouwen.     

Gods Liefde brengt redding

Jona wordt op wonderlijke wijze uit de zee gered. Jona’s leven moet net zo doordrenkt worden met zijn geloof in God als het hout doordrenkt met zeewater.

Het symbool van de vis als teken van redding van Jona maar ook als teken van het uitdragen van je geloof zoals de eerste christenen dat deden met het Ichtus-teken (=vis).

Gehoorzamen aan Gods Liefde

Gebruik Gods Woord als je kompas zodat je de juiste richting blijft volgen, zodat je kunt leven en Gods liefde vol vreugde kunt tonen.

Het symbool Kompas is gemaakt van hout als nieuw leven.

 

Gods Liefde voor iedereen.

Gods Liefde geldt voor alle mensen en is onvoorstelbaar groot. Hij houdt van ons allen, we zijn als kleine schatten uit de zee. Uniek, bijzonder en heel waardevol. Juist door Gods liefde te delen en ook aan de ander te gunnen, stralend en mooier. Samen vormen we een schitterend geheel.  

Symbool: een hart met schelpen. Die staan voor alle mensen op de wereld.

Gods Liefde wordt geboren

Jona heeft veel van Gods liefde mogen leren en mogen voelen dat God ondanks zijn fouten, van hem houdt. Hem wil vergeven en dat hij opnieuw mag beginnen. Met kerst mogen we belijden dat de Redder van de wereld is geboren, hoop voor de toekomst! Het leven van de hele wereld zal veranderen voor iedereen die in Hem wil geloven, voor ieder die de reddingsboei wil grijpen die God aan de wereld geeft.

Symbool: de reddingsboei gemaakt van touw, als teken van de verbondenheid van God met de wereld, als teken van Gods trouw.

Zie jij Gods Liefde?

De Farizeeën willen een teken, een bewijs zien. Jezus verwijst naar Jona die drie dagen in de vis zat. Daar ontdekte hij dat hij Gods Redding nodig had! Hiermee verwijst Jezus naar Zijn dood en opstanding.  

Symbool: het anker van hout als teken van Hoop. Hoop door het werk van Jezus: het lijden en opstaan dat we mogen vieren met Pasen, een anker geeft houvast, biedt zekerheid en vraagt om geloof.  Anker en reddingsboei horen bij elkaar.

 

Groetjes van de kindernevendienst.

Vul een zoekwoord in en druk enter